Hotărârea nr. 15/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII SI ORGANIGRAMA CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNÎCÎPiUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea statului de funcții si a organigramei la Căminul pentru persoane vârstnice Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

13.02.2015

-—-z

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul vicerimar al municipiului Constanța Gabriel- Marius Stan, înregistrată sub nr.6268/16.01.2015, referatul Direcției administrație publică locală înregistrat sub nr.6267/16.01.2015, referatul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța înregistrat sub nr.41/16.01.2015, prin care solicită aprobarea statului de funcții si al organigramei instituției, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, dispozițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța aprobat prin H.C.L.4/20.01.2006;

în temeiul prevederilor Ordinului nr. 2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor destinate persoanelor vârstnice , persoanelor fara adapost, tinerilor care au părăsit sistemul de protective a copilului si altor categorii de personae adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat, si cantinelor sociale,

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă statul de funcții si organigrama Căminului pentru persoane vârstnice Constanta conform anexelor nr.l si nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare,

Art. 2. începând cu data aprobării prezentei H.C.L. nr.27/20.01.2011,H.C.L.nr. 156/08.07.2011, H.C.L. 301/05.10.2013 si H.C.L. 188/02.10.2014, isi inceteaza aplicabilitatea,

Art.3 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica'prezenta hotarare Direcției administrație publica, Căminului pentru persoane vârstnice Constanta si, spre stiinta, Instituției prefectului județului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 19

consilieri din 27 membri.

PREȘEDÎNTE ȘEDINȚĂ,

COJOC MARIOARA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA Nr. 15

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.1

15/2015

La Hotararea nr...........

STAT DE FUNCȚII

Subdiviziunea organizatorica/ Denumirea funcției

de conducere    de execuție

Gradație/

Grad

profesional

Studii

Număr

total

de

posturi

1

2

3

4

5

Director

grad II

S

1

Contabil sef

grad II

S

1

Compartiment financiar -contabil

Economist

S

2

Referent IA

M

2

Magaziner

M

1

Serviciul bucătărie

Sef formație

grad II

M

1

Muncitor calificat

2

Muncitor necalificat

12

Sef formație

Grad II

M

1

îngrijitor

27

Serviciul administrativ-gospodaresc

Sef formație

grad II

M

1

Magaziner

M

1

Muncitor calificat

8

Muncitor necalificat

5

Paznic

4

S pa lato rea sa

G

6

Compartiment asistenta sociala

Psiholog practicant

S

1

Asistent social practicant

S

1

Asistent social specialist

S

1

Medic primar

S

1

Asistent medical principal

PL

8

Asistent medical

PL

4

Infirmiera

G

22

Compartiment juridic

Consilier juridic

S

1

TOTAL

116

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MUNICIPIU

MARCELA ENACHE

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.2

TOTAL : 116    la Hotararea nr. Z.?.?15

EXECUȚIE :111 CONDUCERE :5

ORGANIGRAMA
Muncit.