Hotărârea nr. 127/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

02.06.2015

-/

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău nr. 70922/21.05.2015,

Luând în considerare adresa S.C. Confort Urban S.R.L. nr. 70345/20.05.2015;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 9/2015 pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement precum și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

In temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit. „c", și art. 115 alin. 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă completarea și modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, prin completarea și modificarea art.l din H.C.L. nr. 9/2015, care va avea următorul conținut :

„Art.l. Se aprobă modificarea Anexei nr. 15 din H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, în sensul că se aprobă Programul estimativ de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale a municipiului Constanța pentru reparații în anul 2015, conform anexei nr.l la prezenta hotărâre precum și modificarea Anexei nr.ll din H.C.L. nr. 63/2013, în sensul că se aprobă Structura deviz/calculație pentru fundamentarea tarifelor lunare de administrare, respectiv a cheltuielilor de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale a municipiului Constanța, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Anexele nr.l și nr.2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța se va modifica în mod corespunzător, prin act adițional."

Art.3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 63/2013, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.2. Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției patrimoniu, Direcției gospodărire comunală, Direcției servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22

consilieri din 27 membri. PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

0N(IU CARM&    SECRETAR,

Constanța

Nr. 127    /    2015


S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

NnN.W/A^.a.?.?.^r

Către :

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

A

In atenția doamnei Director Executiv Trașca Aurora

S.C. CONFORT URBAN S.R.L. cu sediul în municipiul Constanța, Piața Ovidiu nr. 9, înregistrată la O.R.C. sub nr. J13/699/1997, C'.U.l. ROI875349. având contul de virament nr. RO95RNCB0114032055700001, deschis la B.C.R. Constanța, tel./fax 0241/672299. reprezentată prin Director General - Ing. Farcaș Cristinel - Viorel, vă aducem la cunoștință următoarele :

în baza H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare, a fost încheiat Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța.

în baza art. 1 din H.C.L. nr. 9/2015 pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța a fost modificată Anexa nr. 11 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța.

Propunem completarea H.C.L. nr. 9/2015 pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu art. 1.1 care va avea următorul conținut :

„Art. 1.1. Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța se va modifica în mod corespunzător, prin act adițional."

Având în vedere cele mai sus menționate, vă solicităm efectuarea demersurilor în vederea aprobării completării H.C.L. nr. 9/2015 pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare.

Șef Bird Jr. I'ălpa