Hotărârea nr. 129/2015

HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNUI TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

coNSTAA/rxJ ROMÂNIA i jfr 4 JUDEȚUL CONSTANȚA ltî IhI m municipiul constanța ;    CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 02.06.2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 67810/15.05.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu nr. 67809/15.05.2015;

Analizând HG nr. 904 / 2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Constanța, poziția 1394 și poziția 678 din HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare;

Văzând dispozițiile art. 10, alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit „c" si art. 115, alin (1), lit. "b", din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța, a unui teren situat în municipiul Constanța, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, Direcției financiare, D.A.D.P.P., S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 22_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Onciu Carmen    MARCELA ENACHE

NR


129/02.06.2015


Constanta

Bd Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

qONSTAA/7^

tfl £ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. 129/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Viitorului fără nr.

Steren = 34 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, poziția 1394 Adresă D.A.D.P.P.

nr.164865/03.02.2015

Certificat de urbanism nr.373/04.02.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Onciu Carmen

PLAN DE SITUAȚIE

teren liber lingă imobil Strada Viitorului nr. 9A lot 1+lot 2, municipiul Constanta

SCARA 1:500

307237.


307225?


307212.5 _|_


307200.


307187.
507237.5
1 /

rQ-“^1

jtfi-

hZ

00

m

cn

00

r©--

o

o

<0

OJf

00

CM

C0

cn

00

-P*—•«---------------

m

CM

CD

00

789637.!

o    OM

w    £

(0

Ol    *5

30    CO

jv.    O'


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBATE

Nr.    _______


Coordonatele colturilor de teren Sistem de proiectie-STEREO ’70-


Nr.

Pot

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi • Dp.i+1)

X[m]

Ylm]

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

307233.656

307233.517

307230.001

307229.057

307227.586

307229.012

307227.694

307227.978

307229.888

307230.812

307230.224

789645.972

789643.976

789644.370

789635.945

789636.110

789648.830

789648.978

789851.785

789651.703

789651.608

789646.357

2.00

3.54

8.48

1.48 12.80

1.33

2.82

1.91

0.93

5.28

3.45

S(1)=34.14mp P=44.02m
PLAN ÎNCADRARE ÎN ZONĂ teren liber, lingă imobil str. Viitorului nr.9A lot 1+2 municipiul Constanta

,    județul CONSTANTA

scara 1:2000


1

<

1

1

î

”29,4

“I 1 }

i .

î

/

X <9\Plan de sitele scara 1 : 500 ediție 1994-1997


adresa nr. 164865/2014


■•'ÎS!\

Sc fl\

00

O

n

<JU

1

l----—

\ L

c\ '

\

Cp


Sc E


\__» L/


/

/ Romtâfecom


Cp