Hotărârea nr. 133/2015

HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA UNUI VICEPRIMAR IN VEDEREA EXERCITARII ATRIBUTIILOR PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA CA URMARE A INCETARII D EDREPT A MANDATULUI DOMNULUI RADU STEFAN MAZARE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui viceprimarîn vederea exercitării atribuțiilor primarului municipiului Constanța, ca urmare a încetării de drept a mandatului domnului Radu-Ștefan Mazăre

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.06.2015;

Luând în considerare expunerea de motive înregistrată sub nr. 78855/05.06.2015, Ordinul Prefectului județului Constanța nr. 261/05.06.2015, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 78749/05.06.2015, dispozițiile art. 72 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,^republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se desemnează domnul viceprimar    ,

în vederea exercitării atribuțiilor primarului municipiului Constanța, ca urmare a încetării de drept a mandatului domnului Radu-Ștefan Mazăre.

Art. 2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre celor interesați, precum și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, CARMEN) ONCIU

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, MARCELA ENACHE^-