Hotărârea nr. 161/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE ȘI A CONTRIBUȚIEI PĂRINȚILOR/REPREZENTANȚILOR LEGALI PENTRU COPIII CARE FRECVENTEAZĂ CREȘELE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE CREȘE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PENTRU PERIOADA 01.09.2015-31.12.2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a contribuției parintilor/reprezentantilor legali pentru copiii care frecventează cresele Serviciului Public Administrare Crese din subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, in perioada 01.sept.-31 dec.2015 2015

Consiliul local al municipiului Constanța, intrunit in ședința ordinară din data

de 31.07.2015

Luând in dezbatere expunerea de motive nr.104660/23.07.2015 a domnului viceprimar Decebal Fagadau, raportul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

In conformitate cu prevederile art. 8 si 9 din Legea nr. 263/2007 - privind infiintarea, organizarea si funcționarea creselor, cu modificările si completările ulterioare, precum si art. 70, art.71 si art.72 din HG nr.1252/2012 privind Metodologia de organizare si funcționare a creselor si a altor unitati de educație timpurie anteprescolara, ale art. 2 din HG nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin.l din Legea nr.272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului,

în temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit. a și art.115 alin.l lit.b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă cuantumul costului mediu lunar de intretinere pentru copiii care frecventează in anul 2015 cresele din cadrul Serviciului Public Administrare Crese din subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, la 421.70 lei/copil/luna. Art.2 Se Stabilește cuantumul alocației zilnice de hrana pentru copiii inscrisi la cresele din Constanta suma de 12.00 lei/zi/copil.

Art.3 Se aproba un număr de 375 de locuri disponibile pentru copiii inscrisi la cresele din Constanta.

Art.4.(l) Se aproba valoarea contribuției părinților astfel:

a)    Părintii/reprezentanții legali care au un singur copil in familie si au un venit mediu lunar brut cumulat peste 1050 iei cuantumul contribuției zilnice va fi de 4.12 lei/zi/copil.

b)    Pentru părinții/reprezentanții legali care au 2 sau mai mulți copii în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat peste 1050 lei cuantumul contribuției zilnice va fi de 2.06 lei/zi/copil.

c)    Parintii/reprezentantii legali care au un singur copii in familie si au un venit mediu lunar brut cumulat intre 338-1049 lei cuantumul contribuției zilnice va fi de 2.06 lei/zi/copil.

d)    Pentru parintii/reprezentantii legali care au 2 sau mai multi copii in familie si au un venit mediu lunar brut cumulat intre 338-1049 lei cuantumul contribuției zilnice va fi de 1.03 lei/zi/copil.

(2) Sumele încasate din contribuțiile parintilor/reprezentantilor legali reprezintă venit la dispoziția cresei.

Art.5. Se aproba finanțarea sumelor necesare in completare de la bugetul local, pentru copiii din cresa ai căror părinți sau susținători legali au domiciliul in Constanta - pentru cheltuielile de întreținere, hrana si gospodărie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament, materiale igienico-sanitare si altele asemenea.

Art.6. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Serviciului public administrare creșe din subordinea Consiliului local al municipiului Constanta, Direcției financiare, Direcției administrației publică locală, in vederea aducerii la îndeplinire și spre știinta Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de_

consilieri, din 27 membri.


Constanța

[\l r 161    /    2 015

Președinte ședința,

CARMEN ONCIU

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CRESE in subordinea

CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA Aleea Mălinului nr.4 Constanta CUI 14678470

TEL 0341/428371

FAX 0341/428372

Nr 1861 din 25.05.2015

CALCUL

privind costul mediu lunar de intretinere / copil in cresa aferent anului 2015

I

1.


2.

3.


4.


Cheltuieli totale - realizate la 31.12.2014

conform contului de execuție a bugetului instituției

(de intretinere, hrana, gospodărire, obiecte inventar,

echipamente, materiale igienico-sanitare si altele asemenea)

Numărul de zile lucratoare in care au funcționat cresele Numărul mediu de copii ce au frecventat cresele Calculatia:

Numărul de copii total ce au frecventat cresele in 2014 = 68368 : 225 zile Cheltuieli totale realizate / Numărul de copii mediu = 1410200 lei: 304 Cheltuieli per copil in anul 2014 / Nr de zile frecventat = 4638.82 : 225 zile Numărul de zile frecventat / Numărul de luni = 225 zile : 11 luni

Costul mediu lunar de intretinere per copil

Calculatia:

20.62 lei/copil/zi x 20.45 zile lucratoare


= 1410200 lei


= 225 zile = 304 copii

= 304 copii = 4638.82 copil/an = 20.62 lei/copil/zi = 20.45 zile mediu lucratoare per luna


= 421.70 lei


II Valoarea contribuției lunare de intretinere se stabilește in cote procentuale si nu va depăși 20 % din costul mediu lunar de intretinere.


Venit mediu brut lunar cumulat parinte/reprezentant legal

Numărul de copii

Cota procentuala contribuție părinți

Contribuție in lei

Pe luna

Pe zi

Peste 1050 lei

Un copil

20%

84.34

4.12

2 sau mai multi copii

10%

42.17

2.06

Intre 338-1049 lei

Un copil

10%

42.17

2.06

2 sau mai multi copii

5%

21.08

1.03

Director Ecohomic Ec.Burhala Eugeniu

SERVICIUL PUBLIC ADM.CRESE

In subordinea

CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA

C UI14678470

Aleea Mălinului nr 4

Tel 0341/428371

Nr . /f//X/J, gS.W.C

CALCUL

Cheltuieli in vederea stabilirii cost mediu lunar de intretinere /copil In cresa aferent anului 2014

La nivelul anului 2014 SERV PUBLIC ADM CRESE a inregistrat o cheltuiala totala de 1410200 cu următoarea componenta;

602200101 - FURNITURI BIROU    =    6036

602200102- MATERIALE CURĂȚENIE    =    13016

602200103- ÎNCĂRCĂTURĂ GPL    =    8890

602200105-BONURI VALORICE BCF    =    19600

602200301- HRANA PTR OAMENI    =    453927

602200130-ALTE MATERIALE CONSUMABILE    =    21667

6022014 - PROTECȚIA MUNCII    =    2601

6022004 - MEDICAMENTE,MAT.SANITARE,DEZINFECTANTI =    25539

TOTAL CONT 602    =551276

6032005 CASARE OB. INVENTAR    =    15181

TOTAL CONT 603    =    15181

610200103 ÎNCĂLZIRE ,ILUMINAT,    =    163104

610200104 - RAJ A,POL ARIS    =    59528

TOTAL CONT 610    =    222632

6112002 REPARAȚII CURENTE CRESE    =    167639

TOTAL CONT 611    =    167639

613200109 PRIME ASIGURARE AUTO    =    1692

TOTALCONT613    =    1692

626200108 TELEFON,INTERNET,CABLU CRESE    =    12018

TOTAL CONT 626    =    12018

628200109 ALTE CHELTUIELI    =    39076

628200130 ALTE CHELTUIELI SI PREST SERVICII PTR CRESE =    96659

60282013 MATERIAL DIDACTIC    =    6485

628203030 CONTRACTE PREST SERVICII    =    280500

TOT AL CONT 628    =    417556

681710101 AMORTIZ MIJ FIXE    =    17042

TOTAL CONT 681    =    17042

DIRECTOR ECONOMIC