Hotărârea nr. 134/2015

HOTARARE PRIVIND VALIDAREA IN FUNCTIA DE CONSILIER LOCAL A DOAMNEI TRANDAFIR RALUCA ANDREEA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind validarea în funcția de consilier local a doamnei Trandafir Raluca Andreea

Consiliul local al. municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de Ș j. <0^ . I    ;

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr.74382/27.05.2015, inițiată de dl.viceprimar Decebal Făgădău, procesul-verbal al Comisiei de validare și referatul secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr.74381/27.05.2015;

Văzând prevederile art.7 și art.9 alin.2 lit.a din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și HCL nr.111/20015 privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local ;

Având în vedere prevederile art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, precum și adresa nr.32/08.05.2015 a Partidului Național Liberal, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.64326/08.05.2015;

In temeiul prevederilor art.36 alin.9 și art.115 alin.l, lit."b" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se validează în funcția de consilier local doamna Trandafir Raluca Andreea, următorul supleant pe listele alianței USL.

Art.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre doamnei Trandafir Raluca Andreea, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost doptată de consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ. SECRETAR,

Marcela Enache

CONSTANȚA n

N-. G/j /