Hotărârea nr. 166/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIEI PENTRU VERIFICAREA SITUATIILOR DE LUCRARI SI A STADIULUI FIZIC DE EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINTE DESTINATE CHIRIASILOR EVACUATE DIN LOCUINTELE RETROCEDATE SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE FINANTATE CONFORM OUG 74/2007


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței comisiei pentru verificarea situațiilor de lucrări și a stadiului fizic de execuție pentru obiectivul de investiții „Construire blocuri de locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate și lucrări tehnico-edilitare - finanțate conform OUG 74/2007"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

31.07.2015_•

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal

Făgădău înregistrată sub nr. 101219/16.07.2015;

Consultând raportul Direcției tehnic-achiziții înregistrat sub nr.

101338/16.07.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art.13 (2) din OUG nr 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 84/2008;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d, alin.6, lit.a, punctul 19 lit a și ale art.115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă componența Comisiei pentru verificarea situațiilor de lucrări și a stadiului fizic de execuție pentru obiectivul de investiții „Construire blocuri de locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate și lucrări tehnico-edilitare - finanțate conform OUG 74/2007", având componența;

-    Diriginții de specialitate și reprezentantul legal al firmei prestatoare a serviciului de dirigenție de șantier;

-    Nanu Daniela - director executiv adjunct, Direcția tehnic-achiziții;

-    Borali Veaveghiul - șef Serviciu tehnic-achiziții, Direcția tehnic-achiziții, Primăria Constanța;

-    Tudoran Răzvan - inspector, Serviciul tehnic-investiții, Direcția tehnic-achiziții, Primăria Constanța;

-    Ion Denisa Maria - inspector, Biroul implementare programe locuințe, Direcția tehnic-achiziții, Primăria Constanța;

ART.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic-achiziții și Direcției financiare, din cadrul Primăriei municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din T7 membri. PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Onciu Carmen    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanța

Nr. 1fifi /    31,07.2015