Hotărârea nr. 163/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI COMISIEI PENTRU VERIFICAREA SITUAȚIILOR DE LUCRĂRI ȘI A STADIULUI FIZIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE ȘI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE - FINANȚATE CONFORM LEGII NR.114/1996”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței comisiei pentru verificarea situațiilor de lucrări și a stadiului fizic de execuție pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe sociale și lucrări tehnico-edilitare - finanțate conform Legii nr.114/1996"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

31/07/2015    :

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Făgădău Decebal înregistrată sub nr.101208/16.07.2015;

Consultând raportul Direcției tehnic-achiziții înregistrat sub nr. 101325/16.07.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art.26 (5) din HG nr.l.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d, alin.6, lit.a, punctul 19 lit.a și ale art.115, al. 1, lit.b din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă componența Comisiei pentru verificarea situațiilor de lucrări și a stadiului fizic de execuție pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe sociale și lucrări tehnico-edilitare, finanțate conform Legii 114/1996", având componența;

-    Diriginții de specialitate și reprezentantul legal al firmei prestatoare a serviciului de dirigenție de șantier;

-    Nanu Daniela - director exec. adjunct, Direcția tehnic-achiziții;

-    Borali Veaveghiul - șef Serviciu tehnic-achiziții, Direcția tehnic-achiziții, Primăria Constanța;

-    Udrea Valeria Elisabeta - consilier, Biroul implementare programe locuințe, Direcția tehnic-achiziții, Primăria Constanța;

-    Tudoran Răzvan - inspector, Serviciul tehnic-investiții, Direcția tehnic-achiziții, Primăria Constanța;

ART.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic-achiziții și Direcției financiare, din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


CARMEN ONCIU

Constanța

Nr 163    /    2015