Hotărârea nr. 156/2015

HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL IN REGIM DE INCHIRIERE , DIN RECUPERARI

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULCONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L.în regim de închiriere din recuperări

de


Consiliul local al 31.07.2015


municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. /<?£.#$/.procesul verbal al Comisiei de repartizare a locuințelor A.N.L nr. 7023/25.06.2015, raportul Direcției administrare imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 6698/01.07.2015 prin care se propune repartizarea și extinderea unor spații de locuit construite de A.N.L. în    regim    de    închiriere    din    recuperări

,raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și H.C.L. nr.513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imobile in subordjnea R.A.E.D.P.P. Constanța ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea A.N.L. republicată , HG. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia ,art 15, alin (9), lit b) cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.c, alin. 5, lit. b) și art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

H OTĂR ĂȘTE:

Art.l - Se anulează pozițiile nr. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 19/13.02.2015 și nr. 2 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 44/30.03.2015 privind repartizarea unor spații de locuit construite de ANL în regim de închiriere din recuperări, pentru care nu s-au încheiat contracte de închiriere

Art.2 - Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr.l ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3- Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.R Constanta în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ..SȘ. consilieri din 27 de

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, Onciu Carmen

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


CONSTANȚA

NR 156    / 31.07.2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULCONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1

156/2015


LA H.C.L. NR............

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL PENTRU TINERI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI

Nr

crt.

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Brizei nr. IC, Bl. OB2, ap. 6

2 camere+dependințe = 52,50 mp

Blănaru Cătălina

3 persoane

2

Str. Brizei nr. 1B, bl. OB1, ap. 12

1 cameră+dependințe = 37,40 mp

Nedelea Ionuț -Puiu

1 persoană

3

Str. Brizei nr. IC, Bl. OB2, ap. 15

2 camere+dependințe = 52,50 mp

Cerbănescu Mariana-Iuliana

3 persoane

4

Str. Brizei nr. 1H, OB7, ap. 23

1 cameră+dependințe = 37,40 mp

Cocoș Oana

1 persoană

5

Str. Lirei nr. 3A, Bl. OB8, ap. 23

1 cameră+dependințe = 37,40 mp

Ignat Cosmin

2 persoane

6

Str. Pescarilor nr.37, Bl. FZ12A, ap. 20

1 cameră+dependințe=36,45 mp

Boioglu Adrian

1 persoană

7

Str. Pescarilor nr. 65, Bl. FZ28A, ap. 13

2 camere+dependințe = 52,80 mp

Trocan Selda

3 persoane

8

Str. Zefirului nr. 32, bl. OB1, ap. 21

1 cameră+dependințe=35,94 mp

Zahiu Lavinia-Mădălina

1 persoană

9

Str. Traian nr. 70, Bl. K2A, ap. 8

1 cameră+dependințe=41,02 mp

Tudoran Mihaela

1 persoană

10

Str. Zefirului nr. 32, Bl. OB1, ap. 10

2 camere+dependințe = 52,50 mp

Teodorescu Elena

3 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Onciu Carmen