Hotărârea nr. 153/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PLANUL DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ PENTRU BENEFICIARII LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT

HOTĂRÂRE

privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii 416 / 2001

privind venitul minim garantat

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 31 • 07.2015_•

Văzând expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.    raportul Comisiei de specialitate nr. 5

pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și_raportul Direcției Gospodărire Comunală înregistrat sub nr.!^.V31/Jfc^;?.%A...;

Având în vedere prevederile art.6, alin (7) din Legea nr.416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c” și „d”, alin.6 lit. „a”, punctul 10 și art. 115, alin.l, lit. „b” din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare din municipiul Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, Serviciului de asistență și protecție socială, Direcției gospodărire comunală, în vederea aducerii la îndeplinire precum și Insituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de .... .consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ

CARMEN ONCIU ’    SECRETAR,

Constanța    MARCELA ENACHE

NR. 153

Anexa nr. 1 la hotărârea nr................./.

Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii 416 /

2001 actualizată privind venitul minim garantat

Nr.

Crt.

Denumirea activității (lucrării)

U.M.

Locația

Luna în

care se

execută

Frecvența

lunară

1.

Curățirea manuală și transportul zăpezii de pe aleile de acces

Mp.

-    accesul în stațiile de autobuz;

-    accesul în spitale/policlinici;

-    accesul în școli/grădinițe/creșe;

-    accesul in scările blocurilor;

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

ori de câte ori este nevoie

2.

Tăierea vegetației arbustive cu toporul

Buc

-    taluz Poarta 1- Poarta 6;

-    taluz str. Roterdam;

Decembrie

Ianuarie

Februarie

x 1 / lună

3.

Curățat teren de frunze și crengi (greblat)

100

mp.

-    taluz Poarta 1- Poarta 6;

-    taluz str. Roterdam;

-    cartier Poarta 6 (ANL);

-    cartier Henry Coandă;

-    cartier Baba Novac;

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

x 1 / lună

4.

Colectat, încărcat și transport resturi vegetale la marginea zonei de lucru (cu saci roabe și coșuri nuiele)

To

-    taluz Poarta 1- Poarta 6;

-    cartier Poarta 6 (ANL);

-    cartier Henry Coandă;

-    cartier Baba Novac;

lunar

ori de câte ori este nevoie

5.

Scos frunze uscate din gard viu, borduri, chenare și alte forme arbustive

ml.

-    intrare în stațiunea Mamaia dinspre Năvodari;

-    perimetrul asociațiilor de locatari;

-perimetrul creșe/grădinițe;

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

x 1 / lună

6.

Degajat teren de corpuri stăine (pietre, crengi, alte deșeuri grosiere)

100

mp.

- intrare oraș dinspre Ovidiu, Cumpăna, Năvodari, Valul lui Traian;

lunar

ori de câte ori este nevoie

7.

Salubrizat suprafețe

100

mp.

- intrare oraș dinspre Ovidiu, Cumpăna, Năvodari, Valul lui Traian;

lunar

8-10 ori/ lună

8.

Măturat manual suprafețe

100

mp.

- acces grădinițe/creșe;

-acees spital/policlinică;

lunar

8-10 ori/ lună

9.

Curățat manual vegetație ierboasă cu sapa

-    Mamaia Nord;

-    Cartier Baba Novac;

-    Cartier Henri Coandă;

-    Cartier Poarta 6 (ANL);

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

x 1/ lună

10.

Mobilizat manual teren la 10 și 20 cm (săpături cu sapa și cazmaua)

Mp.

-    Mamaia Nord;

-    Cartier Baba Novac, Henri Coandă;

ianuarie-

decembrie

când este

cazul

11.

Manipulat materiale pentru acțiunea „Flori de mai”

To.

- pentru asociațiile de locatari;

aprile-mai

când este cazul

12.

Curățatrea rigolelor și a șanțurilor de colectare a apei pluviale

-    taluz Poarta 1- Poarta 6;

-    taluz str. Roterdam;

aprilie-

noiembrie

când este cazul

13.

Curățarea suprafețelor pavelate de buruieni

100

mp.

-    intersecție Dacia;

-    intersecție I. Rațiu;

-    cap linie 100;

aprilie-

noiembrie

când este cazul

14.

îndepărtarea nisipului adus de vânt în stațiunea Mamaia

mc.

-    promenada Iaki;

-    promenada Golden Tulip;

-    piațetă Perla;

aprilie-mai

când este cazul

15

Aștemere agrotextil / folie de plastic pe spațiul verde pentru protecția solului împotriva buruienilor sau a nisipului adus de vânt în timpul iernii

Mp.

-    Stațiunea Mamaia: promenadă Iaki, piațetă Perla, piațetă

Golden Tulip

-    alte zone expuse vântului sau care necesită protejare impotriva îmburuienării

ianuarie-

decembrie

Când este cazul

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMN EAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE