Hotărârea nr. 144/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

I


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2015_.

Având in vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 89196 / 26.06.2015, raportul Comisiei de specialitate nr, 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției Patrimoniu nr. 89173 / 26.06.2015.

Văzând H.C.L. nr. 109 / 2005, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Constanta, cu toate completările și modificările ulterioare.


Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică.

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45, alin (3) si art. 115 alin (1) lit b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor 1- 42, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, Direcției financiare , S.P.I.T, si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la indeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

2 5

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de _

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


CARMEN ONCIU

CONSTANȚA, NR. 144


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

privind radierea imobilului - teren și construcție situat în bdul 1 Mai nr. 2, bl. J10, parter

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 252 / 2011, anexa 14 completat prin HCL nr. 20 / 2012, anexa 18

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1379 / 2012 la Biroul notarial Borună Chirața și asociații, achitat integral ;

Se aprobă radierea imobilului situat în bdul 1 Mai nr. 2, bl. J10, parter, format din teren în suprafața indiviză de 21,60 mp și construcție, spațiu prestăti servicii cu suprafața utilă de 73,14 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

-    terenul - HCL nr. 252 / 2011, anexa 14

-    construcția - HCL nr. 20 / 2012, anexa 18.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

cONSTAN^ ROMANIA $    © JUDEȚUL CONSTANTA


144/2015

privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, zona hotel Tomis din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 1

Văzând :

-    sentința civilă nr.201 / 2001 a Tribunalului Constanța, decizia civilă nr. 780 / C / 2005 a Curții de Apel Constanța, definitivă, certificatul emis de Curtea de Apel Constanța la data de 23.11.2006 în dosarul civil nr. 3633 / 36 / 2006 ;

-    încheierea nr. 3144 / 2006 a Judecătoriei Constanța, somația formulată de Birou Executor judecătoresc Stoica - Constantin Adrian și procesul - verbal de executare înregistrat sub nr. 143897 / 2006 ;

-    adresa nr. 138561 / 2006 a Serviciului juridic ;

-    proces verbal de predare - primire nr. 63386 / 2007 întocmit de Serviciul Cadastru ;

-    adresa SPIT nr. R-S51453 / 2014

Se aprobă radierea imobilului situat în stațiunea Mamaia, zona hotel


Tomis, format din teren în suprafața de 393,45 mp (din suprafața totală de 2.382,93 mp), din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 1.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

144/2015

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 7 u

_

privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, spațiu commercial 3 - Perla Select

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 39

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 832 / 2014 la Biroul individual notarial Grosu George, achitat integral;

-    adresa RAEDPP nr. 8858 / 2014

Se aprobă radierea imobilului situat în stațiunea Mamaia, spațiu commercial 3 - Perla Select, format din teren în suprafața de 219 mp (din suprafața totala de 1.405,85 mp), din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 39.

Se va comunica către RAEDPP Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

privind radierea imobilului - teren situat în str. Rotterdam nr. IA

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 3

Văzând : - Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3912 / 2008 la Biroul notarului public Florin Vișan, achitat integral ;

Se aproba radierea imobilului situat str. Rotterdam nr. IA, format din teren în suprafața de 41,50 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 3 (poligon 15).

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR. 144/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în str. Yokohama f.n.

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 386 / 2006, anexa 35

Văzând : - Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1325 / 2008 la Biroul notarului public Darie Ruxandra Luminița, achitat integral ;

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Yokohama f.n. (lângă bl. BM7), format din teren în suprafața de 149 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 386 / 2006, anexa 35.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR. 144/2015

_

privind radierea imobilului - teren situat în str. Havana nr. 2, lot 20 - poligon 15 din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, anexa 3

Văzând : - Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2169 / 2008 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriel, achitat integral ;

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Havana nr. 2, lot 20 -poligon 15, format din teren în suprafața de 300 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 3 .

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ROMAN IA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

privind radierea imobilului - construcție situat în str. Ecaterina Varga nr. 56

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 8

Văzând :

-    sentința civilă nr. 345 / 2000a Tribunalului Constanța ;

-    decizia civilă nr. 86/C/2007 a Curții de Apel Constanța îndreptată prin încheierea nr. 3/C/2007 a Curții de Apel Constanța

-    proces verbal încheiat la 15.06.2007 și proces verbal încheiat la 26.07.2007 de Birou executor judecătoresc Munteanu Ionel, în dosar nr. 125/2007 ;

-    somația formulată de executor judecătoresc Munteanu Ionel, în dosar nr. 125/2007, la data de 04.07.2007 ;

-    adresa nr. 93560 / 2007 a Serviciului juridic ;

-    imobilul s-a aflat în administrarea RAEDPP cu număr inventar 10140 și valoare de inventar 6.328 lei ;

-    protocolul de predare - primire nr. 7400 / 2007 încheiat de RAEDPP Constanța.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Ecaterina Varga nr. 56, format din construcție, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 8 .

Se va comunica către RAEDPP Constanța.

*Notă: terenul aferent, în suprafață de 165 mp nu a fost inventariat în domeniul privat al municipiului Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ROMAN IA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR. 144/2015

_

privind radierea imobilului - teren situat în str. Flămânda nr. 19

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 778 / 2008, anexa 35

Văzând :

-    dispoziția nr. 4836 / 2010 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001

-    procesul verbal de predare - primire f.n. încheiat de Serviciul Cadastru.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Flămânda nr. 19, format din teren, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 778 / 2008, anexa 35.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR. 144/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în str. Decebal nr. 13C

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 30 / 2014, anexa 20

Văzând :

-    art. 13 din HG nr. 962 / 1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, art. 5 din Legea nr. 18 / 1991 a fondului funciar și pct. 29 din anexa 1 la Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică ;

-    adresa nr. 35055 / 08.06.2015 a Direcției patrimoniu

-    extras din Inventarul bunurilor din patrimoniul public al statuluui

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în str. Decebal nr. 13A, în


suprafață de 675 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 30 / 2014, anexa 20.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR. 144/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în str. București nr. 15

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 225 / 2006, anexa 28

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 6563 / 2007 la Biroul notarului public Cristina Budei

-    adresa nr. 77710 / 04.06.2015 a Serviciului urmărire și executare contracte

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în str. București nr. 15, în suprafață de 78 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 225 / 2006, anexa 28.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR. 144/2015_

privind radierea imobilului - construcție situat în str. Ion Corvin nr. 45

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 27

Văzând :

-    sentința civilă nr. 229 / 2001 a Tribunalului Constanța, definitivă și irevocabilă prin decizia civilă nr. 251/C/2001 a Curții de Apel Constanța ;

-    adresa nr. 8164/2002, conform căreia imobilul se afla în administrarea RAEDPP, cu nr. inventar 12304 ;

-    adresa înregistrată sub nr. 50470 / 2002 și notificarea înregistrată sub nr. 50493/2002, transmise de ȚĂranu Petrică ;

-    adresa RAEDPP nr. 1414 / 2003 ;

-    sentința civilă nr. 524/2004 a Tribunalului Constanța, sentința civilă nr. 47/CA/2005 a Tribunalului Constanța, corectată prin încheierea nr. 104/CA/2005 a Tribunalului Constanța, irevocabilă prin decizia civilă nr. 189/CA/2005 a Curții de Apel Constanța ;

-    somația transmisă de Biroul executorului judecătoresc Malciu Aurel în data de 26.09.2007, în dosar nr. 337 / 2007 ;

-    adresa nr. 130088 / 2007 a Serviciului juridic

-    protocolul de predare - primire nr. 8407 / 2009 încheiat de RAEDPP, nesemnat de proprietari și anexa nr. 1 ;

-    adresa nr. R-S43762/2015 a SPIT Constanța.

Se aprobă radierea imobilului - construcție, situat în str. Ion Corvin nr.

45, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr, 109 / 2005, pag. 27.

Se va comunica către RAEDPP Constanța,

*Notă: terenul aferent, în suprafață de 441,80 mp nu a fost inventariat în domeniul privat al municipiului Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 12 LA H.C.L. NR. 144/2015

_

privind radierea imobilului - construcție situat în str. Ștefan cel Mare nr. 15, bl. Ml, parter

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 6

Văzând :

-    sentința civilă nr. 753 / 1999 a Tribunalului Constanța, îndreptată prin încheierea din 15.11.1999, definitivă prin decizia civilă nr. 183/C/2001 a Curții de Ape! Constanța, irevocabilă prin decizia nr. 2291 / 2002 a Curții Supreme de Justiție ;

-    încheierea din 13.12.2002 a Tribunalului Constanța

-    fișa bunului imobil cu număr cadastral 2356/P ;1 și 2356/1 ;1 ;

-    imobilul se afla în administrarea RAEDPP, cu nr. inventar 10358 ;

-    adresa TAROM Agenția Constanța nr. 1909/2015 ;

-    adresa nr. R-S50531 /2015 a SPIT Constanța.

Se aprobă radierea imobilului - construcție, situat în str. Ștefan cel

Mare nr. 15, bl. Ml, parter - sediu TAROM, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 6.

Se va comunica către RAEDPP Constanța și Agenția TAROM Constanța, cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr. 15, bl. Ml, parter.

*Notă: terenul aferent, în suprafață de 30,5 mp cotă indiviză, nu a fost inventariat în domeniul privat al municipiului Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ROMANZAJUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, zona Jupiter - Junona

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 54

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2306 / 2006 la Biroul notarului public Florin Vîșan, achitat integral ;

-    adresa RAEDPP nr. 91885 / 2006,

-    terenul se afla în administrarea RAEDPP, cu număr inventar 3008 și valoare de inventar 6974 lei.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în stațiunea Mamaia, zona Jupiter - Junona, în suprafață de 314,42 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 54.

Se va comunica către RAEDPP Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

cONSTAft/z>, ROMANIA 1    0 JUDEȚUL CONSTANTA<8


MUNICIPIUL CONSTANTA


tlnî CONSILIUL LOCAL


privind radierea imobilului - teren situat în zona UMC - mal lac Siutghiol

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 47


Văzând :


-    dispoziția nr. 5884 / 2010 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    procesul verbal de predare - primire nr. 142519 / 2010 încheiat de Serviciul


Cadastru.


Se aprobă radierea imobilului - teren, situat zona UMC - mal lac


Siutghiol, în suprafață de 650 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag 47 (cu suprafața inițială de 5393,93 mp).


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


qonstan

privind radierea imobilului - teren situat în Palazu Mare, zona str. Petre Dascălu din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 42 și HCL nr. 190 / 2010, anexa 44

Văzând :

-    dispoziția nr. 4834 / 2010 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    procesul verbal de predare - primire nr. 105451 / 2010 încheiat de Serviciul Cadastru.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în Palazu Mare, zona str. Petre Dascălu, în suprafață de 275 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

-    HCL nr. 109 / 2005, pag 42 - suprafața de 93 mp (din suprafața totală de 714,46 mp);

-    HCL nr. 190 / 2010, anexa 44 - suprafața de 182 mp.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

gONSTAN^ ROMANIA

jUIî A Județul constanta


ilfy CONSILIUL LOCAL


privind radierea imobilului - construcție situat în str. Ion Rațiu nr. 97

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag.342

Văzând :

-    dispoziția nr. 1367 / 2004 restituire în natură în baza Legii nr. 10 / 2001;

-    imobilul se afla în administrare RAEDPP cu număr inventar 15730 ;

-    protocolul predare - primire nr. 535 / 2005 încheiat de RAEDPP Constanța.

Se aprobă radierea imobilului - construcție formată din trei camere cu


suprafața desfășurată de 63 mp, situat în str. Ion Rațiu nr. 97, , din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag 32.

*Notă: terenul aferent, în suprafață de 238 mp nu a fost inventariat în domeniul privat al municipiului Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, lângă hotel Vega din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 50 și HCL nr. 129 / 2008, anexa 3

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr.1514 / 2009 la Biroul notarial Borună Chirața și asociații, achitat integral ;

procesul verbal de predare - primire nr. 125925 / 2009 încheiat de Serviciul Cadastru.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în stațiunea Mamaia, lângă hotel Vega, în suprafață de 3.488 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

-    HCL nr. 109 / 2005, pag 50 - suprafața de 444 mp (din suprafața totală de 4500 mp - hotel Bicaz);

-    HCL nr. 129 / 2008, anexa 3 - suprafața de 3044 mp.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

privind radierea imobilului - teren situat în șos. Mangaliei nr. 156

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 42

Văzând ;

-    dispoziția nr. 5231 / 2007 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    procesul verbal de predare - primire nr. 134472 / 2007 încheiat de Serviciul Cadastru.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în șos. Mangaliei nr. 156, în suprafață de 495,87 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag 42.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

privind radierea imobilului - teren situat în șos. Industrială nr. 11

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr, 109 / 2005, pag. 40

Văzând :

-    dispoziția nr. 5231 / 2007 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    procesul verbal de predare - primire nr. 134478 / 2007 încheiat de Serviciul Cadastru.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în șos. Industrială nr. 11, în suprafață de 1656 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag 40 (1656,14 mp).

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

privind radierea imobilului - teren situat în str. Sulmona nr. 9

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 53

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2153 / 2004 la Biroul notarului public Darie Ruxandra - Luminița;

-    adresa nr. 148327 / 2010 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aproba radierea imobilului - teren, situat în str. Sulmona nr. 9 , în suprafață de 1167,15 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag 53.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

coNSTA/V ?xJ

ROMANIA

țfț a JUDEȚUL CONSTANTA (BM J)L MUNICIPIUL CONSTANTA lUlîl CONSILIUL LOCAL


privind radierea imobilului - teren situat în str. Piatra Craiului nr. 4

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 423 / 2005, anexa 64

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3657 / 2006 la Birou! notarului public Florin Vișan;

-    adresa nr. 122653 / 2009 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în str. Piatra Craiului nr.


4, în suprafață de 158,40 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 426 / 2005, anexa 64.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

privind radierea imobilului - teren situat în bdul Mamaia nr. 294

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 102 / 2005, anexa 1

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1086 / 2006 la Biroul notarului public Darie Ruxandra - Luminița;

-    proces verbal de predare - primire nr. 99005 / 2006, întocmit de Serviciul Cadastru ;

-    adresa nr. 97632 / 2009 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în bdul Mamaia nr. 294 , în suprafață de 111 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 102 / 2005, anexa 1.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, zona A3 Cazino

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 314 / 2005, anexa 15

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 837 / 2006 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriel;

-    adresa nr. 27949 / 2009 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în stațiunea Mamaia, zona A3 Cazino, în suprafață de 57 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 314 / 2005, anexa 15.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

c0NSTA\rx) ROMANIA $ «fet £ JUDEȚUL CONSTANTA


privind radierea imobilului - teren situat în str. I.D.Chirescu nr. 21

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 193 / 2005, anexa 5

și HCL nr. 314 / 2005, anexa 5

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1145 / 2006 la Biroul notarial Veronica Petrescu;

-    proces verbal de predare - primire nr. 80193 / 2006, întocmit de Serviciul Cadastru ;

-    adresa nr. 13772 / 2009 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în str. I.D.Chirescu nr. 21,


în suprafață de 72 mp (72,27 mp), din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

-    HCL nr. 193 / 2005, anexa 5.

-    HCL nr. 314 / 2005, anexa 6.

*Notă: terenul în suprafață de 72,27 mp, situat în str. I.D.Chirescu nr.

21, este consemnat în ambele hotărâri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR. 25 LA H.C.L. NR. 144/2015

_

privind radierea imobilului - teren situat în str. Albastră nr. 8A

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 1

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 716 / 2006 la Biroul notarial Veronica Petrescu;

-    adresa nr. 7327 / 2009 emisa de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în str. Albastră (fostă str. Constantin Brătescu) nr. 8A, în suprafață de 220 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 1.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂANEXA NR. 26 LA H.C.L. NR. 144/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în str. Năvodului nr. IA

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 314 / 2005, anexa 42

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 311 / 2006 la Biroul notarilor publici asociați Borună Chirața, Borună Daniela și Borună Iuliana;

-    proces verbal de predare - primire nr. 25005 / 2006, întocmit de Serviciul Cadastru ;

-    adresa nr. 3830 / 2009 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în str. Năvodului nr. IA, în suprafață de 737,38 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 314 / 2005, anexa 42 (din suprafață totală de 1882,71 mp).

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR. 27 LA H.C.L. NR. 144/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în Stațiunea Mamaia, zona hotel Sulina din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 50 și HCL nr. 424 / 2005, anexa 3

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 312 / 2006 la Biroul notarial Veronica Petrescu;

-    proces verbal de predare - primire nr. 24084 / 2006, întocmit de Serviciul Cadastru ;

-    adresa nr. 173235 / 2008 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în Stațiunea Mamaia, zona hotel Sulina, în suprafață de 256 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

-    HCL nr. 109 / 2005, pag. 50, suprafața de 128 mp (din suprafață totală de 1604,10 mp),

-    HCL nr. 424 / 2005, anexa 3, suprafața de 128 mp.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

coUSTA(V^ romania


țffi « JUDEȚUL CONSTANTAANEXA NR. 28 LA H.C.L. NR. 144/2015

_

privind radierea imobilului - teren situat în Stațiunea Mamaia, zona hotel Majestic din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 1

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 148 / 2006 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriel;

-    adresa nr. 130355 / 2008 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în Stațiunea Mamaia,


zona hotel Majestic, în suprafață de 1137,96 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 1.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

cQNSTAN^ ROMANIA


ț$ș © JUDEȚUL CONSTANTA E?| MUNICIPIUL CONSTANTA IU IU CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 29 LA H.C.L. NR. 144/2015

_

privind radierea imobilului - teren situat în str. Medeea nr. 1

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 39 și pag. 40

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1819 / 2005 la Biroul notarului public Darie Ruxandra - Luminița;

-    adresa nr. 77613 / 2008 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în str. Medeea nr. 1, în


suprafață de 705,85 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

-    HCL nr. 109 / 2005, pag. 39, suprafața de 306,84 mp

-    HCL nr. 109 / 2005, pag. 40, suprafața de 399,01mp.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

coNSTAZvrx) ROMANIA $    X 3UDETUL CONSTANTA


ANEXA NR. 30 LA H.C.L. NR. 144/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în str. Interioara I nr. 5

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 1

Văzând ;

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1563 / 2005 la Biroul notarial Veronica Petrescu;

-    adresa nr. 54194 / 2008 emisa de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în str. Interioară I nr. 5,


în suprafață de 2276,83 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 1.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR. 31 LA H.C.L. NR. 144/2015

_

privind radierea imobilului - teren situat în str. Bdul Aurel Vlaicu nr. 102B

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 1

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1076 / 2005 la Biroul notarial Veronica Petrescu;

-    adresa nr. 46664 / 2008 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în bdul Aurel Vlaicu nr. 102 B, în suprafață de 366,12 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 1.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR. 32 LA H.C.L. NR. 144/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în aleea Cameliei nr. 4A

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 4

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1060 / 2006 la Biroul notarului public Mariana Lambrino;

proces verbal de predare - primire nr. 78128 / 2006, întocmit de Serviciul Cadastru ;

-    adresa nr. 44261 / 2008 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în aleea Cameliei nr. 4A (lot 10, aleea Lacului), în suprafață de 500 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 4 (din suprafața totală de 5000 mp).

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 33 LA H.C.L. NR. 144/2015

_

privind radierea imobilului - teren situat în Sat Vacanță, zona Luna Park

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr, 109 / 2005, pag. 51

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 6643 / 2005 la Biroul notarului public Florin Vișan;

-    proces verbal de predare - primire nr. 152441 / 2006, întocmit de Serviciul Cadastru ;

-    adresa nr. 154420 / 2007 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în Sat Vacanță, zona Luna Park, în suprafață de 864 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 51 (din suprafața inițială de 6259,46 mp).

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

cONSTAA/^

1

ANEXA NR. 34 LA H.C.L. NR. 144/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în str. Răzvan Vodă nr. 4

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 37

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3344 / 2005 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriel;

-    proces verbal de predare - primire nr. 26082 / 2006, întocmit de Serviciul Cadastru ;

-    adresa nr. 145388 / 2007 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în str. Răzvan Vodă nr. 4, în suprafață de 82,21 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 37.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

(^oNSTAA?^ ROMANIA

•S ț$ț 8 JUDEȚUL CONSTANTA »- uuTr-TOTi ii rnwcTAi


ANEXA NR. 35 LA H.C.L. NR. 144/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în str. Avram Iancu nr. 21

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr, 193 / 2005, anexa 17

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 565 / 2006 la Biroul notarului public Cristina Budei;

-    adresa nr. 111448 / 2007 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în str. Avram Iancu nr. 21, în suprafață de 563,19 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 193 / 2005, anexa 17.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR. 36 LA H.C.L. NR. 144/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în str. Palas nr. 11

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 41

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3032 / 2005 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Gabriel;

-    proces verbal de predare - primire nr. 17906 / 2006, întocmit de Serviciul Cadastru ;

-    adresa nr. 125057 / 2008 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în str. Palas nr, 11, în suprafață de 31 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 41.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR. 37 LA H.C.L. NR. 144/2015

_

privind radierea imobilului - teren situat în str. Avram Iancu nr. 17

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 193 / 2005, anexa 18

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 367 / 2006 la Biroul notarului public Cristina Budei;

-    adresa nr. 110712 / 2007 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în str. Avram Iancu nr. 17, în suprafață de 808,73 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 193 / 2005, anexa 18.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR. 38 LA H.C.L. NR. 144/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, zona Riviera

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 41

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3764 / 2005 la Biroul notarului public Cristina Budei;

-    adresa nr. 104036 / 2007 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în stațiunea Mamaia, zona Riviera, în suprafață de 306, 54 mp (203,16 mp + 103,38 mp), din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 41.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONSTA/^ ROMANIA ,1    « JUDEȚUL CONSTANTA


llnî CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 39 LA H.C.L. NR. 144/2015

_

privind radierea imobilului - teren situat în Sat Vacanță - Luna Parc, magazin nr. 1

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 5

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2887 / 2005 la Biroul notarilor publici asociați Doinița Crișan și Delia Crișan;

-    adresa nr. 134850 / 2008 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în Sat Vacanță - Luna


Parc, magazin nr. 1, în suprafață de 52,98 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 5 (din suprafața inițială de 4984,44 mp).

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR. 40 LA H.C.L. NR. 144/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, zona hotel Ovidiu din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 49

Văzând :

- dispoziția nr. 3767 / 2007 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001;

proces verbal de predare - primire nr. 107048 / 2007 încheiat de Serviciul cadastru

proces verbal de predare - primire nr. 107050 / 2007 încheiat de Serviciul cadastru

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în stațiunea Mamaia, zona hotel Ovidiu, în suprafață de 2156 mp (1156 mp + 1000 mp), din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 49 (din suprafața totală de 6900 mp).

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR. 41 LA H.C.L. NR. 144/2015

_

privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, careu C2, lot 19, vilele VI-6 și VI-8

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 40

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2829 / 2005 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriel;

-    adresa nr. 97979 / 2007 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în stațiunea Mamaia, careu C2, lot 19, vilele VI-6 și VI-8, în suprafață de 2348,42 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 40.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONSTA    ROMAN IA» JUDEȚUL CONSTANTA > MUNICIPIUL CONSTANTA Tj CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 42 LA H.C.L. NR. 144/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în str. Pompiliu Eliade nr. 14A

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 44

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 593 / 2006 la Biroul notarial Veronica Petrescu;

-    adresa nr. 55007 / 2007 emisă de Serviciul urmărire și executare contracte -vânzări.

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în str. Pompiliu Eliade nr.


14A, în suprafață de 40 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 44.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Bd. Tomis nr. 51;Fax; 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMAN1A