Hotărârea nr. 145/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2015    _

Având în vedere expunerea de motive nr. 88705/25.06.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr,88702/25.06.2015;

Văzând H.C.L. nr. 109 / 2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Văzând prevederile art. 4, din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. "b", din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea "Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța", aprobat prin H.C.L.nr.109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor 1-32 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă completarea și actualizarea "Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța" conform anexei nr.33 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu valorile juste de inventar, stabilite pentru terenurile dobândite cu titlu gratuit, inițial inventariate în domeniul privat al municipiului Constanța cu valoare "0".

Art. 3 - Se aprobă completarea H.C.L. 109/2005, pagina 10, poziția Str.Arhiepiscopiei nr.21 cu suprafețele menționate în anexa nr.4 din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă completarea H.C.L. 109/2005, pagina 14, poziția Șos.Mangaliei nr.95, bl.MGl, et.l, ap.30 cu suprafețele menționate în anexa nr.5 din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se aprobă completarea H.C.L. 109/2005, pagina 21, pozițiile Str, Tudor Vladimirescu nr,30a și 30b cu suprafețele menționate în anexa nr.7 din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Se aprobă completarea H.C.L. 464/2007, anexa 20, poziția Str. Răscoalei din 1907 nr.31 cu suprafețele menționate în anexa nr.9 din prezenta hotărâre.

Art. 7 - Se aprobă completarea H.C.L. 193/2014, anexa 15, poziția Complex Comercial Tomis III reprezentând (AMEA I, AMEA II, MAJOR COMPREST) cu suprafețele menționate în anexa nr.12 din prezenta hotărâre.

Art. 8 - Se aprobă completarea H.C.L. 109/2005, pagina 30, poziția Str. Steagului nr.14 cu suprafețele menționate în anexa nr,14 din prezenta hotărâre.

Art. 9 - Se aprobă anularea anexei nr.17 la H.C.L. 216/2012, poziția teren AI.Argeșului/bd.AI.Lăpușneanu zona bl.T5 în suprafața de 98 mp deoarece acesta a fost inventariat și prin anexa 15 din H.C.L.nr.256/2012.

Art. 10 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor implicate, Direcției patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanța, Direcției financiare si S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 25

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CARMEN ONCIU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE
CONSTANȚA, NR. 145

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Alexandru Sahia nr.52

teren =70 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Ordin Prefect nr.5/1998, (S=175 mp)

Identificare imobil nr.54617/28.05.2015

Diferență măsurători

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea Mamaia zona bar Pinguin

teren =5 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Identificare imobil nr.62596/18.06.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Plan de situație

Scara 1 :500


909417

o


30841? g ra

■o

e-Beneficiar.

1. Cimpan Vasile

Adresa Imobilului:

muri. Constanta, Str.Alexandru Sabia nr. 52B UAT: Constanta

Suprafața totala masurata : 245 mp Suprafața din acte : 175 mp
CI = 38 mp

INVENTAR DE COORDONATE TEREN Sistem de proiecție Stereo 70


Perral (3Cc)

No.

Pnt

Outline poînte coord.

Langîhs

sides

Lfl.W)

X[m]

Y[m]

7

1

2

3

4

5

6

309301.711

309403.329

309397.037

309373.88®

309371.370

203395.53®

309335.291

7S7238.641

787250.674

787257.388

787283.027

787281.118

787256.108

787245.S8S

16.726

9.348

34.395

2.922

34.537

14.401

9.755

A(3Cc)=245.09mp P=122.115m


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

Vîz4t spre nesch;mbare

|sjr.


8C9S43.^^^psemnătura


^•1

X CERTIFICAT DE •-= AUT08IZ. Seria 2 fi-
ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA
f    ( CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Prelungirea Ion Rațiu, lot 13

teren =300 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Identificare imobil nr.68951/29.05.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Arhiepiscopiei nr.21

teren =402 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.109/2005, pagina 10 Adresă R.A.E.D.P.P. nr.21272/11.02.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Plan de situație Scara 1 : 200Adresa Imobilului:

mun. Constanta, Str. Arhipiescopiei nr. 21 UAT: Constanta

Suprafața masurata :

ICC = 412 mp

CI = 232 mp C2 = 47 mp

INVENTAR DE COORDONATE TEREN Sistem de proiecție Stereo 70

1Cc

No

Pnt.

Outline points coord.

Lengths

sides

L(l,i+1)

X[m]

Y[m|

9

303518.971

792828.476

11 769

8

303530.061

792832.416

2.455

7

303530.824

792830.083

6.082

6

303536.634

792831.881

7,210

5

303538.766

792824.993

7.457

4

303540.574

792817.759

5.676

3

303534 904

792817.499

6.871

2

303536.042

792810.723

4.296

1

303537.367

792806 636

1.612

24

303535.863

792807.216

3.948

23

303532.069

792808.309

4.672

22

303527.501

792809 289

6.977

21

303520.960

792811.716

0.387

20

303521.115

792812 071

2.297

19

303518.923

792812,756

0.957

18

303518.072

792813194

1.152

17

303517.326

792814.072

1.030

16

303516.989

792815.045

0.993

15

303517.045

792816.036

1.483

14

303517.265

792817.503

1.483

13

303517.484

792818.970

5.447

12

303518.296

792824.356

3.846

11

303518.731

792828.177

0.188

10

303518.917

792828.147

0.333

A(7)=412.47mp P=88.621mîntocmit / Nistot Laurentiu

vhjo‘t,vrv %

Data: Mai 2O'i5    ••

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Șoseaua

Mangaliei nr.95, bl.MGl,    et.l,

ap.30

teren în indîviziune= 17,42 mp utilă =65,91 mp din care: cameră = 17,58 mp cameră = ll,49 mp cameră=lQ,08 mp bucătărie=8,12 mp baie=4,07 mp

wc=l,57 mp hol = ll,91 mp debara = l,09 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.109/2005, pagina 14

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.72007 / 25.05.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str, Cumpenei nr.27B

teren =43 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Identificare imobil nr.115895/22.06.2015

Diferență măsurători

Teren în indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

RELEVEU APARTAMENT


NR.

TNCAPERE

DENUMIRE

ÎNCĂPERE

Suprafața utila

[mp]

i

CAMERA

17.58 *

2

CAMERA

11.49 0

3

CAMERA

10.08 0

4

BUCATARSE

8.12 •

5

BAIE

4.07 1

6

WC

1.57 «

î

HOL

11.91 0

*

DEBARA

1.09 @

SUPRAFAȚA UTILA :

65.91

SUPRAFAȚA TOTALA - S =

65.91 mp

1

Executant

_ _____

Data

1

z&v    ^_\    ;

mai 2015
Scara 1 ; 100

J    -

Număr cadastral a! tercsunfei

t

Suprafața (mp)

Adresa

Municipiul Constanta, sos. Mangaliei, nr 95, bl. MGJ, sc. C, parter, ap 30, jud. Constanta

Carte Funciara colectiva nr.

U.A.T. CONSTANTA    '

—-- ' 1

Cod uni Late individuala { U )

C.F. COLECTIVA


str. Spiru Haret, nr.25, (fost nr.l) -str. Cumpenei^nr.27B, Constanta

Cartea Funciara nr


!UAT


Constanta302490


Nr.,

parcela

Categoria de folosința

Suprafața    ! Valoarea de

( mp )    i impozitare (lei)

Ment/ini

1

Cc

803

* 1

fara gard intre punctele 2-3-4; 5-6-7-8 si 14-15; construcții pe limita intre punctele 15-1-2; 4-5; 9-10 si 12-13; gard intre punctele 8-9; 10-11-12 si 13-14.

Total

803_I 1

B. Date referitoare la construcții

Cod

constr.

Suprafața construita la sol

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

CI

45

spațiu comercial P+1E

C4

111

locuința cu 3 camere si dependințe

C5

12

magazie

Total

168

Executant,    XX

ing.Liliana BaicesrfT cf-^ț    %\

15.05.2014    .►/

Se confirma suprafața r'in'îyrastmffori si Introducerea imobilului in baza dedate

VKJi.OtCX’AîliA'^i WJBiJ!-i!A!sMUlin!/•!'»    ‘

•iurn»*    ■ ii tip ’y'r.CfcANU uGivi'iJi,/

.    C9WSHJEE CA i

d W/V ________

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereo 70'

Pct.    E(m)    N(m)

1    . 786512.867    302486.293

2    788516.035    * 302494 182

3    783516.252    302494.726

4    788519.776    302493.150    ;

5    788523.753    302491.493

6    768534.681    302486.957

/    7    788538.153    302482.546    1

6    788528.764    302464.467    /

9    788525.619    302465.065

10    788516.069    302470.514

11    788511.383    302458.906    !

12    788508.256    302460.621

13    788504.487    302462.689

14    788497.478    302466.352

15    788507.180    302488.823

Suprafața totala masurata = 803 mp


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.


DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

Imobil

Str. Tudor

Viadimirescu

nr.30

teren =276 mp din care teren indiviz liber de construcție (curte) = 50mp și teren ocupat de construcție=226mp

Spațiu cu altă destinație decât cea de locuit

utilă totală = 16,43 mp din care: utilă cameră = 14,94 mp utilă grup sanitar=l,49 mp și beci = 15,l2 mp

teren ocupat cu construcție=20,60mp teren liber de construcție (curte)=4,55mp

Ap.nr.3

Parter

utilă totală =31,34 mp din care: utilă cameră = 17,04 mp utilă cameră = 7,48 mp utilă bucătarie = 3,44 mp utilă w.c. = 3,38 mp

Etaj I

utilă totală = 12,25 mp utilă terasă = 13,23 mp utilă beci = 9,86 mp

teren ocupat cu construcție = 54,65 mp teren liber de construcție (curte) = 12,09mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L. nr. 109 / 2005, pagina 21

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.36791/12.03.2015


OBSERVAȚII


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Nr. cadastral


Cartea Funciara nr.


Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:200


Suprafața masurata (mp)


276


Adresa imobilului:

Constanta, Strada Tudor Vladimirescu Nr. 30

UAT: ConstantaA. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie

de

. folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare

Mențiuni

1

Cc

276

Limita imobilului este delimitată de construcție.

Total

276

B. Date referitoare ia construcții


Cod

constr.


Suprafața construita la soi (mp)


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


C1


226


Locuința colectiva parțial P+1 ; S. constr. desf. = 255 mp; Nu deține certificat de performanta energetica.


Total


226


Inventar de coordonate

Sistem stereo 70

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D{i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6

7

8

304691.084

304703.123

304713.230

304708.590

304700.710

304696.410

304692.953

304690.918

791488.091

791478.098

791490.377

791494.620

791501.320

791496.790

791493.077

791491.013

15.646

15.904

6.287

10.343

6.246

5.073

2.899

2.927

Suprafața masurata = 276 mp


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date


întocmit,

PFA Biziru Cristian Octombrie 2014


rfai

de

|S 5er/ambnJ<

Cateffor' a B l Bt7.tR’'

V GRlSflAN-Ș

A NC1?’


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONS TANTA SERVICIUL CADASTRU

Recepționat,

ViZ/T SPRE NESCHiMBARE Nr. ț/a*'?i_


SemnăturaPartea I - Foaia de avere

Nr. cad.

Descriere imobil

S teren construit

Suprafața teren indiviza

Terert cu C1 Locuința colectiva si spațiu cu alta destinație Constanta, Strada Tudor Vladimirescu Nr.30

226

276

Nr.

tronson

Scara

Nivel

Proprietar/Chirias

Cod unitate individuala

Nr.

aparta

meni

Nr. camere

Suprafat a utila pe ap.(mp)

Suprafața

beci

Cota parii comune p! ap. (mp)

Suprafața

teren

indiviza

construit

(mp)

Suprafața

teren

indiviza

liber (mp)

Total

Suprafața

teren

indiviza

(mp)

Cota parte teren indiviza construit (%)

Cota parte teren indiviza liber (%)

Cota parte total teren pe ap. (%)

Carte funciara individuala nr.

Obs.

Parter

Popa Nicolae

Șp.1

1

16.43^

15.12,;

0.00

20.60

4.55 4-

25.15

9.11

9.11

9.11

Parter

Popa Nicolae

1

2

53.30

0.00

0.00

66.82

14.78

81.60

29.57

29.57

29.57

Parter

Mustafa Sucrie

2

2

33.80

0.00

0.00

42.37

9.38

51.75

18.75

18.75

18.75

Parter+Etaj 1

Mustafa Eleonora

3 ,

3

43.59.

9.86

0.00

54.65

12.09>

66.74

24.18

24.18

24,18

Parter

Buriacu Aneta

4

1

15.72

6.72

0.00

19.71

4.36

24.07

8.72

8.72

8.72

Parter

Gherasim Aurel

Sp.2

1

17.43

12.37

0.00

21.85

4.84

26.69

9.67

9.69

9.67

TOTAL

180.27

44.07

.00

226.00

50.00

276.00

100.00

100.02

100,00

Descrierea pârtilor comune indivize:

- Apartamentele nu au parii comune

întocmit, îng. Biziru Cristian    Recepționat,

Februarie 2015

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Vasile Lucaciu nr.23

teren =405 mp

Legea nr. 213 / 1998

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.70191/20.05.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobii

Str.Răscoalei din 1907 nr.31

utilă totală =71,55 mp din care: locuibilă totală =47,60 mp din care utilă cameră =24,55 mp utilă cameră = 23,05 mp totală dependințe=23,95 mp din care : utilă hol = 3,55 mp

utilă bucătărie = 15,50 mp utilă baie=4 mp utilă debara=0,90 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.nr.464/2007, anexa nr.20 (Steren = 143 mp) Adresă R.A.E.D.P.P. nr.71356/22.05.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500


Nr. cadastral:

Suprafața masurata:

Adresa imobilului

405 mp

Constanta, str. Vasile Lucaciu Nr. 23

Cartea Funciara nr.

UAT

CONSTANTAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAN" SERVICIUL CADASTRU

ViZAT SPRE NESCHiMBARÎ

Nr.    _


. Data

J/


SemnăturaINVENTAR DE COORDONATE SISTEM DE PROIECȚIE: STEREO 70


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

X[m]

Y[m]

1

305823.238

791656.294

2

305832.565

791671.050

3

305813.032

791683.028

4

305803.540

791668,382

5

305807.142

791665.867

6

305807.940

791665.347


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

Cc

405

Imobilul este -împrejmuit cu gard de lemn la Estjemn si construcție la Nord

Total

405

iar Ja Sud si Vest limitat de construcții.

B. Date referitoare la construcții


-Cod-

construcție

Destinația

Suprafața construita (mp)

Mențiuni

C1

CL

82

Locuința parter (3 camere si dependințe); S desfasurata = 82 mp

Total

82

Suprafața totala masurata a imobilului = 405 mp


Executant: Enache Ștefan

Confirm ex^țjtîtar^^aăuratobfpr la teren, corectitudinea jnfoiStViVrihfllocLțfcentatî'ei cadastrale si corespondenta ace^a cu realitatea din teren

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si parafa

Data .....

Stampila BCPI


AN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE SCARA 1:200


Județul Constanta

Teritoriul administrativ: CONSTANTA

Cod intravilan : 2

Adresa corpului de proprietate:

Constanta, str. Rascoala 1907, nr. 31

Nr.

Coordonate pct.de contur

Pct.

X[m]

. Y[m]

1

304460.730

791754.931

2

304453.433

791761.709

3

304446.838

791753.364

4

304446.835

791751.240

5

304446.658

791751.051

6

304448.168

791749.783

7

304447.090

791748.641

8

304447.909

791747.868

9

304446.117

791745.97 L

10

304447.469

791744.694

11

304446.274

791743.429

12

304448.404

791741.417

13

304459.382

791753.373NR CADASTRAL: 105328


întocmit Martie 2009

03

Numele proprietarilor: Consiliul Local Constanta

Suprafața teren din acte: S —mp_

Suprafața teren din măsurători: S - 143.00 mp Suprafața construita (CI +C2): S = 103.00 mp

PA.,viĂRIA municipiului constanța SERVICIUL CADASTRU VîZZT SPRE NESCHÎMBARE

r-

o/


Semnătura

.<?L -


ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Bd. Tomis nr.64

Steren = 176 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.nr. 109/2005, Adresă R.A.E.D.P.P. nr.71356/22.05.2015

Parter

Spațiu

comercial

utilă = 70,53 mp

beci=48,88 mp

cote părți comune

(holuri) = 2,38mp

teren idiviz ocupat cu

construcție =44,23 mp

teren indiviz liber de construcție

(curte) = 3,82mp

Ap.nr.l

utilă 2 camere=21 mp

cote părți comune

(holuri) = 0,71mp

teren idiviz ocupat cu

construcție =13,17 mp

teren indiviz liber de construcție

(curte) = l,14 mp

Ap.nr.2

Sutilă o cameră=21,73 mp

Scote părți comune (holuri)=0,73mp

Steren idiviz ocupat cu construcție =13,63 mp

Steren indiviz liber de construcție (curte)=l,18 mp

Etaj I

Ap.nr.3

cotă parte comună (terasă) =

14,31 mp

teren idiviz ocupat cu construcție =37,63 mp teren indiviz liber de construcție (curte) = 3,25 mp

Ap.nr,4

utilă 2 camere = 26,34 mp teren idiviz ocupat cu construcție =16,52 mp teren indiviz liber de construcție (curte) = l,43 mp

Mansardă

Ap.nr.5

utilă o cameră = 17,83 mp

cote părți comune

(holuri)=0,60mp

cotă parte w.c. comun = 0,29 mp

cotă parte terasă comună=4,25mp teren idiviz ocupat cu construcție =11,18 mp teren indiviz liber de construcție (curte) = 0,97 mp

Ap.nr.6

utilă o cameră = 17,64 mp cotă parte w.c. comun=0,28 mp cote părți comune

(holuri)=0,60mp

cotă parte terasă comună=4,21mp teren idiviz ocupat cu construcție =11,06 mp teren indiviz liber de construcție (curte)=0,96 mp

Ap.nr.7

utilă o cameră = 23,27 mp

cote părți comune

(holuri)=0,79mp

cotă parte w.c. comun = 0,38 mp

cotă parte terasă comună = 5,55mp

teren idiviz ocupat cu

construcție =14,50 mp

teren indiviz liber de construcție

(curte)=l,26 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea

Mamaia,

Careu C2, Vila Vl-5, lot 20

teren = 17 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă D.A.D.P.P. nr.13174/08.07.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Categoria de folosința; CC

Suprafața de teren conform măsurătorilor = 176mp


na hasurata violet reprezintă alee de ciuces pentru imobilele situate Ia adresele Bd. Tomis nr. 64 si Bd. Tomis nr. 66 (S= 24mp)


Suprafața teren liber = 14mp

Suprafața teren ocupat de construcții = 162mp

Pate referitoare la construcția C1 (locuința): Suprafața construita la sol; 162 m.p.


Legenda [

Alee acces


Teren liber de construcții


>-    ț'--4’•Nr.

Pct.

Inventar de coordonate

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

304187.324

792153.254

4.762

2

304189.762

792157.344

7.392

3

304196.373

792154.037

3.791

4

304194.534

792150.722

1.260

5

304193.948

792149.607

1.359

6

3Q4192.745

792150.240

5.508

7

304190,112

792145.402

0.445

8

304189.887

792145.018

0.080

9

304189.818

792145.058

3.148

10

304188.320

792142.289

0.607

11

304188.806

792141.926

0.125

12

304188.821

792141.802

4.738

13

304186.554

792137.642

7.634

14

304182.959

792130.908

6.900

15

304177.530

792135.166

12.309

16

304183.216

792146.083

2.852

17

304184.671

792148.536

5.413

Suprafața masurata = 176mp

î/


Construcție


Construcții vecine


PLAN RELEVEU


Scara 1:100


Nr.cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului:

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Tomis nr. 64, Spațiu Comercial


Cartea funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individualaNr.incapere

Denumire

încăpere

Suprafața ultla

(mp)

1

Camera

45.37

2

Camera

12.64

3

Bucătărie

5.72

4

Hol

4.06

5

Hol

1.61

6

Baie

1.13

Beci

48.88


Suprafața utifa = 70.53 m.p.


executant.


Suprafața totala = 119.41 m.p.


Data


Februarie 2015

z.AUREL


- r-u


“ Recepționai.Data


ANȚA

SPRE NEȘCHÎMBÂRE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONST SERVICIUL CADASTRU


VIZA'


Nr.


Semnate ra


Scara 1:100

3.01


i

2.22

I

oo

M-

C\j

2

<D    ,—.

3 ' 3)

2.22


n


acces

locuințaNr.cadastra! al terenului

Suprafața

Adresa imobilului:

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Tomis nr. 64,Parter, Apt. 1

Cartea funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

Nr.incapere

Denumire

încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Camera

12.25

2

Camera

5.51

3

Hol

3.24

Suprafața utila = 21.00 mp.

Suprafața totala = 21.00 m p.

Executant,

Data

X    - \ L    \

\    <.V'‘ Y.Î'Z -i.’

5    5 ?t.\.    ă-

?«    t\. itfgWșA Î7

!l    sl    •/

■ K    * y    $/    -

Februarie 2015

_

Recepționat,

Data

PLAN RELEVEU

Scara 1:100

Nr.cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului:

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Tomis nr. 64, Parter Apt. 2

Cartea funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individuala


Nr.incapere

Denumire

încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Camera

9.55

2

Hol

9.33

3

Baie

2.85

Suprafața utila = 21.73 m.p.


Suprafața totala = 21.73 m.p.


——Executant.


Data


-7eiianat...


Data


&j2tșLuies


2 v

J3N


<7 7 C -’N

3b dS 1VZ9


IA


pw j QVQVO “!ni3fAH3S ’    ’NC'j imnidioiNnw vtsywifead


Scara 1:100


Nr.cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului:

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Tomis nr. 64, Etaj 1, Apt. 4


Cartea funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individuala


3.07Nr.incapere

Denumire

încăpere

Suprafața utila

(mp)

1

Camera

10.22

2

Camera

10.61

3

Hol

3.36

4

Hol

1.06

5

Baie

1.09

Suprafața utila = 26.34 m p.

6

Terasa exclusiva

11.97


Suprafața totala = 38.31 m p.

Executant,

Data

§ r

/i ’    A

 '*<>- .

■’,? V 7,.'1

\,    '-Ă/

*—?<|gi6c

■>. Februarie 2015

- \

& V • S\

;

IX (

f/

--------Recepționau -    .    .    ,

Data

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAN

SERVICIUL CADASTRU

TA

VIZAT SPRE N Nr. 5Z ’3 A J

jESCHIMBA.Ri

5

2b CbZcrf

Semnătura

—-

Z El


Scara 1:100

Nr.cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului:

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Tomis nr. 64, Mansarda, Apt. 5

Cartea funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

Nr.incapere

Denumire

încăpere

Suprafața utila (mp)

4

Camera

9.79

5

Bucătărie

5.63

6

Hol

2.41

Suprafața utila = 1

7.83 m,p.

Suprafața totala =

7.83 m.p.

Executant,

Data

//' \ % /'■•’

A ’W /' &

<>    A*®'

.T    Cy XS- '4

Februarie 2015

î\

1-j

5 /

-Mp

Recepționat,

Data

a -t    MUINIUIMULUt L/KJiNȘ i

UțVîCIUL CADASTRU

ANTA

,Z. * SPRE NESCHÎMB/3

HC <2W______________

.RE

Semnătc

ra

c /T

Scara 1:100

Nr.cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului:

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Tomis nr. 64, Mansarda, Apt. 6

Cartea funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

Nr.incapere

Denumire

încăpere

Suprafața utila (mp)

2

Camera

12.67

7

Bucătărie

4.97

Suprafața utila = 1

7.64 m.p.

Suprafața totala = 17.64 m.p.

Executant,

Data

/z

O0    /,

«    d> \    ,< v    ,

/ <7 ££

s    ' ,ț    ,

s    p,ș    » i ,, -Vty

7 £ P *■=> 'Tp “!    , SfCS

j    ? .> O o 5 /    ‘    \

\    -r

% ■&' *>

^^bruarie 2015

° t

p v

' O.:'

Recepționat,

Data

Nr.cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului:

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Tomis nr. 64, Mansarda, Apt. 7

Cartea funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

Nr.cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului:

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Tomis nr. 64, Hol comun Parter

Cartea funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

Nr incapere

Denumire

incapere

Suprafața utila

(mp)

1

Hol comun acces locuințe

176

Suprafața utila = 1.76 m.p.

I    l

Suprafața totala = 1.76 m.p.

Executam,

Data

•.-Rastru, geQs^

Februarie 2015

Z

' 4' *-& n.

-i -P 4'

4    P°>

i&

%    Q4>

<4<4%> ’ <Z

\4^'" 7.

\ *K,    -\ScZ

V*^/    CV/


Recepționai,


FRIIWr


Bata-----

RIA MUNICIPIUL


ViZ’


SERVICIUL CAE'

T SPRE NESt


Jl CONSTANTA lASTRU


HîMBARENr.cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului:

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Tomis nr. 64

Cartea funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

Nr.incapere

Denumire

încăpere

Suprafața utiia (mp)

1

Camera

14.89

2

Camera

12.67

3

Antreu

8.38

4

Camera

9.79

5

Bucătărie

5.63

6

Hol

2.41

7

Bucătărie

4.97

8

Hol comun apartamente

3.36

Suprafața utila = 6

2,10 m.p.

Suprafața totala =

62.10 m.p.

Executant,

Data

#    ^Urr-°£ r

z    Ia.

".% *u%^u /

\A

vc/^4——

<■ Februarie 2015

o    , <-'■ i

<z-    7>, '

T .    Z1 Li

o'<>- -?/

A T#, •*» /

‘-'Recepționai,

Data

l

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONS 'SERVICIUL CADASTRU

1/ "    ■' PRE NESCHSMB,

-• SLLiiU_

r --    Semnat

2.5<LC2<    -

FANȚA

i\RE

ura

L„313900


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:200


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

17

Stațiunea Mamaia, Careul C2, Vila V1-5, Lot 20

UAT    CONSTANTANota : Plan de situație intocmit in vederea cumpărării lotului propus

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Mențiuni

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

1

Cc

17

Lot propus

TOTAL

17

8, DATE REFERITOARE LA COMNSTRUCTII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol

(mp)

Mențiuni

TOTAL313900INVENTAR DE COORDONATE


STEREO 70 -Teren-


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y[m]

1

313909.460

789114,915

1.000

2

313909.406

789113.916

17.215

3

313892.216

789114.840

1.000

4

313892,269

789115.839

17.216

Smas.(1Cc)=17 mp
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 12 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Complex Comercial Tomis III-AMEA II

teren=4,05 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 193 / 2014, anexa 15

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.58542/10.07.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 13 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str, Nicolae Grindeanu nr.16

teren = 171 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Identificare imobil nr.66992/25.06,2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Nr. Spatiu

Supr, Teren (mp)

Supr. conatr. (mp)

1.

16.12

14.66

2.

7.87

7.36

3.

16.52

14.90

4.

16.39

14.68

5.

16.01

14.70

6 A,

7.32

7.98

6B.

7.38

8.03

7.

18.11

14.80

8.

16.23

14.87 '

9.

16.13

14.78

10.

16.24

14.89

11.

16.19

14.87

12.

16.54

14.77

Total

185.05

171.29


HLAN Ut blIUAIIt •pentru acord de intabulare~

SCARA 1:200

Nr. Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului(mp)

Adresa imobilului

171

Mun. Constanta - Str. Sg. Nicolae Grindeanu, nr. 16

Nr. Carte funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

A. Date referitoare ia teren

Număr

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

171

Imobil imprejmuit.

TOTAL

171

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

66

-LOCUINȚA - parter. Edificata in anul 1995.

Nu deține certificat de performanta energetica.

C2

CA

17

-ANEXA - parter

Total

83

Suprafața totafa construita S = 83 mp

Suprafața totala măsurată a imobilului = 171 mp Suprafața din acte = 167 mp

SISTEM DE PROIECȚIE: Stereografic 1970

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Est [m]

Nord fm}

1

789264.954

300577.569

2.391

2

789266.870

300576.139

13.628

3

789277.790-

800567.986

4.222

4

789281.173

300565.460

5.211

5

789278.603

300560.927

2.804

6

789275.969

300581.889

0.499

7

789275.480

300561.790

17.538

8

789259;Mt>

300568.160

0.162

9

789258.998

300568.237

0.424

10

789259.118

300568.644

0.365

11

789258-773


Executant: PFA Grosu Ion

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta

acesteia cu realitatea dîri'teren

■ <> '»/'-■

Semnătura si staflripiia,

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 14 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Steagului nr.14 și 14A

teren = 235 mp din care teren construit C3 = 83 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 109 / 2005, pagina 30

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.87962/24.06.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 15 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Doinei nr.2

teren = 212 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L. nr. 109 / 2005, pagina 30

Adresă R.A.E.D.P.P.

Et.I

Ap.nr.l

utilă totală = 76,89 mp din care

cameră = 13,34 mp

cameră = 15,83 mp

cameră=20,34 mp

culoar acces-=4,87 mp

bucătărie=6,89 mp

baie=5,66 mp

w.c. = l,06 mp

debara=6,54 mp

cămară=2,36 mp

balcon=7,ll mp

hol comun cu ap.2 = 6,97 mp

nr.87962/24.06.2015

Ap.nr.2

utilă totală = 60,29 mp din care cameră= 23,58mp

cameră = 14,57 mp

hol = 5,32 mp

hol = 0,88 mp

bucătărie=8,94 mp

baie=5,14 mp

debara=l,86 mp

hol comun cu ap.1 = 5,46 mp

terasă = 13,42 mp

beci 1 (subsol)= 16,65 mp

beci 2 (subsol)=40,70 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 16 LA H.C.L. NR.

145/2015

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Fundătura

lalomiței

teren = 1893 mp

Legea nr, 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2005, Identificare teren nr.71390/2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr.

cad.

Suprafața

(mp)

Categoria

de

folosința

Descrierea

imobilului

Nr.

cad.

Suprafața

(mp)

Categoria

de

folosința

Descrierea imobilului

495

Cc

Teren cu construcții

260

Cc

Str. Steagului nr. 14

495

TOTAL

260

Total nr. 14

235

Cc

Str. Steagului nr. 14A

235

Total nr. 14 A

Total

495

P.E-

^Executant

A pqp?a maria

Recepționat

/f «Ode amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire


.__

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

495

Str. Steaeului nr. 14 si 14A Constanta

Carte Funciară nr

UAT


CONSTANTAA?*

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:200


Suprafața masurata (mp)


Adresa imobilului


312


Constanta, Str. Doinei nr. 2


UAT


CONSTANTAINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 -Teren -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[mî

Y[m]

1

2

3

4

5

6

7

303903.43

303901.69

303895.97

303914.57

303918.27

303922.05

303908.02

792362.10

792359.10 792350.13

792336.17 792344.30 792350.41

792359.18

3.468

10.639

22,113

7,160

7.185

16.546

5.440

S(1Cc)=312.19mp P=72 550m


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție -


Nr.

Pct.

Coordonate

pct.de contur

Lungimi

laturi

DO,1+1)

X[ml

Y[m]

.A

303916.23

792345.51

2.372

5

303918 27

792344.30

7.160

4

303914.57

792338.17

22.113

3

303895.97

792350,13

10.639

2

303901.69

792359.10

6.626

a

303907.22

792355.45

1.309

c

303907.96

792356.53

0666

D

303908.62

792356.62

2.403

E

303910.69

792355.40

0.751

F

30391D 72

792354.65

4.926

G

303914.78

792351.86

5.472

H

303911,88

792347.22

0546

1

303911.35

792347.09

0.561

J

303910.87

792347.38

1.882

K

303909.88

792345.78

5,661

L

303914.61

792342.67

3.270

S(Cl)=203mp


gg llM

OM


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

312

NC: 20586

TOTAL

312

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

203

S+P+2E+M

TOTAL

—203


^asrngc*’


/Executant'^.C?Geocad Limrfs

I    A'' '    - , Nr

27 Data’'fiinha E~ / C


^TtFICAT V


St'


•XV '    , <.t t j ~ T y    n, r-

..Data: Iunie 2015:-/ £

c',f'    autoritare

G>y)7.

podLanu

WIHAI-SOGOAN /

-


PLAN RELEVEU - BECI 2

Nr.

i nea pereDenumire

incapere


Suprafața utila (mp)


Boxa


Boxa


Suprafața utila = 57.35 mp


Suprafața totala = 57.35 mp


SPAȚIU COMUNCasa scării


6.81


IV.nSS-K'1'-'*' 4.N.C.C Z


Suprafața utiia = 6.81 mp


Recepționat,


scara 1:100

Nr. Cadastral

Suprafața utiia(mp)

Adresa imobilului

Constanta, Str. Doinei nr. 2

Carte Funciara colectiva nr.

UAT: Constanta, Județul Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

Suprafața totala =6.81 mp

încadrare in zonaPLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:2000 Fundătură lalomitei

Municipiul Constanta, Județul Constanta Suprafața teren din măsurători S1 = 14607mp ,S2=1893mp


ppiM5 RÎA MUNICIPIULUI CONSTANȚA WICIUL CADASTRU


Nr


-RE

ă&l_______


£&£&


SerTWo.L-.ade de'-'0]0''ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 17 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

Teren aferent Punct Termic nr.2

Str.I.G. Duca, bl.M25

teren în

indiviziune = 102,50 mp

H.G. nr,904/2002, capitolul

19, nr,crt.66

H.C.L.nr.211/2011, poziția 1104

Adresă R.A.D.E.T. nr.91507/01,07.2015 Identificare imobil nr.97726/15.07.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 18 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

Teren aferent Punct Termic nr.3

Str.Cuza Vodă nr.50, bl.M13

teren în indiviziune = 102mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.67

H.C.L.nr.211/2011, poziția

1105

Adresă R.A.D.E.T. nr.91507/01.07.2015

Identificare imobil nr,125108/2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN RELEVEU

Scara 1:200

Nr. Cadastral al terenului

âsw

Adresa imobilului

355.43

Constanta.Str. I. Ghe.Duca.BI M25A , Punct Termic nr. 2

Cartea Funciara colectiva nr.

CF individuala

■ ■ —1

CONSTANTA

Cod unitate individuala (U)

UAT


PRIMAR A MUNiC-IPtULU! CONSTANȚA qprvîCIUL CADASTRU


SERVICIUL CADASTRl

VIZAT SP^E NEȘCHiMBARE

Nr.


,Data ,


Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

1

Casa scării

9.05

2

Punct termic

302,94

3

Camera hidrofor

35.40

4

Baie

4.97

5

Wc

1.11

6

Wc

1.14

7

Casa scării

0.82

Suprafața utila mas. - 355.43 mp

Suprafața Totala = 355.43 mp

zc cr:w.T''rl'-,'T

V î,Az- k    /r AUTORIZARE -

.    •••• < S.C. GEOCAD LIMITS S.R.L. ,v,

:    ''r<3« z \% podeanu *7RELEVEU

gol

07-


— 2.25—| ivojii©ÎScara 1:200

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

utila (mp)

Adresa imobilului

355.43

Constanta.Str. I. Ghe.Duca;BI M25A, Punct Termic nr. 2

Cartea Funciara colectiva nr.

CF individuala

CONSTANTA

Cod unitate individuala (U)

UAT

_

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NEȘCH^MBARE

Nr. Afffcikk:__

Data, ,, r

-!?/b


Semnătura


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp]

1

Casa scării

9.05

2

Punct termic

302.94

3

Camera hidrofor

35.40

4

Baie

4.97

5

Wc

1.11

6

Wc

1.14

7

Casa scării

0.82

Suprafața utila mas. = 355.43 mp

Suprafața Totala = 355.43 mp

I

«a: iij-î

ftc

\'-z


><R\ MCUI# !Uc

Executant

CcRffFICAȚ z

S.C. GEOCAD. LIMITS S.R.L.

-îL    ' ' fz Vîp '

Z:15's"*‘ oos?l j . POOEANU


.'''f [X-??


Iunie 2014

r\ <• . v> A-,-.' /    \ *X?    < tfv '

-CrU/ ,<■,    --

-—-:-


'bzROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 19 LA H.C.L. NR. 14R/9MR_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

Teren aferent Punct Termic nr.6

Bd. Tomis nr.99 sc.A

teren în

indiviziune =47,70 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul

19, nr.crt.lll

H.C.L.nr.211/2011, poziția

1148

Adresă R.A.D.E.T. nr,91507/01.07.2015 Identificare imobil nr.160236/2014


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 20 LA H.C.L. NR. 145/2015

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

Teren aferent Punct Termic nr.7

Str. Ștefan cel Mare nr.15, bl.Ml

teren în

indiviziune =39,50mp

H.G. nr.904/2002, capitolul

19, nr.crt.112 H.C.L.nr.211/2011, poziția 1149

Adresă R.A.D.E.T. nr.91507/01.07.2015 Identificare imobil nr.125049/2014

Scara 1:200

Nr. Cadastral al terenului

""Suprafața

utila (mp)

Adresa imobilului

154.88

Constanta.B-dul Tomis nr. 99 BTSO, Punct Termic nr. 6

(B-dul Tomis intersecție cu Str. Constantin Bratescu)

Cartea Funciara colectiva nr.

CF individuala    CONSTANTA

Cod unitate individuala (U)

UAT


Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila . [mp] .

1

Camera

31.89

2

Camera

97.92

3

Camera hidrofor

25.07


Suprafața utila mas. = 154.88 mpSuprafața Totala = 154.88 mp


ANEXA NR. 21 LA H.C.L. NR. HRpnm_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

Teren aferent Punct Termic nr.8

Bd.Tomis nr,74

teren în

indiviziune = 50,90mp

H.G. nr,904/2002, capitolul

19, nr.crt.113 H.C.L.nr.211/2011, poziția

1150

Adresă R.A.D.E.T. nr.91507/01.07.2015 Identificare imobil nr.98427/2015


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 22 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

Teren aferent Punct Termic nr.10

Str. Ștefan cel Mare, bl.MlO

teren în

indiviziune =90mp

H.G. nr.904/2002, capitolul

19, nr.crt.69

H.C.L.nr.211/2011, poziția 1107

Adresă R.A.D.E.T. nr.91507/01.07.2015 Identificare imobil nr.98445/2015

ANEXA NR. 23 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

Teren aferent Punct Termic nr.144

Bd. Ferdinand, bl.Rl

teren în

indiviziune =52,50mp

H.G. nr.904/2002, capitolul

19, nr.crt.78

H.C.L.nr.211/2011, poziția

1116

Adresă R.A.D.E.T. nr.91507/01.07,2015 Identificare imobil nr.98868/2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR. 24 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

Teren aferent Punct Termic nr.15

Str. Ecaterina Varga nr.3

teren =456 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.117

H.C.L.nr.211/2011, poziția 1154

Identificare imobil nr.128085/2014

304000


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

456

Constanta,Str. Ecaterina Varga Hotel BTT, Punct termic nr 15

UAT    CONSTANTAA DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.    Categoria

parcela de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1    Cc

456

TOTAL

456

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol 0*P)

Mențiuni

C1

349

Punt termic 15

Total

349
S&4    $!

■Cp,


Nr.

PCI.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6

7

8

303970,145

303984.991

303970.156

303968.173

303963.599

303962.025

303954.032

303955.924

792400.128

792414.260

792429.618

792426.254

792424.017

792422.808

792418,925

792415.420

20.497

21.353

2.407

6.235

1.985

8.886

3,983

20.883

Smas.(1Cc)=456 mp ;S acte= 355.20 mp


Nr.

PCI.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

X[m]

Y|m]

A

B

C

D

303970.385

303983.200

303969.507

303956.843

792428.763

792415.317

792402.282

792415.901

18.575

18.905

18.597

18.677

S(C1}=349 mp


ANEXA NR. 25 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

Teren aferent Punct Termic nr.132

Str. Dumitru Marinescu nr.32

teren =364 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.90

H.C.L.nr.211/2011, poziția 1127 Identificare imobil nr.96273/2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR. 26 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

Teren aferent Punct Termic nr.214

Str.Brândușelor nr.29

teren =423 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.42

H.C.L.nr.211/2011, poziția 1080 Identificare imobil nr.96278/2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

364

Constanta, Str. Dumitru Marinescu nr. 32, Punct termic nr.132

UAT

CONSTANTA


304050


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr,

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

364

TOTAL

364

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚIIINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


304050


Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

299

Punt termic 132 - demisol -

Total

299    -

“----- ■ - • •


CONSTANȚA Plan de incadrare in z<©gRVICSUL CADASTRU

NESCHiMBARE

ierjinaturaNr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m|

Y[m]

I 1

304042.02

789646.08

1.006

2

304043.01

789646.26

4.701

3

304047.61

789647.23

6.157

4

304046.32

789653.25

22.383

5

304068.21

789657.92

1.965

6

304068.63

789656.00

1.002

7

304067.65

789655.79

5.574

8

304068.82

789650.34

1.004

9

304069.80

789650.56

6.810

10

304071.22

789643.90

28.057

11

304043.81

789637.91

8.364

Smas.{lCe)=364 mp

S acte= 321,72 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 132 ■


Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi ] laturi i

D(i,i+1) |

Pct.

X[m]

Y[m)

A

304067.45

789656.72

0.956 i

riu9f •= I

7

304067.65

789655.7S

5.574 j

8

304068.82

789650.34

5.807 I

3

304070.03

789644.66

26.060

C

304044.57

789639.10

7.328

2

304043.01

789646.26

4.701

3

304047.61

789647.23

5.082

D

304046.55

789652.20

21.381

S(C1)=299mp


PLAN DE SITUAȚIE

336 700scara T500

Suprafața mașuiata (tnpj

Adresa imobilului

423

Constanta.Str.Branduselor nr. 29

Punct termic nr. 214

UAT    CONSTANTA

INVENTAR DE COORDONATE .<->    Sistem do referința Stereo 1970

'    - Teren -

Nr.

oarcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

423

TOTAL

423

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


>d Suprafața construita Ia soli ’jnstr.


C1

Total


(mp)

231


'231


Mențiuni


Punt termic 214 -demisol-


-«F

Nr

Pct.

Coordonate pct de contur

Lungimi

îâîuri

□(1.1+1)

X lm|

YimJ

1

306725 425

790461 0-5

9 062

2

306727 330

790470 673

19 909

3

305707 077

790474.375

24 061

4

306702 967

790451 30C

16.137

5

306718 754

790447 955

0.933

6

306718 953

790440 667

14 092

7

306721.9S1

790462 635

3 570

Smas.(1Cc)=423 mp

; S acte» 242.25 mpINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr.214


'■    Executant,

» t •

i - -SC Geocad Limits SRL Iunie 2014


Nr.

1 Pci

Coordonate pct de contur

Lungimi

laturi

D(i,l»1) |

X[m]

Y[m)

I1    A

B

|.    C

'I    3

306706 074 306710 00' 306722 920 3067'0 953

79045' 426 790469 T03 790467 096 790448 667

18 694 12 396 18.646

JHzZJ

i! sici)*

t—

231 OOrnp

. li


ANEXA NR. 27 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

Teren aferent Punct Termic nr.53

Str.Soveja nr.57, bl.59

teren =470 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.56

H.C.L.nr.211/2011, poziția 1094

Identificare imobil nr.87830/2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR. 28 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

Punct Termic nr.160

Str.Lt. Vasile Buricescu nr,18A

construită =135 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul

19, nr.crt.126

H.C.L.nr.211/2011, poziția 1163

Identificare imobil nr.160705/2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Bj Tomisnr 51.Fax 0040 - 41 - 708101. Tel 0040 41 - 708)05. 87(10 CONSTANTA - ROMAMA

PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

470

Constanta, Str.Soveja nr. 57,

Punct termic nr. 53

UAT |    CONSTANTA
A DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

470

TOTAL

470

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr

Suprafața construita la sol (mP)

Mențiuni

C1

247

Punt termic 53 -demisol-

Total

247

Plan de incadrare in zonaS-

^'a'kcC


Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

7 tml

1

2

C

D

£

3

4

5

306004.392

305989.312 305989.497 305989.782 305984.714

305985.312 305985.747 306005.987

789817.908

76981B.848

789822.160

789827.258

769327.591

769837.344

789844.443

789843.181

15.11

3.32

5.11

5.08

9.77

7.11 20.28 25.32

Smas.(1Cc)=470 mp; Sacte=323 79 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 53 •


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

B

C

D

E

7

305998.147

305996.761

305989.497

305989.782

305984.714'

305985/^'

789843.670

789821.707

789822.160

StWi

789844^^

22.007

7.278

5.106

5.079

^X884

T W^4

S(C1)=247mp/^r'C&R\')'ț'    c


.    S,£ Geopad Limits SRL

Iunie 2014


,>*■


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:200

303420A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr,    Categoria

parcela de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1    Cc

135

TOTAL

135

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

81

Punt termic 160

Total

81


Z^'rpp,-,-


Nr.

Pct.

Coordonata pct.de contur

Lungimi

laturi

D (1,1+1)

X[m]

V[m)

1

2

3

4

5

6

7

303401.813

303406.436

303406.768

303409.542

303417.027

303409.314

303401.603

788134.978

788128.793

788127.000

788122.630

788127.258

788140.011

788135.358

9.400

0.391

5.176

8.800

14.904

9.006

0.434

Smas,(1Cc}=135 mp , S acte=...........mp
S.C \G§ocad,Limits S.R.L


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

• Construcție C1 - Punct Termic nr. 160 ■


CERTIFICAT

de

AUTORIZARE

SERIA Ii Nr. 957 ,ru Clasa iulie 2O.t4 III

,, S.C. GEOCAD _ YjfztlMirS S.R.L...Q, y    "O/

X 4w.c.p.-V


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

□0,1+1)

X[ml

Y[m]

2

3

A

B

1

303406.436

303406.768

303413.947

303409.124

303401.813

788126.793

788127,000

788131.463

788139.437

788134.978

0.391

8.453

9.319

8.563

9.400

S(C1)=81 mp


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

135

Constanta, Str. Lt. Vasile Buricescu nr. 18 A , Punct termic nr.160

UAT |    CONSTANTA

c OMS I A\‘ j-

2    £ JUDEȚUL CONSTANTA

*    M MUNICIPIUL CONSTANTA

hlKpi CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 29 LA H.C.L. NR. 145/ 2015

_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

Punct Termic nr.189

Str.Ion Ursu

teren=366 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.124

H.C.L.nr.211/2011, poziția 1161

Identificare imobil nr, 160759/2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

-OUSTAft 7

2 tftt r JUDEȚUL CONSTANTA * m- X MUNICIPIUL CONSTANTA tflțO (7 CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 30 LA H.C.L. NR.145/2015

_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

Punct Termic nr.52

Al.Zmeurei, bl.U3

teren =735 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.18

H.C.L.nr.211/2011, poziția 1056

Identificare imobil nr.8991/2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

366

Constanta, Str. Ion Ursu Viile Noi (CET), Punct termic nr.189

UAT

CONSTANTA


301600A DATE REFERITOARE LA TERENNr. Categoria Suprafața parcela de folosința (mp)


Mențiuni


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


1

Cc

366

TOTAL    366

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita îa sol (mp)

Mențiuni

C1

296

Punt termic 189

Total

296Nr.

Pct.

Coordonate pot.de contur

Lungimi

laturi

D(U+1)

X[m]

Y[m)

1

2

3

A

5

6

7

301597.450

301586.319

301570.760

301571.546

301576.111

301575.493

301581.231

783976.459

788967.691

788937.721 788988.340 788991.937

788992.722 788997.243

14.170

25.363 1.000 5.812

0.999

7.305

26.363

S mas.(1Cc)=366 mp ; S acte= 512.30 mp


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

B

C

4

5

301581.061

301596.049

301586.491

301571.546

301576.111

788995.836

786976.629

788969.099

788988.340

788991.937

24.363

12.168

24.363

5.812

6.301

S(C1)=296 mpl-N.C?*


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

735

Constanta

, Aleea Zmeurei ,Bi 113,Punct termic nr. 52

UAT

CONSTANTASr^MĂRJÂ MUNiCIPIULUI CONSTANTA: /SERVICÎUFCADASTRU

t / ~ SPRENESCK.MBABEA. CATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

735

TOTAL

735


Cod Suprafața construita la soi constr.(mp)


C1


460


Total


460


Mențiuni


Punt termic 52 - demisol -
Nr,

Pct.

Coordonate pot.de contur

Lungimi

laturi

D (1,1+1)

X[m]

y[m)

1

306734.209

789684.339

16.615

2

306723.637

789697.157

42.065

3

306691.403

789670.131

17.377

4

306702.505

789656.763

3.000

5

306704.813

789658.660

3.043

6

306707.155

789660.623

10.222

7

306715.021

789667.151

15.004

e

306726,653

789676.628

8.736

9

306733.345

789682.243

1.051

10

306732.677

789683.054

2.000

Smas.(1Cc)-735 mp ; Sac1e= 456.71 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 52 -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

O(i,i+1)

X[m]

Y[m]

9

306733.345

789682.243

12.550

I A

306725.360

789691.925

37.047

B

306696.971

789668.123

12.275

5

306704.813

789658.680

13.265

7

306715.021

789667.151

15.004

8

306726.653

789676.628

8.736

S(C1)=460 mp


, ONSTAfv

2    JUDEȚUL CONSTANTA

% 2gL 4 MUNICIPIUL CONSTANTA tfl El |CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 31 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

Punct Termic nr.134

Str. Topolog nr.5

teren =363 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul

19, nr,crt.91

H.C.L.nr.211/2011, poziția 1128

Identificare imobil nr.102386/2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 32 LA H.C.L. NR. 145/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

Punct Termic nr.124

Str. Eremia Grigorescu nr.26-28

teren =395 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul

19, nr.crt.28

H.C.L.nr.211/2011, poziția 1066

Identificare imobil nr.88150/2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

363

Constanta, Aleea Topolog nr. 5, Punct termic nr.134

UAT P    CONSTANTA


303450-303450-


RRfMARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE

Nr,


CD

CT-

CD
Semnătura


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

363

TOTAL

363

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

324

Punt termic 134 - demisol -

Total

324

Plan de incadrare in zona


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(),l+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

303448.449

303449.634

303476.562

303475.448

789790.479

789803.980

709801.697

789788.438

13.533

27.023

13.306

27.076

S mas.(1Cc)=363 mp ; S acte= 328.05 mpINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ■ Construcție C1 - Punct Termic nr. 134 -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungim!

laturi

D{i,i*1)

X [m]

Y[m]

A

B

1

C

303475.482

303474.451

303448.449

303449.547

789800.784

789788.513

769790,479

769802.964

12.314

26.076

12.533

26.026

S(C1)=324 mpSC Geocad Lțrrijts.. Iunie 2j


.s.w.
304950


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:50Q


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

395

Constanta, Str, Eremia Grigorescu

Punct termic nr. 124

_

UAT j    CONSTANTA! A. DATE REFERITOARE LA TEREN

1 Nr.

| parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

395

TOTAL

395


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


) Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

271

Punt termic 124 -demisol-

Total

271


Plan de încadrare in zona____~ . if

îl». '»■-?. ■-    A* ‘

Executant,    '• ‘

SC Geocad Limite SRL,

fu^ZQ^RtAr' Z 7^. . "j? ■Al.ff .    ' .r;U

«_t 7 \ JZ i    ■

>7 VAy

> /    ■•- ' j- -I


< i.i v

■7/

'.*OC/ r,


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

□(1,1+1)

X[m]

Y[m)

1

304951.900

790762.561

21.569

2

304955.939

790793.748

10.124

3

304946.269

790786.746

1.196

4

304945.499

790785.632

2.589

5

304942.909

790785.835

1.046

6

304941.087

790786.057

9.906

7

304935,157

790778.788

1.315

8

304935.392

790777.492

0.861

9

304935.234

790776.644

10,643

10

304933.179

790766.201

19.072

Smas.(1Cc)=395mp; S acte= 333,43 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr, 124 -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i.l+1) |

X(m]

Y[m]

A

304940.862

790775.275

8.872 |

B

304942.554

790783.984

12.300

C

304954.628

790781.638

18.3B9

D

304951.150

790763.581

17,133

E

304934.351

790766.948

9.416

F

304936.131

790776.194

4.819

S(C1)=271 mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR.33 LA H.C.L.M. NR. 145/2015_

NR.

CRT

H.C.L.

TEREN

SUPRAF.

mp

VALOARE

JUSTĂ

lei

NR /

DATA

ANEXA

1.

58/2015

1

Bd. Aurel Vlaicu intersecție cu aleea Universității

3275

1.672.553,96

2.

2

Str. Izvor nr.29 A

30

18.651,78

3.

4

Bd. 1 Mai nr.10, bl.Jl, ap.5

12,50

4.718,46

4.

6

Str, Bărăgan nr.27

62,56

25.004,04

5.

7

Str. Sentinelei nr.8

169

60.791,48

6.

9

Str. Nehoiului nr.34

200

79.936,20

7.

705/2005

13

Str. Labirint nr. 39

176

193.836,40

8.

268/2014

7

Str. Constantin Bratescu nr.29

58,93

100.493,66

193/2014

art. 9,

25/2015

art. 13

9.

193/2014

9

teren complex comercial Tomis III

421,14

804.203,47

10.

109/2005

Teren Hotel Dorna

1.695,66

3.222.949,78

11.

89/2012

art.4

Str. Ștefan Mihăileanu nr. 2B

128

229.647,82

12.

598/2008

40,

poziția

12

Teren Grup Sanitar Statuia Victoria - teren aferent

96

184.173

13.

40,

poziția

31

Teren platou asfaltat piața Tomis III - veche

1732,04

3.307.481,07

Bd Tomis nr 51 .Fax: 0040 - 4î - 708 101. Tel 0040 - 41 - 708105. 8700 CONSTANTA - ROMANIA

14,

135/2007

1

Imobil (clădire) str.George Enescu nr, 16

122,98

87.642

15.

635/2007

8

Imobil (clădire) str.Gheorghe Lazar nr. 5A

185,8

124.916

16.

211/2011

Poziția

1321

Teren Aleea Egretei nr. 13A bl. C9 - Teren aferent imobil - Cămin copii handicapați și copii cu nevoi speciale

962,2

529.856,21

Total

10.646.855,64

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

2.SINTEZA RAPORTULUI

Prezentul raport de evaluare se refera la proprietățile imobiliare dobândite de către Municipiul Constanta cu titlu gratuit, in urma operațiunii de inventariere a patrimoniului.

Scopul raportului este de a furniza beneficiarului valoarea justa a proprietăților imobiliare analizate, in vederea înregistrării valorice in gestiunea contabila a Municipiului Constanta.

Evaluarea a fost realizata in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare (ediția 2013) si se releva categoria de valoare denumita “valoare justa", asa cum este ea definita de Standardul de Evaluare.

Evaluarea a fost realizata in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare (ediția 2013) si se releva categoria de valoare denumita “valoarea de piața", asa cum este ea definita de Standardul de Evaluare IVS. Evaluarea a fost realizata in conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2014 respectiv :

-IVS 2013

-SEV 100,

-SEV 101, SEV 102. SEV 103

-SEV 230

-GME 630

Metodologic estimarea valorii imobilelor se intemeiaza pe următoarele abordări si metode de evaluare :

Tip abordare

Metoda de evaluare

Abordare prin Comparații

Metoda Comparației Directe de Piața

In urma reconcilierii valorilor obținute prin aplicarea metodologiei de evaluare in cadrul prezentului raport de evaluare, a fost exprimata opinia evaluatorului cu privire la valoarea justa a proprietăților imobiliare analizate, la data de referința 18.05.2015 exclusiv in condițiile prezentate in raport sunt (valori exprimate in RON):

nr crt

localizare

Suprafața

Valoare Totala

1

bd.A.VIaicu /Universității

3.275,00

1.672.553,96

2

str.izvor nr.29A

30.00

18.651.78

3

bd.1 Mai nr.10, bl J1. ap.5

12,50

4.718,46

4

slr.Baragan nr.27

62,56

25 004.04

5

str Sentinelei nr.8

169,00

60 791,48

6

slr.Nehoiutui nr 34

200,00

79.936.20

7

str.Labirint

176.00

193.836.40

8

str.Ctin Bratescu nr.29

58.93

100 493,66

9

teren Complex Comercial Tomis III

421.14

804.203.47

10

teren Hotel Doma Mamaia

1 695,66

3.222 949,78

11

str.Stefan cel Mare nr.2B

128

229647,82

12

teren Grup sanitar Statuia Victoria

96

184173,00

13

teren Platou asfaltat Piața Tomis III veche

1732,04

3307481.07

14

Imobil str.George Enescu nr.16 (clădire)

122.98

87 642

15

imobil str.Gheorghe Lazar nr.SA (clădire)

185,8

124,916

16

teren Aleea Egretei nr.13A, bl.C9

962,2

529856,21

Total

10.646 855,64

4