Hotărârea nr. 158/2015

HOTARARE APROBAREA MODIFICARII HCL NR. 62/2014 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VANYARE A BUNURILOR IMMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI) APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

H OTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării HCL nr.62/2014 -privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31,07,    2015

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.94013/06.07.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției administrarea domeniului public și privat nr.94015/06.07.2015;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Legii 453/2001, privind modificarea și completarea Legii nr.50/1991 -privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării “;

Având în vedere prevederile HCL nr.62/07.04.2014 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.l, lit.b și art.123 alin.l si 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă modificarea art.6 din HCL nr.62/07.04.2014 - respectiv componența comisiei de vânzare, în sensul că: în locul domnului Popescu Răducu se numește d-nul/(d-na)_Gima Stelian__consilier local.

Art.2 Celelalte dispoziții ale H.C.L.M. nr.62/07.04.2014, rămân neschimbate.

Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției administrarea domeniului public și privat, Direcției patrimoniu, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare și persoanelor vizate, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, Onciu Carmen

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR.....1Ș8......./...3.1.Q7

2015