Hotărârea nr. 147/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU GRATUIT ÎN FAVOAREA S.C. ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. MIHAI VITEAZU, ZONA PARC PRIMĂRIE, PENTRU RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC A SEDIULUI OFICIULUI DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea S.C.Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului situat în municipiului Constanța, str.Mihai Viteazu, zona Parc Primărie pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public a sediului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31-07-_2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 85667/19.06.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.85666/19.06.2015;

Văzând adresa Enel Distribuție Dobrogea SA înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.66376/13.05.2015;

Luând în considerare certificatul de urbanism nr.1840/10.06.2015.

Având în vedere H.C.L. nr.389/2006 privind atribuirea în folosință gratuită Oficiului de Cadastru Imobiliară Constanța, a terenului în suprafață de 1000 mp, situat în Constanța, zona Parc Primărie-str.Mihai Viteazu, în vederea edificării unui sediu.

în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr.123/2012, art.12-14 și art.26 alin (4) lit. "b", licența pentru distribuția energiei electrice nr.461/29.04.2002 emisă de către ANRE, art.555 și art.693 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr.287/2009;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" și art.115, alin.(l), lit. "b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă retragerea dreptului de folosință al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța asupra terenului în suprafață de 15 mp situat în str.Mihai Viteazu, zona Parc Primărie astfel încât suprafața rămasă în folosință gratuită va fi de 985 mp.

Art. 2.    - Se aprobă acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în

favoarea Enel Distribuție Dobrogea SA asupra terenului în suprafață de 15 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, situat în str. Mihai Viteazu, având număr cadastral 217783 pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public a sediului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, pe toată durata de

existență a capacității energetice pentru alimentare cu energie electrică, conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, va fi efectuată de Direcția patrimoniu Serviciul cadastru, Direcția urbanism și Direcția administrarea domeniului public si privat din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

Art. 4 - Predarea - primirea terenurilor se va face prin proces - verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și SC Enel Distribuție Dobrogea SA.

Art. 5. - Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției administrarea domeniului public si privat, Direcției patrimoniu, Direcției tehnic-achiziții, Direcției administrație publica locală și SC Enel Distribuție Dobrogea SA-str.Nicolae Iorga nr.89A, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.


Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


CARMEN ONCIU

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA


NR.


147


2015