Hotărârea nr. 16/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII SI ORGANIGRAMA CENTRULUI SOCIAL CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea statului de funcții și organigramei la Centrul Social Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 13.02.2015    .    “

Luând în dezbatere expunerea de motive inițiată de domnul viceprimar Gabriel -Marius Stan, înregistrată sub nr.7224/19.01.2015, referatul Direcției administrație publică locală înregistrat sub nr.7193/19.01.2014, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Social Constanța;

în aplicarea dispozițiilor legale privind acordarea treptelor de competență profesională asistenților sociali și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual medical și anume: art. 1 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Colegiului Național al Asistenților Sociali nr. 8/29 martie 2011 privind acordarea treptelor de competență profesională asistenților sociali, respectiv, Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 -, Titlul II, art. 41 privind Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Anexa III, Cap. I, punctul 3., subpunctul 2, respectiv, punctul 2, lit. a);

Având în vedere referatul Centrului Social Constanța înregistrat sub nr. 19/16.01.2015, prin care solicită aprobarea modificării statului de funcții și organigramei la Centrul Social Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă statul de funcții și organigrama Centrului Social Constanța conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. începând cu data aprobării prezentei HCLM nr. 476/16.12.2009 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală, Centrului Social Constanța și, spre știință, instituției prefectului județului Constanța.

vr A    19

Prezenta hotărâre a fost adoptată de_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDÎNȚĂ,

COJOC MARIOARA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA Nr. 16


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNÎCÎPiUL CONSTANȚA CONSÎLÎUL LOCAL

ANEXA 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța nr.

16/2015


STAT DE FUNCȚII

Subdiviziune organizatorică/Denumirea funcției

Treaptă/

Grad

profesional

Studii

Număr total de posturi

De conducere

De execuție

1

2

3

4

5

Director

II

S

1

Birou contabilitate ad

ministrativ

Contabil Șef

II

S

1

Economist

I

s

1

Referent

IA

SSD

1

Contabil

IA

M

1

Secretar Dactilograf

I

M

1

Serviciul de îngrijire a personelor vârstnice la domiciliu

Șef Serviciu

Asistență Socială

II

S

1

Asistent Social

Principal

Grad

Principal

S

2

îngrijitor

G

2

Muncitor calificat

I

1

Centru de zi,activitate de club și cabinete medicale

Medic Primar

S

2

Medic Specialist

S

2

Asistent medical

PL

2

Asistent medical Principal

Grad

Principal

PL

2

TOTAL    20

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ROMANIA Județul Constanța Municipiul Constanța

Consiliul Local


Anexa 2 la Hotararea nr.Centru de zi activitate de club si 8    cabinete medicale


Asistent

social

principal

îngrijitor

Muncitor

calificat

2

2

1


Referent

Secretar -dactilograf

Contabil

Economist

1

1

1

1


Medici

3 cu 1/2 norma 1 cu norma intreaga


Legendă:

Medic specialist fizioterapie Medic primar generalist Medic primar (pt .EKG)

Medic specialist (pt. laborator) Asistent medical Asist. med. principal Asist, med.principal Asist, laborator


1 cu norma întreagă 1 cu 1/2 normă 1 cu 1/2 normă 1 cu 1/2 normă 1 cu normă întreagă 1 cu normă întreagă 1 cu normă întreagă 1 cu 1/2 normă


Asistenți medicali

1 cu 1/2 normă

1 cu normă întreagă

Asistent

medical

principal

2

2


TOTAL POSTURI: 20

Execuție: 17 Conducere: 3


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR