Hotărârea nr. 152/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU GRATUIT ÎN FAVOAREA S.C. ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIULUI CONSTANȚA, BD. MAMAIA COLT CU STR. RAZBOIENI, IN VEDEREA AMPLASARII UNUI POST DE TRANSFORMARE, PE TOATA DURATA DE EXISTENTA A CAPACITATII ENERGETICE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

c0NSTA^/^ ROMANIA 1 țjfo 6 JUDEȚUL CONSTANTA


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea S.C.Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului situat în

municipiului Constanța, bd.Mamaia colț cu str.Războieni, în vederea amplasării unui post de transformare, pe toată durata de existență a

capacității energetice pentru alimentare cu energie electrică

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 31.D7.201S    2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 102451/20.07.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.102450/20.07.2015;

Având în vedere H.C.L.nr.211/2011, poziția 1518 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr.123/2012, art.12-14 și art.26 alin (4) lit."b", Dispozițiile art.22 alin.(4), teza I și cu prevederile art.46 alin.(l) și (2) din Ordinul ANRE nr.59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public precum și Hotărârea de guvern nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism republicată;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" și art.115, alin.(l), lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1    - Se aprobă retragerea dreptului de administrare al

R.A.E.D.P.P.Constanța și preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța asupra terenului în suprafață de 15mp situat în curtea fostei Școli nr.l (actual Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța), bd.Mamaia colț cu str.Războieni.

Art. 2 - Se aprobă acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea Enel Distribuție Dobrogea SA asupra terenului în suprafață de 15mp, aflat în domeniul public al municipiului Constanța, bd.Mamaia colț cu str.Războieni, în vederea amplasării unui post de transformare în anvelopă de beton, pe toată durata de existență a capacității energetice pentru alimentare cu energie electrică, conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, va fi efectuată de Direcția patrimoniu Serviciul cadastru, Direcția urbanism și Direcția administrație publică locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P.Constanța, SC Enel Distribuție Dobrogea SA - str. Nicolae Iorga nr.89A, Direcției patrimoniu, Serviciului juridic, Direcției financiare, Direcției urbanism, SPIT-Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știintă.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 25

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA CARMEN ONCIU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

152

Nr............................................................p(OpuneTe


/IZAT SPRE NÎSCHIMBARE

Nr.Se^ăiUri