Hotărârea nr. 168/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC REVIZUIT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATĂ P+7E+T, ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO ALBATROS”, INCLUSIV DEVIZUL GENERAL AFERENT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul de investiții „construire parcare multietajată P+7E+T, in stațiunea Mamaia zona Cazino Albatros, inclusiv devizul general aferent

din


data


de


OI35,l'^oteal al municiPiu,ui Constanța, întrunit în ședință ordinară -/


Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Făgădău Decebal înregistrată sub nr.101224/16.07.2015;

Consultând raportul Direcției tehnic-achiziții înregistrat sub nr. 101360/16.07.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze eco-nomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând dispozițiile art.44, alin.(l), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale HG nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d și ale art.115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă proiectul tehnic revizuit pentru obiectivul de investiții „construire parcare multietajată P+7E+T, in stațiunea Mamaia zona Cazino Albatros, inclusiv devizul general aferent, Cod SMIS 43405, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic-achiziții, Direcției financiare, Direcției urbanism, Direcției patrimoniu, Direcției servicii publice, Direcției gospodărire comunală din cadrul Primăriei municipiului Constanța, R.A.E.D.P.P. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25

consilieri din 27 membri. PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CARMEN ONCIU    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanța

Nr. 168    /    2015

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA P+7E+T, IN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO-ALBATROS actualizat la faza Proiect Tehnic revizuit

4,4888 lei/euro din    iul-2015

cota TVA 24%

Nr.Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) aprobata prin HCL 233/2014

Valoare (fara TVA) ■ PT revizuit

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

1,2

Amenajarea terenului

31,5188

31,5188

7,0217

7,5645

39,0833

8,7069

1,3

Amenajări pentru protecția mediului

17,4367

17,4367

3,8845

4,1848

21,6215

4,8168

TOTAI

- vMi 11 vL 1

48,9555

: 48,9555

10,9061

11,7493

<60,7048

13,5236

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiect

ivului

2.1.

Deviere conducte refulare ape uzate

57,0916

57,0916

12,7187

13,7020

70,7936

15,7712

2.2.

Drumuri, platforme

107,9555

165,1414

36,7897

39,6339

204,7754

45,6192

2.3.

Racord la rețeaua de alim.cu en elecrtica

20,3852

20,3852

4,5414

4,8925

25,2777

5,6313

2.4.

Branșament apa si racord canalizare menajera

28,3196

28,3196

6,3089

6,7967

35,1163

7,8231

2.5.

Extindere branșament canalizare menajera, inclusiv cămine

65,5635

14,6060

15,7352

81,2987

18,1115

2.6.

Canalizare pluviala (cu sistem de rigole cu substrat filtrant)

161,0569

35,8797

38,6536

199,7105

44,4908

^213,7519

497,5582

110j8444

'    119,4140

1 616,9722

137,4470

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

7,1420

7,1420

1,5911

1,7141

8,8561

1,9729

3,3

Proiectare si inginerie

396,0000

396,0000

88,2196

95,0400

491,0400

109,3923

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

3,5

Consultanta

3,6

Asistenta tehnica

90,2716

91,5993

20,4062

21,9838

113,5831

25,3037

TOTAI

fc93,4136

11 494,7413

110,2168

118,7379

613,4792

136,6689

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

9.894,1993

9.955,1137

2.217,7673

2.389,2273

12.344,3409

2.750,0314

4.1.1. Rezistenta

6.616,1650

1.473,9273

1.587,8796

8.204,0446

1.827,6699

4.1.2. Arhitectura

2.732,8206

608,8087

655,8769

3.388,6976

754,9228

4.1.3 Instalații electrice

386,8550

86,1823

92,8452

479,7002

106,8660

Nr.Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) aprobata prin HCL 233/2014

Valoare (fara TVA) - PT revizuit

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

7

4.1.4. Instalații sanitare

193,5960

43,1287

46,4630

240,0591

53,4796

4.1.5. Ventilații

25,6770

5,7202

6,1625

31,8395

7,0931

4,2

Montaj utilaje tehnologice

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4,5

Dotări

4,6

Active necorporale

1 V-1 rAI

- vAr 51 UL4

9.894,1993

^9.955;1137

2.217,7673

2.389,2273

' 12.344,3409

2.750,0314

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

81,0150

81,0150

18,0483

19,4436

100,4586

22,3798

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații

73,2150

73,2150

16,3106

17,5716

90,7866

20,2251

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

7,8000

7,8000

1,7377

1,8720

9,6720

2,1547

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului (ISC +CC+OAR=1,35%(C

133,0930

142,7604

31,8037

142,7604

31,8037

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (2,34879%)

240,4673

260,1845

57,9630

62,4443

322,6288

71,8742

.'CAPITOL 5

454,5753

483,9599

107,8150

81,8879

^565,8477

126,0577

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare

la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

6,2

Probe tehnologice si teste

- CAPITOL 6

W0Î0000

0,0000

- S    >0,0000

-0,0000

TOTAL GENERAL

11.104,8956

11.480,3285

2.557,5496

2.721,0163

14.201,3448

3.163,7286

din care C+M

10.237,9217

10.574,8423

2.355,8284

2.537,9622

13.112,8045

2.921,2272

1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului - PT revizuit

Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), devieri de cursuri de apă, strămutări de localități sau monumente istorice etc.

Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de construcție.

4,4888    lei/euro din_iul-2015

Nr.Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

HCL 233/2014

Valoare (fara TVA) ■ PT revizuit

TVA 24%

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

6

7

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

31,5188

31,5188

7,0217

7,5645

39,0833

8,7069

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

17,4367

17,4367

3,8845

4,1848

21,6215

4,8168

TOTAL

48,9555

48,9555

10,9061

11,7493

60,7048

13,5236

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - PT revizuit

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.

4,4888    lei/eurodin    iul-2015

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

HCL 233/2014

Valoare(fara TVA)PT revizuit

TVA 24%

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

8

2.1.

Deviere conducte refulare ape uzate

57,0916

57,0916

12,7187

13,7020

70,7936

15,7712

2.1.1. Cămin vane

17,8096

17,8096

3,9676

4,2743

22,0839

4,9198

2.1.2. terasamenta + conducta

39,2820

39,2820

8,7511

9,4277

48,7097

10,8514

2.2.

Drumuri, platforme

107,9555

165,1414

36,7897

39,6339

204,7754

45,6192

Drumuri accese oferta

107,9555

24,0500

25,9093

133,8648

29,8220

2.2.1. Nota de renunțare Drumuri, platforme

29,9847

6,6799

7,1963

37,1811

8,2831

2.2.2. Nota de comanda Drumuri, platforme

87,1707

19,4196

20,9210

108,0917

24,0803

2.3.

Racord la rețeaua de alim.cu en electrica

20,3852

20,3852

4,5414

4,8925

25,2777

5,6313

2.4.

Branșament apa si racord canalizare menajera

28,3196

28,3196

6,3089

6,7967

35,1163

7,8231

2.4.1. Bransment alimentare apa

19,4970

19,4970

4,3435

4,6793

24,1763

5,3859

2.4.2. Racord canalizare menajera

8,8225

8,8225

1,9655

2,1174

10,9399

2,4372

2.5.

Extindere branșament canalizare menajera, inclusiv cămine

65,5635

14,6060

15,7352

81,2987

18,1115

2.5.1. Nota de comanda extindere branșament canalizare menajera

52,2903

11,6491

12,5497

64,8399

14,4448

2.5.2. Nota de comanda extindere branșament canalizare menajera-camin

13,2732

2,9570

3,1856

16,4588

3,6666

2.6.

Canalizare pluviala (cu sistem de rigole cu substrat filtrant)

161,0569

35,8797

38,6536

199,7105

44,4908

TOTAL

213,7519

497,5582

110,8444

119,4140

616,9722

137,4470

PROIECTA^? M£A

S.C. ARCADIA ENOWlWlNG Director âenefâPv


Cap.4. DEVIZ CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA - PT revizuit

In mii lei/mii euro la cursul INFOREURO

4,4888    lei/eurodin    iul-2015

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

HCL 233/2014

Valoare(fara TVA)PT revizuit

TVA 24%

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

8

4.1. CO

NSTRUCTII SI INSTALAȚII

4.1.1. Rezistenta

6.616,1651

6.616,1650

1.473,9273

1.587,8796

8.204,0446

1.827,6699

INF000 Infrastructura

1.374,3540

1.374,3540

306,1740

329,8450

1.704,1990

379,6558

SP0000 Săpătură (terasamente)

209,1837

209,1840

46,6013

50,2042

259,3882

57,7856

SUP000 Suprastructura

5.032,6275

5.032,6270

1.121,1520

1.207,8305

6.240,4575

1.390,2285

4.1.2. Arhitectura

2.595,7617

2.732,8206

608,8087

655,8769

3.388,6976

754,9228

4.2.1 Lucrări de construcții

2.318,8762

2.455,9346

547,1250

589,4243

3.045,3589

678,4350

CI0001 Compartimentări interioare

156,7273

156,7270

34,9151

37,6145

194,3415

43,2948

FIN000 Finisaje

1.102,9227

760,1317

169,3396

182,4316

942,5633

209,9811

Finisaje oferta (PT inițial)

1.102,9227

245,7055

264,7014

1.367,6241

304,6748

Nota de renunțare Vopsea epoxidica

342,7910

76,3658

82,2698

425,0608

94,6936

IFOOOO închideri fațade

208,0611

208,0610

46,3511

49,9346

257,9956

57,4754

INV000 Invelitoare

8,2290

16,7913

3,7407

4,0299

20,8212

4,6385

Invelitoare oferta (PT inițial)

8,2290

1,8332

1,9750

10,2039

2,2732

Nota comanda Hidroizolatie curte interioara

8,5623

1,9075

2,0549

10,6172

2,3653

PA0000 Pardoseli

376,3307

847,6186

188,8297

203,4285

1.051,0471

234,1488

Pardoseli oferta (PT inițial)

376,3307

83,8377

90,3194

466,6500

103,9587

Nota de comanda Lucrări suplim sapa

413,1777

92,0464

99,1626

512,3403

114,1375

Nota de comanda Rosturi sapa

58,1103

12,9456

13,9465

72,0567

16,0526

PS0000 Profile sorturi

348,5182

348,5180

77,6417

83,6443

432,1623

96,2757

TAM000 Tamplarie

118,0872

118,0870

26,3070

28,3409

146,4279

32,6207

4.2.2. Montaj utilaj si echipamente tehnoclogice

47,5655

47,5660

10,5966

11,4158

58,9818

13,1398

AL0000 Alte lucrări

47,5655

47,5660

10,5966

11,4158

58,9818

13,1398

4.2.3. Procurare echipamente si dotări

229,3200

229,3200

51,0872

55,0368

284,3568

63,3481

Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj

229,3200

229,3200

51,0872

55,0368

284,3568

63,3481

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

HCL 233/2014

Valoare(fara TVA)PT revizuit

TVA 24%

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

8

4.1.3 Instalații electrice

386,8549

386,8550

86,1823

92,8452

479,7002

106,8660

AT0000 Aparataj terminal

47,7274

47,7270

10,6325

11,4545

59,1815

13,1843

CE0000 Cabluri electrice

96,2785

96,2790

21,4487

23,1070

119,3860

26,5964

CIOOOO Corpuri de iluminat

108,4544

108,4550

24,1612

26,0292

134,4842

29,9599

DE0000 Distribuție electrica

35,6833

35,6830

7,9493

8,5639

44,2469

9,8572

DI0000 Detecție incendiu

69,4302

69,4300

15,4674

16,6632

86,0932

19,1796

IP0000 Impamantare + paratraznet

29,2810

29,2810

6,5231

7,0274

36,3084

8,0887

4.1.4. Instalații sanitare

269,7405

193,5960

43,1287

46,4630

240,0591

53,4796

AA0000 Alimentare cu apa

12,8626

12,8630

2,8656

3,0871

15,9501

3,5533

IN0000 Incendiu

5,1325

5,1320

1,1433

1,2317

6,3637

1,4177

OSOOOO Obiecte sanitare

12,8455

12,8460

2,8618

3,0830

15,9290

3,5486

CA0000 Canalizare

238,8999

162,7550

36,2580

39,0612

201,8162

44,9600

Canalizare oferta (PT inițial)

238,8999

53,2213

57,3360

296,2359

65,9944

Nota de renunțare Evacuare ape pluviale (PT inițial)

76,1449

16,9633

18,2748

94,4196

21,0345

4.1.5. Ventilații

25,6771

25,6770

5,7202

6,1625

31,8395

7,0931

| VE0000 Ventilații

25,6771

25,6770

5,7202

6,1625

31,8395

7,0931

TOTAL (4.1 + 4.2+ 4.3+ 4.4+ 4.5)

9.894,1993

9.955,1137

2.217,7673

2.389,2273

12.344,3409

2.750,0314

PROIECTANT,

S.C. ARCADIA ENQtNEEWG S.R.L.

Cap. 5 Organizare de șantier- PT revizuit

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcții existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundații pentru macarale, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces - auto și căi ferate -, branșamente/racorduri la utilități, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu și altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desființare de șantier.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier Se cuprind cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulație, întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistență cu poliția rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unități de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora, paza șantierului, asie

4,4888    lei/eurodin    iul-2015

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

HCL 233/2014

Valoare(fara TVA)PT revizuit

TVA 24%

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

5.1.

Organizare de șantier

81,0150

81,0150

18,0483

19,4436

100,4586

22,3798

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații

73,2150

73,2150

16,3106

17,5716

90,7866

20,2251

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

7,8000

7,8000

1,7377

1,8720

9,6720

2,1547

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului- PT revizuit

133,0930

142,7604

31,8037

34,2625

177,0229

39,4366

5.2.1.Taxa C.S.C. (0.5% din C+M)

51,1896

52,8742

11,7791

12,6898

65,5640

14,6061

5.2.2.Taxa I.S.C. (0.7% din C+M)

71,6655

74,0239

16,4908

17,7657

91,7896

20,4486

5.2.3.Taxa I.S.C. (0.1% din C+M)

10,2379

10,5748

2,3558

2,5380

13,1128

2,9212

5.2.4.Taxa OAR (0.05% din C+M)

5,2874

1,1779

1,2690

6,5564

1,4606

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

240,4673

260,1845

57,9630

62,4443

322,6288

71,8742

2,34879% x (cap. 1+2+3+4+5.1.)

240,4673

260,1845

57,9630

62,4443

322,6288

71,8742

TOTAL

454,5753

483,9599

107,8150

116,1504

600,1102

133,6906

S.C. ARCADIAPage 1 of 2