Hotărârea nr. 135/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNULUI HORIA-VALD TECĂU

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Horia-Vlad Tecău

de


3iC89s'i’8i^ocal a' munc'P'ulu’ Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Având în vedere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub numărul 103068/21.07.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul Direcției relații internaționale și organizare evenimente înregistrat sub nr. 103066/21.07.2015, precum și procesul verbal de avizare a hotărârii privind acordarea titlului de " Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Horia-Vlad Tecău;

Văzând prevederile Hotărârilor Consiliului local al municipiului Constanța nr. 629/1995, nr. 323/1999 privind adoptarea Statutului municipiului Constanța, nr. 279/1995 privind instituirea și decernarea trofeului Consiliului local al municipiului Constanța pentru activitate și merite deosebite în domeniul culturii și sportului, și nr. 311/1996 privind acordarea numelui de "Amfora" trofeului Consiliului local al municipiului Constanța;

In temeiul prevederilor art. 36, alineatul 8 și art. 115, alin 1, litera b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Horia-Vlad Tecău.

Art. 2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției relații internaționale și organizare evenimente, Direcției patrimoniu și domnului Horia-Vlad Tecău în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ..2?.........consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CARMEN ONCIU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR. 135