Hotărârea nr. 157/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMMOBILE CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMANIA Județul Constanța Municipiul Constanța CONSILIUL LOCAL

H OTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile

ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31Q7-    2015

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.96736/09.07.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției administrarea domeniului public și privat nr.96741/09.07.2015;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, Legea nr.453/2001, privind modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, H.G. nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării ;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.62/07.04.2014 - privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, conform anexelor nr.1-3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directă va fi cel stabilit prin Raport de evaluare întocmit în baza H.C.L. nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța.

Art.3..Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției administrarea domeniului public si privat, Direcției patrimoniu, Direcției administrație publica locala, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Onciu Carmen


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR.....157......../


31.07.


2015


ANEXA 1 LA HCLM NR..J..Ș.?/?.9.1.5

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

----

ADRESĂ

SUPRAFAȚA ( mp )

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

OBSERVAȚII

1

Teren

Stațiunea

Mamaia

Zona

Butoaie

25

SC

LIVAMAR

SRL

CU 1996/ 2015

- Teren neconstruibil, poate deveni construibil doar prin alipire la alt teren cu funcțiunea de platforme amenajate ca terase pentru alimentație publică conform PUZ aprobat prin

HCL nr.121/ 2013

-Solicitarea de cumpărare nr. 87854/24.06.2014 -Terenul in suprafață de 25 mp constituie domeniu privat al municipiului Constanța conform HCL nr.131/2015 si este limitrof proprietății solicitantului pentru care există încheierea de întabulare nr.22035/27.03.2008 -Terenul propus spre vânzare conform reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de teren neconstruibil,intregire proprietate- poate deveni construibil doar prin alipire la alt teren cu funcțiunea de platforme amenajate ca terase pentru alimentație publică conform PUZ aprobat prin HCL nr.121/

2013

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 25 mp ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

I

~4PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

SC UVAMAK SRL - MIM. CCWSIAN TA STAȚIUNEA MAMAIA,Zona C3 (BIcaz-SAvoy)


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU VIZAT SPRE, ^SCHIMBAR^

Dala/fc/    SanîriSura N


NOTA

Sbtem de coordonate Stereografic 1970 Cote de refemta "O™ Marea Neagra 1975


A. Date Referitoare la Terort

Irnimtar de Coofoorvne

Sistem ae proiecție Stereo 70

Nr.pct

E(m)

N (re)

Y-789118.80

X - 312990.35

2

Y-789133.32

X = 312992.48

3

Y = 789133.03

X = 312084 77

4

Y >789146.63

X = 312996 31

c

Y = 789145.50

X * 313005.78

6

Y ■ 709147.06

X ” 813005.96

7

Y- 789145 37

X - 313019 .80

0

Y” 788135.56

X = 3'3018.35

9

Y“ 789135.78

X-313018.53

10

Y • 7B9132.80

X- 313010 23

11

Y-785132.03

X = 31302? 55

12

Y- 769113.12

X-31302C.0O


Suprafața terer total ^surata ■ 843mp Suprafața teren din acte ■ 614 02 mp


Teren Prcpue penlzu cumoarare


INVENTAR DE COORDONATE


Sbten de proiecție STEREOGRAFIC1970


Nr. pet


E<m)


N<m)


Y    - 769133.03 Y- 709133.32

Y    ■ 789143.72 Y- 780144.01


X • 312994.77 X-312992.46 X- 312898.14 X-312893 84


Suprafețe teran » 25 mpANEXA 2 LA HCLM NR.....158/2014

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

SUPRAFAȚA ( mp )

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

OBSERVAȚII

1

Teren

Stațiunea

Mamaia

Zona

Pinguin/

Vila Mizumi

5

SC

EXCLUSIV M&S SRL

CU2052/

2015

. întregire proprietate cu destinația de teren neconstruibil, poate deveni construibil doar prin alipire la alt teren cu funcțiunea de vilă turistică conform PUZ aprobat prin HCL 121/ 24.05.2015.

-Solicitarea de cumpărare nr. 62596/06.05.2015 -Terenul in suprafață de 5 mp constituie domeniu privat al Municipiului Constanța si este limitrof proprietății solicitantului pentru care există incheierea de intabulare nr.96562/19.11.2013 -Terenul propus spre vânzare conform reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de teren neconstruibil, poate deveni construibil doar prin alipire la alt teren cu funcțiunea de vilă turistica conform

PUZ aprobat prin

HCL 121/

24.05.2015.

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 5 mp ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

ii 15S(


)1I55(


"A


Vila Mlzuumi P+4E


51154C


r"\

n

\ l


Vecin: p’°nr-


Con**011'0


PRIMĂRIA MUNICIPII LUI CONSTANTA r

SERVICIUL CA0ASTRU

VIZAT SPRE NE 3CHÎMBARE

Nr._
INVENTAR DE COORDONATE IMO8II. SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70


Kr.

PCt.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi o(l, i+l)

K t)

B IJ

1

2

3

i

311546.935 311546.726 31155C.«43 311550.864

709172.207

789171.113

789170.297

789171.457

1.114

4.001

1.181

4.000

Suprafața din măsurători S«5mpPLAN DE SITUAȚIE Stațiunea Mamaia, mal Lac Siulghiol, Zona Pinguin / Vila Mizuvmi


ANEXA 3 LA HCLM NR..1Ș.Ș/2.Q15

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

SUPRAFAȚA ( mp )

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

OBSERVAȚII

1

Teren

Bd.A.VIaicu

nr.125

57

_

SC LUCIAN SRL

CU1526/

2015

- Teren cu destinația-cale acces, întregire proprietate conform PUG aprobat prin

HCL nr.653/ 1999 a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL nr.81/2013.

-Solicitarea de cumpărare nr. 146310/04.11.2014 -Terenul in suprafață de 57 mp constituie domeniu privat al municipiului Constanța conform HCL nr.58/2015 si este limitrof proprietății solicitantului pentru care există încheierea de întabulare nr.14278/09.11.2000 -Terenul propus spre vânzare conform reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de cale acces, intregire proprietate conform

PUG aprobat prin HCL nr.653/

1999 a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCL nr.81/2013.

•    Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare,

vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 57 mp ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Onciu Carmen

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

57 mp

bd. Aurel Vlaicu municipiul Constanta

Cartea Funciara nr.

UAT

Constanta
t

Scara 1:200A.

Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața»

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Ce

57

delimitat de gard intre pet 4-3

B.l

)alc referitoare Ia construcții    s"'    ,j.-r

Cod

constr

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni    X.,

------:

»*


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție "Stereo 70"

Pet.

E(m)

N (in)

1

788263.90

302291.39

e

788266.24

302290.03

3

788264.18

302274.59

4

788259.65

302275.69

Suprafața din act =


Se confirma suprafața din măsurători introducerea imobilului in baza de date