Hotărârea nr. 148/2015

HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA SI PRELUAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 3462 MP. SITUATE IN CONSTANTA, ZONA UNIVERSITATII MARITIME

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de administrare al Consiliului județean Constanța și preluarea în administrarea Consiliului local municipal a

terenului în suprafață de 3462 mp situat în Constanța zona Universității Maritime

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de..........3-1-.07.....................2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău nr.85690/19.06.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu nr.85689/19.06.2015;

Luând în considerare H.C.L.nr.14/2010 privind transmiterea terenului în suprafață de 3462 mp situat în Constanța zona Universității Maritime din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța în vederea amenajării unui parc;

Văzând H.C.L.nr.211/2011, poziția 1332 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța.

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit."c ", art.123 alin.(l) și art.115, alin 1, lit. b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă retragerea dreptului de administrare al Consiliului Județean și preluarea acestuia în administrarea Consiliului local al municipiului, a terenului în suprafață de 3462 mp situat în municipiul Constanța zona Universității Maritime conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Predarea - primirea terenului se va face prin proces - verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și Consiliul județean Constanța.

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Consiliului județean Constanța, Direcției gospodărire comunală, Direcției patrimoniu, Direcției financiare și S.P.I.T Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de .....?5.......consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Onciu Carmen    MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr. 148    /    31.07.2015

rLn:\ JJC O11U/A1113

SCARA 1:1000

rada MIRCEA CEL BATRAN, Zona INSTITUTUL DE MARINA CIVIL/

Suprafața teren din măsurători:

S = 3462 mp


ÎNCADRARE in zona