Hotărârea nr. 164/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI IN ETAPA PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE, CAIETE DE SARCINI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE-FINANTATE CONFORM LEGII 114/1996" ATR. ZMEUREI NR. 3, LOT 2/3, DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației în etapa proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini ai obiectivului de investiții „Construire locuințe sociale și lucrări tehnico-edilitare - finanțate conform Legii 114/1996", str.Zmeurei nr.3, lot2/3, din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

31.07.2015    ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Făgădău Decebal înregistrată sub nr.101211/16.07.2015;

Consultând raportul Direcției tehnlc-achiziții înregistrat sub nr. 101329/16.07.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d și ale art,115, alin.l, lît.b din Legea nr.2l 5/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă documentația în etapa proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini ai obiectivului de investiții „Construire locuințe sociale și lucrări tehnico-edilitare - finanțate conform Legii 114/1996", str. Zmeurei nr.3, lot2./3, din municipiul Constanța, potrivit anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic-achiziții, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, R.A.E.D.P.P. Constanța, în vederea aducerii ia îndeplinire și Instituției prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Onciu Carmen

Constanța

Nr. 164 / 31.07.2015