Hotărârea nr. 139/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA TARIFULUI SOCIAL PENTRU PENSIONARI ȘI PERSOANE PESTE 60 DE ANI CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI, PREVAZUT IN ANEXA 1A DIN HCL 135/2013PRIVIND REDUCEREA TARIFELOR DE CALATORIEPE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE RATC CONSTANTASI STABILIREA NIVELELORCOMISIOANELOR PENTRU VANZAREA DE BILETE

qOHSTAA/7^


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind majorarea tarifului social pentru pensionari și persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri prevăzut în anexa IA la HCL 135/2013 privind reducerea tarifelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei

Autonome de Transport în Comun Constanța și stabilirea nivelelor comisioanelor pentru vânzarea de bilete

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 29-.07.2015;

Analizând expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 105724/24.07.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico sociale, buget - finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța precum și documentația R.A.T.C Constanța înregistrată sub nr. 103361/21.07.2015;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și pe căile navigabile interioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transportlocal de călători precum și ale Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, alin.3 lit. c și art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă modificarea anexei IA aprobată prin art. 1 din HCL 135/17.06.2013 începând cu data de 01.08.2015 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre în sensul majorării tarifului social de la 50 lei la 63 lei. Celelalte prevederi ale HCL nr. 135/17.06.2013 rămân neschimbate.

Art.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Adoptata de un nr. de .?.3consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

CARMEN ONCIU

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. 139

   / 31-07-    2015

Romania

Județul Constanta

Municipiul Constanta

Consiliul Local

ANEXA IA

LISTA

TARIFELOR LA BILETE, ABONAMENTE SI TARIFE SOCIALE

BILETE

LEI

Bilet cu o călătorie

1,50

Bilet cu doua calatorii

3,00

Set cu 10 calatorii

15,00

Bilet o călătorie Mamaia Estival

4,00

Bilet City Tour 3 ore

5,00

Bilet City Tour 6 ore

8,00

Bilet City Tour 12 ore

12,00

ABONAMENTE

LEI

Abonament 24 ore

5,00

Abonament 7 zile toate liniile

24,00

Una linie (60 calatorii)

55,00

Doua linii (120 calatorii)

80,00

Toate liniile (180 calatorii)

110,00

Toate liniile - la purtător (270 calatorii)

140,00

Abonamente reduse cu 50%

• O linie (60 calatorii)..........................................

27,50

• Doua linii (120 calatorii)....................................

40,00

• Toate liniile (180 calatorii).................................

55,00

PERMIS DE CĂLĂTORIE

LEI

Tarif social pentru pensionari si persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri conform plafon pensie aprobat prin HCLM

63,00

Tarifele conțin T.V.A. 24% si se pot aplica cu data aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Constanta.

S.C. ATRACTIV PLUS S.R.L. CUI: RO 21097977

Nr. Reg. Comerț: J13/492/2007

Analiza tarif social realizat la RATC Constanta

Datele existente in evideta la 31.12.2014

Analiza - Nr. de ex. - 3

Nr. Pagini: 9

Data intocmirii: 23.06.2015

RAPORT DE ANALIZA TARIF SOCIAL LA R.A.T.C. CONSTANTA

Cuprins:

I Introducere

1.1 Echipa de revizori:

ȘTEFAN MIHU si MIHAI ILIES - experti contabili ;

1.2.    Conducerea unității din perioada revizuita: OVIDIU CRISTIAN TANASE -director general si STELIANA GOREA - director economic ;

1.3.    Baza legală a acțiunii: contractuala ;

1.4.    Legislație aplicabilă domeniului revizuit: legea contabilității republicata 82/1991, OG 97 / 1999 - privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare;

1.5.    Durata acțiunii: 12.06.2015 - 23.06.2015;

1.6.    Perioada supusă analizei: 2009 - 2014 .

1.7.    Obiectivele acțiunii de analiza :

Analiza tarif social aprobat de C.L.M. Constanta si aplicat de RATC Constanta , in vederea actualizării.

1.8    .Documente și materiale solicitate pentru examinări: balanțe de verificare ,situații gratuitati acordate conform hotaririlor C.L.M. Constanta, alte documente care sa ofere datele necesare analizei de tarif.

1.9    Materiale întocmite în cursul acțiunii de revizuire: anexe interne - machete de lucru ale echipei de revizori.

II. Constatările și recomandările rezultate in urma analizei:

S.C. ATRACTIV PLUS S.R.L. CUI: RO 21097977

Nr. Reg. Comerț. J13/492/2007

Analiza tarif social realizat la RATC Constanta

Datele existente in evideta la 31.12.2014

Analiza - Nr. de ex. - 3

Nr. Pagini: 9

Data Întocmirii: 23.06.2015

2.1 Detalierea veniturilor si cheltuielilor realizate de R.A.T.C. Constanta in perioada 2009-2014:

indica ori or/an

2009

2010

2011

--,

2012

~ ; j    v''    '

2013

I

2014

Venituri totale

83,622,690.00

75,092,426.00

68,186,619.00

63,090,943.00

56,865,303.00

46,261,035.00

A, Venituri ; exploatare

81,882,455 00

74,097,667.00

67,127,090.00

62,406,914.00

56,329,982.00

45,909,447.00

Venituri din transport

52,018,779.00

48,025,455.00

42,943,237.00

39,000,535.00

40,556,187.00

39,029,856.00

bilete

19,333,318.00

16,948,386.00

12,867,940.00

10,158,889.00

9,601,420.00

10,075,137.00

abonamente

7,276,964.00

6,424,896.00

5,807,675.00

5,775,518.00

5,523,142.00

5,716,564.00

amenzi controlori

458,865.00

595,086.00

483,650.00

404,218.00

312,309.00

401,264.00

Leq. 189/2000

5,466,975.00

4,940,275.00

4,474,078.00

4,325,575.00

5,948,157.00

4,307,120.00

« j.    »•

handicapați

4,370,670.00

4,437,367.00

4,598,354.00

4,767,348.00

5,091,138.00

5,412,618.00

sociale{pens+elevi)

13.780,274.00

13,191,736.00

13,411,419.00

13,568,987.00

14,080,021.00

13,117,153.00

dezafectate

1,331,713.00

1,487,709.00

1,300,121.00

Publicitate

868,226.00

608,668.00

710,849.00

758,951.00

748,085.00

797,029.00

Colaboratori agenti economici(contracte colaborare,

,ncx, sr

1,162,163.00

1,662,271.00

2,681,319.00

3,456,981.00

3,507,299.00

3,136,383.00

Alte surse

3,484,207.00

2,244,611.00

2,280,659.00

3,138,593.00

1,409,722.00

2,911,016.00

- - •

confecții,

reconditionari

213,788.00

242,794.00

277,925.00

218,943.00

222,449.00

236,091.00

service terti

189,098.00

169,098.00

169,884.00

161,768.00

121,459.00

411,595.00

fier vechi, vanzan

3,081,321.00

1,832,719.00

1,832,850.00

2,757,882.00

1,065,814.00

2,263,330.00

venit subvenție L101

0

0

0

0

314,940.00

0

Subvenții investiții

24,349,080.00

21,556,662.00

18,511,026.00

16,051,854.00

9,793,749.00

35,163.00

B.; Venituri financiare

1,740,235.00

994,759.00

1,059,529.00

684,029.00

535,321.00

351,588.00

II. Cheltuieli totale

86,677,742.00

73,481,001.00

68,655,057.00

65,612,368.00

60,379,589.00

53,195,400.00

77,547,232.00

68,797,785.00

65,602,194.00

63,935,458.00

59,850,927.00

53,069,764.00

Cheltuieli salariate

24,771,226.00

23,799,226.00

21,571,238.00

20,495,173.00

20,695,619.00

21,730,282.00

Cheltuieli matenale

22,437,933.00

19,977,576.00

21,125,093.00

21,856,813.00

20,757,075.00

21,286,395.00

C^bUStîblP^^W 13,623,291.00

14,157,933.00

15,703,411.00

17,234,255.00

15,967,252.00

15,544,134.00

energie electrica

1,143,697.00

1,067,005.00

384,686.00

377,664.00

380,252.00

267,380.00

energie termica

171,983.00

148,525.00

206,693.00

259,170.00

252,492.00

276,455.00

piGSG si mâlGrisic

4,956,847.00

3,320,856.00

3,371,016.00

3,376,408.00

3,225,005.00

3,608,345.00

anvelope • •

324,238.00

441,184.00

628,085.00

365,905.00

338,938.00

357,245.00

tichete masa

1,914,446.00

207,814.00

642,429.00

90,612.00

492,960.00

877,554.00

alte'

303,431.00

634,259.00

188,773.00

152,799.00

100,176.00

355,282.00

S.C. ATRACTIV PLUS S.R.L. CUI: RO 21097977

Nr. Reg. Comerț: J13/492/2007

Analiza tarif social realizat la RATC Constanta

Datele existente in evideta la 31.12.2014

Analiza - Nr. de ex. - 3

Nr. Pagini: 9

Data intocmirii: 23.06.2015

j Repara® terti    J 146,297.00

561,715.00

25,956.00

1,174.00

23,565.00

19,116.00

Comisioane(banci, agent» economici pt

^servicii ' '

10,204,493.00

8,348,573.00

8,198,793.00

6,337,965.00

6,182,564.00

6,440,880.00

Impozite si taxe

848,644.00

286,336.00

1,454,931.00

2,283,964.00

2,838,973.00

2,588,445.00

Amortizare '

18,022,768.00

15,764,363.00

13,169,560.00

12,546,542.00

9,106,934.00

542,361.00

Alte

1,115,871.00

59,996.00

56,623.00

413,827.00

246,197.00

462,285.00

’-'i

9,130,510.00

4,683,216.00

3,052,863.00

1,676,910.00

528,662.00

125,636.00

brut(pierdere)

- 3,055,052.00

1,611,425.00

- 468,438.00

- 2,521,425.00

- 3,514,286.00

-    6,934,365.00

iV.it1    profit

14,667.00

22,000.00

v’;M.

- 3,069,719.00

1,589,425.00

- 468,438.00

- .2,521,425.00

- 3,514,286.00

-    6,934,365.00

2.2 Situație gratuitati cf.Legea 341/2004 :

SITUAȚIA GRATUITATILOR ACORDATE IN PERIOADA 2009-2014 CONFORM

Legea 341/2004 SI HCLM 13/2014 (revoluționari)

Legea 44/1994 SI HCLM 13/2014 (veterani război)

NR.

CRT.

AN

TARIF

NR.

BENEFICIARI

VALOARE

BAZA

TVA 19% (01.01.2009-01.07.2010)

TVA 24% (01.07.2010-31.12.2014)

OBSERVAȚII

1

2009

100

39.411

3.941.100

3.311.847

629.253

•servicii prestate, sume neincasate •conform Legii 341 si Legii 44, revoluționarii si veteranii de război beneficiază de gratuitate 100% pe toate liniile de transport, in valoare de 100 lei

50

39.411

1.970.550

1.655.924

397.422

* valoarea decontata cf. HCLM13/2014 este de 50 lei/ beneficiar

S.C. ATRACTIV PLUS S.R.L. CUI: RO 21097977

Nr. Reg. Comerț: J13/492/2007

Analiza tarif social realizat la RATC Constanta

Datele existente in evideta la 31.12.2014

Analiza - Nr. de ex. - 3

Nr. Pagini: 9

Data intocmirii: 23.06.2015

2

2010

100

(ianuarie-

iulie)

110 (august-decembrie)

29.778

1.556.900

TVA19%

1.539.260

TVA24%

1.308.321 TVA 19% 1.241.337 TVA 24%

248.579

TVA 19% 297.923

TVA 24%

‘servicii prestate, sume neincasate ‘conform Legii 341 si Legii 44, revoluționarii si veteranii de război beneficiază de gratuitate 100% pe toate liniile de transport, in valoare de 100 lei, respectiv

110 lei din august

2010

50

15.569 TVA19% 14.209 TVA 24%

778.450 TVA 19%

710.450 TVA 24%

654.160 TVA 19% 572.944 TVA 24%

124.290

TVA 19% 137.506

TVA 24%

* valoarea decontata cf. HCLM13/2014 este de 50 lei/ beneficiar

3

2011

110

27.456

3.020.160

2.435.611

584.549

‘servicii prestate, sume neincasate ‘conform Legii 341 si Legii 44, revoluționarii si veteranii de război beneficiază de gratuitate 100% pe toate liniile de transport, in valoare de 110 lei

50

27.456

1.372.800

1.107.097

265.703

‘ valoarea decontata cf. HCLM13/2014 este de 50 lei/ beneficiar

4

2012

110

39.637

4.360.070

3.516.184

843.886

‘servicii prestate, sume neincasate ‘conform Legii 341 si Legii 44, revoluționarii si veteranii de război beneficiază de gratuitate 100% pe toate liniile de transport, in valoare de 110 lei

50

39.637

1.981.850

1.598.266

383.584

‘ valoarea decontata cf. HCLM13/2014 este de 50 lei/ beneficiar

5

2013

110

35.665

3.923.150

3.163.829

759.321

‘servicii prestate, sume neincasate ‘conform Legii 341 si Legii 44, revoluționarii si veteranii de război beneficiază de gratuitate 100% pe toate liniile de transport, in valoare de 110 lei

50

35.665

1.783.250

1.438.105

345.145

‘ valoarea decontata cf. HCLM13/2014 este de 50 lei/ beneficiar

6

2014

110 ianuarie 50

februarie -decembrie

29.398

283.360

neincasat

1.341.100

incasat

228.516

neincasat

1.081.532

incasat

54.844

neincasat

259.568

incasat

‘servicii prestate, sume neincasate ‘conform Legii 341 si Legii 44, revoluționarii si veteranii de război beneficiază de gratuitate 100% pe toate liniile de transport, in valoare de 110 lei

50

29.398

1.469.900

1.185.403

284.497

• valoarea decontata cf. HCLM13/2014 este de 50 lei/ beneficiar

S.C. ATRACTIV PLUS S.R.L. CUI: RO 21097977

Nr. Reg. Comerț: J13/492/2007

Analiza tarif social realizat la RATC Constanta

Datele existente in evideta la 31.12.2014

Analiza - Nr. de ex. - 3

Nr. Pagini: 9

Data intocmirii: 23.06 2015

2.3 Situație gratuitati cf. HCLM

SITUAȚIA GRATUITATILOR ACORDATE IN PERIOADA 2009-2014 CONFORM HCLM 632/2008; 187/2012; 129/2013; Legea 309/2002;

HCLM 390/2009; Legea 416/2001; HCLM 212/2012

NR. CRT.

AN

TARIF

NR. BENEFICIARI

VALOARE

BAZA

TVA 19% (01.01.2009-01.07.2010) TVA 24% (01.07.2010-31.12.2014)

1

2009

50

325.119

16.255.950

13.660.463

2.595.487

50

325.119

16.255.950

13.660.463

2.595.487

2

2010

50

159.379 TVA19% 158.440 TVA 24%

7.968.950

TVA19%

7.922.000

TVA24%

6.696.594 TVA 19% 6.388.709 TVA 24%

1.272.356 TVA 19% 1.533.291

TVA 24%

50

159.379 TVA19% 158.440 TVA 24%

7.968.950

TVA19%

7.922.000

TVA24%

6.696.594 TVA 19% 6.388.709 TVA 24%

1.272.356 TVA 19% 1.533.291

TVA 24%

3

2011

50

330.878

16.546.900

13.341.857

3.202.043

50

330.878

16.546.900

13.341.857

3.202.043

4

2012

50

334.138

16.706.900

13.473.306

3.233.594

50

334.138

16.706.900

13.473.306

3.233.594

5

2013

50

346.139

17.306.950

13.957.218

3.349.732

50

346.139

17.306.950

13.957.218

3.349.732

6

2014

50

295.971

14.798.550

11.934.313

2.864.238

50

395.971

14.798.550

11.934.313

2.864.238

2.4 Evoluția numărului mediu al personalului RATC in perioada 2009 - 2014 :

NR. CRT.

AN

NR. PERSONAL RATC

EVOLUȚIE

1

2009

1029

100%

2

2010

951

92.42%

3

2011

862

83.77%

4

2012

812

78.91%

5

2013

787

76.48%

6

2014

745

72.40%

S.C. ATRACTIV PLUS S.R.L. CUI: RO 21097977

Nr. Reg. Comerț: JI3/492Z2007

Analiza tarif social realizat la RATC Constanta

Datele existente in evideta la 31.12.2014

Analiza - Nr. de ex. - 3

Nr. Pagini: 9

Data intocmirii: 23.062015

L- _1_J_1_1

2.5 Evoluția prețului mediu al motorinei in perioada 2009 - 2014 :

NR. CRT.

AN

PREȚ MEDIU MOTORINA

EVOLUȚIE

1

2009

3.2351

100%

2

2010

4.0199

124.26%

3

2011

4.9178

152.01%

4

2012

5.5473

171.47%

5

2013

5.3537

165.49%

6

2014

5.4826

169.47%

2.6 Evoluția costurilor aferente consumului de motorina

Evoluția costurilor aferente consumului de motorina in perioada 2009 - 2014

AN

PREȚ

MEDIU

CREȘTERE FATA DE 2009

CONS MEDIU LUNAR (Itr.)

COST

MOTORINA

DIF. COST LUNA

2009

3,2351

X

300000

970530

X

2010

4,0199

124.25

300000

1205970

235440

2011

4,9178

152,01

300000

1475340

504810

2012

5,5473

171,47

300000

1664190

693660

2013

5,3537

165,48

300000

1606110

635580

2014

5,4826

169,47

: 300000

1644780

674250

S.C. ATRACTIV PLUS S.R.L. CUI. RO 21097977

Nr. Reg. Comerț: J13/492/2007

Analiza tarif social realizat la RATC Constanta

Datele existente in evideta la 31.12.2014

Analiza - Nr. de ex. - 3

Nr. Pagini: 9

Data întocmirii: 23.06.2015

2.7 Evoluția numărului de calatori cu gratuitati in perioada 2009 - 2014 :

NR. CRT.

AN

NR. CALATORI GRATUITATI

TOTAL CALATORI RATC

EVOLUȚIE

1

2009

13146870

67063773

100%

2

2010

14768070

61280892

91.38%

3

2011

14718900

53278323

79.44%

4

2012

17162760

52112498

77.71%

5

2013

16411830

51434214

76.69%

6

2014

14204250

50913000

75.92%

2.8    Indicele total al preturilor de consum pentru perioada curenta , respectiv anul 2014 , raportat la perioada de referința , respectiv anul 2009 este de 121,88 % .

In conformitate cu datele furnizate de Institutul National de Statistica ( anexa la prezentul raport ) - Indicele total al preturilor de consum ( IPC ) pentru perioada studiata este constituit din IPC mărfuri alimentare - cu valoarea de 111,96 %, IPC mărfuri nealimentare - cu valoarea de 130,32 % si IPC servicii - cu valoarea de 122,41 %.

2.9    OG 97 / 30.08.1999 - privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare.

Conform prevederilor OG 97 / 1999 - serviciul public subvenționat de transport se desfasoara pe baza unui contract încheiat intre autoritatea competenta ( CLM Constanta ) , care stabilește si solicita executarea serviciului respectiv si operatorul de transport ( RATC Constanta ) caruia ii revine obligația efectuării acestuia. De altfel un astfel de contract s-a derulat pentru anul 2001.

S.C. ATRACTIV PLUS S.R.L. CUI: RO 21097977

Nr. Reg. Comerț: J13/492/2007

Analiza tarif social realizat la RATC Constanta

Datele existente in evideta la 31.12.2014

Analiza - Nr. de ex. - 3

Nr. Pagini: 9

Data intocmirii: 23.06.2015

2.10    In anexele, arhivate la echipa de revizori exista prezentate sintetic si analitic toate cheltuielile pe articole bugetare, cu rulaje totale lunare si rulaje totale anuale.

2.11    Calcul tarif social existent la RATC Constanta

Pentru perioada 01.01.2009 - 31.07.2010 tariful social calculat existent in evidente a fost de 100 lei , iar pentru perioada 01.08.2010 - 31.12.2014 a fost de 110 lei , ca urmare a majorării TVA de la 19 % la 24 % .

Conform calculelor existente la RATC Constanta rezulta ca tariful social a fost compus din următoarele elemente :

-    Baza - compusa din elementele specifice de calcul in conformitate cu prevederile legale;

-    TVA - 19 / 24 % aplicata la baza de calcul.

Avind in vedere cele prezentate anterior, pentru anul 2009 tariful este format astfel: 100 lei, din care : 84,03 lei baza si 15,97 lei TVA .

Procedind in același mod calculul tarifului incepind cu 01.07.2010 ar trebui sa fie următorul :

105 lei ( rotunjit de la 104,19 lei), din care : 84.03 lei baza ( stabilita anterior) si 20,16 lei TVA.

Rezulta creșterea tarifului conform creșterii TVA cu 5 lei si nu cu 10 lei asa cum eronat a fost calculat tariful la RATC Constanta.

O creștere mai mare ar fi trebuit justificata prin schimbarea bazei de calcul a tarifului ca urmare a majorării elementelor de cost componente.

2.12    Constatări, in urma analizei documentelor puse la dispoziție de reprezentanții RATC Constanta:

• după cum rezulta din datele extrase din evidenta financiar - contabila a societății in perioada analizata cheltuielile cu combustibilii ,piesele de schimb si prestările de servicii au crescut; ■

S.C. ATRACTIV PLUS S.R.L. CUI: RO 21097977

Nr. Reg. Comerț: J13/492/2007

Analiza tarif social realizat la RATC Constanta

Datele existente in evideta la 31.12.2014

Analiza - Nr. de ex. - 3

Nr. Pagini: 9

Data întocmirii: 23.06.2015

•    costurile lunare aferente consumului de motorina au crescut substanțial in perioada analizata - de exemplu in anul 2014 creșterea fata de anul 2009 a fost de 169,47%;

•    TVA - ul aferent prestațiilor efectuate de societate a crescut cu 5 % incepind cu data de 01.07.2010 ;

•    Inflația - IPC total a fost la 31.12.2014 de 121,88 %, fata de 31.12.2009 ;

•    Calculul tarifului social corectat cu inflația si avind in vedere TVA de 24 % este următorul:

-    baza tarifului social - 84.03 lei;

-    corecție cu IPC - 84,03 lei x 121,88 % = 102,41 lei;

-    se aplica cota legala de TVA - 102,41 lei x 124 % = 126.98 lei ( rotunjit 126 lei)

-    calcul tarif social - 126 lei x 50 % = 63 lei.

Documentele care au stat la baza prezentului raport au fost retumate compartimentului financiar - contabil, au fost anexate sau au fost incluse , după caz , in conținutul acestuia.

III Concluzii:

Având in vedere constatările, prezentate la punctul 2.12, tariful social se propune a fi modificat la 63 lei.

Pentru subvenționarea transportului urban de calatori pot fi aplicate si prevederile OG 97 / 1999 modificata , urmind ca subvenția calculata sa se deconteze in limita alocațiilor bugetare existente in bugetul anului 2015 .

9