Hotărârea nr. 140/2015

HOTARARE PRIVIND INCETAREA MANDATELOR MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RADET CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind încetarea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 31.07.2015    ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 90741 din 30.06.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției administrație publică locală nr. 90739 din 30/06/2015.

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată de Ordonanța de Urgență nr.51/29.05.2013;

Având în vedere HCL nr.185/31.07.2013 privind numirea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța completata prin H.C.L. nr.77/07.04.2014;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), ale art.37 și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTAR ĂȘ TE

Art.l.Se ia act de încetarea mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța, ca urmare a demisiilor acestora.

Art.2.Se aprobă aplicarea procedurii prevăzute de O.U.G. nr.109/2011, cu modificările si completările ulterioare, în vederea desemnării noilor membri ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța.

Art.3.Se împuternicește viceprimarul municipiului Constanța, dl. Decebal Făgădău, să semneze contractele de mandat.

Art.4. începând cu data aprobării prezentei, își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.185/31.07.2013 completată prin H.C.L. nr.77/07.04.2014.

Art.5. Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre, membrilor consiliului de administrație al căror mandat a încetat,Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință. Adoptată de un număr de 25 consilieri din TJ membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Onciu Carmen    MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. 140 /31.07. 2015