Hotărârea nr. 132/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ABROGAREA HCL NR. 54/2014 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CADRUL COMISIEI DE MONITORIZARE A FONDURILOR PROVENITE DIN TAXA DE PROMOVARE A STAȚIUNII MAMAIA ȘI SAT VACANȚĂ

HOTĂRÂRE

privind abrogarea HCL nr. 54/2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Constanța în cadrul Comisiei de monitorizare a fondurilor provenite din taxa de promovare a stațiunii Mamaia și Sat Vacanță

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de 02

    .05.2015 ;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 74376/27.05.2015, referatul Secretarului municipiului Constanța, înregistrat sub nr. 74378/27.05.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând prevederile HCL nr. 83/2007 privind aprobarea participării municipiului Constanța, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului - Litoral, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 și ale art. 115 alin. 1, lit. "b" din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - începând cu data adoptării prezentei, se abrogă în întregime HCL nr. 54/2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Constanța în cadrul Comisiei de monitorizare a fondurilor provenite din taxa de promovare a stațiunii Mamaia și Sat Vacanță

Art. 2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre celor interesați, precum și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de 16 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ONCIU CARMEN    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Nr. 132