Hotărârea nr. 124/2015

HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL IN REGIM DE INCHIRIERE DIN RECUPERARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULCONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L.în regim de închiriere din recuperări

„OiQȘij’w!. local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data dg U2.UD.2U1b,

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.    procesul verbal al

Comisiei de repartizare a locuințelor A.N.L nr. 5354/14.05.2015, raportul Direcției administrare imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 4980/20.05.2015 prin care se propune repartizarea și extinderea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim    de    închiriere    din    recuperări

,raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și H.C.L. nr.513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea A.N.L. republicată , HG. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia ,art 15, alin (9), lit b) cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.c, alin. 5, lit. b) și art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂR ĂȘTE:

Art.l - Se anulează pozițiile nr. 2, 3, 9, 13 și 14 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 19/13.02.2015, privind repartizarea unor spații de locuit construite de ANL în regim de închiriere din recuperări, pentru care nu s-au încheiat contracte de închiriere

Art.2 - Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr.l ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă extinderea spațiului de locuit construit de A.N.L. în regim de închiriere situat pe raza municipiului Constanța conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4- Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de .22.. consilieri din 27 de

membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


PREȘEDINTE ȘEDINȚA, Onciu Carmen

CONSTANȚA

NR 124    /    02.06.2015

ANEXA NR. 1

LA H.C.L. NR.....124/2015

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL PENTRU TINERI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI

Nr

crt.

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str. Zefirului nr. 13, Bl. OB6, ap. 10

2 camere+dependințe = 52,14 mp

Nan Florentina

4 persoane

2

Str. Traian nr. 67, Bl. K1A, ap. 14

1 cameră+dependințe=40,69 mp

Panait Mirel-Ionuț

1 persoană

3

Str. Zefirului nr. 26, Bl. OB4, ap. 16

1 cameră+dependințe=37,40 mp

Scarlat Viorica

2 persoane

4

Str. Brizei nr. 1D, bl. OB3, ap. 18

1 cameră+dependințe=37,40 mp

Slabu Angelica

1 persoană

5

Str. Zefirului nr. 11, Bl. OB7, ap. 7

1 cameră+dependințe=37,40 mp

Velicu Marius

1 persoană

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Onciu Carmen

ANEXA NR. 2

LA H.C.L. NR...124/2014

TABEL PRIVIND EXTINDEREA UNUI SPAȚIU DE LOCUIT CONSTRUIT DE A.N.L. ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana căreia i se extinde spațiul

1

Str. Brizei nr. IE, Bl. OB4, ap. 5

1 cameră+dependințe = 13,60 mp

Ion Ana-Maria

2 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Onciu Carmen