Hotărârea nr. 165/2015

HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIAL DIN ANEXA LA HCL NR. 222/2014


HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din anexa la HCL nr.222/20.10.2014

Șpr^lll^lgcal al municipiului

-r


de


Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 101215/16.07.2015;

Consultând raportul Direcției tehnic-achlziții înregistrat sub nr. 101330/16.07.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze cconomlco-socîale, buget, finanțe șl administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publica, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând dispozițiile art.44, alin.(l), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale HG nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente Investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, OUG nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din ulterioare, aprobată prin Legea nr. 04/2008, Legea nr.l 14/1996 a locuinței, republicată, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MDRAP nr.1895/14.10.2014;

locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările șl completările


în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d, alin.6, lit.a, punctul 19.a și ale art.115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa la HCL nr. 222/20.10.2014 în sensul că se înlocuiesc listele de cantități pentru Infrastructură, Suprastructură și Instalații sanitare, eronat întocmite, din conținutul documentației tehnlco-economicc în faza Studiu de fezabilitate, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic-achiziții, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, in vederea aducerii la îndeplinire șl Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezența hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Onciu Carmen

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


nStWS t 31.07.2015

CAPITOLUL 4 - INVESTIȚIA DE BAZA LUCRĂRI DE STRUCTURA - INFRASTRUCTURA


NR.CRT.

ARTICOL

DENUMIRE

CANTITATE |

U.M. |

1

TSC19A1

Săpătura cu fcUfozcrul in teren catcgora 1 (desfacere slral vegetal/

4

■ll’l'fîiIH

2

TSO04F1

Sapattra mecanic cu excavatorul in pamant cu umiditate naturala,

descurcare in auto, teren cateucr « 2

13.50

100mc|

3

TSE04B1

NivelarBB suprafeței de teren cu buldozerul in teren categora 2

6.S0

11‘i'rrn I

4

TSD07H1

Compactare lurxJ groapa cu rulou compresor

0.65

ICCtnc

5

CG32D1

Umpluturi in șireturi de 50cm g'osime executate din piatra aparte

950.00

mc

fi

TSD03D1

Imprasllerea cai buldozerul a umpluturii de piatra sparta

9.50

ICCtnc

7

TSO0781

Compactare umplutura de pialra sparta

9.50

ICOmc

fi

TRA01AIC

Transport piatra sparta cu autobaaa ilanta

1805

1

9

CAQ1D1

Turoarc beluo Simplu C8^0 (țxplizartil

13.30

mc

10

CB11A1

Cofraje din panouri pentru fundații

710.00

mp

11

CAO7B1

Turnare beton 3rmal cu compa in fur d3t» C2O/2S

215.00

mc

12

C203C1G1

Confecționare armaturi pc șantier pentru fundații o=5-Bmm CB37

2100.00

kp

13

CZU3C1H1

Ccrfectbnare armaturi pe șantier pentru funoatii d»10-16mm CB37

9300.00

kp

14

CZ00C1K1

Co«*.fec(K>niire ar inului i pe șantier pentru lundalii d=10-1 Omni PC52

4700.00

kg

15

CZ03C1L1

Confecționare armBturi pe ssntie' pariru fundații d>16mm PC52

6800.00

Xfl

16

CC01C1

Montare armaturi In fundării

22R00.00

kg

17

IZF04F1

Strai hldroizolant cu membrana bituminoasa pe suprafețe verticale

350.00

"V

IZF12A1(aaimJ

Strat proiecție hidroizolalie cu polistiren expandat de SOmm

OfiO.OO

mp

18

IFBC9B3

Umpiuiura w strat de pietriș sub placa slab aiiMa (h=lOcn)

4CC.00

mp

19

TSDO4A1

Con'pactare strat pieVa

40.00

mc

20

TRA01A10

Transport pieirls cu autobasculanta

66.00

t

21

|7F15A1fcslm)

Izo fetii cu pcl st ren exlrudat 50mm sub placa șJa b armata

400.00

mp

22

IZK03C1

Film polelileria sub placa slab armalB

403.CO

mp

23

CCO2P2

Montare armatura cu pfesa de sarma <J-8mm ochiuri de 10x10cm

2700.00

kq

24

CAC2I1

Tumer© beton C16220 cu pompa in plsca slab armBta

66.00

mc

25

TST.17B1

Umplutura de pamanî

900 00

mc

26

TSO01B1

Imprastiorsa cu lopata a umpluturii de pamant

,125.00

mc

27

I5D0SB1

Compactare umplutura de pamant cu rrand macanic

9.03

100 mc

28

TRB01C1S

transport pamant cu roaba

1620.00

t

29

fKAOtAIC#

Transport pamant cu auto

3150.00

t

30

TRA06A10

Iranspcrt bfcton cu antobetonicra

7C6.0C

t

31

TRAQ1A10

Tianspoil rutier al materialelor cu auto

25.00

t

NOTA


Prezerva Ista de caniitali c«u valabila p«i,lru 1 singur r>locCantitnri suprcsiniclura

CAPITOLUL 4 - INVESTIȚIA DE BAZA LUCRĂRI DE STRUCTURA - SUPRASTRUCTURA


Nfe.âftr

ARTICOL

-b^UUlftt-

wa?MMa<n»j.',w1

1

CATIFKesimi

Turnare modârde poza f60Ckq cimenV 1mc mortar) la stâlpi metalici

4.00

mp

2

CI21A1

Montarea confectitor melBlioe nglobBte in beton (butoane de ancorajj

1900.00

kg

63D9886

Buloanc dc ancorai

1930.03

kp

3

CI Q1A1

Montarea stâlpilor din otel complet asamblau avand sub 1t

20 40

t

3370CC9

Stâlpi din otel

20400.00

kq

4

CIC4A1

Montarea gnnzilor pane din clei complet asamblate avand sub tt

70 so

l

3370CC6

Grinzi pine din otel

68650.00

kq

3370CC8

Rigle perete galvanizare

650 00

ky

MAT

Conectori NeJson

1500.00

kq

5

CL16A1

Montarea panetor metalice de acoperiș

9 50

t

A370C19

Pane da acoperiș

9500.00

kq

6

CL2OC1

Montai confecții metalice aparente (șuruburi. pMite. salbei

1500.00

kq

3370020

Confecții metalica aparente

1500.00

kq

7

IZC32B1

pregaiirea suprafețelor pentru protccda amicorowa

100.05

t

s

I7D05R1

Grunduire manuala cu vopsea de mint

100.05

r

9

IZDD5B1<3aim)

Vopsea lasna alchidica ig’iifucja terni ospuroanla

100.05

t

10

Cnfra] aifloporiant rable cuiere

1050.00

mp

11

C2C2O2R1

Confecționare armaturi penlru placi OB37 d=6-8mm

15CO.OC

kq

12

CZCG02T1

Confecționare armaturi penlru pleci PC52 d«6-8imn

305O.CC

ki=

13

C20301U1

Confecționare armaturi pentru placi PCS2 d-10-16mm

18CO.CO

kq

14

CC02C2

Muntele armai in pteci 1 Crnrn

805O.CO

kg

15

CC02C1

Montare armatura cu plasa de sarma d-6mm. ochiuri de 10x10cn*

62CO.CO

kq

7503-167

Plasa sudata 8x' 30x100 <2.CCx6.30m)

116.00

buc

16

CA07H1

Turnare Ultrn arn^at C25730 cu pompa r> planscc

110.00

mc

17

IZEP1A1

Sorturi, glafuri. gulere tatta abmrw cu lățime pana La 3Ccm inclusiv

1360.00

rn

18

IZE01B1

Sorturi. Qlafuri. gulere lubki ekimnu cu fotirne intre 30’5<km inclusrv

410 00

m

19

IZE01C1

Sorturi, glafuri. gulere tabla aluminiu cu btime intre G(i-tCX)cm inclusrv

05.00

m

20

TRA06A10

I ransport beton cu ajtctctonicfa

264.00

t

21

TRA01A10

Transport rutier al m atena lelor ou auto

ti7.no

t

22

AUT 1303

Schela me:alica lubulara

300.00

ore

23

AUT1110

Macara pe pneun oj bral telescopic

180.CC

orc

NOTA


Prezenta ista de carlitat este valabila pentru 1 singur blocCAPfTOLUL* • INVEâTfTIA DE BAZA LUCRĂRI DE INSTALAȚII INTERIOARE - SANITARE

NR.

CRT.

CAPITOLUL DE LUCRĂRI

U.M

CANTITATE

1

2

3

4

1

Țeava din PPR DN- 15 miri

rrl

00

2

Te-ivn din PPR DN- 2C TiM

rri

146 C0

-—

3

Teawi din PPR DM= 2£ mm

rrl

424.C0

4

Teu va din PPR DN= 32 mm

m

56.00

5

Țeava din PPR DN= 40 mm

m!

4.03

5

Țeava cin PPR DN- 50 mm

ml

1700

r

Col la 30' d n PPR DN=1Emm

buc

128.C0

8

Cot a 90 ' dn PPR DN=20rm

buc

24.00

9

Cot 13 90‘ du PPR ON-25niin

buC

225.C0

10

Tov DOOl din PRR DN-IStniri

buc

48.00

11

Teu negat din FRR DN-20mm

bu:

1200

12

Tcl egal din PRR DN-2Smm

bu:

4U 00

13

Teu eaal din PPR ON=32mm

buc

5.00

14

Teu din PPR 20x15x20

buc

20.00

1B

Teu din PFR 25x15*25

1 ai. apiI di'r DOQ r\U-Xnmm

buc

hi ir.

12 00

2.00

TH

17

l uU «£-31 uir rrH yw-îumm

Tau din PRR 50x55x50

buc

1.DC

18

Reducție d.n PPR ON2MJN15

buc

60 00

19

Rsdudie din PPR OM2SUN1&

buc

20 00

20

Redudio din PPR [WÎ'S'TWO

buc

57 00

21

Reducție din PPR DN50DN32

bur.

2.0:

22

Reduce din PPR DN50OM0

buc

2.00

23

Retinei sub lavsar. oj racord flexbil » VT-i/r

buc

48 00

24

Rodine! de COH. 'SCOrr. razer/or WC ai raCiifd flexlb I 0 1.‘2"<v8’

buc

24.00

25

Rotirii cotar 1/2' 2?4' centri. mașina de epaler.

buc

24.00

25

Robinet cu obturator stere 0 V2*

buc

24.00

27

Rocinet cu obturator stenc 0 1"

buc

S8 00

28

Roeînet cu obturate-.sfere 0 1 l.M”

cuc

600

29

Roctnet cu obturate- sfere 0 2”

cuc

2.00

30

Rocmetde gdirede i.'Z

rxir.

45.30

3-1

Boilor ai serpentina cu capacitatea Se 3001

DUC

1.00

32

Comor do 303 rece DN25 rfc multjet. cu mecanism umed. prc-cchîpnl pentru transmitere la distanta, o atom ireudiv. c »*« B. tip 420 «sau ahriar?

buc

24/30

33

Corilor do epț calda DN20 tfc mjlt|Ot. cu monsniKm umwh pie-odilcat centru r^nxmitefe la (distanta, 5«stem inductiv. <d»«» B. t»p 420 lOS'.i WTâar}

’ buc

24 XI

34

Cutie aparivlf©

©JC

8.00

35

Care n apomdru din PVC DN100D a»mply. echioal

Cc*rcsn 1 1/2";

Filbu mecâre: V

Clapele de sena:

Ret neti de e«<to126re 1

bir:

1.1»

35

Izalotie termica de Op AfTB-taX IS3 J Stntor). auand u«O$lme& (1=9 nvr xi diirne'.fjl D=10nm

rn

32C.CO

37

Izolație termica de Op Armnflc» (sau sanitar), avana qroEimea d=9 rom * dlaneiul D=20mm    rn

144. CO

36

izo aoe :emi©9 de Op Armade* (sau similar), avand groșim*» d»0mm si diamclrul D-25rnm

ml

424.30

39

te ate termica dc tp Armade* isau sanitar), avand crosineâ d=9 mm s» diametru-’ D-32rrrr

ml

66 00

40

te atA icrmica de t p Armaltex 198u similar), avand ffCSimea d=P mm * 4 arieb ui 0=5Cnrrr

ini

17.00

41

C<inrtnc1a dn oollC'Cfl ena ignifuga PP. pentiu «maiizare htonoatt ap* U2fl:e Dimensiuni t)M=40 mm

ml

12 00

42

Canducla dn polip -op cna ignifuga PP. centRi canBÎ2are irleroara ap© uzate Dimensiuni: DN-50 mm

ml

120.03

43

CondtrJâ cn polip mp tena ignifugi PP. pentru csneizarn irlciuura ape uzate O Tensiuni; DN-75 rrm

50 CO

44

Cciduzta din polipiopitan© ignftig» PF. pentu eanalcar© întăriseră ape uzâle D mșnw .ini: DN=iCO mm

ml

83 03

45

Conducta din PVC.KG. pentru cara izare interioara ape uzate Dimensiuni* DN-10C mm

ml

62 OC

45

Conducta din FVC-KO. pșntnj cana izare Interioara ap© icate Dmensluni    DN=125 mrn

ml

$ OC

47

Conducta din PVC-KG. pentru cana izare inter oara apr uzate D mensiurî    Cfte 1 $0 nm

rrl

10.00

45

Cal a £6* dn PP 0N=UUnim

buc

36 00

49

Cot ta 90’dn PPONaSCrom

buc

24.00

€0

Cot 13 W dm PP DN-75'rm

huz

24.00

61

Cot ta 30-din PPDN«11Dmm

buc

24.00

52

Ramificate dutrfa redusa ta 4fi‘ din PP DN5QON40

fcuc

2400

53

RamlfKa*.© aga a la 45* din PP DN110

buc

24.00

64

Rami^cana eg» ■ ■ 45’din PP CN50

buc

4.00

66

RamWz»iie dubla redusa la 45' din PP DN’ 1Q<DNS0

buc

24 00

66

Rarrîfiadie cubla redusa la 45* din PP DN75DN50

cuc

ie oo

57

Rirlur*- din PP DN75-1>N5U

oue

4 00

55

Radueiedin PP DM11U-CN75

©JC

x.QO

59

Izclatle termica da 1ip Aimllex <»uu stiiler). âvard grosimea d-32 mm si diamcful D-?Smm

ml

50 00

60

izctetie termica de tip Aimaflex lea.i similar), avand ;-oaimea 0=32 mrr si dia-neliXJl 0=11Unm

rrl

80 00

61

Pieta9 de curățire DN“75mm

buc

4.00

62

Piesa ifc? uLTâtre DN= 1' Cmm

buc

8.00

53

Grila de ventilau© cara iwwmantrj ce perete extenor. DM-IODnirr

hue

8.00

64

65

Sifon de pardoseala DW50

Csrrn de vcziare canalizare dir beton 5 TAS 2044-75 cxiriptel e^up3t cu •

-.atac concorit cu s stern cfejzavsrare. caroetil. clasa Al 5.

-tiel beiop suabnera caoac*

-came-a de lucru DN 10IXI mm:

-PS?« din teluri.

-treCAfș prin cămin

-'nate'al mărunt de tianeare e Hxara.etc

UlC

buc

24.00

1.00

6$

lavcerdin po-tdar , venii de ezu'gere r c'onal sifon de acjrperc *p butelie 11«'4T crcmet. •cadM nvralic de prindere in pereții de specaren. zincul. fixări de perer« *i de t^rd&e^ala fonozctenliCjloa'e: alb- Inclusiv pieaeds trasore cu filet paitM racord la apa ualca.'reoc

buc

24 05

67

Vas WC dn iwrteliii. -rama ei capac dn material plstric rigle    - met»ri»i

mărunt de «lansare, de focare .rezervor A i mental In perete de gips c^rior uj supor. de orindere    Culoare: alb- toelaerv p«ee de treoaro oj flec pentru racord ia apa calda/reoe

-

DJC

24 00

68

Cada de Pale. ventil de ecirgaie 1IM’ cromel. sifon oc scurgere 11/4’ cromat,    I xan

da pnrete sl de cardpaeale fonofenlari. inaler al rănim, de etanxaie, de fixare Cu oare alb

buc

24.00

69

Spălător srrvjlu dlr Incx CU dimeniwuri redusa. Cu scurgere DN 50mm. ventil ce scurgere 2‘. Sifon tp bufele 2 66lem de prndwn pe poșete- Induâb piCSC dc ireceie cu fllel OCforu racord la apa cal da.'rece

buc

24.00

70

Batene nonor/imarda pentru apa alor -*acccsor

buc

24 CQ

71

Baterie monocoriarda pemn lavoar 4»ccesoii

buc

24.C0

72

Balena marccornarda pemru c-ada de ba« » acceaofi

buc

24.ZC

73

Ffoct.iarca prooei de presiune a carducfelorde ape

ml

1.040 :c

74

Spnlarcu ocicucletorde apa

ml

1.04D.DC

7$

Efectuarea probei de manșe fele a conductelor

ml 1    643.00

76

Irtarttcrsvpon nbeefe aer tare ai boiler

fc4JC

170 00

77

Usa cs vizitare 1 Suisem

buc

24.00

NOTA

Prezent* llBta (te canbtati este valabila pentru 1 singur bloc