Hotărârea nr. 143/2015

HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța

Consiliul.local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de Zi-Oț.cZețS.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 103796/21.01.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu nr. 103794/21.07.2015;

Având în vedere identificările și localizările unor imobile de către Direcția patrimoniu înregistrate sub nr.97726/2015, nr.125108/2014, nr.160236/2014, nr.125049/2014, nr.98427/2015, nr.98445/2015, nr.98868/2015, nr.128085/2014, nr.96273/2015, nr.96278/2015, nr.87830/2015, nr.160705/2014, nr.160759/2014, nr.8991/2015, nr.102386/2014 și nr.88150/2014 precum și adresele SC Geocad Limits SRL înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.82339/2014, 85635/2014, 91654/2014 privind înaintare planuri măsurate puncte termice.

Analizând HG nr. 904 / 2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Constanța precum și HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile art. 10, alin.(2) din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică precum și art.15 lit.e din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții .

în temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit „c" si art. 115, alin (1), lit. "b", din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța, a unor terenuri situate în municipiul Constanța, conform anexelor nr.1-16 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

v Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, Direcției financiare, Direcției administrarea domeniului public și privat, S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de_ PREȘEDINTE.consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENA£HE

NR.    (^^2015

Constanta <

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1104

Teren aferent Punct Termic nr.2

Str.I.G. Duca, bl.M25

teren în

indiviziune=102,50 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.66 Legea nr. 213/1998

Adresă R.A.D.E.T. nr.91507/01.07.2015 Identificare imobil nr.97726/15.07.2015
contrasemnează

SECRETAR’

jbA ENACț>

MAKCc^^


ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1105

Teren aferent Punct Termic nr.3

Str.Cuza Vodă nr.50, bl.M13

teren în indiviziune = 102mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.67

Legea nr. 213/1998

Adresă R.A.D.E.T. nr.91507/01.07.2015 Identificare imobil nr.125108/2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

C SECRETAR,

, '»'** & *2NACHB

MARCc.1-^

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR._

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/201

1

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1148

Teren aferent Punct Termic nr.6

Bd. Tomis nr.99 sc.A

teren în

indiviziune =47,70 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.111 Legea nr. 213/1998

Adresă R.A.D.E.T. nr.91507/01.07.2015 Identificare imobil nr.160236/2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


COtlS6CRE^c^

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1149

Teren aferent Punct Termic nr.7

Str. Ștefan cel Mare nr.15, bl.Ml

teren în

indiviziune =39,50mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.112 Legea nr. 213/1998 Adresă R.A.D.E.T. nr.91507/01.07.2015 Identificare imobil nr.125049/2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

contrasemnează

secretar,

, ■- / nț-JACti —ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1150

Teren aferent Punct Termic nr.8

Bd.Tomis nr.74

teren în

indiviziune =50,90mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.113 Legea nr. 213/1998 Adresă R.A.D.E.T. nr.91507/01.07.2015 Identificare imobil nr.98427/2015


PREȘEDINTBSEDINȚĂ,


C°^£r.MiLzqIL.


ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1107

Teren aferent Punct Termic nr.10

Str. Ștefan cel Mare, bl.MlO

teren în

indiviziune =90mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.69 Legea nr. 213/1998 Adresă R.A.D.E.T. nr.91507/01.07.2015 Identificare imobil nr.98445/2015


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


SBCTâuCHS
ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1116

Teren aferent Punct Termic nr.144

Bd. Ferdinand, bl.Rl

teren în

indiviziune =52,50mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.78 Legea nr. 213/1998 Adresă R.A.D.E.T. nr.91507/01.07.2015 Identificare imobil nr.98868/2015


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1154

Teren aferent Punct Termic nr.15

Str. Ecaterina Varga nr.3

teren =456 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.117 Legea nr. 213/1998 Identificare imobil nr.128085/2014


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


^-1 /


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


ĂNEXÂfâr


. 1 y \ 'd\ r \ W-

/? '•7 o

>" A


••Suprafața masi'ituo v^k)"1

‘ •    .    i u, *U    ------

Adi j:j nnebifuiui ■ .' >v

4SS

Oenstentejâir, Ecatehina Varga H-'tel 8TT, Punct termic cir,ÎS

UAT i    COMA ■■ '.NȚÂ


304000


£ i

\I

\

\ \5

I §£

5<


m ££ ffî

m


05

2^ q ? UJîsO o>


2&

<LU

J2W

v<

SE

K.

Q.


m

©

H -™

< z~ N >


CO^Sț^câ

INVENTAR DE COOi- 'ONATE Sistem de reterinte Ste; » 070 Teren ••


Totel


jprafeita conairuita ia soi £ip)

Menth.ii i

349

Punt termic 1C

349


Pian ele încadrare in zona

. ........ .. y.....    ...    _____


Nr.

Ccy donate peteteer-o    -.insimi

laturi

Pct.

X[m]

■1

30'. >70.145-

"    d0.123.

20.497

2

303984.891

., i-14.200

21.363

3

303 '-'f\ î -;;j

792429.613

2.407 1

4

30;': ■ IZiî

782428.254

3.235

5

30? •63.580

782424.017

1.985

S

?    32.025

792422.300

8.886

7

3vd 34.032

782418.925

3.933

303855.02»

7:?    '. !?.O

20.883

a ,-'î.(1Cc)~458 mp

.;is= 355.20 mp


-98400»-


i<B

0) w


■§M

°9iNV •. T. „i DE COORDONAT)?:

Sin 6 m de referința Stereo 1970 - Car die C1 - Punct Termic nr. 15 •


Ccontonafe '.'docte confer

bmdini

t

; Ni’.

______

_______________

!• :>'O

Pct.

Y[m3

A

•3970.386

702428.73?

. 18.675 |

ij

303983.200

792416.31/

•I3.&00 i

o

303909.507

792-lă3./.Gx

18.697 ii

c

303852.343

79241.0.501

18.677 ilANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR.

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1127

Teren aferent Punct Termic nr.132

Str. Dumitru Marinescu nr.32

teren =364 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.90 Legea nr. 213/1998

Identificare imobil nr.96273/2015

PREȘEDINTA Ș/0INȚĂ,

Al7^3 koff


ANEXA NR

10 LA H.C.L. NR.

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1080

Teren aferent Punct Termic nr.214

Str.Brândușelor nr.29 '

teren =423 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.42 Legea nr. 213/1998

Identificare imobil nr.96278/2015


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

WWifyl

CONTRASEMNEAZĂ

C° secretar, marcela enach-

4050


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

354

Constanta, Str. Dumitru Marinescu nr. 32, Punct termic nr.132

UAT |    CONSTANTA


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

364

TOTAL

364

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la soi (mp)

Mențiuni

C1

299    .

Punt termic 132 - demisol -

Total

299ANEXA

HCLM NR.


304050


Plan de încadrare in zona


ZA


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -MICIPIULUI CONSTANȚA 3IUL CADASTRU


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

304042.02

789646.08

1.006

2

304043.01

789646.26

4.701

3

304047.61

789647.23

6.157

4

304046.32

789653.25

22.383

5

304068.21

789657.92

1.965

6

304068.63

789656.00

1.002

7

304067.65

789655.79

5.574

8

304068.82

789650.34

1.004

9

304069.80

789650.56

6.810

10

304071.22

789643.90

28.057

11

304043.81

789637.91

8.364

Smas.(1Cc)=364 mp

S acte= 321.72 mp


Semnătura

^2—


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ■ Construcție C1 - Punct Termic nr. 132 -


Executant,

SC Geoca'd Limits SRL.. Iunie 2014 • -•••• •Z «-Hi '*

Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

'-r-X- z

Pct.

X[m]

Y[m]

AC*"1

A

304067.45

789656.72

0.956

v,    * ‘S \

7

304067.65

789655.79

5.574

Ua'i ■i

8

304068.82

789650.34

5.807

B

304070.03

789644.66

26.060

C

304044.57

789639.10

7.328

2

304043.01

789646.26

4.701

3

304047.61

789647.23

5.082

D

304046.55

789652.20

21.381

S(C1)=299mp


306700


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

423

Constanta,Str.Branduselor nr. 29

Punct termic nr. 214

UAT |    CONSTANTAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONST SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCHiMBARE

Nr.A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

423

TOTAL

423

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

231

Punt termic 214 -demisol-

Total

231


PREȘEDINTE SEDift i a,


Nr.

Pot.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi.

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6 7

306725.425

306727.338

306707.877

306702.967

306718.754

306718.953

306721.951

790461.815

790470.673

790474.875

790451.300

790447.955

790448.867

790462.636

9.062

19.909

24.081

16.137

0.933

14.092

3.570

Smas.(1Cc)=423 mp ; S acte= 242.25 mp


CERTIFICAT^ DE

oflUTT0R,zARE , Sena R°-CT-F Nr 0097 i . POD£aNU 

%miha/-qogdan.

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ■ Construcție C1 - Punct Termic nr.214-


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

B

C

6

306706.874

306710.801

306722.920

306718.953

790451.426

790469.703

790467.086

790448.867

18.694

12.398

18.646

12.347

|S(C1)=231.00mpANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR._7 fa/cZOlf

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1094

Teren aferent Punct Termic nr.53

Str.Soveja nr.57, bl.59

teren =470 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.56 Legea nr. 213/1998

Identificare imobil nr.87830/2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂANEXA NR,

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1163

Punct Termic nr.160

Str.Lt. Vasile Buricescu nr.l8A

construită =135 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.126 Legea nr. 213/1998 Identificare imobil nr.160705/2014


PREȘEDLMTE ȘEDINȚĂ,

&l~t wU    ey

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enacjie

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

470

Constanta, Str.Soveja nr. 57,

Punct termic nr. 53

UAT |    r.....CONSTANTA-™..PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

470

TOTAL

470

B. DATE REFERITOARE A CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

247

Punt termic 53 -demisol-

Total

247

Plan de incadrare in zona


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren-


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

2

C

D

E

3

4

5

306004.392

305989.312 305989.497 305989.782 305984.714

305985.312 305985.747 306005.987

789817.908

789818.848

789822.160

789827.258

789827.591

789837.344

789844.443

789843.181

15.11

3.32

5.11

5.08

9.77

7.11 20.28 25.32

Smas.(1Cc)=470 mp; Sacte=323.79 mpA vC^T X,

Nr 0590 2


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 53 -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

305998.147

789843.670

22.007

B

305996.761

789821.707

7.278

C

305989.497

789822.160

5.106

D

305989.782

789827.258

5.079

E

305984.714

789827.591

16.884

7

305985.747

fa^424

S(C1)=247mp

Ai

*<S?


Executant,


■T^de


G'-SC-'Ge.ocad/Limits SF . /    —«

Jume.


'S^oos7!

,0OGDA^^


•ftîE'


scara 1:200

Suprafața masurata (mp)

i    Adresa imobilului

135

[Constanta, Str. Lt. Vasils Buricescu nr. ISA, Punct termic nr.150

i UAT î    CONSTANTAA, DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.    Categoria

parcela de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1 j Ce

135

TOTAL

135

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII    F

Cod

constr.

Suprafața construita ia soi (mp)

Mențiuni

C1

81

Punt termic 160

Total

81
Nr.

Pct.

Coordonate pcî.de contur

Lungimi

laturi

D(i,î+1)

X [m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6

7

303401.813

303403.436

303406,768

303409.542

303417.027

303409.314

303401.603

788134.978

788126.793

788127.000

788122.630

788127.258

788140.011

783135.358

9.40C

0.3S1

5.176

8.800

14.904

9.006

0.434

Smas.(1Cc)=135 mp ; S acte=...........mp
î'H’

AUTORIZARE

SSSfA H :-3. V,/ ■StoARCfci-.A -    .

<•!» iulie 201-4


AD


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 160 -


Nr.

Pct.

Coordonate pcl.da contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Xlm]

Yfm]

2

3

A

B

1

303406.438

303406.768

303413.947

303409.124

303401.813

788126.793

788127.000

788131.463

788139.437

788134.978

0.391

8.453

9.319

8,563

9.400

S(C1}=81 mpNr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1161

Punct Termic nr.189

Str.Ion Ursu

teren=366 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.124 Legea nr. 213/1998 Identificare imobil nr.160759/2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

MM /

contrasemnez-


SfXRET^ MARCb

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1056

Punct Termic nr.52

Al.Zmeurei,

bl.U3

teren =735 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.18 Legea nr. 213/1998

Identificare imobil nr.8991/2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

cPMlJ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACrlE

PLAN DE SITUATE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

366

Constanta, Str. Ion Ursu Viile Noi (CET), Punct termic nr.189

UAT |    CONSTANTAA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

366

TOTAL

366

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

296

Punt termic 18£^

Total

296

■flU


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -
^CERTIFICAT V

DE

AUTORIZARE °j Serio RO-CT-F Nr 0097 §'J , PODEANU i” Wmihai-bogdan


’^’rrpT,,    1

I),?CAr j£\

JERI^N,^7

Uasa


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

301597.450 301586.319 301570.760 301571.546 3Q1576.111 301575.493 301581.231

788976.459

788967.691

788987.721 788988.340 788991.937

788992.722 788997.243

14.170

25.363 1.000 5.812 0.999 7.305

26.363

S mas.(1Cc)=366 mp ; S acte= 512.30 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 • Construcție CT'- Punct Termic nr. 189 ■


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

B

C

4

5

301581.061

301596.049

301586.491

301571.546

301576.111

788995.836

788976.629

788969.099

788988.340

788991.937

24.363

12.168

24.363

5.812

6.301

S(C1)=296mp


’ONTRASEMNEA-A

MARCcuA^


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

735

Constanta, Aleea Zmeurei ,BI U3,Punct termic nr. 52

UAT |    CONSTANTA
ANEXA LA


Kii'r SPRE NESCHlffiBSRE


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

735

TOTAL

735

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

460

Punt termic 52 - demisol -

Total

460

Plan de incadrare in zona


^^^CrSTstem de referința Stereo 1970


■ Teren -Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

306734.209

789684.339

16.615

2

306723.637

789697.157

42.065

3

306691.403

789670.131

17.377

4

306702.505

789656.763

3.000

5

306704.813

789658.680

3.043

6

306707.155

789660.623

10.222

7

306715.021

789667.151

15.004

8

306726.653

789676.628

8.736

9

306733.345

789682.243

1.051

10

306732.677

789683.054

2.000

Smas.(1Cc)=735 mp ; Sacte= 456.71 mp


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

9

\ s

ni 5 n Ș/8

306733.345

306725.360

306696.971

306704.813

306715.021

306726.653

789682.243

789691.925

789668.123

789658.680

789667.151

789676.628

12.550

37.047

12.275

13.265

15.004

8.736

,S(C1)=460 mpNr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1128

Punct Termic nr.134

Str. Topolog nr.5

teren =363 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.91 Legea nr. 213/1998

Identificare imobil nr.102386/2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


JUDEȚUL CONSTANTA /

contrasemnează SECRETAR, MARCELA ENACf‘~


MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 16 LA H.C.L. NR.

Nr.crt

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1066

Punct Termic nr.124

Str. Eremia Grigorescu nr.26-28

teren =395 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.28 Legea nr. 213/1998

Identificare imobil nr.88150/2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Bd. Tomisnr. 51:Fax: 0040-41 -708101;Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMAWEV .    _

303450


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

363

Constanta, Aleea Topolog nr. 5, Punct termic nr.134

UAT |    CONSTANTA


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

363

TOTAL

363

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

324

Punt termic 134 - demisol -

Total

324

Plan de incadrare in zonaANEXA LA HCLM NR.Ai^


îRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


7IZAT SPRE

Nr.Semnătura


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

303448.449

303449.634

303476.562

303475.448

789790.479

789803.960

789801.697

789788.438

13.533

27.023

13.306

27.076

S mas.(1Cc)=363 mp ; S acte= 328.05 mpREȘEDINȚE ȘEDINȚĂ?

0/J (UtiMARCBJ^


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

Construcție C1 - Punct Termic nr. 134 ■


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

X[m]

Y[m]

A

B

1

C

303475.482

303474.451

303448.449

303449.547

789800.784

789788.513

789790.479

789802.964

12.314

26.076

12.533

26.026

S(C1)=324mp


PLAN DE SITUAȚIE304950


O

(D

r"-

o

cn


scara 1:500

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

395.

Constanta, Str. Eremia Grigorescu

Punct termic nr. 124

UAT |    CONSTANTA


anexa la

HCLMA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

395

TOTAL

395

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


^ONTRASE^oBAZ?

-° SBCRETAR’

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

Pct.


| Cod "onstr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

271

Punt termic 124 -demisol-

Total

271

Plan de incadrare in zonaPREȘfeWTE ȘEDINȚĂ ,


/'A\ $î! sjj !s


1

2

3

4

5

6

7

8 g

10


Coordonate pot.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

304951.900

790762.561

21.569

304955.939

790783.748

10.124

304946.269

790786.746

1.196

304945.498

790785.832

2.589

304942.909

790785.835

1.046

304941.887

790786.057

9.906

304935.157

790778.788

1.315

304935.382

790777.492

0.861

304935.234

790776.644

10.643

304933.179

790766.201

19.072

(1Co)=395mp; S acte= 333.43 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 124 ■S-C. (Ă-i,    :

/i'- ''4/^^xecutant;' = f* 'Cât -«

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

B

C

D

E

F

304940.862

304942.554

304954.628

304951.150

304934.351

304936.131

790775.275

790783.984

790781.638

790763.581

790766.948

790776.194

8.872

12.300' 18.389 17.133 9.416 4.819

S(C1)=271 mp