Hotărârea nr. 14/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV, IN PERIOADA IULIE - DECEMBRIE 2014

ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie - decembrie 2014

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 13.02.2015

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.15613/04.02.2015 a domnului viceprimar Stan Gabriel Marius, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, cel al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției administrație publică locală, Serviciul asistență și protecție socială nr.15607/04.02.2015;

Având in vedere prevederile art. 40, alin.2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 29, alin. 1 din anexa la H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.6 lit. „a" punctul 2 și art.115 alin 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie - decembrie 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală, Serviciului asistență și protecție socială și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 19

consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

COJOC MARIOARA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHEANEXĂ LA HCLM NR. 14/2015

RAPORT

privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie - decembrie 2014

în conformitate cu prevederile art. 40, alin.2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul asistență și protecție socială din cadrul Primăriei municipiului Constanța controlează periodic activitatea asistenților personali și prezintă semestrial un raport consiliului local.

Potrivit art. 29, alin. 1 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, raportul conține cel puțin următoarele:

a)    dinamica angajării asistenților personali;

b)    informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;

c)    informații privind numărul de asistenți personali instruiți;

d)    numărul de controale efectuate și problemele sesizate.

Față de prevederile legale mai sus menționate vă facem cunoscut următoarele: Dinamica angajării asistenților personali

Persoanele cu handicap, sunt acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale.

Asistent personal al persoanei cu handicap grav este persoana care supraveghează, acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap.

în conformitate cu prevederile art. 42, alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare care este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.

Prin Hotărârea de Consiliul local nr. 110/2000 s-a aprobat un număr de 1000 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, iar prin Hotărârea de Consiliul local nr. 133/2001 a fost suplimentat compartimentul asistenți personali, cu încă 300 de posturi.

La data de 01.07.2014 se aflau în evidența serviciului un număr de 861 asistenți personali cu contract individual de muncă și un număr de 495 indemnizații lunare. Urmare a modificărilor intervenite, atât în situația persoanei cu handicap grav (prin: schimbarea gradului de handicap, opțiunea persoanei cu handicap grav de renunțare la asistent personal în vederea primirii indemnizației lunare, decesul persoanei cu handicap), cât și în situația asistentului personal (prin încetarea activității la cerere a acestuia), la data de 31.12.2014 se aflau în evidențele Serviciului asistență și protecție socială un număr de 950 asistenți personali și 598 indemnizații lunare. Evoluția asistenților personali în semestrul II 2014:

Nr.

Crt.

LUNA

Număr

asistenți

personali

la

începutul

lunii

Angajări în lună

încetări în lună

Număr

asistenți

personali

la

sfârșitul

lunii

Cheltuieli

salariale

-lei-

1

Iulie

861

36

16

881

935175

2

August

881

30

15

896

1004297

3

Septembrie

896

32

23

905

1031678

4

Octombrie

905

28

20

913

1047636

5

Noiembrie

913

43

16

940

1015147

6

Decembrie

940

23

13

950

1037944

Evoluția persoanelor cu handicap grav beneficiare de indemnizație lunară în semestrul II 2014:

Nr.

Crt.

LUNA

Număr indemnizații lunare la începutul lunii

Acordării în lună

încetări în lună

Număr indemnizații lunare la

sfârșitul

lunii

Cheltuieli

aferente*

-lei-

1

Iulie

495

24

11

508

385537

2

August

508

42

13

539

396255

3

Septembrie

539

29

12

556

399836

4

Octombrie

556

38

13

581

437177

5

Noiembrie

581

31

22

590

434702

6

Decembrie

590

19

11

598

429690

* Cheltuielile aferente indemnizațiilor lunare includ și indemnizațiile echivalente cu salariul net al asistentului personal pe perioada concediului de odihnă a acestuia.

Modul în care s-a asigurat înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a

centrelor de tip respiro

Potrivit prevederilor art. 144, alin. 1 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată și a prevederilor art. 37, alin.l, lit. c din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asistentul personal are dreptul la concediul anual de odihnă. Conform prevederilor art. 37, alin. 2 și alin. 3 din Legea nr. 448/2006 pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal, inclusiv în cazul în care asistentul personal este rudă până la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia. în situația în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

întrucât pe raza municipiului Constanța nu funcționează centre de tip respiro care să asigure găzduirea persoanei cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, protecția persoanei cu handicap grav se asigură prin acordarea în această^ perioadă a unei indemnizații echivalente cu salariul net al asistentului personal. în semestrul II al anului 2014 au solicitat efectuarea concediului de odihnă un număr de 366 de asistenți personali, astfel: iulie-71, august-60, septembrie-46, octombrie-77, noiembrie-65 și decembrie-47. Toate cele 366 persoane cu handicap grav au beneficiat de indemnizația prevăzută de lege, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal.

Informații privind numărul de asistenți personali instruiți

Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 38, lit. a din Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistenții personali au obligația să participe o data la 2 ani la o instruire organizată de angajator. Facem mențiunea că până în prezent instituția noastră nu a derulat nici un program de instruire.

Informații privind numărul de controale efectuate și problemele sesizate

Potrivit art. 40, alin 2 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul asistență și protecție socială dispune efectuarea de controale periodice asupra activității asistenților personali.

Verificările efectuate în semestrul II al anului 2014 au vizat modul în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale ale asistentului personal, evaluarea socială și psihologică atât a asistentului personal, cât și a persoanei cu handicap grav.

în urma controalelor efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu au fost sesizate probleme deosebite. Au fost controlate la domiciliu un număr de 755 persoane cu handicap grav și nu s-au constatat abateri ale asistenților personali de la normele de disciplină a muncii și nici încălcări ale obligațiilor prevăzute în contractele individuale de muncă ale acestora sau în fișa postului.

Serviciul asistență și protecție socială din cadrul primăriei prin activitatea depusă, lucrează numai în sensul respectării prevederilor legale cu privire la drepturile persoanelor cu handicap și în conformitate cu legislația generală a muncii, cât și în conformitate cu celelalte reglementări în vigoare. Pentru realizarea unei activități de protecție socială reale, cu caracter permanent și de calitate, serviciul susmenționat colaborează cu factori implicați în asigurarea îndeplinirii acesteia, respectiv cu Direcția generală de asistență socială și protecția copilului din subordinea Consiliului județean Constanța, Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți Constanța, Comisia pentru protecția copilului Constanța, precum și cu fundații sau asociații neguvernamentale ale persoanelor cu handicap.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

3