Hotărârea nr. 125/2015

HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de.......02.06.2015................

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul

viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub    ..... , procesul

verbal al Comisiei de fond locativ și repartizare spații de locuit nr. 5353/14.05.2015, raportul Direcției administrare imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 4981/20.05.2015 prin care se propune repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat ,raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, prevederile H.C.L. nr. 387/2000 privind repartizarea spațiilor de locuit , precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și H.C.L. nr. 513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța ;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil republicată, Capitolul V privind locațiunea, Ordonanța de Urgență nr.40/1999, privind protecția chiriașilor cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b) si art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTAR ĂȘTE:

Art.l - Se anulează pozițiile nr. 1, 2, și 4 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 43/2015, pentru care nu s-au încheiat contracte de închiriere

Art.2 - Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit în regim de închiriere situate pe raza municipiului Constanța conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă extinderea spațiului de locuit în regim de închiriere situat pe raza municipiului Constanța conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 -Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ...... consilieri din 27 de

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ,

Onciu Carmen

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR 125    / 02.06.2015

ROMÂNIA

ANEXA NR 1

LA H.C.L. NR.......


125/2015


TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str. Arhiepiscopiei nr. 16, parter

2 camere+dependințe

S=57,73 mp

Talpeș Vasilica

2 persoane

2

Str. Portiței nr. 1

2 camere+dependințe

S=41,43 mp

Tănase Ileana

1 persoană

3

Str.Bravilor nr. 10, bl. T3, sc. A, ap. 44

1 cameră+ dependințe

S=ll,50 mp

Tudorache Stana

1 persoană

4

Str. Nicolae Iorga nr. 22, Bl. J2, sc.A, ap.19, et.4

2 camere+dependințe

S=44,06 mp

Ghiță Gheorghe

4 persoane

5

Str. Bravilor nr. 6, Bl.TI, ap. 50

1 cameră+ dependințe

S=ll,50 mp

Banu Marcela

2 persoane

6

Str. Lt. Florin Protopopescu nr.2 bis

2 camere+dependințe

S=27,74 mp

Ion Petre

8 persoane

7

Str. Someș nr. 28, Bl. CS28, et. 1, ap. 16 și et.2, ap. 20

1 cameră+dependințe S=41,01 mp

1 cameră+dependințe S=40,94 mp

Țiu George

5 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Onciu Carmen

ANEXA NR 2

LA H.C.L. NR.......


125/2015


TABEL PRIVIND EXTINDEREA UNUI SPAȚIU DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana căreia i se extinde spațiul

1

Str. Anghel Saligni nr.16

2 camere+dependințe=68,05 mp

2 camere+dependințe=35,07 mp

Grigoraș Gabriela

7 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Onciu Carmen