Hotărârea nr. 128/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN PROCEDURA DE PRELUARE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A CET PALAS-SUCURSALA CONSTANȚA

CONSTAA/?X| ROMÂNIA 1 jBl £ JUDEȚUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

privind achiziția serviciilor de asistenta si reprezentare juridica în procedura de preluare de către Consiliul local al municipiului Constanta a CET Palas -Sucursala Constanta

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

02.06.2015

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgâdâu înregistrată sub nr. 74384/27.05.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției administrație publică locală nr. 74383/27.05.2015

Având în vedere prevederile art. I, alin (2) lit b din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare ;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii , anexa 2B, punctul 21 al acesteia;

în temeiul prevederilor art.36 alin 1, alin.2 lit.a) și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă achiziția serviciilor de asistenta si reprezentare juridică în procedura de preluare de către Consiliul local al municipiului Constanța a CET Palas -Sucursala Constanța.

Art.2.Consiliul local al municipiului Constanța împuternicește pe viceprimarul municipiului Constanța Decebal Făgădău , sa demareze procedura de achiziție și să semneze contractul cu firma de avocatură declarată câștigătoare în urma analizării ofertelor.

Art.3.Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală, in vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de 22

de consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

ONCIU CARMEN

SECRETAR MARCELA ENACHE


Constanța

Nr.


ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

NR


•y 4 /yyc'j? &/p

REFERAT

privind propunerea spre aprobarea Consiliului Local a hotărârii privind achiziționarea serviciilor de asistenta si reprezentare juridica in procedura de preluare către Consiliul Local Municipiului Constanta a CET Palas -Sucursala

Constanta

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat ( SACET ) face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea acestora, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici.

Astfel, prin HCL nr. 74/31.03.2011 s-a aprobat infiintarea SACET si Regulamentul de funcționarea al acestui serviciu.

Totodată, prin HCL 227/23.09.2011 s-a aprobat infiintarea SC RADET CONSTANTA SA prin reorganizarea parțiala a R.A.D.E.T. Constanta.

Varianta de gestiune a acestui serviciu trebuie sa asigurare prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Constanta in condiții de calitate si suportabilitate pentru populație, in paralel cu eficientizarea acestuia, din perspectiva micșorării pe viitor a efortului financiar al autoritatii locale, in condițiile existentei unui tarif care, impreuna cu un pachet de masuri de protecție sociala, sa determine un tarif suportabil pentru populație.

Prin adresa nr. 139638/19.11.2012 RADET Constanta ne-a semnalat o serie de disfuncționalități ale sistemului de alimentare cu energie termică din Municipiul Constanța, generate de faptul că nu există o coerență administrativă la nivel decizional în sensul că la ora actuală serviciul de alimentare cu energie termică se realizează atât prin RADET Constanta-aflată în subordinea Municipiului Constanța (entitate care produce prin surse proprii și distribuie agentul termic către consumatorii finali) cât și prin S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. prin Sucursala Constanța-aflată în portofoliul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (entitate care realizează producerea energiei termice și transportul acesteia către punctele termice).

Lipsa unei unități decizionale în cadrul celor doua entități are drept consecință negativă ineficiența sistemului de termoficare, printre aspectele tehnico-economice generatoare putând enumera:

-    imposibilitatea realizării investițiilor în mod unitar asupra întregului sistem ( instalații de producere - transport - distribuție), astfel încât acestea să conducă la creșterea eficienței energetice și economice;

-    disfuncționalitatea serviciului de producere a energiei termice de către S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. ceea ce atrage o majorare nejustificată a prețului de achiziție al energiei termice;

-    imposibilitatea adoptării unor soluții unitare la nivelul celor doua entități în ceea ce privește influențarea prețului gigacaloriei aplicat la nivel local.

Toate aceste elemente succint prezentate conduc la o majorare nejustificată a prețului gigacaloriei ce produce un puternic impact social la nivel local.

Municipiul Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de asistență și reprezentare juridică necesar in procedura de preluare de către Consiliul Local Municipiului Constanta a CET Palas -Sucursala Constanta

Serviciile ce urmează a fi prestate constau în:

-    servicii de reprezentare juridică a Municipiului Constanta în legătură cu dosarele aflate in prezent sau care se vor afla pe rolul instanțelor judecătorești rezultate din procedura de preluare de către Consiliul Local Municipiului Constanta a CET Palas -Sucursala Constanta

-    promovarea unor noi acțiuni si/sau demersuri în fața instanțelor de judecată și/sau autoritarilor publice în legătura cu preluarea de către Consiliul Local Municipiului Constanta a CET Palas -Sucursala Constanta ,1a cererea noastră sau la propunerea consultantului dar numai cu acordul autoritarii locale;

De asemenea, serviciile de asistență juridică și reprezentare, vor consta și în reprezentarea autorității contractante în fața oricăror autorități publice și a oricăror instanțe de judecată, prestându-se prin întocmirea tuturor actelor de procedură necesare, îndeplinirea oricăror formalități, și/sau operațiuni necesare ocrotirii și apărării intereselor autorității contractante, fie că privesc organizarea, funcționarea, controlul, jurisdicția și sancționarea sa. în îndeplinirea acestui serviciu, Consultantul va depune toate diligențele pentru asigurarea unui nivel calitativ al serviciilor corespunzător principiilor deontologiei profesionale și rezultatului urmărit de autoritatea contractantă, cu respectarea procedurilor legale și a normelor juridice în vigoare.

Prin intrarea în vigoare a OUG nr.26/2012, se prevede interdicția de a mai achiziționa servicii de asistență/reprezentare juridică, cât timp acestea se pot asigura de către personalul de specialitate angajat în instituția publică respectivă. Prin excepție însă, în cazuri temeinic justificate aceste servicii pot fi achiziționate cu aprobarea consilierilor locali, cum apreciem că se justifică și în cazul de față.

Prin urmare, având în vedere raportul invers proporțional existent între volumul și complexitatea activității desfășurate în cadrul Serviciului Juridic și deficitul de consilieri juridici la ora actuală în cadrul acestui serviciu, considerăm că există un caz temeinic justificat în vederea demarării procedurii pentru achiziția serviciilor de asistenta si reprezentare juridica in precedura de preluare de către Consiliul Local al Municipiului Constanta a CET Palas -Sucursala Constanta ce aparține S.C. Electrocentrale București SA.

în concluzie, având în vedere situația prezentată, vă supunem spre competentă apreciere legalitatea și oportunitatea aprobării hotărârii în vederea demarării procedurii pentru achiziția serviciilor de asistenta si reprezentare juridica in procedura de preluare de către Consiliul Local al Municipiului Constanta a CET Palas -Sucursala Constanta ce aparține in prezent S.C. Electrocentrale București SA.

în conformitate cu dispozițiile art.44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, propunem spre dezbatere proiectul de hotărâre privind achiziția serviciilor de asistenta si reprezentare juridica în procedura de preluare de către Consiliul Local al Municipiului Constanta a CET Palas -Sucursala Constanta ce aparține S.C. Electrocentrale București


ȘefServiciu Juridic, c.j.| Voigi^Iulianac.j


Redactat .Guci Maria SfUeJ


2