Hotărârea nr. 150/2015

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI ACTUALIZAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN AFLATE IN ADMINISTRAREA RAEDPP AFERENTE OBIECTIVELOR "PIETE" SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA

H OTĂRÂRE

privind modificarea și actualizarea unor suprafețe de teren aflate în administrarea R.A.E.D.P.P. aferente obiectivelor "Piețe"

situate în municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 1 O?-'cA*»    


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 98946/14.07.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției patrimoniu nr.98908/14.07.2015 ;

Având în vedere adresele R.A.E.D.P.P. înregistrate sub nr. 53360/2015, nr.53356/2015 și nr. 163644/12.12.2014 ;


Văzând anexa nr. 3 la HCL nr. 61/1992 privind înființarea Regiei Autonome „ Administrația Piețelor și Târgurilor Constanța", art. 1 al H.C.L. nr.278/1998 privind necesitatea aprobării PUD „Piața agroalimentară - Piața Griviței" și trecerea în administrarea R.A.E.D.P.P. a terenului în suprafață de 680mp, H.C.L. nr. 397/2003 privind transmiterea unor terenuri situate în administrarea municipiului Constanța, în administrarea R.A.E.D.P.P., H.C.L. nr. 598/2008 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, anexa 40, poz. 13 și 35, H.C.L. nr.35/2014 privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. asupra unor imobile, HCL nr. 177/2014 privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța asupra unor terenuri situate în Piața Griviței din municipiul Constanța;

Luând în considerare H.C.L. nr.72/2014 privind modificarea H.C.L.nr.589/13.12.2006 privind transmiterea/retragerea unor terenuri situate în municipiul Constanța din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța.

Văzând H.C.L. nr.202/2014 privind completarea H.C.L.nr.61/1992 privind înființarea Regiei Autonome Administrația Piețelor și Târgurilor Constanța modificată și completată prin 35/20.05.1994 și H.C.L. nr.202/02.10.2014 a Consiliului local al municipiului Constanța, anexa nr.40, poziția 31 din H.C.L.nr.598/22.10.2008 și anexa nr.5 din H.C.L. nr.322/2005 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c", art. 115 alin 1 lit „b" și art. 123, alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă actualizarea suprafeței de teren aferentă obiectivului Piața Griviței, ce constituie domeniu privat al municipiului Constanța, aflat în administrarea R.A.E.D.P.P. cuprinsă în H.C.L. nr. 177/2014, ca urmare a măsurătorilor cadastrale și planurilor întocmite de S.C. TOPO MINIERA SRL, astfel încât aceasta devine 2442,18 mp și este formată din :

-    suprafață platou acoperit - 1196,18 mp (hală lactate, în suprafață de 414,59mp și platou acoperit, în suprafață de 781,59 mp)

-    suprafață platou asfaltat - 1246 mp, conform planului anexă nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2 - începând cu data prezentei, se modifică anexa 40 din H.C.L.nr.598/2008 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, cuprinzând imobile aflate în administrarea R.A.E.D.P.P. - Direcția Piețe, Târguri și Oboare, în sensul că poziția 13 va avea următorul cuprins :

teren Piața Griviței - ST = 2442,18 mp platou acoperit Piața Griviței = 1246 mp.

Art. 3 - începând cu data prezentei, se anulează poziția 35 din anexa 40 la HCL nr. 598/2008 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, cuprinzând imobile aflate în administrarea R.A.E.D.P.P. - Direcția Piețe, Târguri și Oboare .

Art. 4 - Se aprobă modificarea H.C.L. nr.72/2014 în sensul înlocuirii planurilor de situație aferente obiectivului Hală Piață I.C.Brătianu conform anexelor nr.2-5.

Art. 5 - Se aprobă modificarea H.C.L. nr.202/2014 în sensul că suplimentarea se face doar la suprafețele de teren nu și la construcțiile aferente obiectivelor Piața Tomis III-AMEA I, AMEA II și Major Comprest.


Art. 6 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre către R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției patrimoniu, Direcției financiare, S.P.I.T. și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de    consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


IACHE


PSan de situație

Scara 1:500

Adresa imobilului: UAT Constanta, Mun.Constanta Zona Piața Grivitei

Suprafața din măsurători: Steren = 1246 mp

‘Nota: Menționam ca limitele imobilului ne-au fost indicate de către beneficiar.


ANEXA LA HCLM NR. L? ^*2,

CONTRASEMNA

icHE


Inventar de coordonate


Nr.

Pot


Coordonate pct.de contur


X[m]

1    304036.48!

2    304028.82L

3    304048.174

4    304050.189

5    304057.442 5 304060.097 T 304057.971 3 304068.900

3    304070.816 ) 304079.355

1    304077.489

2    304083.561 I 304093.179

4    304074.798 i 304074.511 i 304100:353 ' 304099.450 1 304089.698 ) 304085:600 ) 304084.657

304084.248 ! 304080.921 I 304067.111 I 304065.207 i 304060.839 î 304058.613 ’ 304056.317 I 304051.769 I 304049.511 I 304045.779 304043.520 ! 304041.350


Y[m]


;9791413... . 18791421.148 "791441.778 791440.039 791447.652 791450.536 „ 791452.21715 " 463.872 462.095 471.306 473.052 479.582 791471.619 791451.807 “ 445.559 421.521 420.524 429.356 425.227 424.278 423.875 427.016 439.873 437.702 433.056 430.689 428.260 423.506 421.151 424.157 421.574 791419.210


079


Lungimi

laturi

D(i,i+1)


7741C


L0161S


Suprafala-teren.= 1246 mp

Sisterp-^p^oerdonștd; Ștereografio 1970

PREȘEDINTE

VA    ■§,

.Z"I


primăria MUNICIPIULUI constanta SERVICIUL CADASTRU '

SPRE MESCMsMBÂRg 53 J 6 O


zy rER-nficAT

' J

nRig^ptftant g l țd^i^eiâ'ăgL Seria RMec&mbri^oi^ jli


ANEXA LA hclmn]r.—-1-


RELEVEU G1- Parter Scara 1:100ANEXA LA HCLM NR,.jfg£^^


^-a

CrIA'


Nr. incapere

Denumire

incapere

Suprafața utila (mp)

1

Birou

15.70

2

Hol

27.04

3

Birou

14.04

4

Magazie

7.14

5

Casa scării

4.27

6

Depozit

165.40

Suprafața Utila = 233.59 mp


Acces


10.03


Suprafața Totala = 243.62 mp


contrasemnează

secretar, marcela EI-^AP^


PREȘEDINȚI

fi fOCUc/v


E SEI)IhRecepționat,


-11.47-


RELEVEU C1 - Etaj

Scara 1:100

1

■ •

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului:

Constanta, B-dul I.C. Bratianu,

Hala aferenta plete! I.C. Bratianu

Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Birou

15.90

2

Bucătărie

3.76

3

Baie

4.31

4

Birou

26.41

5

Hol

17.79

6

Casa scării

1.44

Suprafața Utila = 69.61 mp

Suprafața Totala = 69.61 mp

ANEXA LA

HCLMNR. rTP A&/'
0.77

/

© te

x—


- 3.81 -


( ~_J

f 03

z

I zo

UJ

! z>

î 2 ar

a,

j <r tu

Cl3

><

2

£T

0.

>CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAU,

marcel ae^PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


Recepționat,


Data,


Nr. Cadastral al terenului


nit s.


RELEVEU C1 - Demisol Scara 1:100


Suprafața utila (mp)


Adresa imobilului:


Constanta, B-dul I.C. Bratianu,


Hala aferenta pieței I.C. BratianuANEX HCLM NR.Nr.

încăpere

Denumire

incapere

Suprafața utila (mp)

1

Hol

2.01

2

W.C.

1.21

3

W.C.

1.23

4

W.C.

1.21

5

Hol

2.93

6

W.C.

2.53

7

W.C.

1.28

8

Hol

2.98

9

Hol

1.97

10

Spațiu depozitare

9.88

11

Debara

13.65

12

Casa scării

6.51

13

Hol

4.76

14

Spațiu depozitare

6.72

15

Spațiu depozitare

, 19.38

16

Hol

23.71

17

Spațiu depozitare

30.20

18

Spațiu depozitare

20.03

19

Spațiu depozitare

2931

20

Spațiu depozitare

18.87

Suprafața Utila = 200.37 mp


Suprafața Totala = 200.37 mpData,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACIJE

<ruJ

s“

I

<

1

1

I 5

>