Hotărârea nr. 13/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

1


Romania

Județul Constanta Municipiul Constanta Consiliul local


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data

de. 1.3 ...02.. .2015...........

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Gabriel Marius Stan înregistrată sub nr. 143999 / 30.10.2014, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției gospodărire comunală înregistrat sub nr. 140212 / 22.10.2014.

Văzând dispozițiile Legii nr. 99 / 2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 / 2006; ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119 / 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind meciul de viață al populației; și a Ordinului Autorității Naționale de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice nr. 110 /2007 care a aprobat Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a punctul 14 și art 115 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare a municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - începând cu data aprobării prezentei, prevederile art. 1 al H.C.L. nr. 602 / 14.12.2007 referitoare la Regulamentul serviciului public de salubrizare a municipiului Constanța, precum și orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 602 / 2007 rămân neschimbate

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției gospodărire comunală, în vederea aducerii la îndeplinire precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

19

Prezenta hotărâre a fost aprobată de ...... consilieri, din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

COJOC MARIOARA

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar

Marcela Enache

Constanta

Nr. 13    /    2015

CAP. I

Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1

Domeniul de aplicare

ART. 1 (1) Prezentul regulament a fost întocmit conform Legii nr. 101 / 25.04.2006, republicată în 2014, a serviciului de salubrizare a localităților; a Ordinului nr. 119/ 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă și sănătate publică privind modul de viață al populației; și a Ordinului nr. 110 / 09.07.2007 care a aprobat Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare a localităților, iar prevederile acestui regulament se aplică serviciului public de salubrizare a municipiului Constanța, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat și organizat la nivelul municipiului Constanța pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța.

(2)    Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

(3)    Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

(4)    Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul municipiului Constanța, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

(5)    Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament au caracter minimal. Primăria Municipiului Constanța poate aproba, la încheierea contractelor de salubrizare, și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, după dezbaterea acestora.

ART. 2

Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

a)    colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

b)    colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

c)    organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

d)    operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

e)    sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

f)    măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

g)    curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

h)    colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

i)    organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

j)    administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

k)    dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

ART. 3

Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

a)    protecția sănătății populației;

b)    autonomia locală și descentralizarea serviciilor;

c)    responsabilitatea față de cetățeni;

d)    conservarea și protecția mediului înconjurător;

e)    asigurarea calității și continuității serviciului;

f)    tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

g)    nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;

h)    transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

i)    administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și a banilor publici;

j)    securitatea serviciului;

k)    dezvoltarea durabilă.

ART. 4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

4.1.    autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

4.2.    compost - produs rezultat din procesul de fermentare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile supuse compostării;

4.3.    colectare - strângerea, cu sau fără sortare, a deșeurilor în vederea transportării lor;

4.4.    colectare selectivă - colectarea deșeurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, în saci de plastic, recipiente, containere compartimentate;

4.5.    curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

4.6.    curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

4.7.    depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran;

4.8.    deratizare - activitatea de stârpire a șoarecilor și șobolanilor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

4.9.    deșeu - orice substanță sau obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, de care deținătorul se debarasează, are intenția sau obligația de a se debarasa;

4.10.    deșeuri similare - deșeurile care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere.

4.11.    deșeu biodegradabil - deșeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe;

4.12.    deșeu cu regim special - deșeu a cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

4.13.    deșeu din construcții și demolări - deșeu rezultat în urma demolării sau construirii clădirilor, șoselelor și a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este încadrat ca deșeu periculos conform prevederilor legale în vigoare;

4.14.    deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu;

4.15.    deșeu menajer - deșeurile provenite din gospodării/ locuințe;

4.16.    deșeu municipal - deșeurile menajere și similare;

4.17.    deșeuri periculoase - deșeurile încadrate generic, conform legislației specifice privind regimul deșeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deșeuri și care au cel puțin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;

4.18.    deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

4.19.    deșeuri de echipamente electrice și electronice - denumite în continuare DEEE - echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deșeuri;

4.20.    deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

4.21.    deșeuri solide - componente rezultate din activitățile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de întrebuințare sau nu mai fac folosință utilizatorului și care sunt precolectate de către acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare;

4.22.    deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

4.23.    deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe, care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

4.24.    deținător - producătorul de deșeuri ori persoana fizică sau juridică ce are deșeuri în posesie;

4.25.    dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

4.26.    dezinsecție - activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

4.27.    ecarisare - activitatea de colectare a deșeurilor de origine animală/subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activitățile de transport, depozitare și manipulare a acestora, după caz;

4.28.    gestionare - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor operații și îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;

4.29.    gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor meteorice;

4.30.    incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de căldură, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

4.31.    instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate;

4.32.    indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului titular al licenței;

4.33.    licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

4.34.    măturat - activitatea de salubrizare a municipiului, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă sau de agrement ale așezărilor urbane ori rurale;

4.35.    neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

4.36.    precolectare - activitatea utilizatorului de strângere și depozitare temporară a deșeurilor municipale sau a deșeurilor solide asimilabile cu deșeurile municipale în recipiente, containere ori puncte gospodărești, amplasate în spații special amenajate;

4.37.    preselectare - activitatea de selectare prealabilă a deșeurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale;

4.38.    producător - orice persoană din a cărei activitate rezultă deșeuri și/sau care efectuează operațiuni de pretratare, de amestecare sau alte operațiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziției acestor deșeuri;

4.39.    reciclare - operațiunea de prelucrare a unui deșeu în vederea refolosirii;

4.40.    rețetă - ansamblu de specificații - sortimente, cantități, concentrațiile soluțiilor -care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune - deratizare, dezinfecție sau dezinsecție - și un anumit tip de obiectiv;

4.41.    salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al municipiului;

4.42.    sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

4.43.    sortare - activitatea de separare pe sortimente și depozitare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați;

4.44.    spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

4.45.    stație de transfer - spațiu special amenajat pentru depozitarea temporară a deșeurilor colectate din municipiul Constanța, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de sortare/tratare sau la un depozit de deșeuri.

4.46.    stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, spații de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a municipiului și evitării formării prafului;

4.47.    tratare mecano-biologică - totalitatea proceselor fizice, chimice și biologice care schimbă caracteristicile deșeurilor, în scopul reducerii volumului și caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor;

4.48.    tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

4.49.    utilizator - persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii.

ART. 5

(1)    Serviciul public de salubrizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea Primăriei Municipiului Constanța ori ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării municipiului Constanța.

(2)    Serviciul public de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunității locale a municipiului Constanța.

(3)    Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

(4)    în sensul prezentei legi, sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

a)    puncte de colectare separată a deșeurilor;

b)    stații de producere a compostului;

c)    stații de transfer;

d)    stații de sortare;

e)    baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;

f)    depozite de deșeuri;

g)    incineratoare;

h)    stații de tratare mecano-biologice.

(5)    Activitățile specifice serviciului de salubrizare se gestionează și se exploatează prin intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori, licențiate în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu excepția operatorilor care desfășoară activitățile prevăzute la art. 2 lit. b)-e), h) și i), care sunt reglementate prin legi speciale și/sau care se desfășoară ocazional.

(6)    Proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile se implementează în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

(7)    Primăria Municipiului Constanța elaborează, aprobă și controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, ținând seama de prevederile legislației în vigoare, de documentațiile de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, precum și de programele de dezvoltare economico-socială a municipiului Constanța.

(8)    Strategiile adoptate la nivelul municipiului Constanța vor urmări, în principal, următoarele obiective:

a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

b)    susținerea dezvoltării economico-sociale a municipiului Constanța;

c)    promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;

d)    stimularea mecanismelor economiei de piață;

e)    dezvoltarea durabilă a serviciului;

f)    gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

g)    promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

h)    protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

i)    consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;

j)    adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare, precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;

k)    informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;

l)    respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților;

m)    respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național și județean.

(9)    în cazurile de nerespectare de către operatori a obligațiilor contractuale asumate, Primăria Municipiului Constanța poate solicita, pe baza unor analize și justificări fundamentate, retragerea licenței de către A.N.R.S.C., penalizări sau daune-interese, pot încasa garanțiile de bună execuție sau poate rezilia contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare.

(10)    Primăria Municipiului Constanța poate face parte din asociații de dezvoltare intercomunitară, în condițiile stabilite de Legea nr, 51/2006, republicată, în vederea înființării, organizării și exploatării în interes comun a serviciului de salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investiții comune, specifice infrastructurii acestui serviciu. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară astfel înființate vor acționa în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, conform mandatului încredințat de acestea prin documentele constitutive ale asociației.

(11)    în exercitarea prerogativelor acordate prin Legea nr. 101 / 25.04.2006, republicată în 2014, a serviciului de salubrizare a localităților și a Ordinului nr. 110 / 09.07.2007, Primăria Municipiului Constanța are față de operatorul serviciului de salubrizare, următoarele obligații.

a)    să asigure tratament egal pentru toți operatorii serviciilor de salubrizare care acționează în cadrul municipiului Constanța sau al asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz;

b)    să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile de interes public, cu precădere la acele informații care asigură pregătirea ofertelor și participarea la procedurile de atribuire a contractelor prin care se deleagă gestiunea serviciului;

c)    să aducă la cunoștință publică hotărârile și dispozițiile având ca obiect serviciul de salubrizare;

d)    să selecteze și să stabilească partenerii privați pentru proiectele de asociere sau de formare de societăți mixte numai în conformitate cu procedurile legale specifice fiecărui tip de contract de delegare a gestiunii;

e)    să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public;

f)    să acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotărârea de dare în administrare/hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

g)    să aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispozițiilor legale;

h)    să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor.

(12)    Primăria Municipiului Constanța are obligația să achite operatorilor sumele convenite prin contract pentru prestațiile pe care aceștia le efectuează în beneficiul întregii comunități.

(13)    Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Constanța sau ale asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare și caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al președintelui acesteia.

(14)    Raporturile juridice dintre Consiliul Local al Municipiului Constanța sau dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară și operatorii serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin:

a)    hotărâri privind darea în administrare a serviciului, adoptate de Consiliul Local al Municipiului Constanța, în cazul gestiunii directe;

b)    hotărâri privind atribuirea și încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate de Consiliul Local al Municipiului Constanța ori, după caz, de adunările generale ale asociațiilor, în cazul gestiunii delegate.

(15)    Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se încheie numai pe baza hotărârilor prevăzute la art 5 alin. (14) lit. b).

(16)    Relațiile dintre operatorii serviciului de salubrizare și utilizatorii individuali se desfășoară pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare și ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de Primăria Municipiului Constanța pe baza legislației în vigoare, aplicabilă acestui serviciu.

(17)    Atribuirea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se efectuează distinct de celelalte activități specifice serviciului de salubrizare.

(18)    Operatorii serviciului de salubrizare care participă la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada competenței tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului și a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi și calitativi prevăzuți în regulamentul serviciului de salubrizare și pentru toate tipurile de activități contractate.

(19)    Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. Durata contractului de delegare poate fi prelungită, în aceleași condiții contractuale, ori de câte ori Primăria Municipiului Constanța o solicită operatorului, pe baza unei fundamentări tehnico-economice pentru buna executare a serviciului, pentru realizarea unor investiții noi impuse de modificarea legislației comunitare/naționale sau a strategiei locale în domeniul gestionării deșeurilor, care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la finalizarea contractului decât printr-o creștere excesivă a tarifelor și/sau a taxelor. Prelungirea se poate face cu condiția ca durata maximă a contractului să nu depășească 49 de ani.

(20)    Prelungirea va fi aprobată, în condițiile art. 5 alin. (19), de Consiliul Local al Municipiului Constanța. Contractul de delegare va fi prelungit, în condițiile legii, printr-un act adițional încheiat între operatori și Primăria Municipiului Constanța sau asociațiile de dezvoltare intercomunitarâ, având ca obiect de activitate serviciile de salubrizare, în baza mandatului primit.

(21)    Stabilirea duratei de prelungire a contractului cu încălcarea dispozițiilor art. 5 alin.(19) și (20) atrage nulitatea de drept a actului adițional de prelungire a duratei contractului de delegare a gestiunii.

(22)    Bunurile proprietate publică a Primăriei Municipiului Constanța, utilizate pentru prestarea serviciului de salubrizare, pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale.

(23)    Bunurile proprietate privată a Primăriei Municipiului Constanța, utilizate pentru prestarea serviciului de salubrizare, pot fi date în administrare, concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(24)    Calitatea de operator se dobândește în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată.

(25)    Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnați fie prin hotărâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii delegate.

(26)    Operatorii serviciului de salubrizare beneficiază, în temeiul prezentei legi, de aceleași drepturi și obligații în raporturile cu Primăria Municipiului Constanța sau cu utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de țara de origine din Uniunea Europeană ori de modalitatea de gestiune adoptată.

(27)    Drepturile și obligațiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, obiectivele și sarcinile acestora, precum și indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se stabilesc prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și se precizează în regulamentul serviciului de salubrizare.

ART. 6

Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, cel puțin indicatorii de performanță minimali specificați în anexa R1 a prezentului regulament.

SECȚIUNEA a 2-a

Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7

(1)    Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul municipiului Constanța au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

(2)    Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

(3)    Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice, utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

(4)    Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de Primăria Municipiului Constanța, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

SECȚIUNEA a 3-a

Documentația tehnică

ART. 8

(1)    Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

(2)    Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

(3)    Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

ART. 9

(1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

a)    actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

b)    planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

c)    planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

d)    planurile clădirilor sau construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

e)    cărțile tehnice ale construcțiilor;

f)    documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

g)    procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

h)    proiectele de execuție a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

i)    documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

1.    procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

2.    procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

3.    procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

4.    procese-verbale de punere în funcțiune;

5.    lista echipamentelor montate în instalații, cu caracteristicile tehnice;

6.    procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

7.    documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

j)    schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

k)    instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

l)    normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

m)    planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

n)    regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

o)    avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;

p)    inventarul instalațiilor și liniilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;

q)    instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

r)    documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

s)    registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

t)    bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

(2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

ART. 10

(1)    Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

(2)    Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

(3)    Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. în cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

(4)    în timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 11

(1)    Atât Primăria Municipiului Constanța, în cazul când deține instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, cât și operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

(2)    La încheierea activității, operatorul va preda Primăriei Municipiului Constanța, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

(3)    Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menționa:

a)    data întocmirii documentului;

b)    numărul de exemplare originale;

c)    calitatea celui care a întocmit documentul;

d)    numărul de copii executate;

e)    necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;

f)    data fiecărei revizii sau actualizări;

g)    calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;

h)    data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

i)    lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;

j)    lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.

SECȚIUNEA a 4-a îndatoririle personalului operativ ART. 12

(1)    Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

(2)    Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

(3)    Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilește de operator în procedurile proprii în funcție de:

a)    gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

b)    gradul de automatizare a instalațiilor;

c)    gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

d)    necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

ART. 13

în timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

CAP. II

Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare

SECȚIUNEA 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

ART. 14

Operatorul care colectează, transportă, tratează, stochează sau depozitează deșeuri trebuie să cunoască:

a)    tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie eliminate;

b)    cerințele tehnice generale;

c)    măsurile de precauție necesare;

d)    informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

ART. 15

Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea și transportul deșeurilor municipale trebuie realizată în astfel de condiții încât să se asigure:

a)    protejarea sănătății populației;

b)    protecția mediului înconjurător;

c)    menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a municipiului;

d)    conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora.

ART. 16

(1)    Persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri municipale trebuie să realizeze activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deșeurilor, în condiții salubre, în spații special amenajate și prin sistemele propuse și asigurate de operatorul de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deșeurilor de acest tip.

(2)    Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deșeuri municipale, în pungi/saci de plastic de culori diferite, aferente fiecărui tip de deșeu sau de amestec de deșeuri, puse la dispoziție contra cost de operatorul de salubrizare sau a căror valoare va fi cuprinsă în tariful de salubrizare. La gospodăriile individuale precolectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului.

(3)    Deșeurile specifice predominant vegetale, precolectate din parcuri, curți și grădini, se transporta la sistemul de reciclare prin compostare, dacă există un sistem amenajat în acest scop de Primăria Municipiului Constanța.

(4)    Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

(5)    Deșeurile agricole, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei. Se interzice transportul deșeurilor agricole pe drumurile aparținând domeniului public de persoane fizice sau juridice, cu excepția operatorilor serviciului de salubrizare.

ART. 17

(1) Colectarea deșeurilor municipale se face numai în recipiente închise cu capac sau pungi/saci de plastic.

(2)    în funcție de sistemul de precolectare adoptat prin contract, colectarea se poate realiza si separat, conform prevederilor art. 16 alin. (2).

(3)    Fracțiunea biodegradabilă din deșeurile municipale și asimilabile acestora va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate și predate la stația proprie de compostare sau la cea pentru care există un contract de depozitare și/sau compostare la care este arondat municipiul Constanta.

I

(4)    Containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conținute în deșeurile municipale și asimilabile acestora vor fi inscripționate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administrației și internelor și a actualizărilor legale ulterior.

(5)    în vederea realizării activității de colectare, operatorul care asigură activitatea de colectare și transport va dota platformele de deșeuri amenajate prin grija Primăriei Municipiului Constanța, conform legii, cu recipiente de colectare adecvate.

ART. 18

(1)    Operatorul împreună cu Primăria Municipiului Constanța au obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare activității de precolectare și colectare.

(2)    Primăria Municipiului Constanța poate institui taxe speciale în cazul prestațiilor de care beneficiază producătorii de deșeuri individuali fără contract, care sunt obligați prin taxa speciala plătită de a achita operatorului de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru aceștia.

(3)    Operatorul are obligația, în condițiile art. 18 alin. (2), de a dota spațiile de colectare pentru toți producătorii de deșeuri, chiar dacă aceștia nu au contract de prestare încheiat cu acesta.

(4)    Pentru stimularea precolectării selective, taxele instituite se vor aplica numai pentru producătorii de deșeuri individuali fără contract de prestări servicii încheiat cu operatorul serviciului.

ART. 19

(1)    Punctele de colectare vor fi dotate de către operatorul de salubrizare cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu ritmicitatea de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

(2)    în vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

(3)    Operatorul va suplimenta capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se depozitează deșeuri municipale în afara lor.

(4)    Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului, sau operatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

(5)    Pentru grupuri de gospodării individuale sau condominii care nu sunt prevăzute cu tobogan pentru evacuarea deșeurilor, spațiile de colectare exterioare puse la dispoziție de Primăria Municipiului Constanța se amenajează astfel încât să permită amplasarea numărului necesar de recipiente care să asigure capacitatea de depozitare, corelată cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spații vor fi împrejmuite, acoperite și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a platformei de depozitare a deșeurilor municipale pe domeniul public se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie de minim 10 m.

(6)    Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor, care se vor realiza prin grija Primăriei Municipiului Constanța, vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate și, în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații sau a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, ce pot fi racordate la rețeaua de canalizare sau la cămine de colectare etanșe și care vor fi golite periodic prin grija operatorului.

(7)    Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare, urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART. 20

(1)    Recipientele amplasate pe căile publice pentru depozitarea deșeurilor stradale trebuie să fie în număr suficient, cu volume adecvate și montate la distanțe optime, golindu-se periodic, la cel mult două zile în perioada 1 aprilie-1 octombrie și cel mult o dată la 3 zile în perioada 1 octombrie-1 aprilie.

(2)    Evacuarea deșeurilor menajere de la locurile de producere și colectare la locul de neutralizare se face de preferință zilnic, fără a se depăși următoarele termene maxime.

a)    în perioada 1 aprilie-1 octombrie:

-    zilnic, din zonele centrale și de la unitățile de alimentație publică, unitățile sanitare cu paturi, grădinițe și creșe;

-    la cel mult două zile, din celelalte zone.

b)    în perioada 1 octombrie-1 aprilie:

-    la cel mult 3 zile, din toate zonele.

(3)    Intervalul între două colectări prevăzut la alin. (1) și (2) poate fi mărit cu avizul autorității de sănătate publică teritorială.

(4)    Colectarea deșeurilor selecționate se realizează la un interval de timp stabilit de operator împreună cu Primăria Municipiului Constanța, în funcție de cantitățile colectate și de volumul recipientelor de colectare.

(5)    Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului nr. 2 din Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.

ART. 21

Colectarea deșeurilor municipale și stradale se poate face în următoarele moduri:

a)    colectarea ermetică în autovehicule compactoare;

b)    colectarea în containere închise;

c)    colectarea prin schimb de recipiente;

d)    colectarea realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asigurați de operator;

e)    alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

ART. 22

(1)    Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

(2)    Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

(3)    încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

(4)    Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

(5)    în cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

(6)    Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat, chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

(7)    în cazul în care lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând atât Primăria Municipiului Constanța cât și utilizatorul despre acest fapt, precum și eventuala suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

(8)    Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

ART. 23

Primăria Municipiului Constanța, poate aplica tarife diferențiate, stimulative pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale.

ART. 24

(1)    La nivelul municipiului Constanța, transportul deșeurilor municipale și al deșeurilor similare colectate separat, de la deținătorii de deșeuri, se efectuează numai de către operatorii licențiați care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu Primăria Municipiului Constanța sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activități.

(2)    Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament), și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare.

(3)    Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

(4)    Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura municipiului și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor alei înguste, accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

(5)    Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

(6)    Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile locale competente. Pentru minimizarea distanțelor de transport se pot utiliza stații de transfer.

(7)    Primăria Municipiului Constanța stabilește intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale, de preferat între orele 22,00-6,00 pe toate arterele care au un iluminat public corespunzător, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare.

(8)    Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, Primăria Municipiului Constanța va analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale cu precădere în intervalul orar 22,00-6,00 de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de precolectare.

(9)    Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al municipiului. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate al municipiului, dacă nu există stație de epurare proprie.

(10)    Primăria Municipiului Constanța are calitatea de deținător legal al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria teritorială a municipiului Constanța.

(11)    Preluarea deșeurilor din recipientele și/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii licențiați pentru prestarea activității în aria de delegare respectivă constituie infracțiune de furt și se sancționează potrivit legii.

ARȚ. 25

(1)    în situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritățile locale, trebuie să anunțe Primăria Municipiului Constanța și utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această perioadă și programul de colectare.

(2)    Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectați cu capacități de precolectare suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

(3)    în cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

ART. 26

(1)    După colectare, deșeurile municipale vor fi supuse procesului de sortare/tratare în stațiile de sortare/tratare, dacă acestea există în aria administrativ-teritorială a municipiului Constanța.

(2)    Este interzisă depozitarea fără sortarea/tratarea prealabilă a deșeurilor municipale dacă în aria administrativ-teritorială a municipiului există o stație de sortare/tratare care poate sorta cel puțin o parte din deșeurile colectate din municipiu.

ART. 27

Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:

a)    să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

b)    să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

c)    să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

d)    să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

e)    să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament;

f)    să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

g)    să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

ART. 28

Operatorii care asigură activitatea de colectare și transport al deșeurilor au și următoarele obligații:

a)    să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

b)    să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

c)    să proceseze, conform prezentului regulament și actelor normative în vigoare, deșeurile din construcții colectate ca urmare a abandonării acestora pe domeniul public;

d)    să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de Primăria Municipiului Constanța.

SECȚIUNEA a 2-a

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

ART. 29

(1)    Instituțiile publice, asociațiile, fundațiile și persoanele fizice deținătoare de deșeuri de ambalaje au obligația să depună, selectiv, ambalajele și deșeurile de ambalaje în recipiente sau containere diferite, inscripționate corespunzător, amplasate în locuri special amenajate, stabilite de Primăria Municipiului Constanța.

(2)    Tipul și numărul de containere trebuie alese în funcție de condițiile și tipurile de materiale din ambalaje.

(3)    Containerele sau recipientele de colectare vor fi amplasate astfel încât să fie ușor accesate de populație (în apropierea locuințelor), manipularea și depozitarea lor în locurile stabilite să nu creeze disconfort pentru persoanele care locuiesc în apropierea acestor locuri (miros, zgomot), locațiile să fie ușor accesibile operatorului de salubrizare, să se încadreze în imaginea arhitecturală a zonei și să poată fi spălate/curățate/dezinfectate la locul de amplasare.

ART. 30

(1)    Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de precolectare sau colectare a deșeurilor municipale.

(2)    Deșeurile voluminoase se vor colecta periodic și vor fi transportate de operatorul serviciului de salubrizare care prestează activitatea în aria administrativ-teritorială încredințată, la stația de sortare.

(3)    Deșeurile voluminoase vor fi depozitate de deținătorul acestora, în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de Primăria Municipiului Constanța, sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

(4)    Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor și cantităților acestora. în această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cele aprobate de Primăria Municipiului Constanța în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate cu capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

ART. 31

Deșeurile voluminoase provenite de la populație sau de la operatori economici -mobilă, obiecte casnice, deșeuri textile, vegetale, lemnoase - vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de Primăria Municipiului Constanța și comunicat populației și operatorilor economici.

ART. 32

(1)    Primăria Municipiului Constanța are obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere, provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

(2)    Colectarea se va realiza selectiv, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase, incluzându-se în acestea și deșeurile de echipamente electrice și electronice, să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să se poată organiza astfel încât să poată asigura fluxul tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare deșeuri sau materiale refolosibile sau valorificabile.

(3)    în vederea reducerii cantității de DEEE eliminate ca deșeuri municipale nesortate și pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii de DEEE trebuie să le predea la punctele de colectare constituite special în acest scop.

(4)    Punctele de colectare se amplasează în locuri și la distanțe care să asigure un acces ușor, ținând seama în special de densitatea populației.

(5)    La punctele de colectare operatorul are obligația de a prelua DEEE de la posesorii finali și distribuitori.

(6)    Colectarea și transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât să optimizeze refolosirea și reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi refolosite sau reciclate.

(7)    După terminarea acțiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să igienizeze locul/locurile din care s-a realizat colectarea, prin măturare și spălare.

ART. 33

Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

a)    data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la stația de sortare, în vederea sortării;

b)    punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

c)    cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat;

d)    cantitățile de deșeuri rezultate în urma sortării, pe sortimente;

e)    cantitățile de componente sau aparate întregi ce urmează a fi refolosite, cu denumirea lor;

f)    cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

ART. 34

Deșeurile din construcții și demolări sunt deșeuri solide rezultate în urma demolării sau construirii clădirilor, șoselelor și a altor structuri. în mod uzual, aceste deșeuri conțin pământ vegetal, nisip, pietriș, substanțe gudronate sau rezultate din gudron, argilă, substanțe cu lianți bituminoși sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn, zidărie, materiale pentru acoperișuri, tencuieli și ipsos, pastă de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, bârne de lemn și altele asemenea.

ART. 35

(1) Deșeurile provenite din activitățile de construcții și demolări se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către un operator, în baza unui contract de prestări servicii, în depozite specializate pentru primirea acestor tipuri de deșeuri.

(2)    Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către Primăria Municipiului Constanța este condiționată de existența unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deșeurilor rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demolări și construcții. Executantul lucrării are obligația de a precolecta deșeurile rezultate din activitatea sa în containere specializate proprii sau puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare. Transportul, în vederea depozitării deșeurilor rezultate din activitățile enumerate, se realizează numai cu mijloacele operatorului de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii.

(3)    Precolectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă depozitarea deșeurilor provenite din activitatea de construcții și demolări în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

(4)    Transportul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări se realizează în containerele în care s-a realizat precolectarea sau în basculante prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

(5)    în cazul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

ART. 36

Depozitarea deșeurilor neutralizate se face cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată, în sectoarele din cadrul depozitelor de deșeuri stabilite de Primăria Municipiului Constanța pentru amenajarea depozitului pentru deșeurile provenite din construcții și demolări.

ART. 37

(1)    Deșeurile din construcții și demolări pot fi supuse proceselor de reciclare și recuperare, putând fi utilizate pentru reamenajări de drumuri sau alte activități după ce au fost supuse procesării, neutralizării și pretratării în stații de sortare.

(2)    Deșeurile din construcții și demolări pot fi tratate atât separat de deșeurile municipale, cât și împreună cu acestea, cu excepția cazului în care în componența acestora se regăsesc substanțe sau materiale clasificate ca fiind periculoase.

ART. 38

(1)    Materialele care conțin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate cu celelalte deșeuri și se realizează astfel încât să nu se degaje fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

(2)    Containerele în care se precolectează materialele rezultate din construcții și demolări care au caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și inscripționarea acestora cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". Aceste containere se depozitează numai pe domeniul aparținând producătorului de deșeu, în spațiu îngrădit.

(3)    în autorizația de construire trebuie să se menționeze actele normative care reglementează gestionarea deșeurilor provenite din construcții și demolări și regimul deșeurilor periculoase.

ART. 39

Deșeurile rezultate din construcții, care nu sunt poluate, cum ar fi pământul și rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităților de mediu, la alte lucrări de construcție, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcția drumurilor, în cazul în care acestea sunt realizate pe raza teritorială a municipiului Constanta.

ART. 40

Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al Primăriei Municipiului Constanța.

SECȚIUNEA a 3-a

Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

ART. 41

(1)    Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică,

(2)    Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să organizeze activitatea de prelucrare și neutralizare a deșeurilor în instalații proprii sau ale unor terți autorizați pentru aceste activități.

(3)    Metodele și tehnologiile de neutralizare a deșeurilor trebuie să fie avizate din punct de vedere sanitar.

ART. 42

(1)    La neutralizarea prin compostare a deșeurilor organice biodegradabile se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul, în acest scop, se asigură condiții de colectare separată a acestui tip de deșeuri.

(2)    Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 43

Instalațiile de incinerare a deșeurilor vor trebui să aibă aviz de funcționare conform legislației în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

ART. 44

(1)    în vederea predării deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora la instalațiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare.

(2)    Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deșeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să accepte recepția deșeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare.

(3)    Trebuie cunoscute:

a)    compoziția fizică și, în măsura posibilului, compoziția chimică a deșeurilor;

b)    toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare;

c)    riscurile inerente deșeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate și măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor.

ART. 45

Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică a deșeurilor astfel încât cantitatea de deșeuri depozitate să fie minimă, iar veniturile din reciclarea materialelor recuperabile să acopere cheltuielile aferente.

SECȚIUNEA a 4-a

Operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare

ART.46

Operatorul care administrează stații de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare trebuie să cunoască:

a)    cerințele tehnice generale;

b)    măsurile de precauție necesare;

c)    informațiile privind originea, destinația precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

ART. 47

Prestarea serviciului de operare/administrare stații de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare trebuie realizată în astfel de condiții încât să se asigure:

a)    protejarea sănătății populației;

b)    protecția mediului înconjurător;

c)    menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a municipiului.

ART. 48

(1)    înființarea unor stații de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare se va face în municipiul Constanța numai cu respectarea tuturor condițiilor legale, tehnice și de protecția muncii în vigoare pentru acest tip de activitate.

(2)    Operatorul care își organizează o stație de transfer a deșeurilor industriale periculoase trebuie să-și includă în Planul de gestionare a deșeurilor prevederi privind cantitățile maxime admise la stocare și modul și locul de tratare ulterioară a deșeurilor.

ART. 49

(1) Stațiile de transfer au rolul de a asigura tranzitul deșeurilor, îndeosebi a celor industriale periculoase, de la generatorii de deșeuri către instalațiile de valorificare/eliminare.

(2)    Stațiile de transfer pentru deșeuri industriale periculoase impun, ca orice facilitate pentru gestionarea deșeurilor periculoase, luarea unor măsuri severe pentru protecția mediului și a personalului. Ca urmare, investițiile necesare pentru amenajarea și chiar operarea stațiilor de transfer al deșeurilor industriale periculoase pot fi semnificative.

(3)    Se vor utiliza de echipamente specializate de transport (containere ISO, containere siloz) care răspund exigențelor de mediu și celor ale convențiilor europene în vigoare.

(4) Stația de transfer cuprinde :

•    clădirea administrativă și punctul de control/acces;

•    sisteme de protecție a mediului și a sănătății populației;

•    spații pentru stocarea corespunzătoare, în siguranță, a deșeurilor;

•    echipamente de acțiune contra incendiilor, unde este cazul;

•    echipamente de transfer aferente.

ART. 50

(1)    Transportul deșeurilor periculoase trebuie realizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare actualizate, cum sunt: H.G. nr. 1.168 / 23.12.2013 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri; cu Directiva privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase 2006/121/EC; Directiva 67/548/CEE cu legislația națională prin care a fost transpusă aceasta directivă, O.U.G. nr. 145 / 4.11.2008 cu modificările și completările ulterioare.

(2)    Transportul intern al deșeurilor se realizează conform H.G. nr. 1.061 / 10.09.2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României, cu actualizările și modificările legislative ulterioare.

SECȚIUNEA a 5-a

Sortarea deșeurilor municipale

ART. 51

(1)    Pentru reducerea volumului, a cantității, facilitând manevrarea, și pentru creșterea gradului de recuperare, deșeurile destinate depozitării trebuie sortate, pe măsură introducerii sistemelor de sortare în municipiul Constanta.

(2)    Paralel cu sortarea, operatorul va asigura transportul corespunzător tipurilor de materiale sortate, la depozitul propriu de stocare a acestor materiale sau la depozitele gestionate de operatori economici specializați.

(3)    Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie să fie autorizate de către autoritățile care gestionează problemele de protecție a mediului și de sănătate publică.

(4)    Operatorul împreună cu Primăria Municipiului Constanța vor stabili modalitatea de predare și valorificare a materialelor recuperate, inclusiv facilitățile acordate utilizatorilor care aplică precolectarea selectivă.

(5)    Operatorul împreună cu Primăria Municipiului Constanța vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării și valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă și audiovizuală, broșuri, afișe, inclusiv în școli.

ART. 52

(1)    în cazul sistemelor de precolectare separată a deșeurilor majoritar organice, biodegradabile sau în urma unei acțiuni de selectare și separare a deșeurilor organice de alte deșeuri provenite din activitatea menajeră, acestea vor fi procesate în stații speciale de compostare, din momentul realizării acestor stații de compostare în municipiu.

(2)    Deșeurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodăriile individuale ale populației, din parcuri și din piețe vor fi colectate separat și vor fi transportate la stațiile de compostare, din momentul realizării acestora .

ART. 53

Operatorii care asigură activitatea de sortare a deșeurilor au și următoarele obligații specifice:

a)    să dețină spații special amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor, inclusiv pentru anvelope, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

b)    să evite formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți;

c)    să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

d)    să se îngrijească de depozitarea sau incinerarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

ART. 54

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a)    să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru depozitarea temporară a materialelor reciclabile;

b)    să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

c)    să aibă, opțional, cântare de bandă în cazul în care transportul deșeurilor sortate se realizează pe bandă rulantă;

d)    să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

e)    să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

f)    să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând municipiului Constanta;

g)    să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

h)    să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu sortat;

i)    să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a depozitului fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

j)    să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

k)    să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminanța necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

l)    să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

m) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

ART. 55

Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apă și de canalizare în emisari sau în rețeaua de canalizare a municipiului Constanta.

SECȚIUNEA a 6-a

Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

ART. 56

(1)    Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(2)    în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Primăria Municipiului Constanța va stabili intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare și spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

(3)    Prin excepție de la prevederile art. 56 alin. (2) operațiile de stropire, măturare și spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

(4)    Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.

(5)    Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

(6)    Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

ART. 57

(1)    Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

(2)    Din punct de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

(3)    întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(4)    Operațiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

(5)    Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, care vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate.

(6)    Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuare, spații verzi sau altele asemenea.

(7)    Deșeurile de tip stradal, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

ART. 58

(1)    Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de Primăria Municipiului Constanta în funcție de condițiile meteorologice concrete.

(2)    Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

(3)    La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

ART. 59

(1)    Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

(2)    Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

(3)    Perioada în care se execută operațiunea de spălare este aceeași cu cea prevăzută la art. 58 alin. (1).

(4)    Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

(5)    Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la art. 59 alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

(6)    Operatorul are obligația să anunțe Primăria Municipiului Constanța, în legătură cu toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

(7)    Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună.

(8)    Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

ART. 60

(1)    Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Constanța sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autoritatilor competente, pe baza avizului sanitar.

(2)    în cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(3)    în toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(4)    Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de Primăria Municipiului Constanța.

SECȚIUNEA a 7-a

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

ART. 61

(1)    Operatorul care prestează activitatea de curățare și transportul zăpezii își va organiza sistemul de informare și control atât asupra stării drumurilor, cât și în ce privește modul de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

(2)    Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program de acțiune comun cu Primăria Municipiului Constanța, până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

a)    pregătitoare;

b)    de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

c)    de prevenire și combatere a poleiului.

ART. 62

Primăria Municipiului Constanța împreună cu operatorul vor lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

a)    stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul municipiului și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

b)    organizarea unităților operative de acțiune;

c)    întocmirea planului operativ;

d)    elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă.

ART. 63

Planul operativ de acțiune în timpul iernii va cuprinde cel puțin:

a)    centralizatorul materialelor chimice și antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

b)    centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire și transport necesare;

c)    lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

d)    lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

e)    lista mijloacelor de comunicare;

f)    lista persoanelor responsabile, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

g)    inventarul gospodăresc și al echipamentelor de protecție;

h)    lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

i)    dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

ART. 64

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

ART. 65

(1)    îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

(2)    îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

(3)    Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

(4)    în funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

ART. 66

(1)    în cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

(2)    în cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

(3)    Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul municipiului.

(4)    Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

ART. 67

(1)    Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din municipiul Constanța pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă".

(2)    Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al Primăriei Municipiului Constanța, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

(3)    în cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

a) numele și prenumele dispecerului;

b)    data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

c)    data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

d)    străzile pe care s-a acționat;

e)    activitatea prestată;

f)    forța de muncă utilizată;

g)    utilajele/echipele care au acționat;

h)    materialele utilizate și cantitatea acestora;

i)    temperatura exterioară;

j)    condițiile hidrometeorologice;

k)    grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

l)    semnătura dispecerului;

m)    semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

(4) Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forțe umane.

ART. 68

(1)    Primăria Municipiului Constanța sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

(2)    Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

a)    să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

b)    suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

c)    dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru municipiul Constanța, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

d)    să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a municipiului în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(3)    Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(4)    Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, spații verzi, terenuri virane etc.

(5)    încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

(6)    Primăria Municipiului Constanța sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, pot stabili și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

(7)    Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

ART. 69

(1) Primăria Municipiului Constanța va lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor din cadrul municipiului, în toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării acestora, în perioada de dezgheț.

(2) Măsurile de prevenire, combatere și de apărare vor fi cele cuprinse în programul comun de acțiune aprobat de Primăria Municipiului Constanța.

ARȚ. 70

(1)    împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

(2)    Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

(3)    Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

(4)    Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă sau prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

(5)    Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de Primăria Municipiului Constanța sau de asociația de dezvoltare comunitară.

ART. 71

Primăria Municipiului Constanța, asociațiile de dezvoltare comunitară sau operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

SECȚIUNEA a 8-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

ART. 72

Primăria Municipiului Constanța sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a municipiului, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

ART. 73

(1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și de a le preda unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a municipiului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2)    Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop, care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

(3)    Documentele de înregistrare și evidențele necesare sunt cele specifice activității de colectare, transport și neutralizare a deșeurilor de origine animală rezultate din gospodăriile populației, fiind aplicabile prevederile art. 81 alin. (1), art. 82 și 83.

ART. 74

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau ai instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

ART. 75

Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

ART. 76

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

ART. 77

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 78

(1)    Primăria Municipiului Constanța și asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, sunt responsabile de neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a animalelor găsite moarte pe teritoriul administrativ-teritorial al municipiului Constanța, pentru care nu se poate identifica proprietarul, prin asigurarea unei relații contractuale cu unități de ecarisaj autorizate sau cu operatori ai serviciului de salubrizare care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare pentru a presta această activitate.

(2)    Primăria are obligația de a păstra evidențele veterinare în cazul crescătorilor individuali de animale și al persoanelor fizice care dețin animale ce nu sunt destinate activităților economice.

(3)    în municipiul Constanța, Consiliul Local al Municipiului Constanța stabilește zonele și condițiile în care se pot crește animale, conform legislației în vigoare.

ART. 79

Persoanele fizice și juridice care cresc sau au în întreținere animale și păsări sunt obligate să folosească numai locuri special amenajate, care să respecte normele sanitar-veterinare și al căror amplasament să fie aprobat de autoritățile teritoriale de protecția mediului și de direcțiile sanitare veterinare.

ART. 80

Crescătorii individuali de animale sunt obligați să anunțe în maximum 24 de ore Primăria Municipiului Constanța asupra morții animalelor din gospodăriile proprii în vederea colectării, transportului și neutralizării acestora.

ART. 81

(1)    Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

(2)    Colectarea și transportul deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se realizează numai dacă acestea au certificat sanitar-veterinar, eliberat de circumscripția sanitar veterinară de pe raza de domiciliu a utilizatorului, în care trebuie să fie menționate cel puțin:

a)    denumirea subproduselor;

b)    categoria de încadrare a subproduselor;

c)    locația în care se găsesc acestea;

d)    modul de procesare.

(3)    Neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se realizează prin:

a)    incinerare/coincinerare directă;

b)    procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria I sau a ll-a, așa cum acestea sunt definite de legislația în vigoare, de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman;

c)    procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria a IIl-a de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman;

d)    procesare într-o unitate de prelucrare tehnică, cu precizarea clară a utilizării tehnice;

e)    îngropare, cu respectarea prevederilor legale;

f)    alte modalități stabilite în avizul sanitar-veterinar.

ART. 82

în cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

ART. 83

Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

ART. 84

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 85

Amenajarea și întreținerea locurilor de precolectare se vor face prin grija crescătorului de animale, transportul și depozitarea deșeurilor în locurile stabilite de Primăria Municipiului Constanța fiind efectuate pe baza unui contract individual de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare.

ART. 86

Autovehiculele și containerele destinate transportului de deșeuri de origine animală trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

SECȚIUNEA a 9-a

Organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare

ART. 87

Operatorul care organizează tratarea mecano-biologică a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare trebuie să cunoască:

a)    tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie eliminate;

b)    cerințele tehnice generale;

c)    măsurile de precauție necesare;

d)    informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

ART. 88

Prestarea serviciului de tratare mecano-biologică a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare trebuie realizată în astfel de condiții încât să se asigure:

a)    protejarea sănătății populației;

b)    protecția mediului înconjurător;

c)    menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a municipiului;

d)    conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora.

ART. 89

(1)    înființarea instalațiilor pentru tratarea mecano-biologică a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare se va face în municipiul Constanța numai cu respectarea tuturor condițiilor legale, tehnice și de protecția muncii în vigoare pentru acest tip de activitate.

(2)    Operatorul care organizează instalațiile pentru tratarea mecano-biologică a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare trebuie să-și includă în Planul de gestionare a deșeurilor prevederi privind cantitățile maxime admise în instalații și fluxul ulterior al deșeurilor rezultate.

ART. 90

(1)    Tratarea mecano-biologică se aplică deșeurilor municipale și similare colectate în amestec. Acest tip de tratare are rolul de reducere a componentei biodegradabile din aceste deșeuri și a volumului de deșeuri depozitate.

(2)    Tratarea mecanică preliminară se realizează prin separarea, respectiv eliminarea de materiale, care să îngreuneze tratarea biologică a deșeurilor (cum ar fi baterii și acumulatori) respective care nu se pot trata biologic (de exemplu sticlă, roci) sau care se descompun greu (de exemplu materiale sintetice) sau care reprezintă un potențial de materiale utile (de exemplu metale feroase și neferoase).

(3)    Separarea fluxului de deșeuri este indicat să se facă automat, din motive de protejare a sănătății personalului manipulant.

(4)    Proiectele noi de instalații din Uniunea Europeană prezintă o etapă de separare a fracțiunilor ușoare cu putere calorică mare (plastice, hârtie, carton, textile) înainte de tratarea biologică.

ART. 91

(1)    Pentru tratarea biologică se pot utilize doar procedee aerobe (alterarea).

De menționat că mirosurile rezultate în urma procesului de alterare a deșeurilor municipale colectate în amestec pot deveni insuportabile, iar emisiile de aer și apă trebuie tratate înainte de evacuarea lor.

(2)    Toate instalațiile de alterare folosite până acum funcționează pe principiul alterării totale. Prin alterare toate substanțele biologice ce se pot descompune vor fi transformate în CO2, apă și substanțe cu conținut de acizi de putrefacție. Formațiunile de gaze și de apă de infiltrație la depozitarea materialului rezultat în urma alterării totale se reduce substanțial fată de deseurile netratate si

1    »    r    1

depozitate.

(3)    a) La începutul alterării (alterare intensivă; durata 1 până la 4 săptămâni) are loc cea mai mare parte a procesului de descompunere biologică.

b) Faza de alterare ulterioară (durata 4 până la 12 săptămâni) se distinge printr-o reducere clară a activității biochimice și este necesară pentru inertizarea materialului.

(4)    Tratarea mecanică ulterioară poate fi realizată în vederea separării deșeurilor din plastic din materialul rezultat în urma alterării deșeurilor biodegradabile. Această separare se poate face în cazul în care deșeurile din plastic pot fi valorificate energetic ulterior, prin realizarea unui combustibil alternative pe bază de fulgi de plastic, numit „fluff”. Materialul rezultat în urma tratării mecano-biologice urmează a fi depozitat pe un depozit de deșeuri nepericuloase.

SECȚIUNEA a 10-a

Administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare

ART. 92

Depozitarea deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora este permisă numai în locuri speciale, amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare, și numai după obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de legislația privind protecția și conservarea mediului, igiena și sănătatea populației.

ART. 93

Operatorul care tratează, stochează sau depozitează deșeuri în depozite trebuie să dețină autorizație eliberată de autoritatea competentă, care să prevadă cel puțin:

a)    tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie eliminate;

b)    cerințele tehnice generale;

c)    măsurile de precauție necesare;

d)    informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri.

ART. 94

Următoarele deșeuri nu sunt acceptate în vederea depozitării:

a)    deșeuri lichide;

b)    deșeuri care, în condițiile existente în depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile;

c)    deșeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt definite ca infecțioase conform normativelor în vigoare;

d)    anvelope uzate întregi, cu excepția anvelopelor utilizate ca material de construcție în depozit;

e)    orice alt tip de deșeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele normative în vigoare.

ART. 95

(1)    Depozitele pentru deșeurile municipale și stațiile de transfer se amplasează conform Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobate potrivit legii.

(2)    Deșeurile municipale pot fi depozitate temporar în următoarele spații:

a)    la locul de producere;

b)    în punctele de precolectare;

c)    în stațiile de transfer;

d)    în stațiile de sortare;

e)    în stațiile de prelucrare și tratare.

(3)    Depozitarea temporară în stațiile de transfer și sortare a deșeurilor biodegradabile poate fi de maximum 24 ore.

(4)    Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare.

(5)    Operatorii de salubrizare care prestează activități de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale vor depune aceste deșeuri numai la depozitele indicate în acordul/autorizația de mediu, conform hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare sau în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

ART. 96

(1)    Pentru a putea fi depozitate, deșeurile trebuie să îndeplinească condițiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condițiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

(2)    Operatorii care administrează depozitele de deșeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deșeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:

a)    măsurilor necesare pentru protecția mediului și în special a apelor subterane și a apelor de suprafață;

b)    asigurării funcționării sistemelor de protecție a mediului, în special cele de impermeabilizare și de tratare a levigatului;

c)    protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deșeurilor în interiorul rampei;

d)    protecției împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.

(3)    Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietățile deșeurilor trebuie să cuprindă:

a)    cerințe referitoare la cunoașterea compoziției totale;

b)    limitări ale conținutului în materie organică al deșeurilor;

c)    cerințe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deșeurilor organice;

d)    limitări ale cantității de componenți specificați, posibil dăunători/periculoși;

e)    limitări ale nivelului potențial și estimat al levigatului în cazul anumitor componenți, posibil dăunători/periculoși;

f)    proprietăți ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.

ART. 97

(1)    în vederea depozitării deșeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport al deșeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deșeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deșeuri și că deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele cu caracter normativ în vigoare.

(2)    Operatorii care realizează activitatea de sortare a deșeurilor trebuie să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziția deșeului sortat ce urmează să fie depozitat.

(3)    Operatorii care realizează activitatea de colectare și transport al deșeurilor trebuie să aibă o evidență strictă a deșeurilor pe care le colectează pe utilizatori și să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziția deșeului transportat ce urmează să fie sortat.

ART. 98

(1)    Primăria Municipiului Constanța și asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, în coordonarea cărora funcționează serviciile de salubrizare, stabilesc și aprobă strategia de dezvoltare a acestora.

(2)    Amplasarea și înființarea unui depozit de deșeuri, precum și a stațiilor de transfer, se fac ținând seama de prevederile H.G. nr. 870 / 6.11.2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014-2020, precum și de planurile regionale de gestionare a deșeurilor, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare.

(3)    Depozitele zonale de deșeuri trebuie să deservească cel puțin 150.000 de locuitori, iar la construirea acestora se va avea la bază abordarea regională a gestiunii deșeurilor.

(4)    Depozitele de deșeuri se înființează sub controlul, conducerea sau coordonarea Primăriei Municipiului Constanța, sau după caz a asociațiilor de dezvoltare comunitară. Consiliile locale și/sau județene, precum și asociațiile de dezvoltare comunitară iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deșeuri numai pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al acestora,

(5)    Depozitarea deșeurilor de către operatorii serviciului de salubrizare se face exclusiv în depozitele înființate în condițiile art. 98 alin, (4) și numai dacă sunt amplasate, construite, exploatate, controlate, monitorizate, închise și urmărite postînchidere conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 cu completările și modificările ulterioare, privind depozitarea deșeurilor și a celorlalte acte în vigoare subsecvente acesteia.

ART. 99

(1)    Depozitele de deșeuri, stațiile de compostare a deșeurilor organice și biodegradabile și instalațiile de incinerare trebuie proiectate, construite și administrate astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban.

(2)    La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiții:

a)    prevederea și respectarea metodelor și tehnicilor adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor; acoperirea și asigurarea se fac zilnic;

b)    în cursul operațiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deșeurilor vor circula numai pe drumurile interioare amenajate ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafața deșeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiții de spălare și dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieșirea din depozit;

c)    pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor prin dezinsecție și deratizare;

d)    organizarea depozitului va asigura protecția sănătății populației în general, protecția sănătății personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de protecție.

(3)    în instalațiile de compostare a deșeurilor organice biodegradabile se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. în acest scop, se asigură condiții de colectare separată a acestui tip de deșeuri. Gazele de fermentare și apele exfiltrate rezultate din procesul de compostare se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 100

(1)    Depozitul de deșeuri poate fi administrat numai după autorizare conform legislației în vigoare și numai atunci când caracteristicile amplasamentului în ceea ce privește cerințele legate de înființarea depozitului sau măsurile de remediere care trebuie luate indică faptul că depozitul respectiv nu prezintă un risc important pentru mediu.

(2)    La înființarea depozitelor de deșeuri se va ține cont de:

a)    distanțele de la perimetrul depozitului de deșeuri la zonele de locuit și de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare și la alte zone rurale sau urbane;

b)    existența unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;

c)    condițiile geologice și hidrogeologice din zona respectivă;

d)    riscul producerii de inundații, tasări, alunecări de teren sau avalanșe;

e)    protecția naturii și a patrimoniului cultural din regiune.

(3)    La proiectarea și realizarea depozitului de deșeuri se vor avea în vedere condițiile meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru:

a)    controlul apei provenite din precipitații care intră pe teritoriul depozitului;

b)    evitarea pătrunderii apei de suprafață și/sau a apelor subterane în deșeurile depozitate;

c)    colectarea apei contaminate și a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analizarea amplasamentului depozitului și a deșeurilor care urmează să fie depozitate se stabilește că acestea prezintă un pericol potențial pentru mediu;

d)    tratarea apei contaminate și a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deșeuri inerte.

(4)    Depozitul trebuie amplasat și proiectat astfel încât să corespundă condițiilor necesare pentru prevenirea poluării solului, a apelor subterane sau a apelor de suprafață și să asigure o colectare eficientă a levigatului.

(5)    Administrarea și exploatarea depozitului se poate realiza numai de operatori licențiați de A.N.R.S.C. care trebuie să ia toate măsurile necesare prevenirii accidentelor și limitării consecințelor acestora.

(6)    Protejarea solului, a apelor subterane și a apei de suprafață pe perioada exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postînchiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice și cu o impermeabilizare la suprafață.

(7)    Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul potențial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol și pentru apele subterane.

(8)    Sistemul de colectare a levigatului și de etanșeizare trebuie să garanteze faptul că acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menținută la nivelul minim posibil.

ARȚ. 101

(1)    în depozitele de deșeuri, mai ales în acelea în care fracțiunea organică este mare, se va acorda o atenție deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea și migrarea gazelor generate.

(2)    Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat și apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

(3)    Operațiile de colectare, tratare și utilizare a gazelor generate în depozitele de deșeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului și riscul pentru sănătatea umană.

ART. 102

(1) în depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi depozitate deșeurile care au rezultat în urma procesului de sortare, precum și deșeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu și nici nu pot fi valorificate.

(2)    Depozitele pentru deșeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deșeuri.

(3)    Depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:

a)    deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora;

b)    deșeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitele pentru deșeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale actelor normative în vigoare;

c)    deșeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comportă în ceea ce privește levigatul în mod similar cu deșeurile nepericuloase menționate la lit. b) și care îndeplinesc condițiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulament și cu actele normative în vigoare. Aceste deșeuri periculoase nu se depozitează în spații destinate deșeurilor nepericuloase biodegradabile.

ART. 103

Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum și cele estimate pentru închidere și operațiile postînchidere pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deșeuri autorizate a fi depozitate.

ART. 104

Pentru exploatarea depozitelor de deșeuri operatorul care asigură activitatea de administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:

a)    categoria depozitului de deșeuri;

b)    lista tipurilor definite și cantitatea totală de deșeuri autorizată spre depunere în depozitul de deșeuri;

c)    gradul de pregătire a depozitului pentru operațiile de depozitare a deșeurilor și pentru procedurile de supraveghere și control, inclusiv planurile pentru situații neprevăzute, precum și cerințele temporare pentru închidere și operațiile postînchidere;

d)    obligația operatorului de a informa cel puțin trimestrial autoritățile competente cu privire la:

1.    tipurile și cantitățile de deșeuri evacuate;

2.    rezultatele programului de monitorizare;

3.    toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condițiilor impuse și modul de comportare a diferitelor deșeuri în depozite;

e)    controlul de calitate al operațiilor analitice ale procedurilor de supraveghere și control și/sau al analizelor menționate ca obligatorii, efectuate în laboratoarele de specialitate.

ART. 105

(1)    Operatorul care asigură administrarea depozitului trebuie să aibă și să întocmească o documentație specifică urmăririi stării și comportării depozitului în funcție de factorii de mediu și de deșeurile depozitate.

(2)    Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

(3)    Din punct de vedere al deșeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice următoarele:

a) cantitățile de deșeuri intrate în depozit pe tipuri de deșeu;

b)    compoziția deșeurilor intrate în depozit;

c)    dacă deșeul provine de la o stație de sortare și elementele de identificare ale acestuia;

d)    data și ora fiecărui transport;

e)    locul de depozitare în cadrul depozitului.

(4)    Pentru realizarea bilanțului zilnic al apei din depozit și evaluarea volumului de levigat ce se acumulează în straturile inferioare ale depozitului sau se deversează din depozit se vor consemna în rapoartele operative, zilnic, următoarele date meteorologice:

a)    temperatura minimă, maximă și la ora 15,00;

b)    cantitatea de precipitații;

c)    direcția și viteza vântului dominant;

d)    infiltrația, scurgerea, evapotranspirația, transportul constituenților solubili prin drenaje cu lizimetrul sau altă metodă acceptată;

e)    umiditatea atmosferică la ora 15,00.

(5)    Se vor preleva lunar, dacă în autorizație nu este specificată o altă frecvență, probe din apa de suprafață care trece prin apropierea depozitului, dacă este cazul, din locurile special amenajate în acest sens pentru prelevarea probelor, atât în amonte, cât și în aval de depozit. Analiza apei trebuie realizată pentru următoarele componente:

a)    acid clorhidric;

b)    acid fluorhidric;

c)    mercur și compușii acestuia;

d)    cadmiu și compușii acestuia;

e)    taliu și compușii acestuia;

f)    arsenic și compușii acestuia;

g)    plumb și compușii acestuia;

h)    crom și compușii acestuia;

i)    cupru și compușii acestuia;

j)    nichel și compușii acestuia;

k)    zinc și compușii acestuia;

l)    dioxine și furani.

(6)    Măsurarea volumului levigatului, prelevarea și analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit, consemnându-se în rapoartele operative cel puțin următoarele:

a)    cantitatea de levigat tratat;

b)    cantitatea de levigat pretratat;

c)    cantitatea de levigat pretratat transmis la stația de epurare proprie sau la stațiile de epurare aparținând sistemului de canalizare a localității;

d)    analiza chimică a levigatului înainte de tratare sau pretratare, după caz;

e)    analiza chimică a levigatului tratat și deversat în emisar;

f)    analiza chimică a levigatului pretratat înainte de transmiterea la stația de epurare a apelor uzate;

g)    analiza gazelor colectate, în special pentru:

1.    metan;

2.    dioxid de carbon;

3.    oxigen;

4.    hidrogen sulfurat;

5.    hidrogen.

(7)    Controlul calității apei subterane se realizează prin prelevarea probelor de apă din forajele de control prevăzute în depozit, în cel puțin 3 puncte, un punct amplasat în amonte și două în aval față de depozit, pe direcția de curgere a acesteia, consemnându-se următoarele:

a)    nivelul apei freatice, lunar;

b)    analiza apei freatice, cu aceeași frecvență și pentru aceleași componente prevăzute la art. 105 alin. (5).

(8)    Anual se va urmări gradul de tasare a depozitului pe zone de depozitare.

ART. 106

Operatorul care administrează depozitul trebuie:

a)    să accepte introducerea în depozit numai a deșeurilor permise, menționate în autorizație, și să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înființarea depozitului;

b)    să supravegheze permanent modul de depozitare a deșeurilor sub aspectul stabilității și etanșeității și să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament și în autorizație, pentru exploatarea în condiții de siguranță a depozitului;

c)    să exploateze la parametrii proiectați instalațiile de depoluare cu care sunt dotate și să se doteze cu instalații pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

d)    să execute controlul și monitorizarea emisiilor și imisiilor de poluanți, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;

e)    să nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

SECȚIUNEA a 11-a

Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

ART. 107

(1)    Cetățenii cu gospodării individuale, operatorii economici, instituțiile publice și asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura combaterea și stingerea focarelor de rozătoare purtătoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spațiile pe care le dețin cu orice titlu.

(2)    Finanțarea activităților de dezinfecție, dezinsecție, deratizare se asigură de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare comunitară, cu excepția cazurilor când una sau mai multe din aceste activități este solicitată de o persoană fizică sau juridică.

(3)    Activitatea de dezinsecție se efectuează în:

a)    clădiri ale instituțiilor publice;

b)    părți comune ale clădirilor tip condominii, case;

c)    căminele aferente rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică;

d)    parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac;

e)    piețe, târguri, oboare, bâlciuri;

f)    zone demolate și neconstruite;

g)    subsoluri uscate, umede sau inundate.

(4)    Activitatea de dezinfecție se efectuează în:

a)    depozitele de deșeuri municipale și cele asimilate acestora;

b)    stațiile de transfer al deșeurilor;

c)    stațiile de sortare a deșeurilor;

d)    încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor municipale;

e)    spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

f)    mijloacele de transport în comun;

g)    unitățile de învățământ și sanitare aflate în subordinea Primăriei Municipiului Constanța;

h)    locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

(5) Deratizarea se efectuează în toate locurile în care:

a)    este prevăzută operațiunea de dezinfecție;

b)    este prevăzută operațiunea de dezinsecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun;

c)    există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

ART. 108

Deratizarea se execută:

a)    pentru operatorii economici, cel puțin o dată pe semestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

b)    pentru populație și instituții publice, ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

ART. 109

Din punct de vedere al frecvenței, dezinsecția se execută:

a)    trimestrial, în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, în subsolurile tehnice și în căminele rețelelor de alimentare cu apă, de canalizare și de alimentare cu energie termică. în cazul tratamentelor împotriva țânțarilor este obligatorie acțiunea atât împotriva larvelor, cât și a adulților;

b)    lunar sau ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar în unitățile de producție și/sau de comerț agroalimentar și în depozitele cu astfel de produse;

c)    ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infecție în instituții;

d)    numai la solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință. în spațiile ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecțiuni cronice, precum și în cele care se găsesc animale de companie sau de pază dezinsecția se execută utilizând numai produse din grupa III și IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peștilor sau animalelor cu sânge cald. în cazul constatării apariției unui focar, dezinsecția se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință;

e)    tratamentele în spațiile verzi de pe raza municipiului Constanta se vor efectua conform contractelor în vigoare, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceață rece sau caldă.

ART. 110

Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

ART. 111

(1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite indiferent de destinație, curți și/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să efectueze deratizarea, dezinsecția și dezinfecția spațiilor deținute în condițiile prevăzute în prezentul regulament.

(2)    Deratizarea, dezinsecția și dezinfecția spațiilor deținute se realizează numai de un operator licențiat de A.N.R.S.C. și numai dacă i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată în condițiile legii.

(3)    Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină salubre spațiile pe care le au în proprietate, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

ART. 112

Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție are următoarele obligații:

a)    înainte de începerea lucrărilor în teren va anunța tipul lucrărilor ce se vor efectua, pe baza unui preaviz de execuție, adus la cunoștință utilizatorului cu cel puțin 5 zile înainte de începerea lucrărilor respective, care va conține:

1.    tipul lucrării ce se va efectua;

2.    data și intervalul orar în care se efectuează lucrarea;

3.    locul/locurile din cadrul proprietății utilizatorului în care este necesară activitatea;

4.    gradul de toxicitate a substanțelor utilizate;

5.    efectele substanțelor asupra peștilor, albinelor și animalelor cu sânge cald;

6.    măsurile de protecție ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, animale și păsări;

b)    în cazul în care operatorul trebuie să efectueze una sau mai multe operații pe proprietatea privată a utilizatorului, la începerea lucrărilor reprezentantul acestuia este obligat să se legitimeze și să anunțe scopul activității pe care o va efectua;

c)    la terminarea lucrărilor efectuate pe proprietatea utilizatorului se solicită confirmarea efectuării fizice a lucrării, operatorul fiind singurul responsabil în privința substanțelor utilizate, a cantității acestora și a tehnologiei aplicate.

ART. 113

în cazul refuzului de a permite efectuarea operațiilor pe proprietatea utilizatorului, operatorul are obligația să anunțe Primăria Municipiului Constanța pentru luarea măsurilor legale.

ART. 114

(1)    în cazul în care, în urma unui tratament efectuat, se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.

(2)    Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă utilizează substanțe periculoase pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației, conform prevederilor art. 112 lit. a), sau tratamentul este ineficient.

CAP. III

Drepturi și obligații

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 115

(1)    Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a deținătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

(2)    Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea precolectării selective, în paralel cu conștientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deșeurilor.

(3)    Operatorii și Primăria Municipiului Constanța se vor implica în înființarea sistemelor de precolectare și colectare selectivă a deșeurilor menajere de la populație și de popularizare și instruire a acesteia privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv în toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

(4)    Acordarea licenței operatorilor se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, republicată, de prezenta lege și de legislația secundară emisă în aplicarea dispozițiilor acestora,

(5)    Operatorii își pot desfășura activitatea pe baza licenței eliberate de A.N.R.S.C. și a contractului de delegare a gestiunii.

(6)    Pentru obținerea licenței, operatorii sunt obligați să dețină toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare, și să respecte normele și reglementările în vigoare cu privire la igiena și sănătatea populației, respectiv la protecția și conservarea mediului, emise de autorități competente în aceste domenii.

(7)    Retragerea sau încetarea valabilității licenței atrage revocarea hotărârii de dare în administrare, respectiv a hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, după caz, și conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, în condițiile prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată. Retragerea licenței se notifică operatorului cu cel puțin 90 de zile înainte, perioadă în care acesta este obligat să presteze serviciul de salubrizare în condițiile hotărârii de dare în administrare, respectiv ale contractului de delegare a gestiunii.

ART. 116

(1)    Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

a)    hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;

b)    regulamentului serviciului de salubrizare;

c)    contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

d)    contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

(2)    în relația cu utilizatorii, direcți sau indirecți, drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare rezultă din hotărârile de dare în administrare, din contractele de delegare a gestiunii și din contractele de prestare a serviciului.

ART. 117

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

(1)    să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de Primăria Municipiului Constanța, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

(2)    să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

(3)    să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

(4)    să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

(5)    să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza administrativ-teritorială a Primăriei Municipiului Constanța pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

(6)    să aplice la facturare tarifele aprobate de Primăria Municipiului Constanța;

(7)    să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

(8)    să solicite recuperarea debitelor în instanță.

(9)    de a încasa contravalorea serviciului de salubrizare prestat, corespunzător tarifului aprobat de Primăria Municipiului Constanța;

(10)    prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

(11)    ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

(12)    modificarea tarifului în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

(13)    exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a Primăriei Municipiului Constanța, acordată fie în baza hotărârii de dare în administrare, fie în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii.

(14)    Să solicite administrației publice locale ajustarea ori modificarea ulterioară a tarifelor/taxelor prevăzute la art. 117 alin. (6), cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C.

ART. 118

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

(1)    Să implementeze un sistem de colectare separată pe cel puțin minimum 2 fracții, umed și uscat, și apoi de sortare prin care să obțină cel puțin 4 fracții (hârtie, mase plastice, metale și sticlă) - numai dacă nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, economic, al protecției mediului, al sănătății populației și al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare, implementarea încă de la început a unui sistem de colectare separată pe minimum 4 fracții (respectiv hârtie, mase plastice, metale și sticlă);

(2)    Să transporte biodeșeurile colectate separat din deșeurile municipale și deșeurile similare, de la deținătorii de deșeuri și/sau de la stațiile de transfer și de sortare, către stațiile de producere a compostului ori către alte instalații de procesare și tratare adecvată, dacă valorificarea biodeșeurilor se face fără riscuri pentru sănătatea populației și mediului; sau să le transporte în vederea eliminării la depozitele de deșeuri.

(3)    Să efectueze activitățile prevăzute la art. 2 lit. b) și h), cu grad redus de repetabilitate și care se desfășoară ocazional, ca operator licențiat pentru desfășurarea activității de colectare și transport al deșeurilor și să le efectueze la solicitarea producătorilor/deținătorilor de deșeuri, în baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Constanța, sau de către asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz.

(4)    Să colecteze deșeurile abandonate și, în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către Primăria Municipiului Constanța. După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de Primăria Municipiului Constanța, cât și sancțiunile contravenționale.

(5)    Să depoziteze deșeurile municipale și a celor asimilabile acestora numai în locuri speciale, amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deșeuri și numai după obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de legislația privind protecția și conservarea mediului, igiena și sănătatea populației. Depozitele pentru deșeurile municipale se amplasează conform Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobate potrivit legii.

(6)    Să nu încredințeze la depozitare fracția valorificabilă colectată separat la sursă.

(7)    Să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității, adaptabilității și egalității de tratament între utilizatori.

(8)    Să pună la dispoziția deținătorilor de deșeuri containerele/recipientele, precum și, după caz, sacii necesari realizării activității de precolectare separată a deșeurilor. Costurile de achiziționare a acestora se includ în tariful ofertat pentru prestarea activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor, dacă nu sunt puse la dispoziție de delegatar.

(9)    Să furnizeze, atât Primăriei Municipiului Constanța, cât și A.N.R.S.C., toate informațiile de interes public solicitate și să asigure accesul la informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului de salubrizare, ale contractului de delegare a gestiunii serviciului și ale acordului și autorizației de mediu.

(10)    Să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achizițiile publice, și să asigure totodată respectarea cerințelor specifice din legislația privind protecția mediului.

(11)    Să urmărească permanent respectarea tuturor indicatorilor de calitate ai serviciului, a clauzelor contractuale și a legislației în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

(12)    Să țină, la zi, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii.

(13)    Să întocmească fișe de fundamentare a tarifelor ofertate, având în vedere cheltuielile realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii. Prima ajustare a tarifelor se va face pe baza fișei de fundamentare, întocmită de către operator, iar nivelul tarifului rezultat nu va depăși nivelul tarifului precedent, ajustat cu indicele de creștere a parametrului de ajustare.

(14)    Să nu aplice tarife sau taxe speciale mai mari decât cele stabilite și aprobate potrivit art. 118 alin.(13).

(15)    Operatorii licențiați de către A.N.R.S.C. pentru prestarea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor au obligația să țină evidența și să raporteze lunar Primăriei Municipiului Constanța și A.N.R.S.C. cantitățile predate operatorilor economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deșeu.

(16)    Operatorul care prestează mai multe tipuri de activități sau mai multe servicii va ține evidențe distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate, serviciu și localitate de operare.

(17)    să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

(18)    să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

(19)    să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

(20)    să furnizeze Primăriei Municipiului Constanța, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

(21)    să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

(22)    să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

(23)    să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

(24)    să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de precolectare și domeniul public;

(25)    să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

(26)    să țină la zi, împreună cu Primăria Municipiului Constanța, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local, pe baza taxelor locale instituite în acest sens.

(27)    să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

(28)    să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

(29)    să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectării selective, în condițiile stabilite de prezentul regulament;

(30)    să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

(31)    să asigure curățenia și igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

(32)    să deservească întreaga comunitate a municipiului din aria de activitate a serviciului de salubrizare;

(33)    să asigure curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;

(34)    să asigure desfășurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare conform programelor aprobate de Primăria Municipiului Constanța;

(35)    să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de autoritatea competentă, la tarife legal aprobate;

(36)    să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

(37)    să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat și a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

(38)    să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația, conform reglementărilor în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

ART. 119

(1)    Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți, definiți potrivit Legii serviciilor comunitare de utilități publice.

(2)    Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

(3)    în funcție de tipul activității, pot fi utilizatori ai serviciului de salubrizare:

a)    comunitățile locale considerate în întregul lor sau comunitățile locale componente ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, în cazul activităților specifice serviciului public de salubrizare prestate de către operatori a căror contravaloare se achită de Primăria Municipiului Constanța de la bugetul local;

b)    persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau de mai multe activități specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităților a căror contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat în nume propriu cu operatorul licențiat pentru prestarea serviciului în municipiul Constanta.

T

(4)    Structura și nivelul tarifelor și taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:

a)    să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;

b)    să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare a serviciului de salubrizare;

c)    să încurajeze investițiile de capital;

d)    să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului.

(5)    Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de către Primăria Municipiului Constanța sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului și prin contractele de delegare a gestiunii;

b)    realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

c)    asigurarea funcționării eficiente a serviciului de salubrizare și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului.

(6) în funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

a)    tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;

b)    taxe speciale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale;

c)    taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract.

ART. 120

Utilizatorii au următoarele drepturi:

a)    să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului/contractului de prestare;

b)    să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

c)    să sesizeze Primăria Municipiului Constanța și autoritățile competente de orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

d)    să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

e)    să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către Primăria Municipiului Constanța, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

f)    să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

g)    să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, Primăriei Municipiului Constanța, autorităților administrației publice centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

h)    să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

i)    să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

j)    să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului, Primăriei Municipiului Constanța sau autorităților administrației publice centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

k)    să fie dotați de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

l)    utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

m)    Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informațiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul, cât și Primăria Municipiului Constanța având obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

n)    Utilizatorii beneficiază și de celelalte drepturi prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată.

ART. 121

Utilizatorii au următoarele obligații:

a)    să respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

b)    să achite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

c)    să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare și al utilajelor de intervenție pentru stingerea incendiilor;

d)    să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară;

e)    să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;

f)    să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

g)    să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

h)    să încheie contracte pentru prestarea uneia dintre activitățile serviciului de salubrizare menționate la art. 2 numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activități în aria teritorial-administrativă a municipiului Constanța în care se află utilizatorul;

i)    să execute operațiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare de operatorul serviciului de salubrizare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de Primăria Municipiului Constanța și prevăzute în contract. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare;

j)    să primească de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile;

k)    să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face precolectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

l)    să execute operațiunea de precolectare în condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății oamenilor și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

m)    să nu introducă în recipientele de precolectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

n)    să colecteze și să depoziteze selectiv deșeurile de ambalaje în recipiente diferite, inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de Primăria Municipiului Constanța;

o)    să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); Primăria Municipiului Constanța se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

p)    să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau spălarea autovehiculelor;

q)    să nu arunce deșeuri municipale și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în coșurile de hârtii amplasate pe domeniul public ori în locuri publice;

r)    să depoziteze hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile municipiului în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor, în parcuri și alte asemenea locuri;

s)    să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

t)    să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

u)    să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri dejoacă pentru copii și în alte locuri publice.

v)    să respecte și alte obligații prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, care fac referire la serviciul de salubrizare.

CAP. IV

Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

ART. 122

(1)    La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce urmează a fi colectate.

(2)    în cazul asociațiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care dețin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu același cod poștal.

ART. 123

(1)    în vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deșeurile menajere și cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorii împreună cu Primăria Municipiului Constanța pot stabili pe bază de măsurători norme locale de deșeuri produse.

(2)    Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente.

(3)    Determinarea cantităților de deșeuri primite la depozite se face numai prin cântărire.

(4) Pentru deșeurile provenite de la lucrări de construcții, operatorii vor stabili cu producătorii unor astfel de deșeuri modalitatea de determinare a cantității acestor deșeuri, regula fiind de determinare a cantităților prin cântărire.

ART. 124

(1)    Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, volumelor, așa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

(2)    Pentru curățarea și transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, a cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului,

(3)    Reprezentantul Primăriei Municipiului Constanța sau al asociației de dezvoltare comunitară va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un raport de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

(4)    Pe baza raportului de constatare, Primăria Municipiului Constanța sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

ART. 125

Pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare măsurarea cantităților se face în funcție de doza și de rețeta utilizate pe unitatea de suprafață sau de volum.

ART. 126

Modalitățile de determinare a cantităților, cât și modul de facturare vor face parte din procedura proprie de facturare, întocmită de operator și aprobată de A.N.R.S.C.

CAP. V

Indicatori de performanță și de evaluare a serviciului de salubrizare

ART. 127

(1)    Primăria Municipiului Constanța și asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, stabilesc și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora.

(2)    Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare sunt precizați în anexa R1 la prezentul regulament al serviciului de salubrizare.

(3)    Primăria Municipiului Constanța este responsabilă de realizarea de către operator a indicatorilor de performanță ai serviciului, a clauzelor contractuale și a legislației în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

(4)    Primăria Municipiului Constanța aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 128

(1)    Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a municipiului.

(2)    Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de salubrizare, avându-se în vedere:

a)    continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b)    prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

c)    adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

d)    excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

e)    respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

f)    implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

ART. 129

Indicatorii de performanță pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele activități:

a)    contractarea serviciului de salubrizare;

b)    măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

c)    îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

d)    menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei Părți;

e)    soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

f)    prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

g)    prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare, informare, consultanță.

ART. 130

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

a)    gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

b)    gradul asigurării colectării selective a deșeurilor de ambalaje și DEEE de la populație;

c)    gradul asigurării cu recipiente de precolectare a utilizatorilor;

d)    evidența clară și corectă a utilizatorilor;

e)    înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

f)    înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 131

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, Primăria Municipiului Constanța, precum și A.N.R.S.C., au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

a)    modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

b)    modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

c)    calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

d)    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

e)    modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

f)    respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

ART. 132

Indicatorii de performanță și de evaluare ai serviciului de salubrizare sunt cuantificați cantitativ, adaptați la specificul municipiului și sunt menționați în anexă la regulamentul serviciului de salubrizare.

ART. 133

Indicatorii de performanță din anexa la prezentul regulament au caracter minimal și pot fi suplimentați conform prevederilor legale, la încheierea contractelor.

CAP. VI Dispoziții tranzitorii și finale

ART. 134

(1)    Prezentul regulament este întocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 101 / 25.04.2006, republicată în 2014, a serviciului de salubrizare a localităților; a Ordinului nr. 119/ 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă și sănătate publică privind modul de viață al populației; și a Ordinului nr. 110 / 09.07.2007 care a aprobat Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

(2)    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenție și se sancționează cu amenzile stabilite conform prevederilor H.C.L.M. Constanța nr. 184 / 2013 cu actualizările și modificările ulterioare, precum și conform prevederilor art.30, art.31 și art.32 din Legea nr. 101 / 25.04.2006, republicată în 2014, a serviciului de salubrizare a localităților.

(3)    Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către împuterniciții Primăriei Municipiului Constanța, de lucrătorii Poliției Locale a municipiului Constanța precum și de împuterniciții președintelui A.N.R.S.C.

ART. 135

(1)    în cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri și la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecției mediului și al sănătății publice.

(2)    Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

a)    proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

b)    asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

c)    operatori economici;

d)    instituții publice.

ART. 136

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice va controla aplicarea prevederilor prezentului regulament.

ART. 137

(1)    De la data aprobării prezentului regulament, se abroga orice alte prevederi contrarii din alte regulamente anterioare, privitoare la salubrizarea municipiului Constanța.

(2)    Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă (prin Ordin al președintelui A.N.R.S.C., prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanta, etc.).

(3)    Anexa R1 face parte integrantă din prezentul regulament.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

>    F    J    ’

ANEXA R1


INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANȚĂ pentru serviciile publice de salubrizare din municipiul Constanța

Nr.

crt. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ    OBSERVAȚII

(TERMENE, VALORI, ’

PROCENTE)    0    1

2

1. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1.    CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

- Termenele de încheiere a contractelor cu 6 luni de la semnarea agenții economici și instituțiile publice    contractului

1.2.    MĂSURAREA Șl GESTIUNEA CANTITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE

a) Distribuirea recipientelor de precolectare asigurate pe tipodimensiuni, pentru persoane fizice locuitori ai municipiului Constanța b) Numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii

activi-

de utilizatori

c) Numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și

activi-

locale

d) Numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și

activi-

locale

e) Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

12 luni de la semnarea contractului


5 reclamații! lună !

tate


maxim 2 sesizări/ lună/

tate


maxim 5 sesizări/ lună/

tate


100 %


Nr.

crt. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ    OBSERVAȚII

(TERMENE, VALORI,

PROCENTE)

0 1 2

1.3.    FACTURAREA Șl ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR

a)    Numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori, agenți economici și instituții maxim 50

reclamații Z an

»

b)    Procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate

în mai puțin de 10 zile    100 %

1.4.    RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) Numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activități și categorii de utilizatori    maxim 10 sesizări

/ an

b) Procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mat mic de 30 de zile

calendaristice    100%

2 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1.    INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI PRIN LICENȚA DE

PRESTARE A

SERVICIULUI

a) Numărul de sesizări scrise privind nerespecta-

rea de către operator a obligațiilor din licență    maxim 5 sesizări

/ an

b) Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele

organismelor abilitate    maxim 5 / an

2.2. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE / PRESTARE

-Numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, pe activități    maxim 30 / an

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

»    T    f