Hotărârea nr. 149/2015

HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL RAEDPP CONSTANTA ASUPRA UNOR IMOBILE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

coNSTAA/7^ românia q yfr a JUDEȚUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra unor imobile din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de.........31..07.....................2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău nr.103073/21.07.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu nr.103071/21.07.2015;

Văzând adresele R.A.E.D.P.P. Constanța înregistrate la Primăria municipiului Constanța    sub    nr.88560/25.06.2015,    nr.89237/26.06.2015,

nr.88573/25.06.2015 și nr.88564/25.06.2015;

Luând în considerare H.C.L. nr.157/2013 cu privire la modificarea H.C.L.nr.190/2012 privind transmiterea unui imobil din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța, H.C.L.nr.175/2008 privind transmiterea în administrarea R.A.E.D.P.P.-Direcția Piețe, Târguri și Oboare Constanța, a unor terenuri din municipiul Constanța, aferente grupurilor sanitare, H.C.L.nr.437/2002 privind transmiterea suprafeței de 2458,50 mp din administrarea R.A.E.D.P.P. în administrarea S.C.I.L. Confort Urban în vederea parcării autoturismelor, H.C.L.nr.542/2005 privind trecerea din domeniului public în domeniul privat al municipiului Constanța, a unor imobile situate în intravilanul municipiului Constanța și H.C.L.nr.589/2006 privind transmiterea/retragerea unor terenuri, situate în municipiul Constanța, din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, în administrarea R.A.E.D.P.P Constanța.

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit."c ", art.123 alin.(1) și art.115, alin 1, lit. "b » din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra unor imobile (terenuri și construcții) conform anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, S.C. Confort Urban S.R.L., Direcției tehnic achiziții, Direcției patrimoniu, Direcției financiare, Serviciului juridic și S.P.I.T Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de.....„.........consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Onciu Carmen    marcela enache

CONSTANȚA

Nr. 149    / 31.07.2015

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR._149/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Zona badea Cârțan -zona blocuri BC11, BC10, BC8

S teren =2961 mp Sconstrucție = l 107 mp

H.C.L. nr.109/2005, pagina 51 H.C.L. nr.211/2011, pag.161

H.C.L. nr.190/2012

H.C.L. nr.157/2013

H.C.L. nr.174/2004

Certificat de urbanism nr.2268/2012

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.88560/2015

cONSTA/Vt-PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Onciu Carmen


ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR._149/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Grup sanitar complex Filimon Sârbu (I.C. Brătianu)

5 teren =82,49 mp Sconstrucție=82,49 mp

H.C.L. nr.717/1995, poziția 13 H.C.L. nr.175/1997, poz.13

H.C.L. nr.598/2008, anexa nr.40, poz.16

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.89237/2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Onciu Carmen

qONSTAA/7^ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 149/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Al. Lăpușneanu intersecție cu str.Soveja

S teren =464 mp

H.C.L. nr.542/2005,

H.C.L. nr.589/2006, anexa 1, poz.3 Certificat de urbanism nr.2035/2011 Adresă R.A.E.D.P.P. nr.88564/2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Onciu Carmen


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

149/2015

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Tomis III

S teren =321,32 mp

H.C.L. nr.437/2002,

H.C.L. nr.598/2002,

H.C.L. nr.599/2002,

H.C.L. nr.609/2002

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.88573/2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Onciu Carmen

Bd Tomisnr 51 ;Fax. 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105. 8700 CONSTANTA - ROMANIA