Hotărârea nr. 151/2015

HOTARARE PRIVIND REVOCAREA HCL NR.100/2013 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI COSTEA MIHALE SI ENE NICUSOR

HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L. nr.100/2013 privind aprobarea schimbul de terenuri dintre municipiul Constanta și Costea Mihale și Ene Nicușor

Consiliul local al, municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de_% 1 •    _2015;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 99313/14.07.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.99311/14.07.2015;

Luând în considerare H.C.L.nr.100/2013 privind aprobarea schimbul de terenuri dintre municipiul Constanta și Costea Mihale și Ene Nicușor precum și adresa numiților Costea Mihale și Ene Nicușor nr.152825/02.12.2013;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" alin. 5 lit."a" și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă revocarea H.C.L.nr. 100/2013 începând cu data aprobării prezentei .


Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Constanța va comunica prezenta hotărâre numiților Costea Mihale domiciliat în Constanța, str.Dragoslavelor nr.17 și Ene Nicușor domiciliat în Constanța, Aleea Cameliei nr.4A, ap.9, et.5, Direcției patrimoniu, Direcției financiare, Serviciului juridic și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de_    _ _consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 0 oL/J CWXW


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR.    2015