Hotărârea nr. 130/2015

HOTARARE PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 02.06.2015:

Având in vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 64372 / 11.05.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției Patrimoniu nr. 63677 / 08.05.2015.

Văzând H.C.L. nr. 109 / 2005, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Constanta, cu toate completările și modificările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile art. 4 dîn Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică.

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45, alin (3) si art. 115 alin (1) lit b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor 1- 23, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, Direcției financiare , S.P.I.T. si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Onciu Carmen

CONSTANȚA, NR. 130

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului - teren situat în str. Remus Opreanu nr. IC din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 424 / 2005, anexa 6

Văzând : - Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 809 / 2006 la Biroul notarului public Darie Ruxandra - Luminița, achitat integral ;

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Remus Opreanu nr. IC, format din teren, în suprafața de 149 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 424 / 2005 anexa 6.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

privind radierea imobilului - teren și construcție situat în str. Făgetului nr. 72 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 31

Văzând :

-    dispoziția nr. 3920 / 2005 privind restituireaîn natură, în baza Legii nr. 10 / 2001

-    proces verbal de predare - primire nr. 81887 / 2006 întocmit de Serviciul Cadastru

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Făgetului nr. 72, format din teren în suprafața de 157,52 mp și construcție în suprafață de 67,54 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 31.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

COSSTAN^ ROMÂNIA

g JUDEȚUL CONSTANTA

rjfPI T| MUNICIPIUL CONSTANTA llMinî CONSILIUL LOCAL


am    MIIMTr'TDTlII mWCTAI

privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, zona Club Sen - lac Siutghiol

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 540 / 2005, anexa 32

Văzând :

- Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1130 / 2006 la Biroul notarului public Mariana Lambrino, achitat integral ;

Se aprobă radierea imobilului situat în stațiunea Mamaia, zona Club


Sen - lac Siutghiol, format din teren în suprafața de 358,57 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 540 / 2005, anexa 32.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

coHSTAWr^ ROMANIA

I; țf| £ JUDETULCONSTANTA

tim CONSILIUL LOCAL

privind radierea imobilului - teren situat în bdul Mamaia nr. 275

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 194 / 2005, anexa 3

Văzând :

- Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1103 / 2006 la Biroul notarului public Darie Ruxandra - Luminița, achitat integral ;

Se aprobă radierea imobilului situat în bdul. Mamaia nr. 275, format


din teren în suprafața de 139,30 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 194 / 2005, anexa 3.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

privind radierea imobilului - teren situat în str. Vasile Canarache

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 193 / 2005, anexa 8

Văzând : - Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1970 / 2006 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriel, achitat integral ;

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Vasile Canarache zona Peninsulă, format din teren în suprafața de 36,98 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 193 / 2005, anexa 8.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

privind radierea imobilului - teren situat în bdul Aurel Vlaicu nr. 85, colț cu prel. Caraiman

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 2

Văzând :

-    dispoziția nr. 2841 / 2005, emisă în baza Legii nr. 10 / 2001;

-    proces verbal de predare - primire nr. 102324 / 2005, încheiat de Serviciul cadastru ;

-    proces verbal de predare - primire nr. 103529 / 2005, încheiat de Serviciul cadastru ;

Se aprobă radierea imobilului situat în bdul Aurel Vlaicu nr. 85, colț cu prel. Caraiman, lângă bl. PCI, format din teren în suprafața de 300 mp (191,58 mp + 108,42 mp), din suprafața totală de 302,47 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 2,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

privind radierea imobilului - teren situat în prelungirea Bucovinei, zona Spitalul Militar

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 3

Văzând :

-    sentința civilă nr. 16775 / 2007 a Judecătoriei Constanța;

-    HCL nr. 544 / 2007 privind aprobarea tranzacției dintre Municipiul Constanța și Damadian Maria Maia, Ținea îrina și Gulbenkian Elisabeta, Pufleni Dumitru șî Pufleni Elena ;

-    Adresa nr, 49596 / 2008 a Serviciului juridic ;

-    proces verbal de predare - primire nr. 45928 / 2008, încheiat de Serviciul cadastru ;

Se aprobă radierea imobilului situat în prelungirea Bucovinei, zona

Spitalul Militar, format din teren în suprafața de 1235 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 2 (faleza Constanța, zona între plaja Modern șî podul Pescărie, în suprafață totală inițiala de 546500 mp - poligon 8).

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

privind radierea imobilului - teren și construcție situat în str. Constantin Brătescu nr. 4

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 23 și 51

Văzând :

-    sentința civilă nr. 2299 / 2006 a Tribunalului Constanța, definitivă prin decizia civilă nr. 298 / C / 2007 a Curții de Apel Constanța;

-    somația emisă de Biroul executorilor judecătorești asociați Stoica - Constantin Adrian și Stoica - Constantin Gabriela - Simona la data de 08.02.2008, în dosarul de executare nr. 108 / 2008 ;

-    Adresa nr. 43575 / 2007 a Serviciului juridic ;

-    Imobilul s-a aflat în administrare RAEDPP cu număr de inventar 11506 ;

-    proces verbal de predare - primire nr. 61955 / 2008, încheiat de Serviciul cadastru ;

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Constantin Brătescu nr. 4, format din teren în suprafața de 56 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

-    terenul - HCL nr. 109 / 2005, pag. 51, în suprafață de 56 mp (restul terenului restituit nu a fost inventariat)

-    construcția - HCL nr. 109 / 2005, pag. 23

Se va comunica către: RAEDPP Constanța

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

c0NSTA^r/î ROMANIA


« JUDEȚUL CONSTANTA Rl JB municipiul CONSTANTA lllfîî CONSILIUL LOCAL

privind radierea imobilului - teren situat în str. Suceava, între bl. U2-X2-V3

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 282 / 2010, anexa 17

Văzând :

-    HCL nr. 178 / 2012 privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Constanța și Cocăneanu Constantin Ioan Dumitru;

-    Contractul de schimb fără sultă autentificat sub nr. 3042 / 2012 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriel ;

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Suceava, între bl. U2-X2-


V3, format din teren în suprafața de 296 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 282 / 2010, anexa 17.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

cONSTAN^ romania i    » JUDEȚUL CONSTANTA

municipiul constanta inflLÎirfî consiliul localprivind radierea imobilului - teren situat în zona Campus, mal lac Siutghiol din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 47 și HCL nr. 540 / 2007, anexa 46

Văzând :

-    Dispoziția nr. 3784 / 2008 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    Procesul verbal de predare ~ primire nr. 105815 / 2008 încheiat de Serviciul

cadastru


Se aprobă radierea imobilului situat în zona Campus, mal lac Siutghiol,


format din teren în suprafața de 4649 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

-    suprafața de 2119 mp - HCL nr. 109 / 2005, pa. 47 (din suprafața totală de 5393,93 mp)

-    suprafața de 2530 mp - HCL nr. 540 / 2007, anexa 46.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

gO^STAN^ romania

1    # JUDEȚUL CONSTANTA

—j—-«    ii rnucTAi

privind radierea imobilului - teren situat în bdul. Aurel Vlaicu nr, 121, zona OMV din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 47

Văzând :

-    Dispoziția nr. 3784 / 2008 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    Procesul verbal de predare - primire nr. 105827 / 2008 încheiat de Serviciul format din teren în suprafața de 1365,18 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag, 47 (din suprafața totală de 11.391,72 mp). .

cadastru


Se aprobă radierea imobilului situat în bdul Aurel Vlaicu, zona OMV,


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

qONSTAW^ ROMANIA $ JlL X JUDETUL CONSTANTA

privind radierea imobilului - teren situat în str. Celulozei nr. 6

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 3

Văzând :

-    Dispoziția nr. 1195 / 2008 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    Procesul verbal de predare - primire nr. 83582 / 2008 încheiat de Serviciul

cadastru


Se aprobă radierea imobilului situat în str. Celulozei nr. 6, format din


teren în suprafața de 9000 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 3 (din suprafața totală de 20.000 mp).

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

coN5TAA/?xl romania


© JUDEȚUL CONSTANTA JL MUNICIPIUL CONSTANTA Ți CONSILIUL LOCAL


privind radierea imobilului - teren și construcție situat în str. General Mânu nr. 17

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 13

și HCL nr. 540 / 2007, anexa 44


Văzând :


- Dispoziția nr. 1192 / 2008 privind restituirea în natură în baza Legii nr. 10 /


2001 ;


-    Imobilul se afla în administrare RAEDPP cu număr inventar 10483 și valoare inventar de 10.192,87 lei ;

-    Protocol de predare - primire nr. 6348 / 2008 întocmit de RAEDPP ;

-    Procesul verbal de predare - primire nr. 83581 Z 2008 încheiat de Serviciul


cadastru


Se aprobă radierea imobilului situat în str. General Mânu nr. 17,


format din teren în suprafața de 134,70 mp și construcție (apartamentul în suprafață de 48,26 mp, situat la etajul 2), din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

-    construcția - HCL nr. 109 / 2005, pag. 13;

-    terenul - HCL nr. 540 / 2008, anexa 44 (din suprafața totală de 239,21 mp).


Se va comunica către: RAEDPP Constanța.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


Onciu Carmen


privind radierea imobilului - construcție situat în str. Călugăreni nr. 34

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 26

Văzând :

-    Dispoziția nr. 3781 / 2007 privind restituirea în natură în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    Imobilul se afla în administrare RAEDPP cu număr inventar 12074 și 12075 și valoare inventar de 126 lei ;

-    Protocol de predare - primire nr. 504 / 2008 întocmit de RAEDPP ;

Se aprobă radierea imobilului - construcție, situat în str. Călugăreni nr. 34, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 26.

Se va comunica către: RAEDPP Constanța.

*Notă: terenul aferent construcției nu a fost cuprins în inventarul domeniului privat al municipiului.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

consta n    romania

1    JL JUDEȚUL CONSTANTA

privind radierea imobilului - teren situat în str. Constantin Brătescu nr. 28bis

din inventarul centralizat ai domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 427 / 2006, anexa 32

Văzând :

- Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 957 / 2007 la Biroul notarial Borună Chirața și asociații, achitat integral

Se aprobă radierea imobilului - teren în suprafață de 3 mp, situat în


str. Constantin Brătescu nr. 28bis, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 427 / 2006, anexa 32.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

privind radierea imobilului - teren situat în str. Fulgerului colț cu Dezrobirii

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 2

Văzând :

-    Dispoziția nr. 3143 / 2008 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001

-    Procesul verbal de predare - primire nr. 85746 / 2008 întocmit de Serviciul cadastru ;

Se aprobă radierea imobilului - teren cu suprafața de 157,30 mp, situat în str. Fulgerului colț cu Dezrobirii, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 2.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

privind radierea imobilului - construcție situat în str. Nicolae Titulescu nr. 21

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 10

Văzând :

-    Sentința civilă nr. 1850 / 2006 a Tribunalului Constanța, definitivă prin decizia civilă nr. 82 / 2007 a Curții de Apel Constanța, irevocabilă prin decizia nr. 937 / 2008 a înaltei Curți de Casație și Justiție ;

-    Imobilul se afla în administrare RAEDPP cu număr inventar 10278 și valoare inventar de 254 lei ;

-    Proces verbal întocmit de Biroul executorilor judecătorești asocîați Stoica -Constantin Adrian și Stoica - Constantin Gabriela - Simona, încheiat la data de 01.07.2008 în dosarul de executare nr. 486/2008 ;

-    Protocol de predare - primire nr. 6558 / 2008 întocmit de RAEDPP ;

Se aprobă radierea imobilului - construcție (S+P+El-2, cu suprafață construită de 462 mp), situat în str. Nicolae Titulescu nr. 21, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 6.

Se va comunica către: RAEDPP Constanța.

*Notă: terenul aferent construcției nu a fost cuprins în inventarul domeniului privat al municipiului.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

cONSTA/V^ ROMANIA 1 țffi X JUDEȚUL CONSTANTA


privind radierea Imobilului - apartament situat în str. Cpt. Dobrilă Eugeniu nr. 1, bl. I, ap. 11

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 16


Văzând :


- Dispoziția nr. 3733 / 2007 privind restituirea în natură în baza Legii nr. 10 /


2001 ;


- Dispoziția nr. 932 / 2009 privind completarea art. 1 din dispoziția nr. 3733 /


2007 ;


-    Imobilul s-a aflat în administrare RAEDPP ; cu număr inventar 16345 ;

-    Actul adițional nr. 2798 / 2009, la protocolul de predare - primire nr. 8607 / 2007 întocmit de RAEDPP ;


Se aprobă radierea imobilului - apartament, situat în str. Cpt. Dobrilă


Eugeniu nr. 1, bl. I, ap. 11, format din 3 camere, balcon și boxă, cu suprafața utilă de 62,66 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 16.


Se va comunica către: RAEDPP Constanța.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


Onciu Carmen


cONSTA/V^ ROMANIA

" JUDEȚUL constanta

ti fîî CONSILIUL LOCAL

privind radierea imobilului - teren situat în zona Tomîs III - Mega Image

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 83 / 2011, anexa 31

Văzând :

-    Dispoziția nr. 2018 / 2011 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    Procesul verbal de predare - primire nr. 75174 / 2011 întocmit de Serviciul

cadastru ;


Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în zona Tomis III - Mega


Image, în suprafață de 97, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 83 / 2011, anexa 31.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

privind radierea imobilului - teren situat în str. Suceava, zona Brotăcei

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 83 / 2011, anexa 52

Văzând :

-    Dispoziția nr. 2018 / 2011 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    Procesul verbal de predare - primire nr. 75189 / 2011 întocmit de Serviciul cadastru ;

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în str. Suceava, zona Brotăcei, în suprafață de 131, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 83 / 2011, anexa 52.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

privind radierea imobilului - teren situat în str. Soveja, zona Piața Tomis III

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 253 / 2011, art. 2

Văzând :

-    Dispoziția nr. 2018 / 2011 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    Procesul verbal de predare - primire nr. 75185 / 2011 întocmit de Serviciul cadastru ;

Se aprobă radierea imobilului - teren, situat în str. Soveja, zona Piața Tomis III, în suprafață de 16 mp (16,55 mp conform inventar), din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 253 / 2011, art. 2.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Onciu Carmen

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA