Hotărârea nr. 136/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2015


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 3 / -    Ț"

Analizând expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău nr.104497/23.07.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Direcției financiare nr.104497/23.07.2015 și raportul Direcției tehnic achiziții nr.105023/23.05.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015, H.C.L nr. 71/2015, H.C.L nr. 78/2015, H.C.L nr. 115/2015 și comunicarea Inspectoratului Județean Școlar Constanța nr.99201/14.07.2015;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.l, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului municipal pe anul 2015 la venituri în sumă de 814.878 mii lei și la cheltuieli în sumă de 814.878 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Se aprobă sinteza bugetului municipal pe anul 2015, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică și funcțională prezentată în anexele nr.l, 2 si 2 bis.

Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții prezentată în anexa nr.3.

Art.4 Se aprobă anexa nr,4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitățile sportive și culturale care rămâne neschimbată.

Art.5 Se aprobă anexa nr, 5 privind bugetele instituțiilor din subordine,

Art.6 Se aprobă anexa nr.6 și 6 bis privind bugetul creditelor interne.

Art.7 Anexele nr. l,nr. 2 și 2 bis, nr.3, nr.4 , nr.5 nr. 6 și 6 bis fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură:

•    Cote si sume defalcate din impozitul pe venit se majorează cu suma de 692 mii lei

•    Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 1.540 mii lei.

•    Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se majorează cu suma de 39 mii lei.

•    Fondul European de Dezvoltare Regională se majorează cu suma de 64 mii lei.

Art. 9 Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 2 și 2 bis se modifică în următoarea structură:

•    La capitolul 51 Autorități publice si acțiuni externe se diminuează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 28 mii lei și se majorează cheltuielile de capital cu suma de 523 mii tei.

•    La capitolul 61 Ordine publică și siguranță națională se majorează cheltuielile de personal cu suma de 78 mii lei.

•    La capitolul 65 învățământ se majorează cheltuielile de capital cu suma de 300 mii lei.

•    La capitolul 68 Asigurări și asistență socială se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 28 mii lei.

•    La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se majorează cheltuielile de personal cu suma de 397 mii lei, cheltuielile pentru bunuri și servicii se majorează cu suma de 200 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 2.673 mii lei, se diminuează titlul rambursări de credite cu suma de 2.570 mii lei și se majorează cheltuielile de capital cu suma de 734 mii lei.

Art.lO Se aprobă anexele nr. 6 și 6 bis in următoarea structură:

•    La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se diminuează titlul proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 2.570 mii lei.

Art.ll Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare precum și Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr de^ consilieri din 27 membri


CONTRASEMNEAZĂ

Constanța Nr. fii

fot,/il.ot-Zotf

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA VICEPR I M A R

NR.104497/23.07.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la hotărârea privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015

Având în vedere raportul Direcției financiare nr. 58516/28.04.2015 și raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr, 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015 , H.C.L nr. 71/2015,H.C.L nr. 78/2015, H.C.L. nr. 115/2015 și comunicarea Inspectoratului Județean Școlar Constanța nr.99201/14.07.2015;

în temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2015 și propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului Local.


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR, 1 de studii, prognoze economico-sociale,buget finanțe si administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr.104497/23.07.2015 inițiată de domnul Viceprimar Decebal Fagădău;

Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015.

în conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administrația publică locala, comisia întrunită in ședința

din data de    -V    _avizează FAVORABIL/NEFAVORABIL

proiectul de hotărâre prezentat,

PREȘEDINTE COMISIE, DOBRE MIRCBA

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA FINANCIARĂ Nr. 104497/23.05.2015

RAPORT

Bugetul local al municipiului Constanța pe anul 2015 a fost aprobat prin Hotărârea nr.2 din 13 februarie 2015.

Până la această dată, bugetul local a mai fost rectificat prin H.C.L. nr.71/30.03.2015, H.C.L. nr.78/30.04.2015 și H.C.L. nr.115/02.06.2015.

La această dată este necesară o altă modificare a bugetului local, prin rectificare, din următoarele considerente:

-    suplimentarea cheltuielilor de personal datorită apariției O.U.G. nr.27/2015 privind creșterea salarială de până la 12%;

-    redistriburea de sume între unitățile de învățământ preuniversitar de stat conform adresei Inspectoratului Școlar Județean Constanța nr.99201/14.07.2015;

-    suplimentarea bugetului cu suma de 277 mii lei pentru realizarea serviciul de încasare a taxei de staționare în parcarea supraetajată din zona spitalului clinic județean Constanța, conform adresei Direcției Servicii Publice nr.70718/21.05.2015, defalcată pe cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuieli de capital;

-    suplimentarea alocațiilor bugetare pentru proiectele „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic” cu suma de 57 mii lei și „Centrul Fair Play” cu suma de 46 mii lei conform notelor de fundamentare ale Direcției Programe și Dezvoltare nr.95155/07.07.2015 și 95219/07.07.2015 (contracte de finanțare nr.5118 și 5119 din 30.04.2015);

-    suplimentarea listei obiectivelor de investiții prin includerea poziției „Expertiză tehnică - siguranța la incendiu pentru corpul nou aferent Căminului pentru persoane vârsnice Constanța” cu suma de 6 mii lei și „ Lucrări asimilate investițiilor în vederea asigurării bunei funcționări a corpului nou și realizarea legăturii cu corpul vechi la Căminului pentru persoane vârsnice Constanța” cu suma de 237 mii lei, conform adresei Direcției Tehnic Investiții nr.93832/06.07.2015

-    suplimentării listei obiectivelor de investiții cu suma de 17 mii lei pentru „Expertiză tehnică a parapetului de protecție ce delimitează promenada de Marea Neagră în zona Vraja Mării - Cazinou - Portul Tomis”, conform notei Direcției Servicii Publice nr.104584/23.07.2015;

-    suplimentării listei obiectivelor de investiții cu suma de 60 mii lei pentru „Modificare H.C.L. nr.265/09.05.2008 - PUZ Baba Novac”, conform notei Direcției Urbanism nr.105012/23.07.2015;

-    suplimentării listei obiectivelor de investiții conform notele de fundamentare ale Direcției Programe și Dezvoltare cu următoarele poziții: „Elaborare documentație tehnico economică pentru obiectivul Reabilitare și extindere spații verzi în municipiul Constanța" cu suma de 300 mii lei, „Elaborare documentație tehnico economică aferentă obiectivului Reabilitare Școala gimnazială nr.16 Marin lonescu Dobrogianu" cu suma de 300 mii lei, „Elaborare documentație tehnică necesară accesării Programului de cooperare transfrontalieră Romania-Bulgaria” cu suma de 500 mii lei conform notelor nr.104751/23.07.2015,104475/22.07.2015 șj 104474/22.07.2015 ;

-    rectificarea sumelor în cadrul listei obiectivelor de investiții conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții nr. 104481/22.07.2015 și adresei nr.78735/05.06.2015 prin diminuarea unor poziții și majorarea altor poziții;

-    solicitarea S.P.I.T Constanța de modificarea și suplimentarea cu suma de 77 mii lei a listei obiectivelor de investiții, conform notei de fundamentare nr.104803/23.07.2015;

-    solicitarea Serviciului Public Administrare Creșe Constanța de modificare a listei obiectivelor de investiții, conform notei de fundamentare nr.88267/24.06.2015;

-    alte virări de credite bugetare între capitole și subcapitole.

Astfel, prin rectificarea bugetului, se majorează veniturile și cheltuielile bugetare, după cum urmează:

Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură:

•    Cote si sume defalcate din impozitul pe venit se majorează cu suma de 692 mii iei

•    Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a, unităților administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 1.540 mii lei.

•    Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se majorează cu suma de 39 mii lei.

•    Fondul European de Dezvoltare Regională se majorează cu suma de 64 mii iei.

Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 2 și 2 bis se modifică în următoarea structură:

•    La capitolul 51 Autorități publice si acțiuni externe se diminuează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 28 mii tei și se majorează cheltuielile de capital cu suma de 523 mii lei.

•    La capitolul 61 Ordine publică și siguranță națională se majorează cheltuielile de personal cu suma de 78 mii lei.

• La capitolul 65 învățământ se majorează cheltuielile de capital cu suma de 300 mii lei.

•    La capitolul 68 Asigurări și asistență socială se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 28 mii iei.

•    La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se majorează cheltuielile de personal cu suma de 397 mii lei, cheltuielile pentru bunuri și servicii se majorează cu suma de 200 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 2.673 mii lei, se diminuează titlul rambursări de credite cu suma de 2,570 mii lei și se majorează cheltuielile de capital cu suma de 734 mii lei.

Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 6 șî 6 bis se modifica astfel:

• La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se

diminuează titlul proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 2.570 mii lei.

Proiectul de hotărâre de rectificare a bugetului municipal îndeplinește cerințele de necesitate și oportunitate, precum și cele de legalitate conținute în Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legea bugetului de stat pe anul 2015 și poate fi înaintat spre aprobare Consiliului Local.

DIRECTOR EXECUTIV EC. MARCELA FRIGIOIU

coH5TA\r^ românia


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚII SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII Nr. 105023/23.07.2015

RAPORT

cu privire la modificarea anexei nr. 3 la bugetul municipal pe anul 2015 Față de prevederile anexei 3 la bugetul municipal pe anul 2015, aprobat prin HCL nr. 115/02.06.2015 având în vedere:

•    Notele de fundamentare nr.72448/25.05.2015, 72453/25.05.2015, 76124/02.06.2015, 76124/02.06.2015, 76121/02.06.2015, 95219/07.07.2015, 95155/07.07.2015, 104751/23.07.2015, 104475/22.07.2015, 104474/22.07.2015 a Direcției Programe Dezvoltare;

•    Nota de fundamentare nr.75290/29.05.2015 a serviciului Inspectorat Protecție Civilă ;

•    Notele de fundamentare nr.87442/23.06.2015, 84411/17.06.2015 a Direcției Organizare și Informatizare;

•    Nota de fundamentare nr.88267/24.06.2015 a serviciului Public Administrare Creșe;

•    Notele de fundamentare nr.91676/01.07.2015, 91683/01.07.2015, 104481/22.07.2015 a Direcției Tehnic Achiziții, serviciul Tehnic Investiții;

•    Notele de fundamentare nr.104584/23.07.2015,104579/23.07.2015 a Direcției Servicii Publice ;

•    Nota de fundamentare nr.104803/23.07.2015 a SPIT Constanta;

•    Nota de fundamentare nr. 105012/23.07.2015 a Direcției Urbanism ;

Se propun următoarele modificări:
CAPITOLUL 51 AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE
C.STUDII ȘI PROIECTE

>    Se propune înscrierea la poziția 17 nou creată „ Expertiză tehnică -siguranța la incediu pentru corpul nou aferent Căminului pentru persoane vârstnice Constanța" cu suma de 6 mii lei, buget local

>    Se propune înscrierea la poziția 18 nou creată Elaborare documentație tehnică necesară accesării Programului de cooperare transfrontalieră România-Bufgaria 2014-2020 Axa 3 pentru Proiectul" Prevention and securîty for Citizen " (Studii de teren, Expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, analiză cost beneficiu, avize, altele) cu suma de 500 mii lei, buget local

>    Se propune înscrierea la poziția 19 nou creată „Expertiză tehnică a parapetului de protecție ce delimitează promenada de Marea Neagră în zona Vraja Mării -Cazîno-Portul Tomis" cu suma de 17 mii lei, buget local

C. DOTĂRI INDEPENDENTE ȘI UTILAJE

>    Se propune scoaterea din Lista de investiții pe anul 2015 - Dotări a poziției 1 „Licențe software" cu suma de 333 mii lei , buget local și transferarea sumei la poziția 10 „Echipamente informatice" din cadrul aceluiași capitol;

>    Se propune redenumirea poziției 10 din „Diverse echipamente informatice „ în „Echipamente informatice" și suplimentarea acestei poziții cu suma de 333 mii lei, buget local prin transfer de la poziția l„Licențe software" din cadrul aceluiași capitol ;

>    Se propune redenumirea poziției 4 din „Sistem de supraveghere video Poliția Locală „ în „Sistem de monitorizare audio-video pentru Poliția locală și Dispecerat.

Pe ansamblu Cap. 51 alocația bugetară se suplimentează cu suma de 523 mii lei, buget local.
CAPITOLUL 65 - ÎNVĂȚĂMÂNT
B.OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI

>    Se propune diminuarea poziției 1 „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv "Nicolae Rotaru", Constanța cu suma de 158 mii lei, buget de stat și transferarea sumei la poziția 1 Elaborare documentație tehnică necesară finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru", Constanța" (studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele)- Studii și proiecte din cadrul aceluiași capitol

>    Se propune suplimentarea poziției 1 „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv "Nicolae Rotaru", Constanța cu suma de 149 mii lei, buget local prin transferarea sumei de la poziția 1 Elaborare documentație tehnică necesară finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru", Constanța" (studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele)- Studii și proiecte din cadrul aceluiași capitol

C.STUDII ȘI PROIECTE

>    Se propune diminuarea poziției 1 Elaborare documentație tehnică necesară finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru", Constanța" (studii de teren, expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele) cu suma de 149mii lei, buget local și transferarea sumei la poziția 1 „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv "Nicolae Rotaru", Constanța -obiective de investiții noi din cadrul aceluiași capitol

>    Se propune suplimentarea poziției 1 Elaborare documentație tehnică necesară finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru", Constanța" (studii de teren, expertiză

tehnică, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele) cu suma de 158mîi lei, buget de stat prin transferarea sumei de la poziția 1 „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv "Nicolae Rotaru", Constanța -obiective de investiții noi din cadrul aceluiași capitol

>    Se propune înscrierea la poziția 7 nou creată a Elaborare documentației tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare Școala Gimnazială nr.16 "Marin Ionescu Dobrogianu " (Studii de teren, Expertiză tehnică, Audit energetic,DAU, PT, DTAC, avize, altele) cu suma de 300 mii lei, buget local.

Pe ansamblu Cap. 65 alocația bugetară se suplimentează cu suma de 300 mii lei buget local
CAPITOLUL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
C. ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

>    Se propune defalcarea alocației în valoare de 675 mii lei (buget local) de la poziția 1 „Lucrări de modenizare, reparații capitale aferente Serviciului Public Administrare Creșe (documentație tehnică+ execuție)" astfel:

>    Creșa nr.l „Lucrări de modernizare, reparații capitale aferente (documentație tehnică+execuție)" cu suma 128 mii lei (buget local);

>    Creșa nr.2 „Lucrări de modernizare, reparații capitale aferente (documentație tehnică+execuție)" cu suma 205 mii lei (buget local);

>    Creșa nr.5 „Lucrări de modernizare, reparații capitale aferente (documentație tehnică+execuție)" cu suma 111 mii lei (buget local);

>    Creșa nr.13 „Lucrări de modernizare, reparații capitale aferente (documentație tehnică+execuție)" cu suma 91 mii lei (buget local);

>    Creșa nr.18 „Lucrări de modernizare, reparații capitale aferente (documentație tehnică+execuție)" cu suma 140 mii lei (buget local).

Pe ansamblu Cap. 68 alocația bugetară rămâne nemodifîcată .
CAPITOLUL 70 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI

>    Se propune suplimentarea poziției 5 „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic „ cu suma de 57 mii lei proiecte FEN postaderare;

>    Se propune suplimentarea poziției 6 „Centrul "Fair Play" - modernizare și extindere" cu suma de 46 mii lei proiecte FEN postaderare;

C.STUDII ȘI PROIECTE

> Se propune înscrierea la poziția 17 nou creată „ Modificare HCL

nr.265/09.05.2008 - PUZ Baba Novac" cu suma de 60 mii lei, buget local;

> Se propune înscrierea la poziția 18 nou creată „Elaborare documentație tehnico-economica pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si extindere spatii verzi in municipiul Constanta" (expertiza tehnica, DAU, PT, DTAC, DDE, si altele)" cu suma de 300 mii lei, buget local.

C. DOTĂRI INDEPENDENTE ȘI UTILAJE

>    Se propune înscrierea la poziția 21 nou creată „Panouri temporare aferente obiectivului de investiții" Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța" cu suma de 37 mii lei, proiecte FEN postaderare;

>    Se propune înscrierea la poziția 22 nou creată Plăci permanente aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța" cu suma de 37 mii lei, proiecte FEN postaderare;

>    Se propune înscrierea la poziția 23 nou creată Placă permanentă aferentă obiectivului de investiții "Centrul Fair Play- modernizare și extindere" cu suma de 5 mii lei, proiecte FEN postaderare;

>    Se propune înscrierea la poziția 24 nou creată Panou temporar aferent obiectivului de investiții "Centrul Fair Play- modernizare și extindere" cu suma de 4 mii lei, proiecte FEN postaderare;

>    Se propune diminuarea poziției 8 „Notebook" cu suma de 7 mii lei, buget local, care se transferă la poziția 11 „Scannere" din cadrul aceluiași capitol;

>    Se propune scoaterea din Lista obiectivelor de investiții a poziției 6 „Pachet Upgrade memorie server" și transferarea sumei de 16 mii lei, buget local, poziției 2 „Server" din cadrul aceluiași capitol;

>    Se propune scoaterea din Lista obiectivelor de investiții a poziției 12 „Pachet Licență antivirus prelungire 3 ani" și transferarea sumei de 40 mii lei, buget local, poziției 2 „Server" din cadrul aceluiași capitol;

>    Se propune scoaterea din Lista obiectivelor de investiții a poziției 8 „Pachet licențe Office 2013" și transferarea sumei de 117 mii lei, buget local, astfel: suma de 11 mii lei la pozița 2 „Server" din cadrul aceluiași capitol, suma de 84 mii lei la poziția 5 „Pachet Licențe W8 (9)" din cadrul aceluiași capitol și suma de 22 mii lei la poziția 3 „Imprimante" din cadrul aceluiași capitol;

>    Se propune redenurnirea poziției 5 „Pachet Licențe W8 (9)" în „Pachet Licențe Windows"

>    Se propune scoaterea din Lista obiectivelor de investiții a poziției 4 „Calculatoare (unitate + monitor)" și transferarea sumei de 120 mii lei, buget local, poziției 11 „Scannere" din cadrul aceluiași capitol;

>    Se propune scoaterea din Lista obiectivelor de investiții a poziției 7 „Sistem de ventilație Arhiva Agenția Fiscala nr.3" și transferarea sumei de 10 mii lei, buget local, poziției 11 „Scannere" din cadrul aceluiași capitol;

>    Se propune înscrierea la poziția 10 nou creată „Tocător de hârtie ” cu suma de 15 mii lei, buget local;

>    Se propune scoaterea din Lista obiectivelor de investiții a poziției 15 „Generator electric" și transferarea sumei de 20 mii lei, buget local, astfel: suma de 5 mii lei Ea pozița 3 „Imprimante" din cadrul aceluiași capitol și suma de 15 mii lei la poziția 10 „Tocător de hârtie" din cadrul aceluiași capitol;

>    Se propune diminuarea poziției 6 „Pachet Sistem electronic dirijare și ordonare activitate cu publicul" cu suma de 8 mii lei, buget local, care se transferă la poziția 3 „Imprimante" din cadrul aceluiași capitol;

>    Se propune redenumirea poziției 7 „Active Directory Configurare" în „Administrare Active Directory "

>    Se propune redenumirea poziției 4 „Licența Ideal Admînistration 2011" în „Kit Complet Semnaturi Digitale-21 buc"

>    Se propune înscrierea la poziția 12 nou creată „Multifunctionale-7 buc" cu suma de 77 mii lei, buget local;

C. ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

>    Se propune înscrierea la poziția 8 nou creată „Lucrări asimilate investițiilor în vederea asigurării bunei funcționări a corpului nou și realizarea legăturii cu corpul vechi la Căminul de persoane vârstnice, inclusiv proiectare și dirigenție de șantier" cu suma de 237 mii lei, buget local;

>    Se propune înscrierea la poziția 9 nou creată „ Lucrări de completare a sistemului video de supraveghere al parcării supraetajate din zona spitalului clinic județean" cu suma de 60 mii lei, buget local

Pe ansamblu Cap. 70 alocația bugetară se suplimentează cu suma de 920 mii lei din care: 186 mii lei, proiecte FEN postaderare și 734 mii lei, buget local .

Față de HCL nr nr.115/02.06.2015 alocațiile bugetare în cadrul Anexei 3 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2015, se suplimentează cu suma de 1743 mii lei din care : 1557 mii lei buget local și 186 mii lei, proiecte FEN postaderare.

Director execuțiy adjunct,

Nanu Daniel;

Șef Serviciu Tehnic Investiții,

f Bora(i Veaveghiul

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANTA )

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA FINANCIARA


Nr. 2322,2374 A din 07.07.2015


Referitor ta adresele dvs. nr. 91286/30.06,2015 sinr. 93852/06.07.2015, înregistrate la ISJ Constanta cu nr. 2322 A/01.07.2015 respectiv cu nr. 2374/06.07.2015, va transmitem situația privind redistribuirea bugetului pe anul 2015 unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța pentru cheltuieli de personal, la data de 07 IULIE 2015

CHELTUIELI DE PERSONAL

NR. CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE invAtămInt

TOTAL

ACORDAT

31.06.2015

CERERE SALARII IULIE

CERERE concedii net Iulie august

CERERE concedii viram Iulie

CERERE concedii viram, august

TOTAL

BUGET 2015

diferența

suplimentari

diminuări

TOTAL

BUGET

1

2

3

4

5

6

7

8=3+4+5+6+7

9

10a9-8

11

12

13

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51

193,000

29,000

51,000

16,000

17,000

309,000

295,048

-13,952

13,952

0

309,000

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 'ROBOȚEL'

206,000

32,000

52,000

6,000

6,000

302,000

367,669

65,669

357,669

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 'ZUBEYDE HANIM'

302,000

62,000

84,000

10,000

10,000

458,000

582,698

124,598

582,598

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'AMICII'

665,000

48,000

50,000

6,000

6,000

765,000

1,137,350

372,350

1,137,350

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'CĂSUȚĂ DE TURTA DULCE'

300,000

51,000

53,000

17,000

14,000

435,000

537,936

102,936

537,936

s

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'GULUVER'

354,664

56,000

66,000

23,000

23,000

524,654

617,858

93,194

617,858

NR. CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE INVĂTĂMÎNT

TOTAL

ACORDAT

31.06.2016

CERERE SALARII IULIE

) CERERE concedii net iulie august

CERERE concedii viram iulie

CERERE concedii viram, august

TOTAL

)-

BUGET 2015

diferența

suplimentari

diminuări

TOTAL

BUGET

1

2

3

4

5

6

7

8=3+4+5+6+7

9

10=9-8

11

12

13

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA COPIILOR*

390,000

66,000

103,000

11,600

11,600

581,200

596,340

15,140

596,340

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA POVEȘTILOR*

640,000

72,000

80,000

32,000

32,000

756,000

645,523

-110,477

110,477

756,000

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'MUGUREL'

365,000

60,000

56,000

16,000

14,000

511,000

654,745

143,745

654,745

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'NOROCEL'

276,000

66,000

87,000

17.000

6,000

440,000

536,526

96,526

536,526

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

376,000

45,000

48,000

9,000

8,000

485,000

430,349

-54,661

54,651

485,000

12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'DUMBRAVA MINUNATĂ'

385,000

71,000

101,000

21,000

21,000

599,000

526,640

-73,360

73,360

599,000

13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

285,000

45,000

70,000

10,000

10,000

420,000

507,181

87,181

507,181

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

412,000

53,000

56,000

25,000

25,000

571/100

571,749

749

571,749

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42

385,000

60,000

66,000

26,000

25,000

661,000

760,079

199,079

760,079

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44

268,000

42,000

44,000

19,500

19,600

363,000

491,827

108,827

491,827

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4G

393,000

70,000

81,000

31,000

30,000

605,000

703,927

98,927

703,927

NR. CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE INVĂTĂMÎNT

TOTAL

ACORDAT

31.06.2016

CERERE SALARII IULIE

* CERERE concedii net Iulie august

CERERE concedii viram Iulie

1

2

3

4

8

6

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’NEGHIHITA’

398,000

72,000

101,000

21,000

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

447,000

71,000

76,000

32,000

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.67

273,000

48,000

67,000

17,000

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8

587,000

82,000

146,000

49,000

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’PERLUȚELE MĂRII'

610,000

65,000

100,000

20,000

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'STELUȚELE MĂRII'

661,000

101,000

114,000

41,000

24

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.33 'ANGHEL SALIGNY*

469,000

80,000

63,000

38,000

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 'AUREL VLAICU*

804,000

138,000

125,000

67,000

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 'B.P. HASDEU'

1,392,000

212,000

344,000

40,000

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 'NICOLAE TITULESCU'

471,000

90,000

110,000

30,000

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 'CIPRIAN PORUMBESCU*

668,000

95,000

120,000

36,000

CERERE concedii viram, august

TOTAL

>

BUGET 201S

diferența

suplimentari

diminuări

TOTAL

BUGET

7

8=3+4+5+6+7

9

10=9-8

11

12

13

21,000

613,000

622,566

-90,434

90,434

613,000

32,000

668,000

821,812

163,812

821,812

16,000

410,000

563,305

143,305

553,305

40,000

004,000

1,082,019

178,019

1,082,019

17,000

712,000

722,371

10,371

722,371

41,000

948,000

1,340,229

392,229

1,340,229

34,000

674,000

983,060

309,060

983,060

67,000

1,181,000

1,689,886

408,886

1,689,886

40,000

2,028,000

2,607,784

579,784

30,000

2,677,784

30,000

731,000

711,304

-19,696

19,696

731,000

36,000

843,000

938,229

95,229

938,229

NR. CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE INVĂTĂMÎNT

TOTAL

ACORDAT

31.06.2015

—■    i

CERERE ’ SALARII IULIE

1 CERERE concedii net Iulie august

CERERE concedii viram Iulie

CERERE concedii viram, august

TOTAL

>

BUGET 2016

diferența

suplimentari

diminuări

TOTAL

BUGET

1

2

3

4

6

6

7

8=3+4+5+6+7

9

10-9-8

11

12

13

2&

ȘCOALA GIMNAZXIALA NR 23 'CONSTANTIN BRĂNCOVEANU1

712,000

120,000

124,000

46,000

36,000

1,038,000

1,444,320

406,320

1,444,320

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 ‘DAN BARBILLIAN'

860,000

160,000

120,000

70,000

1,220,000

1,503,787

283,787

1,603,787

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 38 'DIMITRIE CANTEMIR'

596,000

100,000

130,000

35,000

36,000

896,000

1,380,043

484,043

1,380,043

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 ’DR. CONSTANTIN ANGELESCU'

466,000

79,000

90,000

32,000

32,000

699,000

896,849

198,849

896,849

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 43 ’FERDINAND'

741,000

130,000

180,000

60,000

60,000

1,161,000

1,348,106

197,106

1,348,106

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 30 ’GHEORGHE ȚIȚEICA’

1,222,200

201,260

216,300

24,600

24,600

1,688,760

2,471,017

782,257

30,000

2,441,017

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 22 ’I.C. brAtianu*

656,000

90,000

130,000

30,000

30,000

836,000

919,536

84,536

919,536

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 24 TON JALEA'

1,280,000

1B0.000

1,460,000

2,869,353

1,399,363

120,000

2,739,353

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 17 TON MINULESCU'

622,000

107,000

147,000

46,000

46,000

966,000

1,229,321

263,321

1,229,321

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 ’JEAN BART

666,000

110,000

97,000

63,000

926,000

1,199,773

274,773

1,199,773

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 'Ml HAI VITEAZUL'

955,000

165,000

170,000

76,000

76,000

1,440,000

1,951,214

611,214

20,000

1,931,214

NR CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE invAtămÎnt

TOTAL

ACORDAT

31.06.2016

CERERE SALARII IULIE

* CERERE concedii net iulie august

CERERE concedii viram Iulie

CERERE concedii viram, august

TOTAL

9

BUGET 2015

diferența

suplimentari

diminuări

TOTAL

BUGET

1

2

3

4

6

6

7

8=3+4+5+6+7

9

10=9-8

11

12

13

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 'Ml HAI L KO1CIU'

689,260

104,000

113,000

46,000

46,000

897,250

1,043,006

145,765

1,043,005

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 NICOLAE (ORGA*

601,000

83,000

62,000

31,000

30,000

727,000

834,430

107,430

834,430

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 39 'NICOLAE TONITZA’

1,290,000

220,000

290,000

75,000

75,000

1,960,000

2,649,112

599,112

30,000

2,519,112

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.14

457,000

77,000

92,000

31,500

31,500

689,000

754,535

65,536

754,535

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16

863,657

125,000

164,000

56,323

56,323

1,265,503

1,678,408

412,905

1,678,408

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR31

427,000

72,000

65,000

29,000

29,000

622,000

740,490

118,490

740,490

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR37

1,007,000

190,000

246,000

55,000

55,000

1,652,000

2,199,938

647,936

40,000

2,159,938

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.8

901,000

156,000

120,000

80,000

50,000

1,307,000

1,872,826

565,826

1,872,825

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 'REMUS OPREANU’

933,000

165,000

260,000

60,000

30,000

1,438,000

1,849,686

411,686

1,849,686

48

COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I'

1,270,000

208,000

160,000

72,000

72,000

1,782,000

2,445,926

663,926

2,445,926

50

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE 'REGINA MARIA'

2,800,000

475,000

310,000

113,000

113,000

3,811,000

4,335,291

524,291

4,335,291

NR. CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE INVĂTĂMÎNT

TOTAL

ACORDAT

31.06.2015

CERERE SALARII IULIE

^CERERE concedii net iulie august

CERERE concedii viram Iulie

CERERE concedii viram, august

TOTAL

BUGET 2015

diferența

suplimentari

diminuări

TOTAL

BUGET

1

2

3

4

5

6

7

8»3+4+5+6+7

9

10-9-8

11

12

13

51

COLEGIUL NAȚIONAL 'MIHAl EMINESCU'

1,329,200

186,000

240,000

90,000

80,000

1,934,200

2,470,984

536,784

2,470,984

52

COLEGIUL NAȚIONAL 'MIRCEA CEL BĂTRÎN'

1,647,000

276,000

256,000

94,000

96,000

2,368,000

3,217,277

849,277

49,000

3,168,277

53

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRĂTESCU'

1,646,804

288,848

312,934

133,671

133,671

2,515,928

2,927,356

411,428

2,927,356

54

COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ 'ALEXANDRU IOAN CUZA'

625,000

133,000

120,000

45,000

45,000

1,168,000

1,490,424

322,424

1,490,424

66

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

836,000

140,000

180,000

30,000

30,000

1,216,000

1,674,079

358,079

1,574,079

56

COLEGIUL TEHNIC 'PONTICA*

800,000

136,000

148,000

55,000

65,000

1,193,000

1,002,196

-190,804

190,804

1,193,000

57

COLEGIUL TEHNIC 'TOMIS'

1,230,000

200,000

53,700

20,000

4,000

1,507,700

2,054,815

547,115

2,054,816

5B

COLEGIUL TEHNIC 'VASILE PĂRVAN’

739,100

124,000

148,000

50,000

50,000

1,111,100

1,176,160

65,060

1,176,160

59

LICEUL TEHNOLOGIC 'C.A. ROSETTI'

965,000

162,000

90,000

31,500

31,500

1,280,000

1,762,568

482,568

1,762,568

60

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COSTIN"

753,000

125,000

136,000

50,000

60,000

1,114,000

1,457,920

343,920

1,457,920

61

LICEUL TEHNOLOGIC 'DIMITRIE LEONIDA'

1,290,000

235,000

148,000

65,000

65,000

1,603,000

2,408,078

605,078

2,408,078

NR. CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE INVĂTĂMÎNT

TOTAL

ACORDAT

31.06.2016

CERERE SALARII IULIE

F CERERE concedii net Iulie august

CERERE concedii viram iulie

CERERE concedii viram, august

TOTAL

BUGET 2015

diferența

suplimentari

diminuări

TOTAL

BUGET

1

2

3

4

5

6

7

8=3+4+5+6+7

9

10-9-8

11

12

13

62

LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’

1,117,900

192,000

207,000

64,000

63,000

1,643,900

2,313,916

670,015

27,374

2,286,541

63

LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE'

668,366

117,000

65,000

26,600

26,600

901,355

1,513,685

612,330

1,513,685

64

LICEUL TEHNOLOGIC 'GHEORGHE DUCA'

981,000

164,000

182,000

73,000

73,000

1,473,000

1,773,341

300,341

1,773,341

65

LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL DE ELECTROTEHNICĂ Șl TELECOMUNICAȚII

1,016,000

218,000

59,000

6,500

6,500

1,305,000

1,997,814

692,814

1,997,814

66

LICEUL TEHNOLOGICTOAN N. ROMAN'

751,264

146,731

168,000

62,564

62,664

1,191,123

1,675,782

384,659

1,575,782

67

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 'NICOLAE ROTARU'

1,670,000

245,000

245,000

116,000

110,000

2,286,000

2,742,009

467,009

2,742,009

68

LICEUL TEORETIC 'DECEBAL*

1,385,000

237,000

310,000

100,000

100,000

2,132,000

3,139,106

1,007,106

30,000

3,109,106

69

LICEUL TEORETIC 'GEORGE CĂLIN ESC U'

1,000,000

170,000

250,000

46,000

46,000

1,610,000

1,844,919

334,919

1,844,919

70

LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA'

1,310,000

220,000

190,000

80,000

60,000

1,860,000

2,964,282

1,104,282

60,000

2,904,262

71

LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS*

1,481,000

221,000

1,702,000

2,969,662

1,267,562

67,000

2,902,562

72

LICEUL TEORETIC 'TRAIAN'

1,320,000

210,000

246,000

101,000

98,000

1,975,000

2,898,798

923,798

50,000

2,848,798

NR. CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE INVĂTĂMÎNT

TOTAL

ACORDAT

31.06.2015

CERERE SALARII IULIE

/cerere concedii net Iulie august

CERERE concedii viram iulie

CERERE concedii viram, august

TOTAL

9

BUGET 2015

diferența

suplimentari

diminuări

TOTAL

BUGET

1

2

3

4

5

6

7

8=3+4+5+6+7

9

10=9-8

11

12

13

73

SEMINAR TEOLOGIC LICEAL ORTODOX

236,000

37,000

34,000

10,600

10,600

327,000

412,930

86,930

412,930

TOTAL GENERAL

67,243,594

9,460,839

9,557,634

3,143,668

2,857,655

62,283,683

107,018,875

24,736,192

653,374

553,374

107,018,875

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

CONTABIL SEF,


prof.dr. RAD^^O^ESCU;':


ec. AUREL JTU DORICAJUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială: CONSTANTA

Formular:


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015

ANEXA LA HCLM NR. I&QJ


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDERI

Cod indicator ANUALE TOTAL


TOTAL VENITURI (codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

A VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFITSI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

Impozit pe profit de la agenți economici')

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

00.01

814878

48.02

523384

00.02

630637

00.03

592822

00.04

278920

00.05

0

01.02

01.02.01

0

00.06

278920

03.02

8000

03.02.17

03.02.18

8000

04.02

270920

04.02.01

253692

04.02.04

17228

00.07

0

05.02

0

05.02.50

i


DENUMIREA INDICATORI LOR


ANEXA LA


A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice ')

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02^07.02.02.03)

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

' Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan(area cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

Taxe hoteliere

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

I Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

PREVEDERI

Cod indicator

ANUALII

TOTAl

00.09

99824

07,02

99824

07.02.01

84000

07.02.01.01

24000

07.02.01.02

60000

07.02.02

11624

07.02.02.01

4040

07.02.02.02

7200

07.02.02.03

384

07,02.03

4200

07.02.50

00.10

193058

11.02

162489

11.02.01

11.02.02

159504

11.02.06

2985

12.02

650

12.02.07

650

15,02

300

15.02.01

300

15 02,50

16.02

29619

16,02.02

25500

16.02.02.01

14000

16.02.02.02

11500

16.0203

5


DENUMIREA INDICATORILOR


ANEXA LA HCLM NR.


Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

Afi. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

Venituri din dividende de la atti plătitori*)

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de istat*)

Alte venituri din proprietate

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+ 33.02.28+33.02.50)

Venituri din prestări de servicii

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 'Taxe din activitati cadastrale si agricultura

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

PREVEDERI

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

16.02.50

4114

00.11

21020

18.02

21020

18.02.50

21020

00.12

37815

00.13

3218

30.02

3218

30.02.01    i

100

30.02.05

3118

30.02.05.30

3118

30.02.08

30.02.08.02

X

30.02.08.03

X

30.02.50

31.02

0

;31.02.03

00.14

34597

33.02

1174

33.02.08

220

,33.02.10

400

33.02.12

33.02.24

4

33.02.27

33.02.28

550

33.02.50

34.02

10741


DENUMIREA INDICATORILOR


ANEXA LA


Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

confiscarea potrivit legii

Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri

(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.50) Venituri din aplicarea prescripției extinctive Va rea minte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice Taxe speciale

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe Venituri din ajutoare de stat recuperate

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic Taxa de reabilitare termică Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

Donații si sponsorizări

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

,Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene Alte transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

PREVEDERI

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

34.02.02

1800

34.02.50

8941

35.02

3600

35.02.01

3600

35.02.01.02

3600

35.02.02

35.02.03

35.02.50

36.02

19082

36.02.01

36.02.05

7000

36.02.06

12052

36.02.07

36.02.11

36.02.14

36.02.22

36.02.23

! 36.02.50

30

37.02

0

37.02.01

: 37.02.03

■71598

'37.02,04

71598

! 37.02.05

37.02.50

00.15

3223


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


ANEXA LA KCLM

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

I». OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordata (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

39.02    3223

39,02.01

39.02.03

39.02.04

39.02.07    3223

39.02.10

00.16    52013

40.02    52013


încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

: Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de ; dezvoltare**)

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

!încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)


40.02.07

40.02.10

40.02.11

40.02.13

40.02.14

40.02.16

40.02.50

>1,02


158


51855


I Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții

publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își    41.02.05

desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza , căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


UTLM


ANEXA LA NR.


Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

49518

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

49518

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02,46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67)

42.02

47735

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic af construcțiilor existente cu destinație de locuință

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

i Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.05

42.02.10

42.02.12

42,02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversrtar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sânâtate(cod 42.02.16.01 +42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de ta bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

142.02.16.02

i

42.02.16.03

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


p ANEXA LA iUCLM NR.


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

: Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

; Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante dtn anii precedenti

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

Sume primite de administrațiile Focale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.18.01

42.02.18.02

42.02.18.03

42.02.19

42.02.20

42.02,21

42.02.28

42.02.29

42.02.32

:42.02.33

42.02.34

42.02.35

; 42.02.36

142.02.40 42.02.41

42.02.42

42.02.44

42.02.45

42.02.46


35841


200


4259


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


anexa la

HCiM


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02,51.01+42.02.51,02)

: Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

! Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

'Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

' Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe , Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții Subvenții de la alte administrații (cod43.0Z01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24)

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

, Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea i programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de I munca

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

'Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

42.02.51

42.02.51.01

42.0251.02

42.02.52

,42.02.54

42.02.55

42.02.62

42.02.65

42.02.66

42.02.67

43.02

43.02.01

43.02.04

43.02.07

43.02,08

43.02.20

43.02.21

43.02.23


6480

955

1783


1783


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


ANEXA LA


[HCLM Nk.


Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

Sume primite de la UE/altî donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21}

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02,02.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 'Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Pre finanțare

Fondul de Coeziune (cod 45.02,03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

[    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

{    Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

[Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Instrumentul de Asistenta pentru Pre aderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

[Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 'Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02,08.02+45.02.08.03)*)

Sume primiteîn contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 145.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *)

43.02.24


45.02

79487

45.02.01

78995

45.02.01.01

73555

45.02.01.02    '

4322

45.02.01,03    [

1118

45.02.02

492

45.02.02.01

492

45.02.02.02

X

45.02.02.03

X

45.02.03    !

45.02.03.01

X

45.02.03.02

X

45.02.03.03    !

X

45.02.04

45.02.04.01

X

45.02.04.02 j

X

45.02.04.03    [

X

45.02.05    ,

45.02.05.01

X

45.02,05.02    [

X

45.02.05.03 i

X

45.02.07    !

45.02.07.01

X

45.02.07.02    [

X

[45.02.07.03

X

45.02.08

45.02.08.01

X

45.02.08.02

X

45.02.08.03    [

X

45.02.15


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


; ANEXA LA 'HCLMNR.


Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 1 Prefinanțare

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45 02.16.01+45.02.16.02+45 02 16.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Mecanismul financiar SEE {cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17,03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sumeprimiteîn contul plăților efectuate în anii anteriori

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 +45.02.20.02+45.02.20.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent -Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

:Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 +45.02.21.02+45.02.21.03) *)

:    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

,_Prefinanțare__

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod
00.02+00.16+00.17) - TOTAL

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

:45.02.15.01

X

45.02.15.02

X

45.02.15.03

X

45.02.16

45.02.16.01

X

45.02.16.02

X

45.02.16.03

X

|45.02.17

;45.02.17.01

X

45.02.17.02

X

,45.02.17.03

X

145.02.18

:45.02.18.01

X

145.02.18.02

X

.45.02.18.03

X

45.02.19

45.02.19.01

X

,45.02.19.02

X

45.02.20

45.02.20.01

X

45.02.20.02

X

■45.02.20.03

X

45.02.21

45.02.21.01

X

45.02.21.02

X

45.02.21.03

X

00.01 SF

565439

48.02

468306

00.02

559039

00.03

i

592822

00.04

278920


DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDERI

Cod indicator ANUALE TOTAL


ANEXA LA z HCLM NR.

■!_- - ■ - - ......... :.


00.05

0

01.02

0

01.02.01

00.06

278920

03.02

8000

03.02.17

03.02.18

8000

04.02

270920

04.02.01

i

253692

04.02.04

i

17228

i 00.07

0

05.02

0

05.02.50

Î00.09

99824

07.02

99824

l07.02.01

84000

07.02.01.01

24000

07.02.01.02

60000

j 07.02.02

11624

107.02.02.01

4040

07.02.02.02

t    j

7200

1 (

l07.02.02.03

384

07.02.03

4200

07.02.50

00.10

193058


DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDERI

Cod indicator ANUALE TOTAL


ANEXA LA

(.HCLM NR. i2o\S\


11.02

162489

11.02.01

11.02.02

159504

(11.02.06

2985

12.02

,    i

650

12.02.07

650

15.02

300

15.02.01

300

15.02.50

16.02

29619

16.02.02

25500

16.02.02.01

14000

16.02.02.02

11500

16 02.03

5

16.02,50

4114

00.11 !

21020

18.02

21020

18.02.50

21020

00.12

-33783

00.13    i

3218

30.02    ]

3218

30.02.01

100

30.02.05

3118

30.02.05.30    |

3118

30.02.08    '

30.02.06.02    :

X

30.02.08.03

X

30.02.50


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

Alîe venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00-14

-37001

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +

33.02

1174

33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

400

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02 J 2

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

4

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

550

: Alte venituri din prestan de servicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

10741

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1800

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

8941

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

3600

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

3600

j Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

3600

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02    |

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

1 confiscarea potrivit legii

35.02.03

..

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

19032

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

Vărs a minte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

7000

Taxe speciale

36.02.06

12052

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

i


ANEXA LA HCLM NR.


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

TOTAL

ANEXA LA

HCLM NR. 0^ lĂlf

|Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Alte venituri

36.02.50

30

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-71598

Donații si sponsorizări

37.02.01

i

iVârsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului ! local (cu semnul minus)

37.02.03

-71598

Alte transferuri voluntare

137.02.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

158

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.Q2.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

158

l

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

iîncasâri din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

[împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

158

^încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții [publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod |41.02.05.01

!41.02.05

X

.Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza

|    Icăreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului

București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

i

X

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

;00.17

6242    !

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

6242

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66)

42.02

4459

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)


42.02.21

42.02.28


AN EXALA UTLM


Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili    42.02.32

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti    42.02.33

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,    :    34

combustibili petrolieri


200


Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale 'Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante 'către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare


42.02.35

42.02,36

,42.02.41

ț

42.02.42

I .

42.02.44

42.02.45

i

42.02.46


4259


.Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național 1(42.02.51.01)


i 'Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes .național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

j Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe


42.02.51.01


; (

42.02.54


Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate 42.02.66 publică

Subvenții de la alte administrații (cod    j

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21 +43.02.23+43.02.24)    302

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului    43 02.01

'Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea |programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de i43.02,04 îmunca

jSubventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru    Q2

persoanele cu handicap


1783


DENUMIREA INDICATORILOR


Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

iAlte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23)

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic .Taxa de reabilitare termică

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

Vărsâminte din secțiunea de funcționare

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

II.    VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

! 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39,02.07+39.02.10)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare

i Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

III.    OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

I

I

TOTAL


f

HCL


ANEXA LA M NR.


43.02.08

-----

X

43.02.20

1783

43.02.21

43.02.23

43.02.24

00.01 SD

249439

43.02

126676

00,02

71598

00.12

71598

00.14

71598

36.02

0

36.02.07

36.02.22

!

36.02.23

i

37.02

71598

37.02.04

71598

37.02.05

I

00.15

3223

39.02

3223

39.02.01

39.02.03

j

39.02.04

39.02.07

3223    i

39.02.10

00.16

51855


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


ANEXA LA


HCLM NR.


încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)    40.02

51855


Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de ! dezvoltare**)

; Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)


40.02.13


40.02.14

40.02.16

i

41.02


51855


Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții

i publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își    41 02 05

desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02

! IDisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor {instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliu, General al Municipiului : București, pentru secțiunea de dezvoltare**)

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

X

X

43276

43276


Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.08*42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67)

Retehnologizarea centralelor termice și electrice detemnoficare

Planuri si regulamente de urbanism

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință    _

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

jsubvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a I apelor

41.02.05.02

i

100.17

00.18


42.02.01

j42.02.05

(42.02.10

42.02.12

42.02.13


.Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar    42.02.14

Jsubvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)    42.02.15

(Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

■(cod 42,02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)    42.02.16

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


ANEXA LA

HCLM NR. & zX>Z/J


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale șî echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

i Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

i Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în i sănătate

! Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

! Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru |finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02,18.02+48.02.18.03)

i Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru !finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

j Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru ^finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

i Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru : finanțarea altor investiții în sănătate

! Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică i pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

[Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor 1 finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare j Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

i . .    ....    ....

, Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

; Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ,(42.02,51.02)

f    l    '    ......    -    .

; Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de

asistența sociala si unitati de asistenta medico-sociale

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.16.01

42.02,16.02

42.02,16.03

142.02.17

i42.02.18

42.02.18.01

42.02.18.02

42.02,18.03

1

42.02.19

[42.02.20

42.02.29

f

[42.02.40

j42.02.51

l42.02.51.02

i

42.02.52

i

42.02.55

42.02.62

42.02.65


35841


6480


955


DENUMIREA INDICATORILOR


ANEXA LA


HCLM


Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent I Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

(Prefinanțare

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

' Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

I Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01 +45.02.04,02+45.02.04.03) .*)

i Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

(Fondul European pentru Pescuit (cod 45,02.05,01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

,    J Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

!    (Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

prefinanțare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 +45.02.07.02+45.02.07.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

(Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori (Prefinanțare

Instrumentuf European de Vecinătate si Parferieriat (cod 45.02.03.01*45.02.03.02+45.02 08.03)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

(Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori i Prefinanțare

j Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + (45.02.15.03)*)

î (Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

PREVEDERI

Cod indicator 1

ANUALE

TOTAL

42.02.67

1

45.02

79487

t

45.02.01

78995

45.02.01.01 f

73555

45.02.01.02

4322

45.02.01.03

1113

45.02.02    !

492

45.02.02.01

492

45.02.02.02 J

X

45.02.02.03

X

45.02,03    '

45.02.03.01

X

45.02.03.02 î

X

45.02.03.03

X

145.02.04

45.02.04.01

X

45.02.04.02    '

X

(45.02.04.03

X

i 45.02.05

45.0205.01

X

45.02.05.02    |

X

(45.02.05^03

X

145.02.07    (

45.02.07.01

X

,45.02.07.02    ]

X

A5.02.b7.03

X

145.02.08    I

45.02.03.01    (

X

45.02.08.02 î

X

*45.02.08.03

X

145.02.15    '

45.02.15.01

X

I45.02.15.02

X


DENUMIREA INDICATORILOR

Prefinanțare

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02,16.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *) iSume primite în contul plăților efectuate în anul curent ■Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori • Prefinanțare

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent , Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 1 Prefinanțare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

'Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ■Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03)*)

ISume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

I Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod ;45.02.21.01 +45.02.21.02+45.02.21.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

J Prefinanțare

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCEL.A ENACJTE

PREVEDERI

Cod indicator ;

ANUALfc

TOTAL

ANEXALA

HCLM

45.02.15.03 j

X

45.02.16

45.02.16.01 î

X

45.02.16.02 î

X

45.02.16.03    !

X

,45.02.17

45.02.17.01    !

X

45.02.17.02 j

X

Î45.02.17.03    ;    X

45.02.18.01    ,

x

45.02.18.02    !

x

45.02.18.03 i

X

45.02.19

45.02.19.01    ’

X

45.02.19.02 i

i

X

45.02.20

45.02.20.01    !

X

45.02.20.02    '

X

45.02.20.03

X

45.02.21

45.02.21.01    '

X

45.02.21.02    |

X

45.02.21.03 i

X

i

i 45.02.18


PREȘEDINTE ȘEDINȚA

(LW-jACt0 0/CGx'u

JUDEȚUL.CONSTANTA

Unitatea administrațiv-teritorială:CONSTANTA

Formular:    I ANEXA 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015

ANEXA LA

HCLM


mii tei

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

Cod 1 indicator


DENUMIREA INDICATORILOR


TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

Partea l*a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

49.02

________

50.02

814878

54147

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

53327

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

53327

Autorități executive

51.02.01.03

53327

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

220

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile

54.02.07

publice locale

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

220

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

6001

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

Din total capitol:

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


TOTAL


ANEXA LA x HCLM NR.


Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția

56.02.06

copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistența sociala pentru persoanele cu

Sfi 02 07

handicap

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

59.02

21563

60.02+61.02)

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

21563

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61,02.03.04)

61.02.03

6672

Politie locala

61.02 03.04

6672

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

1091

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

13800

Partea a lll-a CHELTUIEU SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

270147

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

150338

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03,02)

65.02.03

46273

învățământ preșcolar

65.02.03.011

21145

învățământ primar

65.02.03.02

i

25128

învatamănt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04    '

92690

învățământ secundar inferior

65.02.04.01'

39198

învatamănt secundar superior

65.02.04.02

53023

Invatamant profesional

65.02.04.03i

469

învatamănt postliceal

65.02.05

1885

învatamănt nedefintbil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

învatamănt special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11,30)

65.02.11

5090

DENUMIREA INDICATORILOR

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniu, învățământului Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08-1-66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66,02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 ,a 67.02.05.03)

Sport

Tineret

Cod

indicator


Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL


I —"    '

! 65.02.11.03;

5000

65.02.11.30;

90

65.02.50

4400,

I66.02    |

6534

j 66.02.06

0

66.02.06.01 i

i

i66.02.06.03

ț66.02.08

6419;

66.02.50

115;

j66.02.50.50

115

67.02

j

44248

i

I    r

67.02.03

2002

l67.02.03.02,

j

67.02.03.03

20021

167,02.03.04:

67.02.03.05'

167.02,03.06

^67.02.03.07,

i 67.02.03.08

i

67.02.03.12

67.02.03.30

67.02.05    '

3164sl

67.02.05.01

4600;

67.02.05.02

Buget 2015

PREVEDERI ANUAL#


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


TOTAL


ANEXA LA

hclm nr.2^££


întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

27045

Servicii religioase

67.02.06

150.

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

10451;

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

69027

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

4300

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

29800,

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

29800

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Creșe

68.02.11

4065,

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

I

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02,15.01+68.02.15.02)

68.02.15

4799

Ajutor social

68.02.15.01

430

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

4369!

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

25063

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

I68.02.50.50!

i

25063

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

I

i    l

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

! 70.02

289375

Din total capitol:

t    Ț '

Locuințe (cod 70.02.03.01 +70.02.03.30)

70.02.03

o’

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05,01+70.02.05.02)

70.02.05

i

Ol

Alimentare cu apa

i 70.02.05.01

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


TOTAL


ANEXA LA

hclm nr


Amenajări hidrotehnice

Iluminat public si electrificări

Alimentare cu gaze naturale in locafitati

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01 +74.02.05.02)

Salubritate

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

Din total capitol;

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10

+80.02.01.30)

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

Stimulare întreprinderi mid si mijlocii

Programe de dezvoltare regionala si sociala

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

Masuri active pentru combaterea șomajului

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

Din total capitol:

Energie termica

Alti combustibili

Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

70.02.05.02

70.02.06    1

17415'

70.02.07

i

70.02.50

2719601

74.02    |

ț    t

88396'

; (

74.02.03

i

i

74 02.05

1

78225|

74 02.05.01

78225

74.02.05.02

j

74.02.06 j

10171'

79,02    i

91250

80.02 ,

744,


jS0.02.01    744

180.02.01.06


J80.02.01.09j

80.02.01.10|

744'

,80.02.01.30,

j    t    •

l

i

80.02.02 i

0

180,02.02.04,

i

81.02

1    I -

32325,

i

j 81.02.06    J

323251

,81.02.07

i    :

81.02.50 j

83.02

0


DENUMIREA INDICATORILOR

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanrtară Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport feroviar (cod 84,02.04.01)

Transport pe calea ferata

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06,02)

Aeroporturi Aviația civila

Atte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Zone libere

Turism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

Alte acțiuni economice

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

Excedentul secțiunii de funcționare

Cod

indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE


TOTAL


ANEXA LA HCLM NR.


83.02.03    0

83.02.03.03

83.02.03.07

83.02.03.30    !

83.02.50

84.02

58181

84.02.03

84.02.03.01

58181

84.02.03.02

22900

84.02.03.03

35281

84.02.04

84.02.04.01

0

84.02.06

84.02.06.01

84.02.06.02

0

84.02.50

87.02

87.02.01

87.02.03

87.02.04

87.02.05

0

87.02.50

96.02

97.02

0,

98.02

98.02.96

0

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 2015

PREVEDERI ANUALE______Excedentul secțiunii de dezvoltare DEFICIT    99.02.96 + 99.02.97

Deficitul secțiunii de funcționare Deficitul secțiunii de dezvoltare

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

Autoritatî publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

Autorități executive

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor Alte servicii publice generale

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

(cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

Transferuri din bugetele focale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

98.02.97

99.02

99.02.96


99.02.97

49.02 SF

565439

50.02

47242

51.02

46422

51.02.01

46422

j 51.02.01.03

46422

54.02

220

54.02.05

54.02.06

154.02.07

,54.02.10

220

ls4.02.50

55.02

600

56.02

l

0

i 56.02.06

I

56.02.07

I

! 56.02.09


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 2015


PREVEDERI ANUALE


TOTAL


ANEX HCLM NR.


Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

Aparare (cod 60.02.02)

Din total capitol:

Aparare naționala

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61,02,03.04)

Politie locala

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitarâ)

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

Din total capitol:

învatamănt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) învatamănt preșcolar învatamănt primar

învatamănt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) învatamănt secundar inferior învatamănt secundar superior Invatamant profesional

învatamănt postliceal

învatamănt nedefintbil prin nivel (cod 65.02.07.04) învatamănt special

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

59.02

20785

60.02

0

60.02.02

61.02

20785

61.02.03

6672

61.02.03.04

6672

61.02.05

313

*61.02.50

13800

63.02

263418

65.02

147464

65.02.03

45967

*65.02.03.01

21145

65.02.03.02

24822

Je5.02.04

90122

J65.02.04.01

39198

i65.02.04.02

4.    .....

50455

i65.02.04.03

469

!65.02.05

1885

165.02.07

0

! 65.02.07.04

1

65.02.11

5090;

65.02.11.03

5000

65.02.11.30

90

65.02.50

4400


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


TOTAL


ANEXA LA „    ,

HCLM NR.


Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

AJte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreare si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03 30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67,02.05.03)

Sport

Tineret

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei


66.02


4469


66.02.06

66.02.06.01

66.02.06.03

66.02.08

66.02.50

66.02.50.50


4354

115'

115:


67.02


43165:


67.02.03

67.02.03.02 i

67.02,03.03

67.02.03.04,

67.02,03.05,

Î67.02.03.06

67.02.03.07'

^67.02.03.08

67.02.03.12'

67.02.03.30

,67.02.05

167.02.05.01:

67.02.05.02

67.02.05.03

67.02.06

67.02.50


919

919


31645, 4600'

27045

i

150

10451


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR    I ANEXA.LA /

TOTAL [hci,m nr.

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

i

68320j

Din tota! capitol:

. i

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

4268,

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

29800

Asistenta sociala in caz de invaliditate

,68.02.05.02i

29800J

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

j

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10 |

1000

Creșe

; 68.02.11

3390 j

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

4799!

Ajutor social

;68.02.15.01

430

Cantine de ajutor social

i68.02.15.02l

43691

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

,68.02.50

25063!

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

,68.02.50.50

25063!

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

i

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

i    ,

58078

Din tota) capitol:

1

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

170.02.03    1

0^

Dezvoltarea sistemului de locuințe

170,02.03.01 j

1

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

(70.02.03.30|

i

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01 +70.02.05.02)

j70.02.05

O'

J

Alimentare cu apa

70.02.05.01 ’

J    i

- j

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02!

Iluminat public si electrificări

! 70.02.06    ’

17415'

Alimentare cu gaze naturale in localitati

! 70.02.07

i

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

40663

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL    i

luci

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

,74.02

85410

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

78225

Salubritate

74.02.05.01

78225

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02,05,02;

j    i

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

7185!

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

90506

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0!

Din total capitol:

4 1

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

ia0.02.01.061

Stimulare întreprinderi mia si mijlocii

180.02.01.091

Programe de dezvoltare regionala si sociala

'80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

j80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

J81-02    1

323251

Din total capitol:

Energie termica

j81.02.06    j

32325

Alti combustibili

181.02.07    ;

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

•81.02.50    j

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Din total capitol:

,    I

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

'83.02.03    '

0;

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

; 83.02.03.031

Camere agricole

'83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

i83.02.03.30'

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50    *

DENUMIREA 1 N D1 C A T 0 R 1 L 0 R

Cod

indicator ,

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.05+84.02.50)

(84.02

58181

Din total capitol:

I    ,

Transport rutier (cod 84.02.03,01 la 84.02.03.03)

! 84.02.03

58181

Drumuri si poduri

j 84,02.03.01

Transport în comun

j84.02.03.02l

22900

Străzi

i84.02.03.03'

35281

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

J84.02.04

0

Transport pe calea ferata

; 84.02.04.01 (

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

! 84.02.06    i

0

Aeroporturi

(84.02.06.01 i

Aviația civila

84.02.06.02

j    1

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

184.02,50

* (

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

' 87.02

0

Din total capitol:

[ ■

i

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

187.02.01    ,

Zone libere

j 87.02.03 j

!

Turism

(87.02.04    |

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

187.02.05    .

i

Alte acțiuni economice

(87.02.50    ,

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT ( DEFICIT

;96.02

REZERVE

j 97.02    |

EXCEDENT 98.02.96

(98.02    !

Or

Excedentul secțiunii de funcționare

198.02.96    ,

DEFICIT 99.02.96

I99.02

1

Deficitul secțiunii de funcționare

(99.02.96

1


anexa la

HCLM NR. 7>6


CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

ParteaT-aSERVlCIl PUBLICEGENERALE (cod 51.02*402)"

Autontati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)


49.02

249439

50.02

L__    ------ .

6905

51.02

6905


Buget 2015

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE-

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL    L

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

,51,02.01

6905

Autorități executive

51.02.01.03!

6905

Alte servicii publice generale (cod 54,02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

Din total capitol:

54.02

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54,02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06    '

!

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

) 54.02.10

Alte servicii publice generale

[54.02.50

Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA Sf SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

778

Aparare (cod 60.02.02)

Din total capitol:

60.02    '

4    I

0

Aparare naționala

I60.02.02

)

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02,05+61.02.50)

61.02

i

778

Din total capitol:

] )

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

,61.02.03

0^

Politie locala

61 02.03.04'

ț    • - j

i

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

,61.02.05    ,

778|

Alte cheltuieli în domeniul ordin» publice și siguranței naționale

[61.02.50    |

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

163.02

6729!

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

Din total capitol:

65.02    i

2874i

■ i

I

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

306;

învățământ preșcolar

65.02.03.01

învățământ primar

65.02.03.02,

306

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 ia 65,02.04.03)

65.02.04

2568(


ANEXA LA ,

M NR.


DENUMIREA INDICATORILOR

învățământ secundar inferior învățământ secundar superior Invatamant profesional

învățământ postJiceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02,07.04) învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație {cod 65,02,11.03+65,02.11.30)

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE


Cod

indicator

TOTAL


ANEXA LA


HCLM Nr/5j6


65.02.04.01

65,02.04.02    2568:

65.02.04.03

65.02.05    ;

65.02.07    0,

I65.02.07.04,

65.02.11    O'

65.02.1103,

65.02.11.30;

'65.02,50

66.02    2065

66.02.06 0

66.02.06,01

,66.02.06.03

66.02.08    2065,

66.02.50    0.

,    I

j66.02.50.50

67.02    1083'

67.02.03    1083'

67.02.03.02 i    ’

67.02.0303    1O83i

i 67.02.03.04; 167.02.03,05 67.02.03,06 67.02.03.07 67.02.03.08 67.02.03.12


Buget 2015

PREVEDERI ANUALE.


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


TOTAL


ANEXA LA .• lHCLM N R. Aîzkj&iL


Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) Sport Tineret


67.02.03.30 67.02.05    '

67.02.05.01 67.02.05.02


o!


Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuințe Creșe

Unități de asistență medico-sociale

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

Ajutor social

Cantine de ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor


67.02.05.03J 67.02.06 ,67.02.50    '

68.02 ,


68.02.04 68.02.05 68.02.05.02, 68.02.06 ,68.02.10 ,68.02.11 ,68.02.12 , ■68.02.15 ,68.02.15.01' 68.02.15.02;

î    ’

i68.02.50    |

+■    ■    i

168.02.50.50:


70.02

J    ;

l .    :

i 70.02.03

Î70.02.03.01

,70.02.03.30


7071


32:


6751

i

0!

■ l


0|


I

231297;

I

i

I

o;

I


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

TOTAL


ANEXA LA

HCLM NR. /? £ i'&iA


Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.021

Iluminat public si electrificări

70.02.06    '

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

J 70.02.50

231297

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

i

2986

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

174.02.03 i

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

Salubritate

74.02.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

'74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

j    i

2986

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

,79,02    ;

744

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

1 1

744

Din total capitol:

i    ;

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

I    !

,80.02.01

744

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

180.02.01.06'

Stimulare întreprinderi mici si mijlocit

'80.02.01.09 J

Programe de dezvoltare regionala si sociala

j0O.O2.OUo)

I-    *

744

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.301

Acțiuni generale de munca (cod 80.02.02.04)

! 80.02.02    i

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04j

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

181.02 ;

o

Din total capitol:

Energie termica

’ 81.02.06 (

Alti combustibili

'81.02.07 j

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81,02,50    '

denumirea indicatorilor

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50) Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanitară Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84,02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03,03)

Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

Aeroporturi Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte acțiuni economice (cod 87.02,01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Zone libere

Turism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

Alte acțiuni economice

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02.97

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Cod

indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE


TOTAL


r
ÎHCLM NR

ANEXA LA


83.02    Oi

! 83.02.03

i83.02.03.03:

,83.02.03.07,

*83.02.03.30 t -    ;

83 02 50 ,84.02

i- ■    ț

! 84.02.03 ' !84.02.03. Ol1

;84,02.03.02 j.    -    ,

^84.02.03.03! 84.02.06 i84.02.06.011 (84,02.06.02; 84.02.50    |

i

i

o'


87.02

87.02.01 87.02.03 j 67.02.04 ! 87.02.05    *

187.02.50 (98.02    ’

J97.02 j 98.02 '98.02.97

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2015

PRFVFHFRI ANLJAI F    .

Cod

indicator

j    ANF.XA LA

TOTAL Jhci.m nr.

DEFICIT 1J 99.02.97

99.02

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

OlMQjtț CJkliuJ&AJ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARCELA ENACFJR"'


JUDEȚULCONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA Instituția publică:.

Formular:


ANEXA 2BIS


CAP. 51.02


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 2015 EVEDERI ANU/

TOTAL


ANEXA. LA HCLM NR

<ALA o


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

.    .    .    _    .    _. .    j

Cheltuieli salariale in bani    (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la    '

10.01.16+10.01.30)    j

Salarii de baza    '

: Indemnizație de conducere    <

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii

oJ

53327

46422

46422

10

22775

10.01

18615

10.01.01

16795

10.01.03

10.01,04

10.01.05

10.01.06

410

10.01.07

10.01.08


Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10,02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa*)

t    ■    '    ■

Norme de hrana

! Uniforme si echipament obligatoriu 'Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locui de munca i Alte drepturi salariate in natura

Contribuții (cod 10.03.01 ia 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat i Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

I Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale fprime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați ( Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI St SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) i Furnituri de birou l Materiale pentru curățenie iîncalzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

10.01.10

ANEXA LA    {

1U.U1 .11

10.01.12

10.01.13

300

110

10.01.14

10.01.15'

10.01.16; 10.01.30,

1000 '

10.02;

0

10.02.01

10.02.02!

10.02.03

10.02.04, 10.02.05

" i

10.02.30j

10.03

4160;

10.03.01,

3000,

10.03.02

801

10.03.03i

850

10.03.04

30

10.03.05j

10.03.06

' i

i

200

20!

I

23647)

20.01,

4607

20.01.01;

363 j

20.01.02'

. . i

20.01.03;

630!

20.01.041

79)

20.01.05i

204

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet I Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

| Hrana pentru oameni î Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 (a 20.04.04)

! Medicamente l Materiale sanitare Reactivi jDezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

j Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat i Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

| Deplasări interne, detașări, transferări ; Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01.06

anexa la

/

20.01.07

830

HCI.M NR.

20.01.08

658

20.01.09

903

20.01.30

940

20.02

200:

20.03

Oi

20.03.01

20.03.02:

20.04

Oi

20.04.01

20.04.02

20.04.03;

20.04.04

20.05    1080

20.05.01 j

20.05.03;

20.05.30    1080!

20.06    75

20.06.01?    25

20.06.02[    50i

20.09    '

20.10

20.11!    30j

20.12 ‘    2766    j

20.13!    180,

20.14

20.15!

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Afte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate Protocol st reprezentare Prime de asigurare non-viata (Chirii

[Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

[Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

[Executarea silita a creanțelor bugetare

jĂite cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLULUI DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

(Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.16

20.18

ANEXA LA    .

IHCLM NR.

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

0

20.24.01 ’

J

20.24.02

20.25

20.27 î

20.30

14709

20.30.011

2337

20.30.02

358

20.30.03:

92,

20.30.04j

1925

20.30W

I

20.30.07

20.30.09,

i

20.30.30

9997 j

301

o:

30.01

i

°

30.01.01;

30.01.021

!

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite {Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subîmprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

{Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului j Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)
; Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
Alte subvenții
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01) transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.0 1.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

^Transferuri către instituții publice iActiuni de sanatate

(Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05;

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05;

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

' T

51 SF

51.01

51.01.01

51.01.03

51.01.05;

51.01.14


ANEX/i

hclm nr._


o

!

oi


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor

ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate 51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru

; persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de iajutor social    51.01,31

ANEXA LA HCLM NR.. 7 %    î~


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole 'Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special ^organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor Ide învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

îTransferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

[Contribuții și cotizații la organisme internaționale [Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

! Ajutoare sociale in numerar , Ajutoare sociale in natura

51.01.39

51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.6E 55 SF 55.01

55.01.18

i

55.01.54j

I

55.02

55.02.01;

55.02.04:

57

57.02

57.02.01

57.02.02,


0i

oi


Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral

din venituri proprii

Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

j Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite : Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe Jocale i Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

57.02.03

57.02.04


ANEXA LA /


HCLM NR


59

59.01

59.02

59.08

59.11

59.12 59.15 59.17

59.20

59.22

59.25

59.30 59.35

o!

oi


79

80

80.03

80.30

0;

i

i

i

o


81

81.01

81.01.OL 81.01.02; 81.01.05 81.01.06;

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02,02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de

funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01I

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

• — .....

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

6905

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51.02)

51

0

Transferuri decapitai (cod 51.02.12+51,02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

'Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

(Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08


ANEXA LA HCLM NR. 7.3^ /

I Programe ISPA

Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe
nerambursabîle (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) {56.01.01 56.01.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03) Finanțarea națională

i Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

I    Finanțarea națională

j    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.011a 56.04.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

55.01.09

55.01.10

55.01.12

55.01.13

55.01.15'

55.01.28

55.01.42

55.01.56


ANEXA HCLM NR. Jl


56

5601 56.01.01 ;    56.01.02

56.01.03,

; 5602. i 56.02.01;

!    56.02.02!

■    56.02.03!

56.03) ,    56.03.01,

56.03.021 '    56.03.03 {

j    i

56.04) '    56.04.01

56.04.02; 56.04.03'


Ol


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

> Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

' Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitat! si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa n eram bursa bila

l Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiarȘEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională

' Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.05

56.05.01

56.05.02

56.05.03


ANEXA LA    -

HCLM ț£R.    ,


56.07

56.07.01

56.07.02.

56.07.03

56.08; 56.08.01 j 56.08.02; 56.08.03'

56.15;

0!


56.15.01

56.15.02:

56.15.03

56.16j

56.16.01.

56.16.02'

56.16.03'

o'


56.1T

56.17.01;

56.17.02;

56.17.03!

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare eivetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (56.25,01 la 56.25.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeJigibile

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 ia 56.27.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

{Mașini, echipamente si mijloace de transport {Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

56.18.01

56.18.02

56.18.03

56.25

56.25.011

56.25.02.

56.25.03

0

56,27 56.27.011 56.27.02^ 56.27.03'

0i

56,28'

56.28.01 56.28.02 j 56.28.03

0

I

70

6905

71

6905'

71.01

6905

71.01.01 j

71.01.02

71.01.03i

I

1530

71.01.30^

5375;

71.03

72i

0!

72.01

°i

72.01.01 i

75

79]


ANEXA LA HCLM NR. /Mii

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

85.01.02+85.01.05)

i Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

! Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

f Deficitul secțiunii de dezvoltare


81

81.04

85

85.01

85.01.02

85.01.05

90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97;


X

X

X

X


ANEXA LA
HCLM NR. /

-- - -■ -


PREȘEDINTE ȘEDINȚACONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENA£JW<


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

ANEXA LA HCLM Nk.


Instituția publică:.


CAP. 54.02


Formular:


ANEXA 28IS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


mii lei

Buget 2015

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod ÎEVEDERIANUA indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

220

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+794-85)

' - p.......-.........i'

220

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

220

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

205

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

163

Salarii de baza

! 10.01.01

143

Indemnizație de conducere

j 10.01.03

Spor de vechime

: io.oi.o4.

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

10

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

I ANEXA LA [HCLM NR.

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.301

10

Cheltuieli salariale in natura (cod 10,02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa’)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02;

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04j

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05 j

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

42

Contribuții de asigurări sociale de stat

; 10.03.01

30

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1

i Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03 î

10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

' 10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

(

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

201

15

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01 i

0

'Furnituri de birou i Materiale pentru curățenie

20.01.01

20.01.02'

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03:

Apa, canal si salubritate

20.01.04 ’

Carburanți si lubrifiant!

f    ...

20.01.05

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet iMateriale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

; Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

! Medicamente

I

iMateriale sanitare i Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

[Uniforme si echipament [Lenjerie si accesorii de pat [Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașâri, transferâri Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

| ANEXA LA s

Ihclm nr.

; 20.01.06 20.01.07

’ 20.01.08 ; 20.01.09

: 20.01.30Î

j    20.02

’    20.03    0

I 20.03.01;

20.03.02

;    20.04;    o

; 20.04.01;

; 20.04.02*

* 20.04.03j

20.04.04;

20.05    O

i 20.05.01:

| 20.05.03 ! 20.05.30’

!    20.06    O

i 20.06.01;

20.06.02

20.09

20.10!

20.11

20.12

j 20.13 20.14

20.15!

) ) _________,

j ANEXA LA

!hclm NR.

1 . ■ -- — -----

Studii si cercetări    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor


convenții sau contracte de asociere    20.19'

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20 20 J

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    j    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    j    20.23 i

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

..    ..    .    .    j

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe    j

[Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne    1

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor I legale    I

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)    !

{Reclama si publicitate    {

Protocol si reprezentare

■ Prime de asigurare non-viata    j

{Chirii    !

: Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    I

‘Fondul Presedintelui/Fonduî conducătorului instituției publice    '

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    |

1 ‘    ---    .......-    - '    -----    -    -    -    - - i

| Dobânzi aferente datoriei publice interne directe {Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.24    {

20.24.01 20.24.02;

20.25 20.27

20.30

20.30.01 20.30.021 20.30.03 20.30.04' 20.30.06; 20.30.07 20.30.09i 20.30.30

30

30.01

30.01.01

30.01.02{


15)


15

0

• - I


ANEXA LA / HCLM NR.^£/^_.

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe | Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite JDobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru mutate I Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

I Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur iDobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)
{Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
Alte subvenții
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

{Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

: Finanțarea aeroporturilor de interes local

{Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

30.02.01

30.02.02

. 30.02.03 30.02.05 i 30.03

30.03.01; 30.03.02' 30.03.03 30.03.05

40

!    40.03

l

40.201 40.30 j

50!

50.04

ț    [

I 51 SF

i    {

51.01

j 51.01.01; j 51.01.03; ! 51.01.05


51.01.14


ANEXA LA 4. HCLM NR.    //W

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare câtre unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51,01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului    51.01.26

iTransferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    ; 51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

.Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății jTransferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în 'unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Atte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de term oft care

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații Ia organisme internaționale l Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura

51.01.39


51.01.46

51.01.49!

j

51.01.60;

51.01.61 55 SF 55.01

55.01.18


0

0:


] 55.01.54

55.021

55.02.01.

55.02.04

57,

!    57.02

' 57,02.01 57.02.02


0

oi


Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)
TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare i Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

57.02.03

57.02.04


59    0

59.01 59.02;

59.08

59.11

59.12:

59.15'

59.17'


59.20

59.22

59.25

59.30 59.35

791

80    j

80.03

80.30

81


0'

°i


81.01 j

' 81.01.01; j 81.01.02;

; 81.01.05; : 81.01.06’


O!


ANEXA LA z HCLM NR.

Rambursări de credite interne (cod fii.02.01+81.02.02+81.02.05)    81.02

Rambursări de credite interne garantate    81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei pubîice interne    81,02.02

i Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    81.02.05;

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)    gg g^

iPlăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local    85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent 92.01.96    92.01!

Excedentul secțiunii de funcționare    92.01.96

Deficit 93.01.96    93.01

[Deficitul secțiunii de funcționare    93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

jTransferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01J2+ 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

‘Programe cu finanțare rambursabila i Programe comunitare

fPrograme PHARE și alte programe cu finanțare neramburs abilă

51

51.02

51.02.12


0

o,


51.02.28

51.02.29

55

55.011

55.01.03 j 55.01.071 55.01.08


) ) ________

ANEXA LA HCLM NR. ^3^

Programe ISPA

■    55.01.09 55.01.10 55.01.12

i 55.01.13 ( 55.01.15

55.01.28;

■    55.01.42 ? 55.01.56


Programe SAP ARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

ȘFond Roman de Dezvoltare Sociala

Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18+56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)    56.01 (

Finanțarea națională    t 56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila    I 56.01.02,

Cheltuieli neeligibile    56.01.03;

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)    j 56.02 ■

I    Finanțarea națională    56.02.01'

Finanțarea externa nerambursabila    ;    56.02.02;

Cheltuieli neeligibile    ;    56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)    (56.03.01 la 56.03.03)    (    56.03;

j    Finanțarea națională    j    56.03.01;

Finanțarea externa nerambursabila    56.03.02;

i    Cheltuieli neeligibile    t    56.03.03,

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)    56.04;

î Finanțarea națională    !    56.04.01

j    Finanțarea externa nerambursabila    56.04.02;

!    Cheltuieli neeligibile    56.04.03;

anexa la


HCLM NR.


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.05    0

56.05.01 56.05.02 56.05.03 J


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

, Cheltuieli neeligibile


56.07    0

56.07.01 56.07.02 (

!    56.07.03


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională

! Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.08:

56.08.01

56.08.02

56.08.03


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) 1 Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila i Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

' Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila j Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 ta 56.17.03)

:    Finanțarea națională

!    Finanțarea externa nerambursabila

' Cheltuieli neeljgibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)


56.15(

56.15.01' î 56.15.02

56.15.03' 56.16

56.16.01. ’    56.16.02 î

j 56.16.03j

j

56.17.0? '    56.17.021

j 56.17.03;

I 56.18i


0'

1


ANEXA LA
HCLM NR.

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvețiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01;

Finanțarea externa nerambursabila

;    56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03!

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

!    56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27 03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56,28

0

Finanțarea națională

56.28.01

i

Finanțarea externa nerambursabila

;    56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

! 71

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

;    71.01

0

! Construcții

) 71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

i 71.01.02

jMobilier, aparatură birotică și alte active corporale

! 71.01.03)

Alte active fixe

j 71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

j    71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

i    72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

i 7201

0

J Participare la capitalul social al societăților comerciale

* 72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

!    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

) _______,

ANEXA LA

HCLM NR.J?^£ /KW

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81 0


Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85 i X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)    85 01

;    ....... t

> Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local    85.01.02

i Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05    X

90

92.01!

92.01 97i

93.01

93.01.97'


TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

: Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

: Deficitul secțiunii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


SECRETAR. marcela ENACp*r

anexa la HCLM NR. &L

JUDEȚULCONSTANTA    " '    ‘

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:


CAP. 55.02


Formular:


ANEXA 2B1S


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


_mii lei

Buget 2015

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod EVEDERIANU/ indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

I    600

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

1__

600

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

°1 i

600

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

I

( 10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

I    ;

10.011

0

Salarii de baza

) 10.01.01,

Indemnizație de conducere

j 10.01.03'

Spor de vechime

10.01.04!

Sporuri pentru condiții de munca

; 10.01.05

Alte sporuri

, 10.01.06

•..... i

[Ore suplimentare

10.01.07)

Fond de premii

;    10.01.08!

ANEXA LA

[hclm n_r.


Fond pentru posturi ocupate prin cumul i Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe ;Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa*)

Norme de hrana

! Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

'Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

; 10.01.10 ) 10.01.11 ; 10.01.12 ) 10.01.13Π■ 10.01.14; ! 10.01.15

10.01.16 i 10.01.30

j 10.02

lO’oZOE j 10.02.02J ! 10.02.03 ! 10.02.04 ; 10.02.05) ; 10.02.30 10.03

10.03.01 10.03.02 • 10.03.03; 10.03.04 10.03.05 10.03.06-


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

; Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant)

20: 20.01!

20.01.01

20.01.02!

20.01.03

20.01.04

20.01.05


1i

oi


Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03,01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 (a 20.04.04)

' Medicamente

i -...... ■    ■    ■

; Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

! Uniforme si echipament , Lenjerie si accesorii de pat | Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări j Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01.06i

20.01.07'

20.01.08 |

20.01.09

20.01.30

'    20.02    I

20.03    0

20.03.011

‘    20.03.02!    ]

20.04    Ol

20.04.01

j    20.04.02;    '

;    20.04.03

20.04.04

'    20.05    O!

! 20.05.01)

' 20.05.03;

!    20.05.30    '

i    20.061    O

:    t    I

l    20.06.01^    I

j    20.06.02j    ,

j    20.09

2O.-IO]

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15!

ANEXA LA j.

MS


HCLM NR.

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

: Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-vîata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

; Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.16

20.18


20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

20.24.01

1:

20.24.02

20.25

20.27

1

■i

I

20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

0

20.30.04

20.30.06

20.30.07

i

20.30.09

20.30.30

- 1 i

30

599Î

i

30.01

599j

30.01.01

;

30.01.02

599


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite ! Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

(Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
^Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

i

Alte subvenții
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

ITransferuri către instituții publice i Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

30.02.0V 30.02.02 Ș 30.02.03 30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03*

30.03.05

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04i

51 SF

i


51.01

51.01.0V

51.01.03i

5i.OI.O5!


51.01.14'


ANEXA LA HCLM NR..

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    , 51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea i copilului    ' 51.01.26

!Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    ' 51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

: Ajutoare sociale in numerar i Ajutoare sociale in natura

51.01.39


51.01.46

51.01.49

51.01.60,

51.01.61

55 SF 55.01

5501.18:


55.01.54

55.02

55.02.01

55.02.04:

57 57.021 57.02.01! 57.02.02;


Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții fa salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si socîal-cultural Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)
TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru institute si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01,05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare JRambursari de credite aferente datoriei publice externe locale i Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

57.02.03

57.02.04

59    0

59.01 ’

59.02

59.08

59.11?

59.12

59.15j

59.17


59.20 59-22 59.25? 59.30 i 59.351

791 80;


80.03

80.30


0;


| 81.01

! 81.01.01. j 81.01.02

' 8L01.05?

i 81.01.06


0!


ANEXA LA o z

d i'&fj


HCLM NR.

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05}

Rambursări de credite interne garantate j Diferențe de curs aferente datoriei publice interne ! Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) i

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

,    . .    .....    ....._    j

(Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local    ;

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96


81.02

81.02.01;

81.02.02

81.02.05

85

85.01

85.01.01

90

92.01


(Excedentul secțiunii de funcționare Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)


92.01.96! 93.01 (

93.01.96


.0


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

[Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

i

i

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă


i 51.02

I 51.02.12

51.02.28:

51.02.29j

55

î    ■■    ■

55.01

’ 55.01.03 | 55.01.07; , 55.01.08 i


Ol

i

Oi


0:


ANEXA LA HCLM NR. 75^ iĂll5

Programe ISPA Programe SA PAR D

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat (Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala (Cheltuieli neeligibile ISPA

^Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

55.01.09 55.01.W

; 55.01.12; , 55.01.13 ’ 55.01.15 ! 55.01.28;

55.01.42 i 55.01.56!


56


Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03) Finanțarea națională Finanțarea externa neram bursa bila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03) i    Finanțarea națională

I    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

1 Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila ! Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) 1    Finanțarea națională

j    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

56.01, j 56.01.01 ;    56.01.02

j 56.01.03

56.02 56.02.01; 56.02.02 i 56.02.03;

56.03 56.03.01; ’    56.03.02!

|    56.03.03

I

i 56.04: '    56.04.01 j

!    56.04.02j

56.04.03


°i

j


ANEXA LA

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.05    0

56.05.01 56.05.02 56.05.03


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.07    0

56.07.01 56.07.02 j 56.07.03i


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPl) (56.08.01 la 56.08.03) !    Finanțarea națională

i    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile


56.08,    0

56.08.01 56.08.02;

56.08.03


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) ;    Finanțarea națională

j    Finanțarea externa nerambursabila

j Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03) j    Finanțarea națională

i    Finanțarea externa nerambursabila

J Cheltuieli neeligibile


56.15    0


56.15.01

56.15.02'

56.15.03

56.16 56.16.01 j 56.16.02! 56.16.03!

56.17-

56.17.01

56.17.02

56.17.03


Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)


56.18


Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

'    Finanțarea națională

i    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

■Construcții

: Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

_ Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL Xllî ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

[Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

56.18.01

56.18.02

[    56.18.03

I

)    56.25

!    56.25.01

;    56.25.02)

)    56.25.03

[    56,27

56.27.01 ;    56.27.02

[    56.27.03

56,28) [    56.28.01 [

i 56.28.02 )    56.28.03

I 70 )    711

I    71.01

; 71.01.01-71.01.02)

) 71.01.03) 71.01.30]

71.03'

■ i

72!

72.01 [

[ 72.01.01)

75)

79!


Oi

i


°!

i

)

i

i

Oi

o)

0:


0

0,


ANEXA LA

hclm nr


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85 X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

i Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local    85.01.02^

' f    '    ........    .    ]

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile    •    i

85.01.05 X

TITLUL XIX REZERVE,    EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent (92.01.97)    92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare    92.01.971

Deficit (93.01.97)    I    93.01 j

■Deficitul secțiunii de    dezvoltare,    93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ

secretar.

MARCELA ENACJJS

JUDEȚUL’.CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

ANEXA LA HCLM NR.


Instituția publică:_


CAP. 61.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


mii lei

Buget 2015 IEVEDERIANUA

DENUMIREA INDICATORILOR    +

indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

21563

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

20785

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

01

20785

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01-i-10.01.03 la 10.01.08 ->-10.01.10 la 10.01.16 ->-10.01.30)

10

4657

10.01

3029

Salarii de baza

10.01.01

2669

i Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.03

10.01.04

10.01.05

Atte sporuri

Ore suplimentare

10.01.06

10.01.07

80

)    ANEXA LA
[HCLM NR.J^fr

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

; 10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

j 10.01.15

i Alocații pentru locuințe

: 10.01.16

: Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

280

I

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

1002

849

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.021

849

Uniforme si echipament obligatoriu

j 10.02.03;

!

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

j 10.02.04

Transportul la si de la locui de munca

■ 10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

779

j Contribuții de asigurări sociale de stat

io.03.or

570;

{Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

I 10.03.03 i

150

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

J 10.03.04

6

'Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

1 Contribuții pentru concedii si indemnizații

i 10.03.06'

37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ia 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

1

20

16128

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1    j

733:

Furnituri de birou

i 20.01.01

67

j Materiale pentru curățenie

20.01.02*

{încălzit, Iluminat si forța motrica

' 20.01.03’

si

Apa, canal si salubritate

’ 20.01.04^

1 !

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet 'Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

j Medicamente (Materiale sanitare i Reactivi Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament | Lenjerie si accesorii de pat ! Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârd, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

ANEXA LA

.LA n t'


HCLM NR.

, 20.01.05 20.01.06

• 20.01.07

660

20.01.08

. 20,01.09 : 20.01.30

20.02

197

20.03

? 20.03.01 20.03.02

0

■    20.04

20.04.01

■    20.04.02

0

20.04.03

20.04.04

20.05

211

20.05.01 ’ 20.05.03

186

' 20.05.30

25

I 20.06

20.06.01

20.06.02

20.09

20.10

0

20.11 j    20.12

20.13

20.14

210

)

ANEXA LA HCLM

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


20.15

20.16 20.18


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor


convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    2Q 20

Meteorologie    20.211

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23


Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

| Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe i Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL IEI DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)


20.24    j

20.24.01 ’ 20.24.02)

20.25 20.27

20.30!

20.30.OL 20.30.02' 20.30.03? 20.30.04 J 20.30.06? 20.30.07: 20.30.09) 20.30.30

30) 30.011


14777


101 700


■I

14067:

0

o?


anexa LA z-HCLM

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 ia 30.02.03+30.02.05,

'Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

-- i    -    ■

j Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

j Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului (Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
i Alte subvenții
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIE, PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

jTransferuri către instituții publice jAcțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes loca]

: 30.01.01 30.01.02 i

!    30.02;

■ 30.02.01 30.02.02 j

; 30.02.03(

I 30.02.051

30.031

.    ■ ■ i

j 30.03.011 ' 30.03.02

30.03.03 ; 30.03.05,

'    40ț

|    40.03 j

40.20 40.30 j

:    50 i

,    50.041

51 SF,

!    i

I 51.01

; 510101. j 51.01.03 j I 51.01.05!


ANEXA LA HCLM NR.

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14'


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

{Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ- i 'teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

'Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului    51.01.26

jTransferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

)

, Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale    51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății iTransferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

jTransferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ !de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în j unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

A Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

. l .    .    .    ..    .    ...

jTransferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02,01+55.02.04)

Contribuții și cotizații ia organisme internaționale [Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

51.01.46

51.01.49l

51.01.60[

51.01.611 55SFi 55.01

55.01.181 55.01.54j

55.02

55.02.01 i

55.02.04,

t

57j 57.02 j


ANEXA.LA

Ajutoare sociale in numerar    57.02.01

Ajutoare sociale in natura    57.02.02

Tichete de cresa    57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale    57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)    59

Burse    59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    59.02 ■

Programe pentru tineret    59.08 ’

Asociații si fundații    59.11

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15 {

Despăgubiri civile    59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural    !    59.22;

Sume aferente plății creanțelor salariate    59.251

Programe sj proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    59.35;

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    791

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)    I 80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii    80.03

Alte imprumuturi    :    80.30

Tlf LUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)    I 81

I

Rambursaride credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)    J 81 01

jRambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    81.01.011

Rambursări de credite externe din fondul de garantare    81.01.02

i ANEXA LA
|HCLM NR.

!Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale    81.01.05.

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe    81.01,06[

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)    81.02

iRambursari de credite interne garantate    81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)    gg g-j ,

|Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local    85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent 92.01.96    92.01    j

Excedentul secțiunii de funcționare    92.01.96

Deficit 93.01.96    93.01

__Deficitul secțiunii de funcționare______ ___________ _    ______93.01_.96'

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

i

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

[Alte transferuri de capital către instituții publice TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.0Î)

A Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

'Programe cu finanțare rambursabila

778


51 ! '    51.02

' 51.02.121

i    !

51.02.28} ) 51.02.291

55 '


55.01

55.01.03l


ANEXA LA Z hclm NR.    L

Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabiîă Programe ISPA Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

) Cheltuieli neeligibile ISPA

: Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunîtară Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.07

55.01.08

55.01.09

55.01.10

55.01.12

55.01.13

55.01.15;

55.01.28

55.01.42

55.01.56


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03) Finanțarea națională

| Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

| Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

I    Finanțarea națională

|    Finanțarea externa nerambursabila

i Cheltuieli neeligibile

56.01!    0

56.01.01;

56.01.02,    ,

t 56.01.03

56.02 j    O

56.02.011    !

i 56.02.02;    '

560203 Î

56.03)    Oi

56.03.0V    '

56.03.02

56.03.03    I


Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) I    Finanțarea națională

j    Finanțarea externa nerambursabila

56.041    0

56.04.01)

56.04.021


ANEXA LA HCLM NR.JlMș/^^

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa ne ram bursa bila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa ne rambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) ■ Finanțarea națională

Finanțarea externa ne rambursabila i Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa ne rambursabila Cheltuieli neeîigibile

Mecanismul financiar ȘEE (56.17.01 la 56.17.03) i Finanțarea națională

Finanțarea externajie rambursabila Cheltuieli neeligibile

56.04.03


;    56.05!

)    56.05.01

56.05.02

56.05.03!

1    56.07;

56.07.01

56.07.02

56.07.03

I

■    56.08)

56.08.01

56.08.02 j 56.08.03

56.15 !    56.15.01

ț 56.15.02)

56.15.03 j 56.16' ț 56.16.01)

56.16.02 j

i 56.16.03) t '    1

j 56.17

56.17.01) (    56.17.02!

i 56.17.03)


ANEXA LA X HCLM NR./ăk^'-.

Mecanismul financiar norvegian {56.18.01 la 56.18.03)

56.18

o

Finanțarea națională

|    56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

I 56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03!

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

i 56.25.01

t

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

| Cheltuieli neeligibile

■    56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

l 56.27.02

Cheltuieli neeligibile

J 56.27.03

i

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56,28

0

• Finanțarea națională

56.28.01;

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

778

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

778

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

778

Construcții

; 71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

I 71.01.02

595

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

; 71.01.03

183

Alte active fixe

: 71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

ANEXA LA

HCLM NR.


TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75 i

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79'

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    811

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04(

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

X

X

X

X


85(

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)    85 01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local    , 85.01.02 [

i Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05;

90

92.011

i 92.01.971 '    93.01

•    93.01.971


TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

: Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

; Deficitul secțiunii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ

secretar,


LA


JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA


Instituția


publică:


Formular


ANEXA 2BIS


ANEXA LA HCLM NR feb /xW>

CAP. 65.02


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR


i

î Cod

Buget 2015

I

■ PREVEDERI ANUALE

i

indicator

i

TOTAL

I    i

i


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

j Salarii de baza I Indemnizație de conducere [Spor de vechime Sporuri pentru condiții de munca [Alte sporuri Ore suplimentare

I...........

150338

147464

01

147464

10

127530

10.01

102906

10.01.01^    94284

10.01.03

— .

’ 10.01.04

10.01.05

4

> 10’01.06

386

[ 10’01.07


Fond de premii

10,01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

646

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

7073

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

36

■ Indemnizații de delegare

10,01.13;

Indemnizații de detașare

10.01.14;

jAlocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

i Alocații pentru locuințe

10.01.16

.Alte drepturi salariale in bani

{ 10.01.30

477

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

ÎTichete de masa*)

10.02.01

-

i Norme de hrana

, 10.02.02

i Uniforme si echipament obligatoriu

{ 10.02.03

I Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

lAlte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

24624

jContributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

16920

{Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

571

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

! 10.03.03

5453

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

249

i Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

{ 10.03.05

{Contribuții pentru concedii si indemnizații

| 10.03.06

1431

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

I

! 20

19934,

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

{ 20.01

11988

I Furnituri de birou

j 20.01.01

220

Materiale pentru curățenie

i 20.01.02

203

{încălzit, Iluminat si forța motrica

j 20.01.03

8246

Apa, canal si salubritate

! 20.01.04

1518

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb Transport

(Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ta 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare i Reactivi

I......

' Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

; Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Ăîte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

^Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

) ___

ANEXA LA , HCLM NR.    &'■)-

20.01.05

10

20.01.06

1

20.01.07

317

20.01.08

248

20.01.09

391

20.01.30

834

20.02

2452

20.03

0

20.03.01

20.03.02

20.04

11

20.04.01

4

20.04.02

3

20.04.03

3

20.04.04

1

20.05

439

20.05.01

13

20.05.03

3

20.05.30

423

20.06

40

20.06.01

40

20.06.02

20.09

11

20.10

20.11

20

20.12

15

20.13

103

20.14

141

anexajL2 ,a«i


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


20.15

20.16 20.18


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor


Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)


20.19

20.20 20.21 20.22 20.23'


20.24

20.24.01

20.24.02

20.25    ! 20.27


11!


20.301

Reclama si publicitate    20.30.01 ]

Protocol si reprezentare    20.30.02l

I Prime de asigurare non-viata    ! 20.30.031

Chirii    ' 20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    ! 20.30.06

I Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice    20.30.07

' Executarea silita a creanțelor bugetare    20.30.09

i Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    , 20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    J 30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.01 i


4702!


4686

0


ANEXA LA HCLM NR.    /j&/3

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate

I 30.01.01 30.01.02


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

; Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

Dobânzi aferente creditelor externe garantate sî/sau directe subimprumutate

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur ! Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului I Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)
I Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
^Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
Alte subvenții
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

30.02

. 30.02.01 ; 30.02.02 j 30.02.03 ! 30.02.05

30.03

I

: 30.03.01, i 30.03.02;

30.03.03!

30.03.05

40

40.03

)    40.20

40.30

50

;    50.04

:    i

51 sf!

. _..    -- I

I

i

51.01;

î 51.01.01*

J .51.CH.03j l 51.01.051


HCLM

ANEXA LA .

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

^Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ* teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea {copilului

iTransferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

{Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

^Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății jTransferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ ^de masă

transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne


51.01.14

51.01.15.

51.01.24!

i

51.01.26;

51.01.31;


51.01.39


_ {Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante catrefurnizoriî de energie termica si ale centralelor de termoficare B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)


51.01.46i

■ ■    ■    i

51.01.49{

51.01.60;

51.01.61;

55 SFJ 55.01

55.01.18

55.01.54

55.02

55.02.01

55.02.04

57

57.02


0'

0


o!

°{

oi


ANEXA LA hclm NR.

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

57.02.01

57.02.02

57.02.03

57.02.04


Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

59.01

59.02

59.08

59.11

59.12 59.15 59.17


Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cuftural Sume aferente plății creanțelor salariale

59.20

59.22 i

59.25    '

59.30

59.35 (

79'    0

80    0

■ r -    !


Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

80.03    ,

80.30

81! 0


TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare


81.01!

I 81.01.Oii


81.01.02


o:


anexa


ÎHCLM NR.

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.01.05,

81.01.06

81.02


Rambursări de credite interne garantate    81 02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02

i Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locaJe    j 81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) '

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

i Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

85.01! 85.01.01 90


Excedent 92.01.96

92.01


Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

! Deficitul secțiunii de funcționare__________ ____

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02) Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)


92.01.96!

93.01'

93.01.96


51

51.02

2874


Oj

0;


: Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale


51.02.12


(Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

Ă Transferuri interne (cod 55.0Î .03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

•■55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

i Programe cu finanțare rambursabila

i 51.02.28 51.02.29

55 1

55.01 i

: 55.01.03


ANEX HCLM NR.


Programe comunitare

.Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă Programe ISPA ! Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat i. Programe de dezvoltare ;Fond Roman de Dezvoltare Sociala Cheltuieli neeligibile ISPA

i Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

55.01.07’ ! 55.01.08 ' 55.01.09 . 55.01/10 ; 55.01.12 i 55.01.13 * 55.01.15

55.01.28

55.01.42: i 55.01.56


56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03) Finanțarea națională

j Finanțarea externa ne rambursabila i Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională

j Finanțarea externa ne rambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională

I Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


!    56.01

î 56.01.01]

! 56.01.02 J : 56.01.03 j

56.02. ’    56.02.01!

56.02.02 :    56.02.03

i 56.03

56.03.01

56.03.02

56.03.03;


Oi


Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) Finanțarea națională

■ Finanțarea externa nerambursabila


56.04 56.04.01 56.04.02


Cheltuieli neeligibile


ANEXA LA s
HCLM NR. /^Ă

56.04.03,


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

i Cheltuieli neeligibile


56.05!    0

56.05.01 56.05.021 56.05.03


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională

(    Finanțarea externa nerambursabila

i    Cheltuieli neeligibile


56.07! 56.07.01! 56.07.02! 56.07.03


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) j Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.08    0

]    56.08.01 ■

’    56.08.02!

56.08.03Î


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) ! Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila [ Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați sijnstrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

| Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila j Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)    _


56.15:


Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.15.01

56.15.02 j 56.15.03 56.16

!    56.16.01

56.16.02 i 56.16.03 !    56.17

!    56.17.01

!    56.17.02

56.17.03


) ) _____________________,

ANEXA LA s
HCLM NR. /z’A fi™

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

56.18.01

56.18.02

56.18.03

0

■I

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetîano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

Oi

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56,28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa ne rambursabil a

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2874

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2874

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2874

Construcții

71.01.01

1001

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

13

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71,01.03

Alte active fixe

71.01.30

1860

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.Q1.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

ANEXA LA    z

HCLMNR.


TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04


TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local    85.01.02

i Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe ne rambursabile    I

, 85.01.05

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENTZDEFICIT    90 î

Excedent (92.01.97)    )    92 01

i Excedentul secțiunii de dezvoltare    92.01.97 ț

Deficit (93.01.97)    Ș    93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare_1    93.01.97


X

X

X

X


PREȘEDINTE ȘEDINȚAOâ/o/u


-^trasemneaza

"secreta*- = -sla enach-


JUDEȚUL.CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis

ANEXA LA HCLM NR.


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP.66.02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE)

6534

4469

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4469

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4167

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3355

Salarii de baza

10.01.01

3300

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

HCLM NR.

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

55

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

812

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

540

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

17

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

173

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

77

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

187

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

7

Furnituri de birou

20.01.01

7

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

anexa la hclm nr. 2%.

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

92

Medicamente

20.04.01

50

Materiale sanitare

20.04.02

42

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasați în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

20

Protecția muncii

20.14

ANEXA LA K HCLM NR.

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

68

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Președinte Iu i/Fond ul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

68

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

!hclm nr. V5A

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITL

UL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

ANEXA LA , HCLM

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele (ocale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

115

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

115

ANEXA LA z
HCLMNR.

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

115

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITL

+59J

UL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02,01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

, Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SEC

:ȚIUNBA DE DEZVOLTARE (COCI 51+5S-+-56+70+794-85) < f

2065    '•

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

ANEXA J.A, n . C

HCLM NR.

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparități lor economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2065

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2065

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2065

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2065

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

ANEXA LA „ J' h,£ i&l>


anexa l hclm nr.ANEXA HCLM NRANEXA HCLM NR.

77,^'-


ANEXA LA „ . , HCLM

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

TITLI

JLXIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

(Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

(Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA WULCLl OlbQuf

contrasemnează

secretar.

ENACtl^*


ANEXA LA HCLM NR.    /^L'

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA

Instituția publică:

CAP. 67.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

_- mii lei -

; Buget 2015

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod EVEDERIANU/

indicator :

i TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

44248

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

............

43165

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

43165

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

; 10.01.01

.Indemnizație de conducere

10.01.03

JSpor de vechime

10.01.04

;Sporuri pentru condiții de munca

: 10.01.05

: Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

) ________

ANEXA LA ' HCLM NR.

Fond pentru posturi ocupate prin cumul    10.01.10

Fond aferent plătii cu ora    10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii    10.01.12

Indemnizații de delegare    10.01.13

Indemnizații de detașare    10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca    10.01.15

Alocații pentru locuințe    10.01.16

Alte drepturi salariate in bani    10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)    10.02

Tichete de masa*)    10.02.01

iNorme de hrana    10.02.02

lUnrforme si echipament obligatoriu    10.02.03

iLocuința de serviciu folosita de salariat si familia sa    10.02.04

^Transportul la si de la locul de munca    10.02.05

;Alte drepturi salariale in natura    10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)    10.03

jContribuții de asigurări sociale de stat    10.03.01

^Contribuții de asigurări de șomaj    10.03.02,

iContributii de asigurări socialede sanatate    10.03.03

f Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale    10.03.04

■Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați    10.03.05;

Contribuții pentru concedii si indemnizații    10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)


20

38274 270451


Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)    20.01

Fumîturi de birou    20.01.01

^Materiale pentru curățenie    1 20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica    20.01.03 i

{Apa, canal si salubritate    20.01.04

iCarburanti si lubrifiant!    20.01.05

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

! Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

: Medicamente Materiale sanitare ! Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

i Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoKare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

ANEXA LA /' HCLM

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01,09

20.01.30

27045

20.02

20.03

0

20.03.01

20.03.02

20.04

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

0

20.05

20.05.01

20.05.03

20.05.30

0

20.06

20.06.01

0

20.06.02

20.09

20.10

20.11

20.12

i

20.13

1

I

20.14

20.15

ANEXA LA HCLM NR

Studii si cercetări    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor


convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate i Protocol si reprezentare ; Prime de asigurare non-viata Chirii

t •

lPrestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

! Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

: Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.24    j

20.24.01' 20.24.02;

20.25 20.27 ’


20.301

20.30.01 j 20.30.02j 20.30.03! 20.30.04! 20.30.06; 20.30.07! 20.30.09; 2030.30*

30

30.01

30.01.01

30.01.02


10989


10989:

0

o


ANEXA LA

HCL'M NR.

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite ; Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

! Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

I

i    ......

Alte subvenții
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

'Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

r    ...    ....

Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

0

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

0

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05

40

0

40.03

40.20

40.30

50

0

50.04

51 SF

919

51.01

919

51.01.01

919

51.01.03

51.01.05

51.01.14


ANEXÂLA HCLM NR.

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01,24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

t


i Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul focal către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în junitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLULÎX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) i Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura

51.01.46'

51.01.49

51.01.60

51.01.61 55 SF 55.01 i

55.01.18


55.01.54

55.02

55.02.01' 55.02.04

57 57.02! 57.02.01' 57.02.02


anexa la

H C L M NR../M

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

3972

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

3972

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului necferical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

j

l

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si soc ia l-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

o;

l

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

°i

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

(Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

ANEX''A

hclm nr.__

' ■ ■ -.....


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate ! Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

{Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

iDeficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

jTransferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

iTransferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

| Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

Ă. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

iPrograme cu finanțare rambursabila i Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare ne ram bursa bilă

81.02.01

81.0202;

81.0205

85    X

85.01    X

85.01.0li    X

90

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96!

1083

51    0

51.02,    0

51.02.12j

51.02.28

51.02.29,

55    0

55.01    0

55.01.03j

55.01.07

55.01.08


ANEXA LA HCLM NR. ei

Programe ISPA

Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

; Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară i Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03) Finanțarea națională Finanțarea externa ne ram bursa bila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională

!    Finanțarea externa nerambursabila

[    Cheltuieli neeligibile

55,01.09

55.01.10

55.01.12

55.01.13,

55.01.15

55.01.28'

55.01.42

55,01.56,


56

i

5601, 56.01.01: 56.01.02; 56.01,03;

56.02 56.02.01! 56.02.02; 56.02.03 j

j 56.03 56.03.0156.03.02'

'    56.03,03 i


Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)    56.04

J Finanțarea națională    |    56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.04.02

Cheltuieli neeligibile    56.04.03 i

ANEXA LA

HCLM NR.

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.05    O

56.05.01 56.05.02 56.05.03


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.07    O

56.07.01 56.07.02 56.07.03


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.08    0

56.08.01 56.08.02 56.08.03


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională

i    Finanțarea externa nerambursabila

!    Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională

|    Finanțarea externa nerambursabila

!    Cheltuieli neeligibile


56.15 ’    56.15.01:

'    56.15.02'

]    56.15.03;

56.16:

i


56.16.01:

56.16.021

56.16.03:

56.17:    0

56.17.01;

56.17.02

56.17.03


Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)


56.18 j    0


anexa la

HCLM NR. O/

Finanțarea națională

;    56.18.01

Finanțarea externa neram bursa bila

’    56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02'

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

;    56,27;

0

Finanțarea națională

56.27.01:

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03;

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56,28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

!    56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1083

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

711

1083

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1083

i Construcții

71.01.01

1083

! Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

.Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03*

Alte active fixe

71.01.30[

Reparași capitale aferente activelor fixe

j    71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

!    72

o

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01 j

0

'Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

ANEXA

HCLM NR.

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81


Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)    oe

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local    85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe ne rambursabile    ,

85.01.05!

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    i    90

Excedent (92.01.97)    92 qj

{Excedentul secțiunii de dezvoltare    92.01.97

Deficit (93.01.97)    93.01

; Deficitul secțiunii de dezvoltare_j 93.0197

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

OAJG/ld

s£CrETAR,

-.--1 A EMAC»T?’>

i    ;    f


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis

ANEXA LA [hclm nr.


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP.68.02

- mii iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

'—------

69027

sgc

68320

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

68320

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

18876

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

15543

Salarii de baza

10.01.01

14852

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

187

Alte sporuri

10.01.06

4

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

anexa la

HCLM NR.

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatiî

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

500

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3333

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2290

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

56

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

754

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

25

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

208

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

8937

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1415

Furnituri de birou

20.01.01

34

Materiale pentru curățenie

20.01.02

52

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

312

Apa, canal si salubritate

20.01.04

78

ANEXA LA z

uri MNP

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

75

Piese de schimb

20.01.06

12

Transport

20.01.07

57

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

108

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

640

Reparații curente

20.02

274

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

4844

Hrana pentru oameni

20.03.01

4844

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

64

Medicamente

20.04.01

34

Materiale sanitare

20.04.02

13

Reactivi

20.04.03

Dezinfecta nti

20.04.04

17

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05,30)

20.05

51

Uniforme si echipament

20.05.01

2

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

12

Alte obiecte de inventar

20.05.30

37

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

9

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

9

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

29

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

18

Protecția muncii

20.14

13

J    aNLXALA

HCl.MNR.j3 A

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2220

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.3002

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

1060

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Președinteiui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1160

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30,01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte d

obanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunite de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

3518

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

3518

Transferuri către instituții publice

51.01.01

3518

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilorde interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51,01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod

55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații Ia organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

36567

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

36567

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

16614

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

19953

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

422

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

422

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului loca,

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

|Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SEC

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

I ANEXA.LA |HCLM NR.

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlu

post

+56.3

VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 ,a 56.18 25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeliqibite

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

Finanțarea națională

56.04.01

_ Lu_'

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Proqrame din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Proqrame Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Progr 56. oe

ame Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la

I.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte proqrame comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

*----— ■

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03J

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Progn

cadru

amul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparități,or economice si sociale in Uniunii Europene extinse (56,25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistentă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la

56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeJjgjbiJe

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

707

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

707

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

707

Construcții

71.01.01

675

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

32

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedent] si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe ne rambursabile

85.01.05

X

TITLI

JL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

(Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

|Deficitul secțiunii de dezvoltare

93,01.97

ANEXA LA i 75/


HCLM NR


anexa la

fel iM


HCLM NR.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA OJULATW OUG<'e(
raSEMNEAZa


£CRETAkR

A ENACV^


ANEXA LA

HCLM NR.


JUDEȚULCONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială .CONSTANTA Instituția publică.;

Formular;


CAP. 70.02


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

- mii lei -I Buget 2015

r .    PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR    A .    °

indicator

i    , TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 Ia 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

{Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

289375

: i:

58078    )

01

58078

10

15145:

i

10.011

i

12366:

10.01.01

119841

10.01.03{

10.01.04:

10.01.05 i

10.01.06)

2831

10.01.07,

10.01.08;


I    ANEXA LA    >

HCLM NR.

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

2

i Indemnizații de delegare

10.01.13

15

Indemnizații de detașare

10.01.14

lAlocatii pentru transportul la si de la locui de munca

: 10.01.15

Alocații pentru locuințe

1001.16]

i    țAlte drepturi salariale in bani

, 10.01.30

82

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02i

O

;Tichete de masa*)

i 10.02.01'

[Norme de hrana

10.02.02

; Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

[Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04]

i    'Transportul la si de la locul de munca

10.02.05;

[Alte drepturi salariale in natura

: 10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.031

2779

j_ j Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1952

! Contribuții de asigurări de șomaj

! 10.03.02:

62

;    i Contribuții de asigurări sociale de sanatate

( 10.03.03]

642

i    Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

; 10.03.04

18

[    Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

' 10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

; 10.03.06

105

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

39131

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

[ 20.01;

22846

I    , Furnituri de birou

; 20.01.01

790

j Materiale pentru curățenie

20.01.02i

,'încalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03l

17806

Apa, canal si salubritate

20.01.O4

33

Carburanți si lubrrfianti

, 20.01.05

46

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni {Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

i Materiale sanitare

' !

Reactivi

Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

i Uniforme si echipament

1    {Lenjerie si accesorii de pat

!    Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) i Deplasări interne, detașări, transferări

I Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cerceta re-dezvoltare Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

ANEXA HCLM NR

<A LA /

20.01.06

315

20.01.07

183

20.01.08

413

20.01.09

' 20.01.30

3260

20.02

75

20.03!    0

20.03.01 ' 20.03.02

20.04

o

20.04.01;

20.04.02

20.04.03

20.04.04'

20.05

20.05.01

20.05.03

1486

' 20.05.30

1486

20.06

103

; 20.06.01

100

. 20.06.02

20.09

20.10

3

..

20.11

12

j    20.12

0

ț    20.13

80

20.14

10

20.15

ANEXA LA

hclm nr.


Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, In baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritatî publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

jComisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe i Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

| Reclama si publicitate I    : Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata i    j Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor | Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

j ; Executarea silita a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) i ' Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.16{

20.18


20.19

1394

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

20.24.01

20.24.02

20.25

20.27

0

20.30

13125

20.30.01

20.30.02

108

20.30.03

25,

20.30.04

1589;

20.30.06

20.30.07

20.30.09

-

I

20.30.30

11403-

30    0

30.01

0

30.01.01 j

30.01.02


ANEXA LA n ,

hclm nr.


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)
'Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
Alte subvenții
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice j Acțiuni de sanatate

! Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

30.02.01

30.02.02;

30.02.03)

30.02.05

30.03 30.03.01 30.03.02 30.03,03^ 30.03.05; 40

40.03

40.20

40.30

50

50.04j 51 SF

51.01!

51.01.01j 51.01.03) 51.01.05' 51.01.14j


0i


3802


3802

l

0|Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate    I 51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea i copilului    51.01.26

J    .    1

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    I 51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

j    Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

.    Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

i Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

' Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în ' unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

1 Contribuții și cotizații la organisme internaționale ' Alte transferuri curente în străinătate

I

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura

51.01.39


51.01.46

51.01.49'

51.01.60

51.01.61 55 SF 55.01

55.01.18

55.01.54

55.02

55.02.01

55.02.04

57;

57.02

57.02.01

57.02.02


ANEXA LA HCLM NR.

Tichete de cresa

Ti chete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81,01.06)

! Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite ' Rambursări de credite externe din fondul de garantare i Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

li    .    ....... -    ■

(Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

57.02.03,

57.02.04

591

59.01

59.02

59.08?

59.11

59.12-

j    59.15

(    59-17]

l

59.20 59.22 59.25? 59.301 59.351

i

79

80    i

80.031

I 80.30 81?

I

81.01;

j 81.01.01]

.    81.01.02j

j 81.01.05;

î 81.01,06 j


ANEXA LA    Z

HCI.M NR.    fa—

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)    81.02

Rambursări de credite interne garantate    81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

i Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare Deficit 93.01.96

1 Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

'Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.Î0 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

i Programe cu finanțare rambursabila ( Programe comunitare

| Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

;    85;    X

;    85.01

85.01.01 90

i    i

92.01

92.01.96

93.01

93 01.96


231297


51

51.02

51.02.12*

0

51.02.281

51.02.29 j

55 J

I

27502

I

55.01 j

27502

55.01.03]

55.01.071

55.01.081


ANEXA LA x HCLM NR. //W|

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10'

Investit)) ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

27502

^Programe de dezvoltare

55.01.13;

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local câtre asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 ia 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

90453

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56,01.01 la 56.01.03)

56.01

90453

Finanțarea națională

56.01.01

28257

I Finanțarea externa nerambursabîfa

56.01.02

56716

i    Cheltuieli neeligibile

56.01.03

5480

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

:    | Finanțarea națională

56.02.01

• -

(    j Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

! Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

t    Finanțarea națională

56.03.01 (

5 Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

Finanțarea națională

56.04,01

;    j Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

I    Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07,01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

|    ! Cheltuieli neeligibile


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) ! Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) l Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila ;    Cheltuieli neeligibile

Alte facilitat) si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

1    Finanțarea națională

î '    Finanțarea externa nerambursabila

| Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56,17.03)

| Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila i Cheltuieli neeligibile


Mecanismul financiar norvegian (56,18.01 la 56.18.03)


ANEXA LA

HCLM NR.


56.05    0

56.05.01 56.05.02 56.05.03 i


56.07;    0

56.07.01 •

56.07.02

56.07.03


56.08;    0

56.08.01 56.08.02 ’

56.08.03


56.15    o

;    56.15.0r

56.15.02!

56.15.03

56.161    0

56.16.01'

!    56.16.02

'    56.16.031


j 56.17!    0

;    56.17.01 i

56.17.021 t 56.17.031


56.18!


] ANEXA LA ,

{hclm nr.

Finanțarea națională

56.18.01

1

Finanțarea externa nerambursabîla

56.18.02

1    Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.251

0

i    Finanțarea națională

56.25.01

i    Finanțarea externa nerambursabila    I

56.25.02 i

Cheltuieli neeligibile

56.25.03j

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)    i

56,27

0

i Finanțarea națională

56.27.0V

I    Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02 î

Cheltuieli neeligibile

56.27.03'

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)    }

56,28 i

0

Finanțarea națională

56.28.01,

!    j Finanțarea externa nerambursabila    ,

56.28.02;

t    i Cheltuieli neeligibile    ■

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +72+75)

701

78163

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

26514

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01!

26514

Construcții    |

71.01.01 j

21894

I    (Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02;

708

i    {Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale    j

71,01.03

92

Alte active fixe    !

71.01.30-

3820

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    '

72

51649

Active financiare (cod 72.01.01)    |

72.01

51649

(    I Participare la capitalul social al societăților comerciale    ,

72.01.01

51649

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    !

79

ANEXA LA .

HCLM NR.

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE {cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local I Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

{Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

{{Deficitul secțiunii de dezvoltare

81

35179,

I

81.041

35179,

85

t

i

X

85.01

x    ,

85.01.02 î

X

85.01.05

I

X    j

90

92.011

92.01.97,

I

93.01,

93.01.97


PREȘEDINTE ȘEDINȚA OKUX&U O/VC/'ucoi<.RAseMNEA7m e

saCRETAR.

Ivi Mi'’


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială .CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis

ANEXA LA HCLMNR.


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP.74.02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

88396

SEGțIMfilEA OE EUNCȚÎO

85410

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

85410

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 +10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

ANEXA LA r-
HCLMNR.J%

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Aite drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

85410

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

85225

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

-

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal sî salubritate

20.01.04

85225

ANEXA LA , HCLM NR./^

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

120

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

65

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

65

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

ANEXA LA

m i&b


HCLM NR.

anexa la , ..

hclm nr.

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor inteme garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru mutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02,

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

ANEXA LA

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITL

CUR

UL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL ENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLt

JL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

|Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

sec

:ȚlUNEADeDEZVOLTARE(cod51+55+56+70+79+85)

2986

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

ANEXA LA

HCLM NR.

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvețiano-rom an vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2986

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2986

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2986

Construcții

71.01.01

2443

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

543

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

ANEXA.LA „    .
HCLM NR.

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

TITLl

JL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

|Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

|Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA ou o1 ti

CONTRASEMNA"''

<:h‘.î~RETAR.


ANEX HCLM NR..


ANEXA LA / HCLM NR.

județul.constanta    -'J

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA Instituia Formular


P ANEXA 2 BIS


CAP. 80.02


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018


-mii lei -


Buget 2015

r . PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR    * . ț"°

i indicator

1    1 TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)    744
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

I Salarii de baza j Indemnizație de conducere ^Spor de vechime ' Sporuri pentru condiții de munca | Alte sporuri

lOre suplimentare iȚond de premii

:::::::

01


10.01;

i 10,01.01' i 10.01.03'

10.01.04; , 10.01.05; ; io.oi.o6 ‘ 10.01.07 i

10.01.081


ANEXA LA HCLM NR. Z

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

j Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe [Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

iTîchete de masa*)

I Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

'Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

{Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariate in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

(Contribuții de asigurări sociale de stat (Contribuții de asigurări de șomaj jContribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale [Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați j Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

(Furnituri de birou Materiale pentru curățenie (încălzit, Iluminat si forța motrica [Apa, canal si salubritate (Carburanți si lubrifiant!

; 10.01.10,

10.01.1 T ; 10.01.12, 1 10.01.13 i 10.01.14 i 10.01.15' ; 10.01.16'

■ 10.01.30' 10.021

( 10.02.01!

I 10.02.02:

10.02.03 j J 10.02.04. j 10.02.05 J 10.02.30' {    10.03

i 10.03.01^

10.03.02 î

10.03.03' i 10.03.04 (

10.03.05!

: 10.03.06;


il

]


20.011

| 20.01.01:

, 20.01.02 ' 20.01.03] ’ 20.01.04 j ! 20.01.05 j


Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional ;Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni {Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

'Medicamente ^Materiale sanitare I Reactivi , Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

i Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

I Deplasări interne, detașări, transferări | Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetăre-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

ANEXA LA t

}hclm nr. /^j

20.01.06

20.01.07;

J 20.01.08;

; 20.01.091 20.01.30;

20.02

I 20.031 [ 20.03.01; j 20.03.02 j 20.04 J 20.04.01!

I 20.04.02;

20.04.03; î 20.04.04

I    J

:    i

I 20.05

l 20.05.01 20.05.03;

20.05.30

20.06

t -    ■    -1

I 20.06.01 ! 20.06.02

20.09*

20.10 20.111

20.12

20.13

,    20.14;

20.15

| ANEXA LA
|HCLM NR. OA

Studii si cercetări    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor


convenții sau contracte de asociere    •    20.191

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    2q 20

Meteorologie    '    20.21!

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22 j

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    2q 24

IComisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe    ; 20.24.01:

[Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    20.25

Tichete cadou    20.27:

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 (a 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate j Protocol si reprezentare ț Prime de asigurare non-viata Chirii

I Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.30 j

! 20.30.01' [ 20.30.02 J [ 20.30.03 j

20.30.041 [ 20.30.06j

20.30.07j i 20.30.09!

20.30.30:

30

30.01j 30.01.01 [ 30.01.02'


ANEXA LA / HCLM NR.

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

! Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

1 Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 'Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

^Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
iSubvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
.Alte subvenții
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

I Finanțarea aeroporturilor de interes local

'Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pent