Hotărârea nr. 121/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE S.C.CONFORT URBAN CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2014

de


<^n^ul2^)£ț3! al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

■— ...    --— f


Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Fagadau, înregistrată sub nr. 71259/22.05.2015, precum și raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare cât și ale Legii nr,82/1991, art.19 alin.(3) republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa S.C. Confort Urban S.R.L. nr. 4196/20.05.2015;

Văzând Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța nr.359/1996 privind aprobarea statutului S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(3) lit."c" și art.115 alin.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, notele explicative la situațiile financiare anuale, raportul administratorilor privind încheierea exercițiului financiar al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2014 prezentate în Anexa nr.l care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și acoperirea pierderii în sumă de 3.374.786 lei, din profitul pe următorii 5 ani, in conformitate cu Legea contabilității nr,82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

22

Prezenta hotărâre a fost adoptată de_din 27 membrii.

o:CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

Constanța 2015 Nr.121    /2015_

ANEXE LA HCL 121/2015

Dl 5

Suma de control


6S.630.230


i\1 .0 f

Bifați numai dacă

este cazul:

1 I Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Tip situație financiară : BL

□ Sucursala

|:î An    Semestru

Anul

2014

Entitatea | CONFORT URBAN S.R.L.


S
1/9
ia
73

Județ

Sector

Localitate

Icoostanta

i r

1 (constanta

i

Strada

jpiATA OVIDIU

r—i rzz

||    ||    | |0241672299


Număr din registrul comerțului J13/699/1997


1

8

7

5

3

4

9


Forma de proprietate


12--Societati comerciale cu capital integral de stat


Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)


4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor


Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu ahul calendaristic)


f» Forma lungă


Forma prescurtată


Forma simplificată


Raportări anuale


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit | | de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3A1) din

Legea contabilității nr. 82/1991


2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii


3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.
FIO-BILANȚ
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori


Capitaluri - total

Profit/ pierdere


65.817.906


-3.374.786


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


Numele si prenumele


DIRECTOR GENERAL- FARCAS V1OREL CRISTINEL


Semnătura _ si stampila


ÎNTOCMIT,

PARUSCHI ANCA CRISTINA


Calitatea


11--DIRECTOR ECONOMIC


Digitally îignedby Anca-Cnstina Paruschi DN: c=flO, h=Mun. Constanta. o=SC CONFORT Contabilitate, lAnca-Gishrui Paruschi. 25 4-2O02416I4324.

sena|Numbefs2țK)6OSl 670PIAC9. name^Anca-Cristîna I Patu schi, giuenName=Anca-Crisrina, sncparuschi

Daie: 2015.05.23 09:06:49 +O3W


Semnătura _


«l    /*- ■ ■ *    DN:c=flO, i=Mun. Constanta.

Anca-Cristina Paruschi

Semnătura electronica


Nr.de inregistrare in organismul profesional


AUDITOR,

Formular VALIDAT


S.C. MARAUDIT GENERAL S.R.L

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

|l23

313981011


DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2014 pentru :

Entitatea: S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Județul: 13--CONSTANTA

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. PIAȚA OVIDIU, nr. 9, bloc_, ap._, sc.

Număr din registrul comerțului: J13/699/1997

Forma de proprietate: 12-SOCIETATE COMERCIALA CU CAPITAL INTEGRAL DE STAT Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211—LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A DRUMURILOR SI AUTOSTRĂZILOR.

Cod de identificare fiscala: RO 1875349

Conducerea I societarii, DIRECTOR GENERAL Ing. FARCAS CRISTINEL -VIOREL si DIRECTOR ECONOMIC Ec. PARUSCHI ANCA -CRISTINA, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2014 si confirma ca:

a)    Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b)    Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

c)    Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.


DIRECTOR ECONOMIC,


Ec. Paruschi Anca^Cristina

il


S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA

J13/699/1997

RO 1875349

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014
NOTAI
ACTIVE IMOBILIZATE
imobilizări necorporale si imobilizări corporale:

Nr.

crt.

Elemente de activ

Sold la 01.01.2014

Creșteri

Reduceri

Sold la

31.12.2014

I.

Terenuri - Mijloace fixe proprii

0

0

0

0

II.

Construcții total din care:

5,871,791

0

0

5,871,791

a)

Mijloace fixe proprii

5,871,791

0

0

5,871,791

hi

Mijloace fixe public

0

in.

Echipamente teh., aparate, instalații de măsură și control și mijloace de transport total din care:

5,019,542

331,479

4,688,063

a)

Mijloace fixe proprii din care:

5,019,542

0

331,479

4,688,063

a.l.

Echipamente tehnologice

3,196,377

0

69,001

3,127,376

a.2.

Aparate de măsură și control

524,670

0

1,786

522,884

a.3.

Mijloace de transport

1,298,495

0

260,692

1,037,803

b)

Mijloace fixe public

0

IV.

Mobilier și alte active corporale totale din

care:

94,118

2,705

12,071

84,752

a)

Mijloace fixe proprii

94,118

2,705

12,071

84,752

b)

Mijloace fixe public

0

0

0

0

Total imobilizări corporale

10,985,451

2,705

343,550

10,644,606

Investiții în curs de exec.

66,090,367

9,138,783

45,144,440

30,084,710

Imobilizări financiare

11,962

59,919

71,881

V.

Imobilizări necorporale

0

0

0

0

Total imobilizări din care:(I+H+III+IV+V)

77,087,780

9,201,407

45,487,990

40,801,197

Mijloace fixe public

0

0

0

0

Investiții în curs de exec.

66,090,367

9,138,783

45,144,440

30,084,710

Imobilizări financiare

54,696

59,919

0

71,881

Mijloace fixe proprii

10,985,451

2,705

343,550

10,644,606

Cheltuieli de dezvoltare (creșteri)

în cursul exercițiului curent, investițiile in curs au fost în sumă de 30.084.710 lei. La 03.04.2013 a fost incheiat cu Primăria Municipiului Constanta contractul nr.46590/03.04.2013 prin care au fost transmise prin gestiune delegata serviciile publice de administrare a domeniului public si privat de interes local in Municipiul Constanta.

Patrimoniul public, despre care am vorbit nu se amortizează, și ca atare nu au generat costuri la prețul de cost al producției și prestările de servicii realizate de societate. Patimoniul public, conform art.242 din OMFP 3.055/2009 a fost evidențiat in posturi extrabilantiere.

Fondurile puse la dispoziție de Consiliul Local al Municipiului Constanța sunt consumate și se înlocuiesc prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Constanța care pune la dispoziția societății Confort Urban alte fonduri prin majorarea capitalului social.

în cursul anului pe măsură ce se fac investiții asupra patrimoniului public, în conformitate cu contractele încheiate cu furnizori sau în regie proprie. Consiliul Local al Municipiului Constanța majorează capitalul social al S.C.”Confort Urban”-S.R.L. prin ordine de plată conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.351/2001, nr.209/30.05.2003, nr.348/22.09.2003, nr.467/21.11.2003, nr.76/2004, nr.393/2004, nr.2/2005, nr.128/2005, nr.214/25.05.2005, nr.552/24.10.2005, nr.56/22.01.2006, nr.309/17.08.2006, nr.507/13.12.2006, nr.8/31.01.2007, nr.242/18.05.2007, 584/14.12.2007, 3/25.01.2008, 217/09.05.2008, 664/17.12.2008, 11/05.02.2010, nr.67/29.04.2010, nr.9/10.02.2011, nr. 10.30.01.2012, nr.203/28.06.2012, nr.244/05.09.2012,i nr.53/26.03.2013si nr 10/03.02.2014

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Până la 31 decembrie 2014 au fost reevaluate în conformitate cu diferite acte normative imobilizările corporale, cu care ocazie (de fiecare dată) s-au majorat valorile de inventar (contabile), dar numai în limitele prevederilor acestora, care nu au obligat întreprinderile la majorări nesemnificative, în raport cu prețul real al pieței (prețul just). Acest fel de reevaluări au fost realizate conform următoarelor acte normative:

-H.G. 500/5 august 1994

-    H.G. 1553/18 decembrie 2003

-    O.M.F.P. 3055/2009

-    Legea nr. 82/1991 republicată cu modificările si completările ulterioare.

Imobilizări corporale aferente patrimoniului public

Aceste imobilizări sunt reglementate de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora, și H.G. nr.1031/1999 care aprobă Normele privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ teritoriale. Ele au fost respectate de S.C. Confort Urban S.R.L.

La punctul cheltuieli de dezvoltare s-a arătat că aceste imobilizări se întrețin și se dezvoltă prin grija Consiliului Local al Municipiului Constanța care alocă fondurile necesare în fiecare an prin majorarea capitalului social, c) Deprecieri imobilizări corporale (amortizare)

Nr.

Crt.

Deprecieri imobilizări

Sold

01.01.2014

Deprecieri înregistrate în anul 2014

Reduceri

Sold

31/12/2014

1.

Alte imobilizări necorporale

0

0

0

0

2.

Construcții

3,766,414

229,130

0

3,995,544

3.

Instalații tehnice și mașini

4,400,893

180,806

331,479

4,250,220

4.

Alte instalații, utilaje și mobilier

57,250

10,950

12,071

56,129

Total

8,224,557

420,886

343,550

8,301,893

Amortizarea calculată pe tot parcursul anului 2014a fost prin metoda lineară, iar duratele de viață (de funcționare) au fost cele stabilite prin catalogul aprobat de H.G. 2139/2004. Calculată în cifre relative procentul mediu de amortizare a imobilizărilor corporale este de 4,72 % conform următoarelor date:

Valoarea amortizării din cont 281 : Valoarea imobilizărilor corporale supuse amortizării 420.886 .z.= 3,95% 10.644.606

ceea ce indică o recuperare lentă, din cauza existenței în structura imobilizărilor a construcțiilor în valoare de 5.871.791 lei, cu ciclu lung de viață.

Amortizarea aferenta diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale din anii precedenti, in anul 2014 a fost suportata din rezerve din reevaluare

NOTA 2
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

In anul 2014 societatea a constituit provizioane in valoare de 442.658 lei.

NOTA 3
REPARTIZAREA PROFITULUI

în conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț, „Contul de profit și pierdere”, rezultă că volumul veniturilor totale în valoare de21.216.289 lei nu depășește volumul de cheltuieli în valoare de 24.591.075 lei, și astfel societatea se înregistrează cu o pierdere de- 3.374.786 lei

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului

Exercițiul financiar

2/1 %-100

Precedent

Curent

0

1

2

3

1 Cifra de afaceri neta

34,245,144

19,019,305

-44.46

2 Costul bunurilor vândute si al serv prestate (3+4+5)

29,672,301

20,264,556

-31.71

3 Cheltuielile activitatii de baza

16,673,556

10,865,958

-34.83

4 Cheltuielile activitatilor auxiliare

976,965

1,074,010

9.93

5 Cheltuielile indirecte de producție

12,021,780

8,324,588

-30.75

6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)

-4,572,843

39,283,861

-959.07

7 Cheltuielile de desfacere

5,546,847

3,301,494

-40.48

8 Alte venituri din exploatare

1,028,409

2,133,949

0.00

9 Venituri din exploatare

35,273,553

21,153,254

-40.03

10 Cheltuieli din exploatare

35,219,148

24,590,997

-30.18

11 Rezultatul din exploatare: (10-9)

54,405

-3,437,743

-6,418.80

12 Veniturile financiare

150,385

63,035

-58.08

13 Cheltuieli financiare

40

78

95.00

14 Rezultatul financiar

150,345

62,957

-58.12

15 Cheltuieli cu impozitul

0

0

0.00

16 TOTAL GENERAL: (11+14-15)

204,750

-3,374,786

-1,748.25

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Creanțe

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1=2 + 3

2

3

Total, din care:

140,924,893

131,555,735

9,369,158

Clienti

7,020,355

7,020,355

Tva de recuperat

1,235,887

1,235,887

Arte creanțe

2,704,320

2,704,320

Alte creanțe

129,964,331

120,595,173

9,369,158

Datorii

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichidare

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1=2+3+4

2

3

4

Total, din care:

116,100,041

106,730,883

9,369,158

Furnizori

95,536,034

95,536,034

Efecte de comerț de plătit

9,369,158

9,369,158

Alte datorii curente

1,825,691

1,825,691

Efecte de comerț care trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an

9,369,158

0

9,369,158

Ponderea în total creanțe o dețin clientii neîncasati in suma de7,020,3551ei, TVA de recuperat nerambursat până la finele anului in suma de 1.235.887 lei si suma de 129.964.331 lei ce reprezintă datoria asociatului unic către societate in vederea achitării investițiilor efectuate la sistemele publice aflate in gestiune delegata.

NOTA 6
PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Prezentăm mai jos principalele politici contabile.

A.    TEMEIUL LEGAL AL ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE

1.    Reglementările contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale:

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componenta

a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009; OMFP 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare conform Legii nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

2.    Prevederile specifice Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.G. 1031/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

3.    Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare conform O.M.F.P. nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, înlocuiesc estimările făcute de conducerea societății, cu toate că acestea au fost făcute pe cele mai pertinente informații. Estimările nu coincid întotdeauna cu situațiile financiare.

4.    Continuitatea activității

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2014, au avut în vedere faptul că societatea își continuă activitatea în viitorul previzibil. Ca atare orice analiză pentru viitor (intrări de numerar de exemplu) este pertinentă și fără restricții din acest punct de vedere.

B.    IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Nu mai prezentă sold.

C.    IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.    Cost-evaluare

Au fost reevaluate în conformitate cu H.G. 1553/2003, O.M.F.P, nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, Legea nr. 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare,

întreținerile și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli,

2.    Amortizare

Imobilizările corporale se amortizează pe baza metodei lineare.

3.    Vânzarea, casarea imobilizărilor corporale

Se pot vinde sau casa, cu scoaterea din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare doar bunurile proprietate privata a statului aflate in posesia societății.

Orice profit sau pierdere care ar rezulta din asemenea operațiuni ar fi inclus în contul de profit și pierdere curent, în anul 2014 au fost casate imobilizări corporale in valoare de 343.550 lei.

4.    Bunurile apartinand domeniului public primite in gestiune delegata prin HCL 63/2013 au fost evidențiate in posturi extrabilantiere, conform art.242 din OMFP 3055/2009.

D.    IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS

1.    Patrimoniul propriu

Imobilizările corporale în curs din care au rezultat active, sunt prezentate în bilanț la cost istoric.

2.    Patrimoniu! public

Și aceste imobilizări corporale în curs sunt prezentate în bilanț la costul istoric. Menționăm că patrimoniul public este supus unor reînnoiri, la drumurile publice s-au făcut investiții pentru prelungirea duratei de funcționare la străzi și bulevarde, inclusiv marcaje rutiere.

E.    STOCURI

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă, costul fiind determinat pe baza metodei primul intrat-primul ieșit (FIFO).

Nu sunt stocuri de producție neterminată.

Pe baza inventarului la 31.12.2014 nu s-au semnalat elemente de stoc devalizate, cu mișcare lentă sau uzate moral și pentru care nu s-au înregistrat provizioane pentru corectarea valorilor.

F.    CREANȚELE COMERCIALE

Sunt înregistrate la valoarea facturată.

G.    NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Numerarul si echivalentele de numerar sunt înregistrate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar s-au folosit numerarul din casă și conturile la bănci - nu avem datorii la instituțiile de credit.

H.    DATORII COMERCIALE

Datoriile comerciale pe termen scurt și lung sunt înregistrate la valoarea nominală care aproximează valoarea justă funcție de diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile calculate lunar.

Datoriile comerciale contractate în lei sunt înregistrate la valoarea nominală.

I.    PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

In anul 2014 au fost constituite provizioane in sumă de 422.658 lei.

J.    BENEFICII

Societatea a înregistrat o pierdre de -3.374.786 lei

NOTA 7
ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

Societatea noastră fiind S.R.L. are capitalul social exprimat în părți sociale și se ridică la suma de 68.630.230 lei. Creșterea capitalului social s-a făcut în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța în tot cursul anului pe baza ordinelor de plată prin care s-au viral sumele în contul societății iar reducerea capitalului social s-a făcut in baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța

NOTA 8
INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Numărul mediu de salariați este 207.

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

Salarii brute an 2014 lei

Administratori

110.837

Directori

96.432

Total

207.269

b) Salarizarea personalului administrativ și de producție

Salarii brute an 2014 lei

Personal administrativ

1.064.331

Personal de producție

3.492.917

Total

4.557.248

NOTA 9
ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1.    Indicatori de lichiditate

a)    Indicatorul lichidității curente (capitaluri circulante)

Active curente _    149,418,644    _    1

Datorii curente    116,100,041    '

b)    Indicatorul lichidității imediate

Active curente - Stocuri _    147,368,531    _

Datorii curente    116,100,041

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

Capitalul Împrumutat

X 100


Capitalul angajat

unde:

-    capital imprumutat = credite peste un an;

-    capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul pentru noi nu are sens.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

-    Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

-    Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

-    Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

_Costul vânzărilor_ _    29,672,301

Stoc mediu    2,670,300

Stocul a fost rulat de 11,11 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

- Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

19,019,305

10,644,606


1.79 ori


Cifra de afaceri Active imobilizate (proprii)

- Număr de zile stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:

Stoc mediu Costul vânzărilor


x 365


2,698,923

29,672,301


x 365


33.20 zile


- Viteza de rotație a debitelor-clienți

-    calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;

-    exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

Sold mediu clienti Cifra de afaceri


7,719,985

19,019,305


x 365


148.15 zile


O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

- Viteza de rotație a creditelor-fumizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. In mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori    _    2,462,516

-    — ---r-77-—x 365 =- -x 365 -    47.26 zile

Achiziții de bunuri (fara servicii)    19,019,305

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care il obține entitatea din banii investiți in afacere:

Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit ___

Capital angajat

NOTA 10
ALTE INFORMAȚII

-    Filiale și întreprinderi asociate nu avem, și nici titluri de participare strategice,

-    Impozit pe profit nu s-a realizat deoarece pierderea fiscala de recuperat din anii precedenti este in suma de 1.010.760 lei.

-    Cifra de afaceri este de 19.019.305 lei și provine din prestări servicii, administrare bunuri în gestiune delegată.

-    Onorariile plătite auditorilor în tot cursul anului 2014 se ridică la suma de 34.185,18 lei.

Societatea comerciala cu răspundere limitata CONFORT URBAN a fost infiintata in anul 1997 cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului al Județului Constanta J13/699/1997, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Piața Ovidiu nr.9; societatea desfasoara activitatea principala Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor, COD CLASA CAEN 4211 in condiții de continuitate, capitalul social este in suma de 68.630.230 lei si aparține in totallitate Consiliului Local Municipal Constanta.CONFORT URBAN
10117

CAPIT SUBS NEV DP

0, 00

0,

00

0, 00

0,00

49

192

005,00

49

192

005, 00*

49

192

005,00

49

192

005,00

0, 00

0, 00

10117

10126

CAP SOC SIP

0, 00

2

012

874,

00

0, 00

0, 00

2

012

874,00

o, ooB

2

012

874,00

2

012

874,00

0, 00

0, 00

10126

10127

CAP SOCIAL DP

0, 00

9B

881

431,

00

0,00

0, 00

98

881

431, 00

49

192

005,00

98

881

431,00

148

073

436,00

0, 00

49

192

005,00

10127

10129

CAP SOCIAL SOCIETATE

0, 00

19

438

225,

13

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

19

430

225,13

0, 00

19

438

225, 13

10129

101 CAPITALURI

C, 00

120

332

530,

13

0, 00

0, 00

150

086

310,00

98

384

010,00

ISO

086

310,00

210

716

540,13

0, 00

68

630

230,13

1057

REZERVE DIN REEVALUARE

0, 00

450

614,

00

15 288,00

0, 00

163

919, OO

0, 00

163

919,00

4 50

614,00

0, 00

28 6

695,00

1057

1061

REZERVE LEGALE

0, 00

82

680,

37

0, 00

y oo

0, 00

0, 00

0, 00

82

680,37

0, 00

82

680,37

1061

10682

ALTE REZERVE

0, 00

36,

96

0, 00

171 Ol/,65

0, 00

171

012,65

0, 00

171

049, 63

0, 00

171

049,63

10682


106 REZERVE

0, 00

82

717,35

0, 00

171

012,65

0, 00

171

012,65

0, 00

253

730,00

0, 00

253

730, 00

117.12

REZ.REP.AN 2012

0, 00

177

048,65

177

048,65

0, 00

177

048,65

0, 00

177

048,65

177

048,65

0, 00

0, 00

117.12

117.13

REZULTAT AN 2013

0,00

0, 00

194

512, 00

0, 00

194

512,00

194

512,00

194

512,00

194

512,00

0, 00

0, 00

117.13

1 17.2

ERORI MATERIALE AN PRECEDENT

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2

209,55

0, 00

2

209,55

0, 00

2

209,55

117.2

1172

REZULT REP RETRATARE

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

19

827,52

0, 00

19

827,52

0, 00

19

827,52

1172

117 REZULT REPORTAT

0, 00

177

048,65

371

560,65

0, 00

371

560,65

216

549, 07

371

560,65

393

597,72

0, 00

22

037,07

121

PROFIT SI PIERDERI

i

0, 00

2Q4

750,00

3 730

615,53

3 523

227,48

24 591

074,40

21

011

538,51

2 4 59 L

074,40

21

216

2BB, 51

3

374

785, 89

0, 00

121

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

10

238,00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

10

238,00

10

238,00

10

238,00

0, 00

0, 00

129

211

TERENURI PRELUATE

0, 01

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 01

0, 01

0, 01

0, 00

0, OO

211

2121

CONSTRUCȚII

5

871

791,00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

5 871

791,00

0, 00

5

871

791, 00

0, 00

2121

21213

RAMFORSARE DRUMURI

0, 00

0, 00

-60

612,45

0, 00

45 144

440,44

45

144

440,44

45 144

440,44

45

144

440,44

0, 00

0, 00

21213

212 MIJLOACE FIXE

5

871

791,00

0, 00

-60

612,45

0, 00

45 144

440,44

45

144

440,44

51 016

231,44

45

144

440,44

5

871

791,OO

0, 00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

3

196

376, 95

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

69

001,00

3 196

376,95

69

001,00

3

127

375,95

0, 00

2131

2132

APARAT, INS TAL. MAS SI CONTP.

524

670, 23

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1

786,00

524

670,23

1

786,00

522

804,23

0, 00

2132

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

1

298

494,55

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

260

692,00

1 298

494,55

260

692,00

1

037

802,55

0,00

2133

213 ECH1P

TEH SI MAȘINI

5

019

541,73

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

331

479,00

5 019

541,73

331

479,00

4

688

062,73

0, 00

2149

MOB,AP BIROTICA CENTRALA

94

117,69

0, 00

0, 00

0, 00

2

704,55

12

071,00

96

822,24

12

071,00

94

751,24

0, 00

2149

23121229

2

636

899, 14

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2

636

889,14

2 636

889, 14

2

636

089,14

0, OO

0, 00

23121229

23131229

INV.DP-CONTR.1229

54

803

596,26

0, 00

0, 00

0, 00

9 138

783,23

33

857

669,59

63 942

379, 49

33

057

669,59

30

084

709,90

0, 00

23131229

231322

INV.DP-CTR.8710-SHAPIR

8

649

881,71

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

8

649

001,71

8 649

801,71

8

649

881,71

0, 00

0, 00

231322

231 IMOBILI2„CORPORALE IN CURS


66 090 367,11


2671

2674

2675

2676

2678

2679


6 LUNI GAR BUNA EXE GAR.BUTELII SHELL GAS GARANȚIE PMC TREZORERIE    K

TRE2 . GARANT - PRIM. S ANTIER GARANȚIE ELECTROCENTRALE/^

CAUȚIUNI TVA    ăVONFO^^1'


267 CREANțe IMOBILIZATE


2812


AMORTIZAREA CON5TRUCT1'


-&R.L-1

:£djî§w


961,


0, 00

0, 00

0, 00

9 138

783, 23

45 144

440,44

75 229

150, 34

45

144

440,44 30

0B4

709,90

0, 00

0, OO

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

37,94

0, 00

37,94

0, 00

2671

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

1

000,00

0, 00

1

000,00

0, OO

2674

0, 00

19

245, 21

0, 00

19

245, 21

0. 00

19

245, 21

0, 00

19

245, 21

0, 00

2675

0, 00

12

955, 70

0, 00

12

955, 70

0, 00

12

955, 70

0, 00

12

955,70

0, 00

2676

0,00

27

717,67

0, 00

27

717,67

0, 00

27

717,67

0, 00

27

717,67

0, 00

2678

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

10

924,00

0, 00

10

924,00

0, 00

2679

0, 00

59

918,56

0, 00

59

918,58

0, 00

71

800,52

0, 00

71

680,52

0, 00

414,00

0, 00

18 912,00

0, 00

229

130,00

0, 00

3

995

544,00

0, 00

3 995 544,00

2812


DENUMIRE CONT


I    SOLD LA 01/01/2014 I

I DEBIT    | CREDIT


RULAJ LUNA DEBIT | CREDIT


RULAJ CUMULAT DEBIT I CREDIT


TOTAL SUME DEBIT |


1REDIT I DEBIT


I CONT l I    I


28131

AMORTIZARE ECHIPAMENT TEHNOLOG

0,00

2

661

475,00

0,00

B 037,00

69

001,00

96

927,00

69

001,00

2

958

402,00

0, 00

2

889

401,00

28131

28132

AMORT,APARATE MĂSURĂ SI CONTRO

0,00

376

500,00

0, 00

3 042, 00

1

786,00

39

731,00

1

786,00

4 16

231,00

0,00

414

445,00

28132

28133

AMORT.MIJLOACE DE TRANSPORT

0, 00

1

162

916,00

0, 00

3 679, 00

260

692,00

44

148,00

260

692,00

1

207

066, 00

0, 00

946

374,00

28133

2814

AMQRTia.HOB,BIROT,AP PROT

0, 00

57

250, 00

0, 00

758,00

12

071,00

IO

950,00

12

071, 00

68

200,00

0, 00

56

129,00

2814

281 AMORTI2 PT.IMOBILIZ. CORPORALE

0,00

8

224

557,00

0, 00

34 426,00

343

550, 00

420

866,00

343

550,00

8

64 5

443, 00

0, 00

8

301

893,00

3022

COMBUSTUBIL

47

085, 29

0, 00

53 376, 66

38 523,16

514

496, 15

513

061,59

561

561,44

513

001,59

40

499, 85

0,00

3022

3024

PIESE DE SCHIMB

88

602,46

0, 00

4 163,95

6 095,71

361

403,50

365

906,78

450

205, 98

365

906,78

84

299,20

0, 00

302 4

3028

ALTE HAT SI MATER CONSUMABILE

907

312,07

0,00

275 291,83

427 250,84

2 744

009,35

3

158

316, 03

3

651

621,42

3

158

316,03

493

505,39

0, 00

3028

30209

MAT CONSUM CENTRALA

19

858,11

0, 00

7 844,07

52 252, 93

94

378, 54

96

291,32

114

236, 65

96

291,32

17

945, 33

0,00

30289

302 MATERIALE

1 063

557,95

0, OO

340 676,51

526 122,64

3 714

287,54

4

133

595,72

4

777

845,49

4

133

595, 72

644

249,77

0,00

303

OB DE INVENTAR

5

609,96

0, 00

0, 00

0,00

1

696,67

2

508,51

7

506,83

2

508,51

4

998,32

0, 00

303

3039

OB, INV CENTRALA

0,00

0, 00

451,60

5 180,43

7

796,75

7

766, 75

7

706, 75

7

706,75

0, 00

0, 00

3039

303 OB

DE INVENTAR

5

609,96

0,00

451,60

5 180,43

9

683,62

IO

295,26

15

2 93, 58

10

295,26

4

996,32

0, 00

308

DIF DE PREȚ LA MAT PRIME,MAT.

2 216

136,98

0, 00

12 240,49

167 927,28

690

965, 21

1

513

056,12

2

917

102,19

1

51.3

056, 12

1 404

046,07

*

0,00

308

3451

ASFALT

0, 00

0, 00

584 270,92

584 270,92

1 347

729, 62

1

347

729, 62

1

347

7 29, 62

1

347

729,62

0, 00

0, 00

3451

3452

BETON

O, 00

0,00

1 087,62

1 087, 62

70

230, 80

70

230,80

70

2 30, 80

70

230,80

0,00

0, 00

3452

345 PRODUSE FINITE

0,00

0, 00

565 350,54

585 356,54

1 417

960, 42

1

417

960,42

1

417

960, 4 2;

1

417

960, 42

0,00

0, 00

346

PRODUSE REZIDUALE

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

20

714,00

20

714,00

20

714,00

20

714,00

0,00

0,00

346

4016

FURNIZORI SIP

0, 00

0, 05

143 514,74

47 783,44

1 129

406, 45

1

177

169, 89

1

129

406,45

1

177

189,94

0, 00

47

783,49

4016

4017

FURNIZORI DP

0, 00

164

658,68

0, 00

-62 964,06

5 465

340, 86

7

873

130, 55

5

465

340, 86

8

03 7

989, 23

0, 00

2

572

646,37

4017

4019

FURNIZORI CENTRALA

0,00

259

320,35

1

192 360, 1 1

1 006 158,85

10 872

508,03

10

203

091,03

10

672

SQ8,03

11

462

411,38

0, 00

589

903,35

4019

401 FURNIZORI

0,00

1

424

179, 06

1

335 674,85

990 970,23

17 467

255, 34

19

253

411,47

17

4 67

255,34

20

677

590,55

0, 00

3

210

335,21

4047

FURN IMOB DP

0, 00

0,01

2

635 202,25 \

-0, 02

46 422

912,96

147

627

251,33 4

46

422

912,96 147

112?

251,34 •«

0,00101

404

338,38

4047

40571

EF.DE PL.DP

0,00

141

362

049,31

-1 488,06 •

1 314 738,22

5 866

581,02-

134 237 992,4

5

866

501,02V

7

124

056,87 î

0, 00

I

257

475,85

40571

40572

EF DE PL DP DOB

0,00

11

246

602,41

176 049, 93 t

103 862,23

3 730

ISO, 43

595

030,16

3

730

150,43 C

11

841

832,59

0,00

8

111

582, 16

40572

4066

FURN.FACT.NESOSITE

SIP

0,00

222

176,36

0, 00

126

350,35

0, 00

-95

026, 01

0, 00

126

350, 35

0,00    126 350,35

4086

4067

FURNIZ.fct.nesoa.DRUMURI PUB

0, 00

0, 00

9

769, 08

145

684,26

2

079

659,63

2

215

574,81

2

079

659,63

2

215

574,01

0,00    135 915,18

4007

4089

FACT NESOSIT UNIT9

0, OO

31

969,73

0, 00

28

252, 65

0, 00

-3

737,00

0, 00

28

252, 65

0,00

28 252,65

4089

408 EURN

FACT NES

SIP

0, 00

254

166, 09

9

769, 08

300

267,26

2

079

659,63

2

116

011,72

2

079

659,63

2

370

177,61

0, 00    290 518,18

411110

CLIENTI

fiSOC

Sjl, 36

0,00

0,00

19

571,36

0,00

19

571,36

19

571,3 6

19

571,36

0, 00

0,00

411110

41112

CLIENTI

S2

33

0, 00

1 065

326,92

977

707,93

9

670

092,10

10

297

695, 05

14

425

295,43

10

297

695, 05

4 127

400,38    1

0, 00

41112

41113

CLIENTI

SPUT    f

F5U63

0, 00

737

114,27

96

443,56

1

954

120,99

2

090

901,57

3

690

775,62

2

090

901,57

1 599

874,05    1

0, 00

41113

411143

CLIENTI

HAG.CUSTLH

te    2

27TU66

0, 00

0,00

0,00

0,00

1

977,66

2

277,66

1

977,66

300, 00    "

0, 00

411143

41116

CLIENTI

ILUMINAT B

iUBLIC    1

0, 00

63

427,65

223

544,30

1

370

960,59

1

370

960,59

1

372

016,51

1

370

960,59

1

055,92

0,00

41116

41117

CLIENTI

DRUMURI

$HCE Q R..L- 68

811U4O

0, 00

143

008,96

593

363,39

7

7B4

595,26

7

B39

577,09

7

853

414,66

7

839

577,09

13

837,57

0, 00

41117

41118

CLIENTI

PARCĂRI

V    A

4*6, 7 2

0, OO

1 120

550,05

1 099

691,40

2

545

772,14

2

438

597,93

3

260

177,86

2

488

597,93

771

579, 93

0, 00

41110

41119

CLIENTI CENTRALA

3

303, 01

0, 00

2

779, 92

4

613,43

134

542,70

54

196,79

137 845,71

54 196,79

33

648,92

0,00 41119

4118

CLIENTI ABONAMENTE PARCARI

0,00

0, 00

422

658,42

0, 00

422

658,42

0,00

422 658,42

0,00

422

658,42

0,00 4118

411 CLIENTI

7 301

291,03

0, 00

3 574

946, 39

3 016

935, 37

23

932

742,20

24

163

678,04

31 184 033,23

24 163 670,04

2°,

355,19

0, 00

4186

CLIENTI FACTURI DE ÎNTOCMIT

239

564,68

O, 00

142

780,42

0, 00

-96

784,26

0,00

142 780,42

0, 00

142

730,42

0,00 4186

4187

CLIENTI FACTURI DE ÎNTOCMIT

327

137,03

0, 00

406

756, 35

0, 00

79

618,52

0, 00

406 756,35

0, 00

406

756,35

0, 00 4187

4189

CLIENTI FACTURI DE ÎNTOCMIT

0,00

0, 00

2

084,18

0, 00

2

084,13

0, 00

2 084,18

0, 00

2

034,18

0,00 4189

418 CLIENT!-FACTURI DE ÎNTOCMIT

566

702,51

0,00

551

620, 95

0, 00

-15

081,56

0, 00

551 620,95

0,00

551

620,95

0,00

4211

PERSONAL REMUNERAȚII

0, 00

64 329,00

164

262,00

155

216, 00

1

943

280,00

1

92 9

487,00

1 943 280,00

1 993 316,00

0, 00

50

536,00 4211

4212

COLABORATORI

0, 00

0, 00

7

514,00

7

514,00

110

838,00

110

833,00

110 33B,00

110 838,00

0, 00

0, 00 4212

4213

SALARII ACHIT.PRIN CÂRD

0, 00

60 714,00

220

BB0,00

239

232,00

2

261

710,00

2

290

L76,00

2 261 710,00

2 350 890,00

0, 00

99

lB0,00 4213

4214

SALARII CÂRD BCR

0, 00

14 911,00

28

922,00

27

937,00

350

545,00

345

994,00

350 545,00

360 805,00

0, 00

10

260,00 4214

421 PERSONAL-REMUNERATII DATORATE

0, 00

139 854,00

429

606,00

429

949, 00

4

666

373,00

4

676

495,00

4 666 373,00

4 816 349,00

0, 00

149

976, 00

423

PERSONAL-AJUT0ARE MATERIALE DA

0, 00

2 034,00

1

891,00

-1

798,00

28

76L,00

27

726,00

28 761,00

29 760,00

0,00

999, 00 423

4233

CONCEDII MEDICALE CÂRD

0, 00

256, 00

925,00

1

545,00

13

771,00

15

162,00

13 771,00

15 418,00

0, 00

647,00 4233

4234

CONCEDII MED BCR

0,00

0, 00

102,00

102,00

1

079, 00

1

079,00

1 079,00

1 079,00

0, 00

0,00 4234

423 PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DA

0,00

2 290,00

2

918,00

-

151,00

43

611,00

43

967,00

43 611,00

46 257,00

0, 00

2

646, 00

425

AVANS ACORDAT PERSONALULUI

34

627,00

0,00

66

356,00

50

711,00

657

505,00

677

256, 00

692 132,00

677 256,00

14

876,00

0, 00 425

4253

AVANSURI CÂRD

40

302,00

0, 00

80

480,00

67

970, 00

739

046, 00

765

423, 00

779 348,00

•765 423, 00

13

925,00

0,00 4253

4254

AVANS CÂRD BCR

4

283,00

0,00

10

480,00

9

049, 00

107

879, 00

110

731,00

112 162,00

110 731,00

1

431,00

0,00 4254

425 AVANS

ACORDAT PERSONALULUI

79

212,00

0, 00

157

316,00

127

730, 00

1

504

430,00

1

553

410,00

1 5B3 642,00

1 553 410,00

30

232,00

0,00

426

DREPT DE PERSONAL NERIDICATE

0, 00

910,00

0, 00

13

722,00

740,00

14

511,00

740,00

15 429,00

0, 00

14

699,00 426

427

REȚINERI DIN REMUNERAȚII DATOR

0, 00

3 454,00

4

149, 00

4

032,00

34

710,00

35

438,00

34 710,00

38 892,00

0,00

4

182,00 427

4 281

GARANȚII MATERIALE

0,00

102 292, 73

50, 11

671,29

14

010,55

11

879, 44

14 010,55

114 172,17

0,00

100

161,62 4201

42812

ALTE DAT,CU PERS.PRIME

0,00

273 427,00

0, 00

R

041,00

3

100, 00

90

512,00

3 100,00

363 939,00

0,00

360

039,00 42912

428 ALTE

DAT.SI CREANȚE DE PERSON.

0,00

375 719,73

50, n

0

712,29

17

110,55

102

391, 44

17 110,55

478 111,17

0,00

461

000,62

4311

CAS UNITATE

0, 00

94 982,00

65

704,00

6B

327,00

943

757,00

917

102,00

943 757,00

1 012 084,00

0, 00

68

327,00 4311

43111

0,5?,FD ASIG ACC BOLI PROF

0, 00

1 146,00

1

021,00

1

059,00

11

612,00

11

525,00

11 612,00

12 671,00

0, 00

1

059,00 43111

4312

CAS RET SALARIATI

O, 00

47 921,00

43

662,00

42

428,00

496

395,00

490

902,00

496 395,00

538 023,00

0, oo

42

423,00 4312

4313

CONTR,ANG.PTR.ASIG.SOC.SANATAT

0, 00

23 682,00

21

524,00

22

266,00

245

170,00

243

754,00

245 170,00

267 436,00

0, 00

22

266, 00 4313

43131

FOND CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

0, 00

1 928,00

3

061,00

3

577,00

44

686,00

43

488,00

44 6B6,00

45 416, 00

0, 00

730,00 43131

4314

CONTR.ANGAJAT!LOR AS.5OC.SANAȚ

0, 00

25 004,00

22

708,00

23

498, 00

258

449,00

256

942,00

258 448,00

281 946, 00

0, 00

23

498,00 4314

431 Asigurări sociale

0, 00

194 663,00

157

680,00

161

155,00

2

000

066,00

1

963

713,00

2 000 068,0Q

2 150 376,00

0,00

158

306,00

4371

FOND DE ȘOMAJ UNITATEXț^JX

0, 00

1 923,00

1

356, 00

1

940,00

21

065, 00

21

032,00

21 065,00

23 005,00

0, 00

1

940,00 4371

4372

CONTR, PERS . LA FQNDyeMtJ

O, 00

1 920,00

1

854,00

1

943,00

21

086,00

21

109, 00

21 036,00

23 029,00

0, 00

1

943,00 4372

4373

FOND GAR SALARII ț/^

1 115,00

1

011,00

1

051,00

11

505,00

11

441,00

11 505,00

12 556,00

0, 00

1

051,00 4373

137 AJUTOR DE ȘOMAJ

</>

1 958,00

1 721,00

53 656, 00

53 632,00

53 656,00

4 931,00

441MIN

IIMPOZIT MINIM

5

500,00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

5

500,00

0, 00

5

500,00

0,00 44IMIN

4423

TVA DE PLATA

0,00

0, 00

203 373,20

203

373,28

1

790

026,28

1

790

026, 29

1 790

026, 28

1 790

026, 28

0, 00

0,00 4423

44241

TVA DE REC.IN LUNA

2

566

614,00

0,00

0, 26

203

373, 26

439

444,61

1

790

027,61

3 006

058,61

1 790

027,61

1 216

031,00

0,00 44241

4426

TVA DEDUCTIBILA

0,00

0, 00

215 204,57

215

204,57

3

163

671,19

3

163

671,19

3 163

671, 19

3 163

671, 19

0, 00

0,00 4426

4427

TVA COLECTATA

0, 00

0, 00

418 577,85

418

577,85

4

514

255,36

4

514

255,36

4 514

255,36

4 514

255,36

0,00

0,00 4427

4428

TVA NEEXIGIBILA

0, 00

61

164,48

56 563,12

106

765, 35

408

667,21

397

704,96

414

268,93

4 64

471,06

0, 00

50

202,23 4428

4428FUR

TVA NEEXIGIB.FURNIZORI

4

362,05

0, 00

41 335,85

67

865,42

303

439, 90

287

946, 35

307

BOI,95

297

946, 35

19

055,60

0,00 4428FUR

442 TVA

2

509

811,57

0,00

935 054,95    1

215

159,75

10

619

504,55

11

943

631,75

13 196

082,22

12 010

397,05

1 185

604,37

0, 00

4440

IMPOZIT SALARII

0,00

63

723,00

50 155,00

51

8 61, DO

564

167,00

552

305,00

564

167,00

616

020,00

0, 00

51

861,00 4440

4460

VĂRSĂM.DIN PROFIT LA CLM CTA

0,00

0, 00

0, 00

32

088,00

0,00

32

08B, 00

0, 00

32

088,00

0, 00

32

088,00 4460

4461

TAXA JUDICIARE

0, 00

0, 00

354,16

354,18

3

829,55

3

829, 55

3

829,55

3

829,55

0,00

0, 00 4461

4 4 62

IMPOZIT CLĂDIRI

0,00

0, 00

30 549, 00_

30

549, 00

110

653,00

110

653,00

110

653, 00

110

653,00

0, 00

0,00 4462

44622

IMPOZIT TEREN

0,00

0, 00

0, 00

0,00

102

835,00

102

035, 00

102

835,00

102

835,00

0, 00

0,00 44622

44623

IMPOZIT 1.5CLADIRI ANAF

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

1

788,00

1

789,00

1

798,00

1

783,00

0, 00

0, 00 44623

4463

TAXE AUTO VEHICULE LENTE

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1

235,00

1

235,00

1

235, 00

l

235,00

0, 00

0, 00 4463

44631

TAXA AUTO >12TONE

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

8

508,00

8

508,00

8

508,00

8

500,00

0,00

0, 00 44631

44632

TAXA AUTO <12 TONE

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

10

230,00

10

230, 00

10

230,00

10

230,00

0, 00

0,00 44632

4466

TAXA FIRMA

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

91, 80

91,80

91, 80

91,90

0,00

0,00 4466

4468

TAXA LINIȘTE SI SIGURANȚA

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

4

442, 00

4

442,00

4

442,00

4

442,00

0,00

0,00 4460

446 ALTE

IMPOZ.SI TAXE

O, 00

0,00

30 903,18

62

991,18

243

612,35

275

700,36

243

612,35

275

700,35

0, 00

32

088,00

4473

FD HAND NEANGAJATI

5

497,00

0,00

3 146,00

3

694,00

29

312,00

38

503,00

34

609,00

38

503,00

0,00

3

694,00 4473

4474

TAXA MEDIU

0, 00

0,00

3, 00

3,00

412,00

412,00

412,00

412,00

0,00

0, 00 4474

447 FONDURI SPECIALE-TAXE SI VĂRS-

5

497,00

0,00

3 149,00

3

697,00

29

724,00

38

915,00

35

221,00

38

915,00

0, 00

3

694,00

4480

ALTE CR SI DAT BUC STAT

11

437,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

11

437, 00

11

437,00

1 1

437,00

0, 00

0,00 4480

44601

DECONTĂRI CU BS

1

768,00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

1

768,00

1

768,00

1

768,00

0, 00

0,00 44801

448BA.SAL

DEBIT BUGET ASIG SALARIATI

13

109, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

13

109,00

13

109, 00

13

109,00

0, 00

0,00 446BA.SAL

44BBA.SOC

DEBIT BUGET ASIG- SOCIETATE

14

124,00

0, 00

0, 00

0,00

O, 00

14

124,00

14

124,00

14

124,00

0,00

0,00 448BA.SOC

44&8S.SAL

DEBIT BUGET STAT SALIATI

12

247,00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

12

247,00

12

247,00

12

247,00

0,00

0,00 448BS.SAL

440 ALTE

DAT CREANȚE CU BUGET STAT

52

685,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

52

685,00

52

685, 00

52

685,00

0, 00

0,00

4566BO

DEC-CU ASOC-PMC

I

958

078,98

0, 00

0, 00

0, 00

84,25

1

958

163,23

] 950

163, 23

1 959

163,23

0, 00

0,00 4566BO

4567

DEC CU ASOC DP

O, 00

0,00

0, 00

0, 00

49

192

005,00

49

192

005,00

49 192

005,00

4 9 192

005,OOj

1

0, 00

0,00 4567

4567BO

DEC.CU ASOC.PMC

104

532

589,69

0,00

1 406 150,76 „

5

504, 19

790

713,30

55

487

935,25

185 323

302,99a

/S5 487

935,25129 635

3 67,74

0,00 4567BO

456 DECONTĂRI CU ASOCIAT PR1V-CAP.

106

490

668,67

0,00

1 486 150,76

5

504,19

49

962

802,55

106

63B

103,48

236 473

471,22

106 638

103,48129 835

367,74

0, 00

405 EFECTE DE PLĂTIT PT.IMOBILI2.


0,00 152 €08 951,72


176 561,87 I 418 620,45    9 596 731,45- 133 642 962,2    9 596 731,45    18 965 889,46


0,00    9 369 158,01


DENUMIRE CONT


|    SOLD LA 01/01/2011

| DEBIT    | CREDIT


RULAJ LUNA    I    RULAJ CUMULAT    |

DEBIT | CREDIT I DEBIT | CREDIT |


TOTAL SUME    I

DEBIT | CREDIT | DEBIT


SOLD

I CREDIT


I CONT |


I CONT I I    I


DENUMIRE CONT


|    SOLD LA 01/01/2014

I DEBIT    | CREDIT


RULAJ LUNA DEBIT | CREDIT


RULAJ CUMULAT    I    TOTAL SUME    |    SOLD

DEBIT I CREDIT I    DEBIT | CREDIT | DEBIT    I CREDIT


I CONT I I    1


457

DIVIDENDE DE PLATA

0,00

200

548,00

200

54B,00

200

548,00

200

548,00

200

548,00

200

548,00

0,00

0, 00

457

458

DEC. DIN OPERAT. IN PARTl^fe^T

0,00

1

467,74

13

347,30

42

030,29

53

6B4,03

55

151,72

53

684,03

1 467,69

0,00

450

458.1

DEC.OPER.PART. PICO

0,00

20

435, 49

0, 00

226

838,91

235

011,30

255

446,79

235

011,30

20 435,49

0,00

458-1

458PMC

716

664,75

0, 00

363

231,27

716

664,77

903

068,29

716

664,77

1 619

733,04

0, 00

903

068,27

45BFMC

«QĂfl—ll

458 DEC.

DIN OPERAT-IN PARTICIțATT    UI

67 4

943,44

21

903,23

376

570,57

985

541,97

1 191

763,62

1 027

263,20

1 908

42B,37

0, 00

081

165, 09i/


I CONT |


DENUMIRE CONT


|    SOLD LA 01/01/2014    |    RULAJ LUNA    I

I DEBIT    | CREDIT    | DEBIT    |    CREDIT |

482

DECT INTRE SUBUNITĂȚI

0, 00

491

PROV DEPREC CREANȚE

0,00

5121033

UNICREDIT CT CRT

0,00

5121034

UNICREDIT DEP DP

907

177,14

51210341

UNICREDIT-INDICATOARE

0,05

51210342

TREZORERIE-FÂNTÂNI

0,00

512103421

UNICREDIT FINTINI

0, 21

512104

UNICREDIT CT CRT

0, 06

5121042

UNICR,SEMAFOARE

0, 09

51211

CONT CURENT BCR

3

590

656,30

512111

CT CRT ALPHA BANK

4

912,77

5121113

DEPOZITE BCR COTA

391

493,00

5121114

DEP.UTILAJE ALPHA

BANK

554,77

5121129

BCR DEPOZIT CEC

269

350,48

5121L3TRA

512114TRA

512115TRA

51211BCRI

B.TRANS CONT CURENT

B.TRANS DEPOZIT

B.TRANS DEPOZIT ///''-

234,74 'SOS, 03

Ju, 53

7 4U39

51212

TREZORERIE GARA [1

O

iX

A 46

84 A|52 6^343 4

ii 00

51213

51216OTP

DISPON.DIN GARANTy

.TE

S.pL-

101


0, 00

63

636, 19

63 636, 19

0, 00

0, 00

422 658,42

0, 00

24 148

308,12

24 149 307, 92 41

0, 00

21 329

625, 92

24 147 688,47 4

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

544

544,09

2 067 042,07

0, oo

7

294,63

22 304,40

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

6,97

Bl 249,11

0, 00

901

435,47

859 086, 94

0, 00

405

028,00

404 345,00

0, oo

454

043,94

446 757,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

1 510

935,01

324 071,00

0, 00

700,01

50, 11

0, 00

0, 00

0,00


4611

DEBITORI DIN EXPLOATARE

712,01

0, 00

0, 00

0, 00

462

CREDITORI DIVERȘI

0,00

0, 00

0,00

0,00

4 621

CREDITORI GARAN.LICITAȚIE

0, 00

10

098,16

0, 00

0,00

4622

CREDITORI DIVERȘI

0, oo

2

033,06

0,00

0, 00

4627

CREDITORI UNIT. 7

0, 00

3

061,32

0,00

0,00

462 CREDITORI DIVERȘI

0, 00

15

192,54

0, 00

0, 00

4719

CHELT.CON.TEL.

0, 00

0, 00

644,00

644,OO

472

VENITURI INREG.1N AVANS

0,00

9

408,00

432

066, 42

239

907,13

473

DEC PRIV OP IN C LAMUR

46

534,91

0,00

33

329,99

0, 28

4 7 38

DEC.OP.IN CURS DE LĂMURIRE/PAR

0, 00

0, 00

0,00

500,00

4739

DEC.OP.IN CURS DE LĂMURIRE

0, 00

0,00

0,00

1

044,32

473TRACON

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

473 DEC PRIV OP IN C LAMUR

46

534,91

0, 00

33

329,99

1

544,60

4811

DEC.SÂNT.1

0, 00

11

658,99

0, 00

0, 00

48110

ASOC.PART.EDIL UR0AN

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

48111

ASOCIERE TECDELTA SERV

0, 00

0, 00

1

665,32

1

665,32

4812

DEC.SÂNT.2

0,00

56

336

460, 63

0, 00

0, 00

4813

DEC.SPD

64 235

764,99

0,00

2

329

163, 84

2 328

163, 84 I

4614

DEC.COMERȚ

343

696,14

0, 00

0,00

0, 00

4815

DECONT. lrCA2INO”

O, 00

117

066, 59

0,00

0, 00

4816

DEC.ILUMINAT PUBLIC

0, 00

45

392,30

396

B08,81

396

008,81

4617

DEC.DRUMURI PUBLICE

0, 00

S

068

872,42

606

523,13

606

523, 13 11

4918

PARCARI AUTO

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

481 DECT

INTRE UNIT SI SUBUNIT

0, 00

0, 00

3

333

161,10

3 333

161,10 1!

1

266,54

1

090, 54

1

970,55

1

090,54

888,01

0, 00

4611

4

246,26

0, 00

4

248,26

0,00

4

248,26

0, 00

4 62

2

779, 00

2

779,00

2

779, 00

12

877,16

0,00

10

096,16

4621

0, 00

0, 00

0, 00

2

033,06

0,00

2

033,06

4622

0, 00

0,00

0, 00

3

061,32

0, 00

3

061,32

4 627

1

027,26

2

779,00

1

027,26

17

971, 54

0, 00

10

944,28

14

347,00

14

347,00

14

347,00

14

347,00

0, 00

0, 00

4719

432

066, 42

422

658,42

432

066, 42

432

066,42

0, Q0

0,00

472

303

079,73

317

537,60

349

614,64

317

537,60

32

077,04

0, 00

473

0, 00

500,00

0, 00

500,00

0,00

500,00

4738

044,32

1

044,32

1

044,32

1

044, 32

0, 00

0, 00

4739

272

246,42

2

636

123,21

5

272

246,42

2

636

123,21

2

636

123,22

0,00

473TRACON

576

370,47

2

955

205,13

5

622

905,36

2

955

205, 13

2

667

700,25

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

11

658,99

0, 00

11

658,99

4811

0, 00

0,00

31

253, 34

31

253,34

0, 00

0,00

48110

29

705, 35

29

705, 35

31

136,80

31

136,80

0,00

0, 00

49111

0, 00

0, 00

7

028

326, 36

63

364

797, 19

0,00

56

336

460,83

4812

763

434,61

25

763

434,91

106

796

830,90

42

551

065, 91

64

235

764,99

0, 00

4813

1

977,66

1

977,66

347

941,46

4

255, 32

343

686,14

0, 00

4814

0, 00

0,00

0, 00

117

066, 59

0, 00

117

066, 59

4815

Q50

372,96

5

050

372,98

6

980

393,58

7

025

785, 86

0, 00

45

392,30

4816

799

063,21

165

799

063,21

256

364

364,94

264

433

237,36

0,00

8

068

872,42

4817

0, 00

0, 00

8

620

546, 97

0

620

546, 97

0,00

0, 00

4818

644

554,01

196

644

554,01

386

190

794,35

386

190

794,35

0,00

0,00

716

719, 54

716

719,54

716

719,54

716

719, 54

0,00

0, 00

482

0, 00

422

658,42

0, 00

422

658,42

0,00

422

658,42

491

207

297,43

495

207

297,23

495

207

297,43

495

207

297,23

0,20

0,00

5121033

192

763,51

442

827

100,38

445

099

940,65

442

827

100,38

2

272

840,27

*

0, 00

5121034

0, 00

0, 00

0, OS

0, 00

0, 05

0,00

51210341

192

005, 00

49

192

005,00

49

192

005,00

49

192

005,00

0, 00

0, 00

51210342

0,00

0, 00

0,21

0, 00

0,21

0,00

512103421

0, 00

0, 00

0,06

0, 00

0, 06

0, 00

512104

0,00

0, 00

0, 09

0, 00

0, 09

0, 00

5121042

951

823,20

22

735

114,32

24

442

479,50

22

735

114,32

1

707

365, 19

0, 00

51211

104

217,71

104

567,23

109

130, 46

104

567,23

4

563, 25

0, 00

512111

030

733, 00

2

422

226, 00

2

422

226,00

2

422

226,00

0, 00

0, 00

5121113

0, 00

0, 00

554,77

0, 00

554,77

0,00

5121114

741

046, 06

2

995

494,91

3

010

399,34

2

895

494,81

114

904,53

0,00

5121129

i 136

073, 50

19

038

193, 16

19

141

308,24

19

038

183,16

103

125,08

•r

0,00

512113TRA

226

902,60

4

■072

383,63

4

477

411,63

4

072

383,63

405

026,00

9

0, 00

512114TRA

i 142

046, 93

16

649

275,52

17

103

319, 46

16

649

275, 52

454

043,94

0, 00

512L15TRA

489,07

246

234,46

246

234,46

246

234,46

0,00

0, 00

' 51211BCR1

> 559

235, 87

B

335

340, 61

9

606

0B2,39

8

335

340,61

1

270

741,78

0,00

51212

11

815, 55

14

010,55

113

500,89

14

010,55

99

490,34

1

0, 00

' 51213

17

072,25

17

072,25

17

072,25

17

072,25

0,00

0, 00

i 51216OTP

RULAJ CUMULAT    |

DEBIT t CREDIT |


TOTAL SUME

DEBIT | CREDIT


SOLD

I CREDIT


I CONT 1

1 1

DENUMIRE CONT    |

1

SOLD LA

DEBIT    |

01/01/2014    (

CREDIT    |

RULAJ

debit    |

LUNA    1

CREDIT    |

RULAJ CUMULAT    {

TOTAL SUME

DEBIT    |

CREDIT |

SOLD

1 CONT |

1 1

DEBIT    |

CREDIT    |

DEBIT

I CREDIT

512160TPD

17 024,54

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

17

024,54

17

024,54

17 024,54

0, 00

0, oo

512160TPD

51219ING

B. ING

2 769, 00

0,00

143

323,04

143 411,49

1

506 906,86

1

506

538, 10

1

509

675,86

1

506 538,10

3

137,76

0,00

512191NG

5124

CONT IN

2 680,52

0, 00

0, 00

0,00

70,33

77,75

2

950,85

77,75

2

873,10 <

0,00

5124

5124UNCR

27, 54

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

27, 54

0, 00

27, 54 0

0, 00

5124UNCR

5125

SUME IN CURS DE DECONTARE

0, 00

0,00

0,00

0, 00

1

777 986,79

1

777

906,79

3

198

973, 58

3

198 973,58

0, OO

0,00

5125

51253

DOBANDA.GAR.MAT.

B7, 39

0, 00

21,29

0,01

764,44

930,55

851, B3

830,55

21.2B *

0,00

51253

512 CONTURI IN BANCA

7 799 227,41

0, 00

49

445

269,49

52

644 313, 521

065

i 699 252, 91

067

058

762,01

074

918

467,11

068

479 749,6

6 430

717,43

0, 00

5311

CASA IN LEI

363,00

0, 00

199

052,86

190 569,86

2

823 327,20

2

021

950,20

2

823

690,20

2

821 950,20

1

740,00

0,00

5311

5326

TICHETE MASA

2 010,25

0, 00

0, 00

0, 00

-2 010,25

0, 00

0, 00

O, 00

0, 00

O, 00

5320

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0,00

0,00

5

300,00

5 300,00

37 605,85

37

605,85

37

605, 85

37 605,85

O, 00

0,00

542

5âi

VIRAMENTE INTERNE

0,00

0,00

47

642

448,IO

47

642 448,10

994

839 620,11

994

839

620, 111

006

407

176,11

006

407 176,1

0, 00

0, 00

581

6022

CH PRIV COMBUSTIBILUL

0, 00

0,00

38

523, 16

38 523,16

513 081,59

513

081,59

513

081,59

513 081,59

0, 00

0,00

6022

6022.11

CHELT CU COMBUSTIBILUL

0,00

• 0,00

0, 00

0,00

2 377,03

2

377,03

2

377,03

2 377,03

0,00

0, 00

6022.11

6024

CH PRIV PIESE SCHIMB

0,00

0, 00

8

095, 71

8 095, 71

365 906,78

365

906,78

365

906, 78

365 906,78

0,00

0, 00

6024

6024.11

CHELT CU PIESE DE SCHIMB

0, 00

0,00

0, 00

0,00

1 533,69

1

533,89

1

533,89

1 533, 89

0,00

0, 00

6024.11

602B

CH PRIV ALTE MAT CONS

0, 00

0, 00

427

250, 94

427 250,64

3

157 444,30

3

157

444,30

3

157

444,30

3

157 444,30

O, 00

O, 00

6028

6026 31

CHELT CU HAT CONSUMATE

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

433,27

433, 27

433,27

433,27

O, 00

O, 00

6020.11

60269

CHELT.HAT.CONSUM.

0, 00

0, 00

52

252,93

52 252, 93

96 291,32

96

291,32

96

291,32

96 291,32

0, 00

0, 00

60289

602 CHELT

-CU MAT CONSUMABILE

0, 00

0,00

52 6

122,64

526 122, 64

4

137 068,18

4

137

068,18

4

137

06B, 18

4

137 066,18

0, 00

0,00

603

CH PRIV OB DE INVENTAR SEHAFOA

0, 00

0, 00

5

180,43

5 180,43

10 295,26

10

295,26

10

295, 26

10 295,26

0, 00

0, 00

603

603.11

CHELT CU OB.DE INV.

0, 00

0,00

0, 00

0,00

611,59

611,59

611,59

611,59

0,00

0,00

603.11

603 CH PRIV OB DE INVENTAR SEHAFOA

0, OQ

0,00

5

180,43

5 180,43

10 906,85

10

906,85

10

906, 85

IO 906,85

0, 00

0,00

604

CHELT PRIV.MAT.NESTOCATE

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

1 316,40

1

316, 40

1

316,40

1 316,40

0, 00

0, 00

604

605

CHELT.PRIV.ENERGIA SI APA

0, 00

0, 00

101

499,95

101 489,95

813 497,55

813

497,55

813

497,55

813 497,55

0, 00

0,00

605

605P

CHELT.APA PARCĂRI

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

871,73

071,73

871,73

871,73

0, 00

0, 00

605P

605 CHELT

•PRIV.ENERGIA SI APA

0, 00

0,00

101

489,95

101 489,95

614 369,28

814

369,28

B14

369,20

814 369,28

0, 00

0,00

6116

CHELT.INTRET.SEMAFOARE

0, 00

0, 00

140

430,47

140 430,47

072 067,64

872

067,64

872

067,64

872 067,64

O, 00

0,00

6116

6117

CHELT. REPARAȚII DRUMURI

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

3

625 126, 45

3

625

128,45

3

625

128,45

3

625 123,45

O, 00

0, oo

6117

611 CHELT

.DE INTRET.SI REPARAȚII

0, 00

0,00

140

430, 47

140 430,47

4

497 196, 09

4

497

196, 09

4

497

196,09

4

497 196,09

o, oo

0, 00

612

CHELT.LOC.DE GEST.SI CHIRII

0,00

0, 00

19

440, 00

19 440,00

238 267,57

286

267,57

280

267,57

288 267,57

0, 00

0, 00

612

613

CHELT CU PRIMELE DE ASIGURARE

0,00

0, 00

48

509,64

4 8 509, 64

76 212,42

76

212,42

76

212,42

76 212,42

O, 00

0, 00

613

613.11

CHELT.CU ASIGURĂRILE

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

154,33

154,33

154,33

154,33

0,00

0, 00

613.11

613 CHELT

CU PRIMELE DE ASIGURARE

____ n . no

0,00

48

509, 64

48 509,64

76 366, 75

76

366,75

76

366,75

76 366,75

O, 00

0,00

614

CHELT. CU STUDIILE SI

0, 00

0, 00

0, 00

1 699,64

1

699,64

1

699,64

1 699,64

0, 00

0, 00

614

621

CHELT CU COLABORATORI//A,

0r 00

7

514,00

7 514,00

110 037,00

110

037,00

110

837,00

110 837,00

0, 00

0, 00

621

622

CHELT PRIVIND COHlSldjfl^    țjK ‘

CHELT. RECLAMA, PUB. 6?,[[(73    _    Md    «r 00|

\ 0,00

558

800,00

558 800,00

558 600,00

550

600,00

550

800,00

558^800,00

0, 00

0, 00

622

6231

II    0/00

0, 00

0,00

648,09

648,09

648,09

648,09

0,00

0,00

6231

624

CHELT.CU TRANS.DE BUNURI, PEF^J

S.RA-,    o,oZ

7    o, oo

291

552,38

291 552,36

2

819 058,74

2

B19

858, 74

2

819

858,74

2

819 858,74

0, 00

0, 00

624

624D

CHELT. TRANS . PERS0ANl\\ +

f    0, 00

31

080,00

31 080,00 t'

372 960,00

372

960,00

372

960,00

372 960,00

0, 00

0, 00

i 624D

1 CONT

I    DENUMIRE CONT    |

SOLD LA 01/01/2014

1

RULAJ

LUNA    |

RULAJ CUMULAT    |

TOTAL SUME    |

SOLD

1

CONT |

1

1 1

DEBIT    |    CREDIT

1

DEBIT

CREDIT    |

DEBIT    1

CREDIT    t

DEBIT    |

CREDIT | DEBIT

f CREDIT

1

1

624F

CHELT, TRANS.PERSOANE

O, 00

0,00

0,00

0, 00

11 655,00

11 655,00

11 655, 00

11 655,00

0, 00

0, 00

624F

624IND

CHELT.TRANS.PERSOANE

0, 00

0, 00

0,00

0,00

59 170,00

58 170, 00

58 170,00

58 170,00

0, 00

0, 00

624IND

6243

CHELT.TRANS.PERSOANE

0, 00

0,00

0, oo

0,00

38 850,00

3B 650, 00

38 850,00

38 850,00

0,00

0, 00

624S

624 CHELT

.CU TRANS-DE BUNURI, PERS.

0, 00

0, 00

322 632,39

322 632,39

3

301 493,74

3 301 493, 74

3 301 493,74

3 301j493,74

0,00

0,00

625    ■

CHELT.DE deplasări, detasari,tr

0, 00

0, 00

2 470, 27

2 470, 27

39 152, 37

39 152,37

39 152,37

39 152,37

0, 00

0, oo

62S

62 6

CHELT.POȘTALE,TAXA TELECOM.627

0, 00

0, 00

6 313, 69

6 313,69

77 387,39

77 307,39

77 307,39

77f 307, 39

0, 00

0,00

626

627

CHELT CU SERV.BANCARE SI ASIM.

0, 00

0,00

2 529,07

2 529,07

25 999,70

25 888,70

25 B68,70

25 886,70

0,00

0,00

627

627,11

CHELT CU SERV.BANCARE SI ASIM.

0, 00

0,00

0, 00

0,00

12,25

12,25

12,25

12, 25

0, 00

0, 00

627.11

627 CHELT

CU SERV.BANCARE SI ASîM.

0,00

0, 00

2 528, 07

2 52 8,07

25 900, 95

25 900, 95

25 900,95

25 900,95

0, 00

0, 00

628

ALTE CHELT.CU SERV.EF.DE TERTI

0,00

0, 00

- 375 792,17

- 375 702,17

758 374,80

759 374,80

758 374,80

758 374,60

0, 00

0, 00

628

628.11

CHELT.CU SERVICII LA TERȚI

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

595,23

595,23

595,23

595, 23

0,00

0,00

628.11

6290

ALTE CHELT. CU SERVICIILE

0, 00

0,00

1 943,BB

1 943, 98

156 523,16

156 523,16

156 523,16

156 523,16

0, 00

0, 00

628D

628?

ALTE CHELT. CU SERVICIILE

0, 00

0, 00

111 620,69

111 620,69

671 407,73

671 407,73

671 407,73

671 407,73

0,00

0, 00

629F

628IND

ALTE CHELT.CU SERVICIILE

0,00

0, 00

44 556,19

44 556,19

219 794,54

219 794,54

219 794,54

218 794,54

0,00

0, oo

628IND

628INF

ALTE CHELT.CU SERV.

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

17 325,00

17 325,00

17 325, 00

17 325,00

0, 00

0, 00

628IHF

62BP

ALTE CHELT.CU SERVICIILE

0,00

0, 00

3 200, 00

3 200,00

39 400,00

38 400,00

39 400,00

36 400,00

0, 00

0,00

628P

629 ALTE

CHELT.CU SERV,EF.DE TERTI

0, 00

O, 00

- 214 461,41

- 214 461,41

1

961 420,46

1 061 420,46

1 961 420, 4 6

1 861{42O,46

0,00

O, 00

635

CHELT CU ALTE IMPOZ,TAXE ASTM.

0,00

0,00

260 741,65

260 741,65

530 439, 92

530 430,92

530 439,92

530.4438, 92

0, oo

0, 00

635

641

CHELT.CU REMUNERAȚII PERSONAL

0, 00

0,00

337 116, 00

337 116, 00

3

600 9&0,00

3 600 990,00

3 600 990,00

3 600 980,00

0, 00

0,00

641

641.11

CHELT CU SALARII

0, 00

0, 00

0,00

0,00

4 400,00

4 400, 00

4 400,00

4 400,00

0,00

0,00

641.11

641D

CHELT.CU REMUNERAȚI DRUMURI

0, 00

0,00

37 261,00

37 261,00

447 132,00

447 132,00

447 132,00

447 132,00

0, 00

0, 00

641D

641F

CHELT.CU REMUNERAȚII FÂNTÂNI

0,00

0,00

6 700,00

6 700,00

80 400,00

BO 400, 00

80 400,00

80 400,00

0,00

0, 00

641 F

641IND

CHELT.CU REMUNERAȚII INDICATO

0, 00

0,00

4 477,00

4 477,00

53 724,00

53 724,00

53 724,00

53 724,00

Q, 00

O, 00

641IND

641P

CHELT.CU REM.PARCARI

0, 00

0, 00

35 689, 00

35 689,00

399 812,00

399 912,00

389 812,00

389 812,00

0, 00

O, 00

641P

641S

CHELT,CU REMUNERAȚII SEMAFOARE

0,00

0, 00

6 436,00

6 436,00

77 232,00

77 232,00

77 232,00

77 232,00

0,00

0, 00

641S

641 CHELT

'.CU REMUNERAȚII PERSONAL

0,00

O, 00

427 679,00

427 679,00

4

653 680, 00

4 653 690,00

4 653 690,00

4 653 680,00

„i    _ .......

0,00

0,00

642.11

CHELT.TICHETE MASA

0,00

0, 00

0,00

0, 00

703,50

703,50

703,50

703,50

0, 00

0, oo

642.11

6451

CHELT PRIV.CAS UNITATE

0,00

0,00

51 179,00

51 179,00

679 788,00

679 789,00

679 783,00

679 788,00

0, oo

0,00

6451

6451.11

CHELT CU CAS SOC

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

969,00

969,00

969,00

969,00

0, 00

0, 00

6451.11

64511

CH CU ASIG ACCID

O, 00

0, 00

555, 00

555,00

33 521,00

33 521,00

33 521, 00

33 521,00

0, 00

0, 00

64511

64511D

CH. CU ASIG ACCID DRUMURI

0, 00

0,00

96, 00

68, 00

1 056,00

1 056, 00

1 056,00

1 056,00

0, 00

O, 00

64511D

64511F

CH.CU ASIG ACCID FÂNTÂNI

0, 00

0,00

17,00

17,00

204,00

204,00

204,00

204,00

0, 00

0, 00

64511F

64S11IND

CH. CU ASIG ACCID. INDICATOARE

0, 00

0, 00

11,00

11, 00

132,00

132,00

132,00

132,00

0, 00

0, 00

645111N

64511P

CH CU ASIG ACCID PARCARI

O, 00

0, 00

92,00

92, 00

999,00

998,00

889,00

988,00

0,00

0, 00

64511P

64 5115

CH.CU ASIG ACCID SEMAFOARE

■ 0, 00

0, 00

16,00

16, 00

192,00

192,00

192,00

192,00

0,00

0, oo

64511S

6451D

CH CAS. UNIT.DRUMURI

0, 00

0,00

7 745,00

7 745, 00

92 940,00

92 940,00

92 940,00

92 940,00

0,00

0,00

64S1D

6451?

CH.CAS UNTT FÂNTÂNI

0, 00

0,00

1 399, 00

1 399,00

16 799,00

16 790,00

16 786,00

16 7&6,00

0, 00

0, 00

6451F

6451IND

CH. CAS

0, 00

0, 00

930,00

930,00

11 171,00

11 171,00

11 171,00

11 171,00

0,00

6451P

CHELT/S^țOlrtT PARCÂK^tX

0,00

0,00

5 738,00

5 738,00

75 379,00

75 378,00

75 378,00

75 378,00

0,00

0, 00

i 6451P

6451S

CH. ^4$'UNIT.SEMAFORRE<gJ^

0,00

0,00

1 336,00

1 336,00

16 032,00

16 032,00

16 032,00

16 032,00

0, 00

0, 00

i 6451S

6452

0,00

0, 00

1 495,00

1 495, 00

18 464,00

18 464,00

19 464,00

18 464,00

0, 00

0, 00

6452

6452.11

CHift-F'tu'FDjk'loMAil    |)

0,00

0, 00

0,00

0, 00

33,00

33, 00

33,00

33, 00

0, 00

0, 00

i 6452.11

6452 1

FON» GAR.sAjRSf^*’    j, jj

0,00

O, 00

845,00

645, 00

9 201,00

9 201,00

9 201,00

9 201,00

0, 00

0,00 64521

_    _C_D.l    ti

........... ■    ~ \Y w    cr,ir

| CONT |

1    i

DENUMIRE CONT    1

' 1

SOLD LA

DEBIT    |

01/01/2014

CREDIT

1    RULAJ

1    DEBIT    |

LUNA    1

CREDIT    1

RULAJ

DEBIT    |

CUMULAT    1

CREDIT    i

DEB

TOTAL

IT    f

SUME

CREDIT | DEBIT

5OLD    |

1 CREDIT    1

CONT 1

1

64521D

FOND GAR.SAL.0,25°DRUMURI

0,00

0, 00

91,00

91,00

1

092,00

1

092,00

1

092,00

1

092,00

0, 00

0, 00

64521D

64521IND

CH.FD. GARANT.SAL. 0,25UNDICA

0, 00

0, 00

11,00

11,00

44,00

44,00

44,00

44,00

0, 00

0, 00

64521IND

64521P

FD.GAR.SAL.PARCARI

0,00

0, 00

88, 00

88,00

824,00

824,00

624,00

824,00

0, 00

0, 00

64521P

645215

FOND GAR. SAL. 0, 255SEMAFOARE

0, 00

0, 00

16,00

16,00

192,00

192,00

192, 00

192,00

0, 00

0, 00

64521S

6452D

CH. FD.ȘOMAJ DRUMURI    -

0,00

0,00

184,00

194,00

2

209,00

2

208,00

2

208,00

2

208,00

0, 00

0, 00

6452D

6452F

CH. FD ȘOMAJ FÂNTÂNI

0, 00

0, 00

37, 00

37,00

444,00

444,00

444,00

444,00

0, 00

0, 00

6452F

6452IND

CH. FD.ȘOMAJ INDICATOARE

0, 00

0, 00

22, 00

22, 00

341,00

341,00

341,00

341,00

0, 00

0, 00

6452IND

6452P

CHELT.ȘOMAJ ASIG PARCARI

0, 00

0, 00

170,00

170,00

1

B48,00

1

948,00

1

848,00

1

848,00

0, 00

0,00

6452P

64S2S

CH. FD. ȘOMAJ SEMAFOARE

0, 00

0, 00

32, 00

32, 00

384,00

384,00

384,00

3B4,00

0, 00

0, 00

6452S

6453

CONTRIB.ANGAJ.PT.ASIG-SOC.SAN.

0, 00

O, 00

17

586,00

17

586,00

199

571,00

189

573,00

189

571,00

189

571,00

0,00

0,00

6453

6453.11

CHELT CU FD DE SANATATE SOC

0,00

0, 00

0,00

0, 00

229,00

229,OO

229,00

229,00

0,00

0,00

€453.11

6453D

CH. FD. SANAT.UNIT.DRUMURI

0, 00

0, 00

1

936, 00

1

936,00

23

2$2,00

23

232,00

23

232, 00

23

232,00

0, OO

0, 00

6453D

6453F

CH, FD. SANAT. UNIT.FÂNTÂNI

0, 00

0, 00

351,00

351,00

4

212, 00

4

212,00

4

212,00

4

212,00

0,00

0, 00

6453F

6453IND

CH. FD. SÂNT.UNIT.INDICATOARE

0,00

0, 00

233,00

233,00

2

796, 00

2

796,00

2

796, 00

2

796, 00

0, 00

0, 00

6453IND

6453P

CQNTRIB.UNIT.CASS PARCARI

0,00

0,00

1

826, 00

1

826,00

19

935,00

19

935,00

19

935, 00

19

935,00

0, 00

0, 00

6453P

6453S

CH. FD.SANAT. UNIT.SEMAFOARE

0,00

0,00

334,00

334,00

4

009,00

4

008,00

4

006,00

4

008,00

0,00

0, 00

64S3S

6454

CONTRIB.ANGAJ.PT.ASIG.SOC.SAN-

0,00

0, 00

3

094,00

3

094,00

29

435, 00

29

435, 00

29

4 35, 00

29

435,00

0, OO

0, 00

6454

6454D

CH. FD. SAL. CASS DRUMURI

0,00

0, 00

314,00

314,00

3

768,00

3

768,00

3

768,00

3

768,00

0, 00

0, 00

6454D

6454F

CH. FD. SAL. CASS FÂNTÂNI

0,00

0,00

58,00

58,00

696, 00

696,00

696,00

696, OO

0, 00

0, 00

6454F

6454IND

CH. FD.SAL.CASS INDICATOARE

0,00

0,00

38,00

38, 00

456,00

456,00

456,00

456, 00

0, 00

0, 00

6454INL

6454 P

CONTIB.SAL.CASS PARCARI

0,00

0, 00

298,00

298, 00

3

256, 00

3

256,00

3

256,00

3

256, 00

0, 00

0, 00

6454P

6454S

CH. FD. SAL. CASS. SEMAFOARE

0, 00

0,00

55, 00

55, OO

660, 00

660,00

660,00

660,00

0, 00

0, 00

6454S

6450

ALTE CHELT.PRIV.ASIG.SI PROT.

0, 00

0, 00

879,00

879,00

12

444,00

12

444,00

12

444,00

12

444,00

0, 00

0,00

6458

6458P

ALTE CHELT.ASIG.SOC,PARCARI

0, 00

0, 00

125,00

125, 00

1

035,00

1

035,00

1

035,00

1

035, 00

0, 00

0, 00

645BP

645 CHELT

. PRIV .ASIG ■ SI PROT.SOdAL

0, 00

0, 00

99

224,00

99

224,00

1 259

867,00

1

259

867,00

1 259

867,00

1

259

1

867,00

0, 00

0, 00

654 t

PIERD.CREANȚE.DEBITE

0, 00

0, 00

602

558,66

602

559,66

602

558,66

602

558, 66

602

558,66

602

558, 66

0,00

0,00

654

658.13

CHELT.DIV.IN AFARA BILANȚ/ TER

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0, 01

0, 01

0, 01

0,01

0,00

0, 00

650.13

6581

DESPAG, AMENZI, PENALITATI

0, 00

0, 00

8

412,40

8

412,40

8

412,40

8

412,40

8

412,40

8

412,40

0,00

0,00

6581

65817

AMENZI CONFORM DOSARE EXEC.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

4

492,59

4

492,59

4

492,59

4

492,59

0,00

0,00

65817

6581TRAC

0, 00

0, 00

0,00

0,00

142

349, 23

142

349,23

142

349, 23

142

349,23

0,00

0, 00

6581TRAC

6588

ALTE CH DE EXPLOATARE

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

3

220,26

3

220,26

3

220, 26

3

220,26

0, 00

0, 00

6588

6588.11

CHELT D1VER5E

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

244,61

244,61

244,61

244,61

0, 00

0, 00

6580.11

658CQTA

COTA CHIRIE PARCARI PMC

O, 00

O, 00

363

231,27

363

231,27

903

068,29

903

068,29

903

068,29

903

068,29

0, 00

0,00

658COTA

658 ALTE

CHELT.DE EXPLOATARE

0, 00

0,00

371

643,67

371

643,67

1 061

787,39

1

061

787, 39

1 061

787,39

1

061

787,39

o, oo

0,00

6659

CH DIF CURS CENTRALA

0,00

0, 00

0, 00

0,00

77,75

77,75

77, 75

77,75

0, 00

0, 00

6659

6811

CHELT. AMORTIZĂRI CORP.

0,00

0, 00

18

655,00

18

655,00

250

652,00

250

652,00

250

652,00

250

652,00

0,00

0, 00

6011

6811.2

CHEL.AMORT. NBDEDUCTISILE

0, 00

0, 00

485,00

485,00

5

020,00

5

020,00

5

820, 00

5

820,00

0,00

0, 00

6011.2

6814

CH EXP PROV DEPR ACT CIRC

0, 00

0, 00

422

656,42

422

658, 42

422

658,42

422

65B,42

422

65B, 42

422

658,42

0, 00

0, 00

6014


0,00    441 798,42    441 798,42    679 130,42    679 130,42    679 130, 42    679 130, 42    0, 00    0,00

0, 00

3 730

615,53

3 730

615, 53

24 591

074,40

24 591

074,40    24

591

074,40

2 4 591

l

074,40

0,00

0, 00

0, 00

584

270,92

584

270, 92

1 347

729, 62

1 347

729, 62    1

347

729,62

1 347

729,62

0, 00

0, 00

701

0, 00

0, 00

0, 00

20

714,00

20

714,00

20

714,00

20

714,00

0, 00

0,00

7033

0, 00

0, 00

0, 00

21

479, 83

21

479,93

21

479, 83

21

479, 83

0, 00

0, OO

704.11


I CONT | I    I


DENUMIRE CONT


I    SOLD LA 01/01/2014    |    RULAJ LUNA    I    RULAJ CUMULAT    1    TOTAL SUME    |    SOLD    | CONT I

I DEBIT    | CREDIT    | DEBIT I CREDIT I DEBIT I CREDIT | DEBIT I    CREDIT | DEBIT    | CREDIT    I    |

^COMFP*0 'O JAN7 042

VEN DIN PREST ȘANTIER

0, 00

0,00

1 043

477,09    1

043

477,09

7

776 665,47

7

776

665,47

7

776 665,47

7 776c665,47

0, 00

0, 00

7042

7043

VEN PREST SERV SPUT

0,00

0,00

119, 49

119,48

17 271,07

17

271,07

17 271,07

17 271,07

0, 00

0, 00

7043

70471

VENIT AVIZE

0, 00

0, 00

12

485,72

12

485,72

182 354,53

182

354,53

182 354,53

1B2, 354, 53

O, 00

0, 00

70471

70472

VENIT PREST ASFALTICE

0, 00

0, 00

38

644,14

36

644,14

222 178,49

222

178,49

222 170,49

222 178,49

0, 00

0, 00

70472

7048

VENIT.PARCARI PRIN TAXATORI

0, 00

0,00

42

170,96

42

170,96

839 032,20

839

032,20

839 032,20

839 032,20

0, 00

0, 00

7048

704 VENIT

DIN LUC.EXEC,SERV.PRESTA

0,00

0, 00

1 136

897,39    1

136

897,39

9

058 981,59

9

058

981,59

9

058 981,59

9 058 981,59

O, 00

0, 00

7063

VEN DIN CHIR SPUT

0, oo

o, 00

0

520,85

9

520,85

159 519,71

159

519, 71

159 519,71

159 519,71

0, 00

0,00

7063

7068

VENIT.CHIRII PARCARI

0,00

O, 00

67

924,87

87

924,87

1

200 S63,27

1

200

563,27

1

200 563,27

1 200 563,27

0, 00

0, 00

7068

706 VENIT

DIN LOCAȚII GEST SI CHIR

O, 00

0,00

96

453, 72

96

453,72

1

360 082,98

1

360

082,98

1

360 082,98

1 360 082,98

0, 00

0, 00

708.11

ALTE VENITURI TEC DELTA

0, 00

0, 00

1

467,74

1

467,74

20 550, 46

20

558,46

20 550,46

20 558,46

0, 00

0, 00

70B.11

708.12

VENIT. ASOC. PICORENT

0, 00

0, 00

20

435, 49

20

435,49

226 838,91

226

838, 91

226 838,91

226 838,91

0,00

0, 00

70B.12

7086

VENIT.ADMIN.SEMAFOARE

0, 00

0, 00

166

296, 99

166

296, 99

1

027 561,56

1

027

561,56

1

027 561,56

1 027 561,56

0, 00

0,00

7086

7087

VENIT.ADMIN.DOM.PUBLIC

0,00

0, 00

392

293,71

392

293,71

5

937 414,47

5

937

414,47

5

937 414,47

5 937 414,47

0, 00

0,00

7087

7089

ALTE VEN.(REC.COST )

0,00

0, 00

4

614,63

4

614, 63

19 423,65

19

423, 65

19 423,65

]9 423,65

0, 00

0,00

7089

708 VENIT

DIN ACTIVITATI DIVERSE

0, 00

0, 00

595

106,56

585

108, 56

7

231 797,05

7

231

797,05

7

231 797,05

7 231 797,05

0, 00

0, 00

7111

VINZART ASFALT

0, 00

0,00

584

270, 92

584

270,92

1

347 729,62

1

347

729,62

1

347 729,62

1 347 729,62

0, 00

0, 00

7111

7112

VINZAR1 BETON

0, 00

0, 00

1

007,62

1

007,62

70 230, 00

70

230,80

70 230,80

70 230,80

0,00

0, oo

7112

7113

VANZĂRI PROD, PVC

0, 00

0, 00

O, 00

0, 00

20 714,00

20

714,00

20 714,00

20 714,00

0, 00

0, 00

7113

711 VENIT

DIN PRODUCȚIA STOCATA

0,00

0, 00

585

358,54

585

358,54

1

438 674,42

1

430

674,42

1

438 674,42

1 438 674,42

0,00

0, 00

75013

PENALITATI CLIENT1/SANT.

0, 00

0, 00

19

615, 11

19

615,11

19 615,11

19

615,11

19 615,11

19 615,11

0, 00

0,00

7 5813

75917

PENALITATI PARCARI

0,00

0, 00

1 022

452,50    1

022

452,58

1

068 106, 11

1

066

106,11

1

068 106, 11

1 068 106, 1 1

0, 00

0,00

75017

75919

PENALITATI ÎNCASATE

0,00

0, 00

0, OO

0, 00

91 807,42

Bl

807,42

81 807,42

81 007,42

0, 00

0,00

75819

7598

ALTE VENIT DIN EXPLOATARE

0,00

0, 00

72

627,76

72

627,76

888 538,75

880

538,75

888 538,75

868 538,75

0, 00

0,00

75B8

7588.13

ALTE VENIT.EXPL.STEDA BEACH

0,00

0, 00

0, 00

0,00

5 650, 00

5

650,00

5 650, 00

5 650,00

0,00

0, 00

7588.13

758 ALTE

VENITURI DIN EXPLOATARE

0,00

0, oo

1 114

695,45    1

114

695,45

2

063 717,39

2

063

717,39

2

063 717,39

2 063 717,39

0,00

0,00

7659

VEN DIF CURS CENTRALA

0, oo

0, 00

0,00

0,00

53,91

53,91

53, 91

53, 91

0, 00

0, oo

7659

766

VENIT DIN DOBÂNZI

0,00

O, 00

1

655,38

1

655,30

37 057,24

37

857,24

37 857,24

37 357,24

0, 00

0, 00

766

767

VENIT DIN SCONTURI OBȚINUTE

0, 00

0, 00

3

058,44

3

058,44

25 123,93

25

123,93

25 123,93

25 123,93

0, 00

0, 00

767

7 Clasa

7

0, 00

0,00

4 107

498,40    4

107

4 98, 4 0

22

504 732, 13

22

584

732,13

22

584 732,13

22 584 732,13

0, 00

0, 00

DEBIT

349 926

874,65

125 916

798,14

2

720

110 644,21

3

207

998 452,56

258

623 386,18

CREDIT

'_____________

349 926

074,66

125

916

790,14

2

720

110

644,21

-    3

207 998 452,57

258

623 386, 19

Maraudit General S.R.L.

CUI.-31398101

J13/666/2013


Cconstanta

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

- Exercițiulfinanciar ianuarie-decembrie 2014-

Către,

Acționarii CONFORT URBAN S.R.L

MARAUDIT GENERAL S.R.L., în calitate de auditor financiar, membru activ al CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI din ROMÂNIA (C.A.F.R), cu autorizația nr.1177/2013, am auditat situațiile financiare anuale ale societății comerciale CONFORT URBAN SRL întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene și cu Legea contabilității nr.82/1991 republicată, care se compun din: situația poziției financiare, rezultatul exercițiului global, situația fluxurilor de trezorerie, modificarea capitalului propriu, un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note informative pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2014.

1.    Responsabilitatea conducerii pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare

Conducerea entității este responsabilă pentru modul de întocmire și prezentarea fidela a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.055/2009 și pentru organizarea unui control intern, eficient, pe care aceasta îl consideră oportun pentru securitatea patrimoniului și care să permită întocmirea unor situații financiare adecvate, conforme cu realitatea economică, lipsite de denaturări semnificative, care ar putea fi cauzate de fraudă sau eroare.

La data de 31.12.2014 entitatea a înregistrat o pierdere în valoare de 3.374.786 lei.

Valoarea cifrei de afaceri este de 19.019.305 iar total active imobilizate în valoare de 32.499.303 lei.

Valoarea capitalului propriu la 31.12.2014 este de 65.817.906 lei și total active sunt în valoare de 75.187.064 lei.

2.    Responsabilitatea auditorului independent
Responsabilitatea noastră ,în calitate de auditor statutar, este de a exprima o opinie independenta cu privire la relevanța și fidelitatea situațiilor financiare, în baza auditului efectuat.

Noi am efectuat auditul în conformitate cu Standardele de Audit elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), conforme cu Standardele Internaționale de Audit (ISA). Aceste standarde prevăd ca noi să ne conformăm cerințelor etice, să planificam și să derulăm misiunea de audit, astfel încât să obținem o asigurare rezonabilă a faptului că situațiile Financiare nu conțin denaturări semnificative sau abateri majore de la politicile contabile, care ar putea induce în eroare utilizatorii acestora.

Un audit implică desfășurarea de proceduri specifice în vederea obținerii de probe de audit adecvate și suficiente, cu privire la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului,incluzand evaluarea riscurilor de denatuarare smnificativa a situațiilor financiare, de pragul de semnificație și de evaluarea riscurilor inerente generale și specifice. Pentru determinarea riscului de audit, auditorul evaluează sistemul contabil și de control intern al clientului, dacă acestea sunt adecvate pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare în conformitate cu realitatea economică și nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire ia eficiența controlului intern.

Menționăm faptul că auditorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele fraude ce ar putea fi depistate după încheierea auditului, deoarece în cadrul misiunii de audit verificările s-au efectuat pe eșantioane statistice, prin testări succesive, existând riscul ca acestea să nu poata fi depistate.

Activitatea de audit include, deasemenea, evaluarea gradului de adecvare al politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării elementelor patrimoniale în situațiile financiare.

Pe parcursul misiunii de audit derulate la CONFORT URBAN S.R.L., apreciem că am obținut probe de audit suficiente pentru a putea formula o opinie .

3. Bazele opiniei cu rezerve

Am fost angajați auditori ai societății ulterior datei de 31.12.2014 si ,prin urmare,nu am asistat la inventarierea patrimoniului de la 31.12.2014.0pinia noastra de audit cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 a inclus o rezerva in acest sens.

Confirmările de solduri cu partenerii s-au efectuat intr-un procent redus.Clientii: Altius Construct S.R.L. valoare :154170.00,Daf Trans 2000 S.R.L. valoare:134991.75 ,Shapir Structures 1991:valoare :5209040.41 nu au confirmări de solduri.

CN

<D

ao

(TJ

d.


4.Opinia cu rezerve

In opinia noastra ,cu excepția aspectelor menționate la paragraful 3 ,situațiile financiare ale CONFORT URBAN S.R.L. compuse din: poziția financiară, rezultatul exercițiului, situația fluxului

de trezorerie, modificarea capitalului propriu, un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative, pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2014, oferă o imagine fidela a poziției financiare a societății la data de 31 decembrie 2014 , în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr. 3.055/2009,cu modificările ulterioare.

AKe aspecte

raport este adresat exclusiv acționarilor societății CONFORT URBAN S.R.L.Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri.In măsură permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea pentru acest audit,sau pentru opinia formata decât fata de societate si fata de acționarii acesteia in ansamblu

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

6.1n vederea exprimării unei opinii privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare,in concordanta cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 cu modificările ulterioare,am citit raportul atașat situațiilor financiare individuale.Raportul administratorilor nu face parte integranta din situațiile financiare individuale.ln raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate in situațiile financiare individuale raportate la data de 31.12.2014.

26 Mai 2015


AUDITOR RESPONSABIL DE MISIUNE MARAUDIT GENERAL S.R.L.

Autorizația nr.1177/2013 ȘTEFAN MARIOARA

AUTORIZAȚIE CAFR NR:3485 TELEFON =0722245399 E-MAIL:cont. general@yahoo.com

CD

O)

60

re

OL.
S.C. „CONFORT URBAN”-S.R.L. C ONSTANȚA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014

S.C.„Confort Urban”-S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Piața Ovidiu nr.9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J 13/699/1997, cod unic de înregistrare 1875349, atribut fiscal RO și-a desfășurat activitatea de administrare a Sistemului de Iluminat Public predat la PMC 30.01.2013, a Drumurilor Publice, a Sistemului de Semaforizare, Sistemului de Indicatoare Rutiere și Fântâni Arteziene, de producție-prestații în construcții, reparații drumuri, alei și platforme și exploatare parcări, încheind anul 2013 cu următoarele rezultate:

1. Capitalul social al societății comerciale de 68.630.230 lei constituit din active corporale, circulante și disponibilități a înregistrat o diminuare in suma de 100.894.305 lei si o creștere prin aport în numerar al asociatului unic în sumă de 49.192.005 lei având ca destinație reabilitarea,ranforsarea tramei stradale în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.3 51/2001, Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.76/2004, nr.209/30.05.2003, nr.348/22.09.2003,    nr.467/21.11.2003, nr.393/2004, nr.214/2005, nr. 128/2005,

nr.2/2005, nr.219/2005, nr.552/24.10.2005, nr.56/22.01.2006, nr.309/17.08.2006, nr.507/13.12.2006, nr.8/31.01.2007, nr.242/18.05.2007, nr.584/2007, nr.3/25.01.2008, nr.217 / 09.05.2008, nr.664 / 17.12.2008 , nr.224 / 23.04.2009 , nr.ll/.05.02.2010, nr.9/10.02.2011 ,nr. 10.30.01.2012,nr.203/28.06.2012,nr

244/05.09.2012,nr.53/26.03.2013 si 10/03.02.2014 pentru majorarea capitalului social.

Capitalurile proprii ale societății în sumă totală de 65.817.906 lei cuprind:

-    capital social subscris și vărsat    =    68.630.230 lei

-    rezerve legale    =    82.680    lei

-    rezerve din reevaluare    =    286.695    lei

-    alte rezerve    =    171.050    lei

-    rezultat nerepartizat din anii    precedenți    =    22.037    lei

-    rezultatul exercițiului (pierderet)    =    -3.374.786    lei

1.    Societatea a realizat în anul 2014 o cifră de afaceri de 19.019.305 lei, în descreștere față de anul precedent cu 32.343.239 lei, având ca rezultat o pierdere în sumă de 3.374.786 le, pierderea se datoreaza in general prin intrarea in insolventa si implicit încetarea contractului de reabilitate a tramei stradale cu Shapir Structures S.R.L.

In anul 2014 societatea a urmărit realizarea atât a lucrărilor de menținere-întreținere și reparații cât și a investițiilor pentru reabilitarea sistemelor publice aflate în gestiune delegată care sunt finanțate din fondurile Consiliului Local al municipiului Constanța prin majorări de capital social.

2.    Situația creanțelor și obligațiilor se prezintă astfel:

Creanțe total

din care:

-    clienți

-    TVA de recuperat în sold nesolicitată la rambursare

-    alte creanțe

-    datoria asociatului unic către societate pentru biletele la ordin scadente in anii următori, avalizate de PMC

Obligații total

din care:

-    furnizori si datorii curente

-    datorii cu termen de lichidare mai mare de 1 an inclusiv Bilete la ordin

-    creditori diverși inclusiv Bilete la ordin cu termen de lichidare sub 1 an

140.924.893 lei


7.020.355 lei 1.235.887 lei

2.704.3201ei

129.964.331 lei


116.100.041 lei

97.361.725 lei

9.369.158 lei

9.369.158 lei


Conform art.4 din HCL 354/17.12.2012, biletele la ordin emise de Confort Urban SRL si avalizate de Municipiul Constanta scadente in anii următori ramau in evidenta societății si se vor achita prin majorare de capital social in condițiile păstrării garanțiilor oferite de Consiliul Local al Municipiului Constanta. Astfel societatea a înregistrat creanța in suma de 129.964.331 lei.

Societatea nu înregistrează Ia 31.12.2014 plăți restante la furnizori și nu se înscrie cu datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, bugetul local și fondurile speciale, toate obligațiile fiind corect determinate și achitate integral în conformitate cu normele legale în vigoare.

Societatea îndeplinește riguros programele de investiții, menținere-întreținere și reparații la sistemele publice încredințate în gestiune delegată de asociatul unic Consiliul Local al municipiului Constanța, iar conducerea societății depune în continuare eforturi sporite pentru intensificarea obținerii de venituri cât mai mari cu rezultate financiare pozitive, prin creșterea productivității muncii și diversificarea


S.C.CONFORT URBAN S.R.L. Nr._!_2015

ANEXA 4.3.


RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2014

în temeiul prevederilor art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul FARCAȘ CRISTINEL-VIOREL în calitate de director general, declar că S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Constanța dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii executive să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Constanța, precum și în rapoartele de audit extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2014 sistemul de control intern/managerial al S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Constanța este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

De asemenea, apreciez că, stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial deși nu a fost realizat integral, totuși, asigură în bună măsură realizarea obiectivelor generale, a mijloacelor umane și financiare, organizarea și controlul activităților și rezultatelor societății, precum și depistarea cauzelor care determină abaterile față de unii indicatori planificați.

Măsuri de adoptat:

1.    Asigurarea implementării depline a standardelor de control intem/managerial la nivelul aparatului propriu al societății.

2.    Elaborarea procedurilor operaționale necesare precum și finalizarea celor în curs, în baza Programului de dezvoltare a sistemului de control intem/managerial, elaborat la nivelul aparatului propriu al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța.

DIRECTOR GENERAL,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE S.C.”CONFORT URBAN”-S.R.L.

CONSTANȚA

EXTRAS DIN DECIZIA NR.205 din 20.05.2015

întrunit în ședința ordinară la data de 20.05.2015, Consiliul de Administrație al S.C."Confort Urban”-S.R.L. Constanța;

-    în baza atribuțiilor ce îi revin conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr.522/19.12.2001;

-    în temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea:

DECIZIE :

Art.2. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate „Raportul administratorilor privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014.

Art.3. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate „Raportul auditorilor privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014”.

Art.4. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate „Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014” și acoperirea pierderii in suma de de 3.374.786 lei din profitul pe următorii 5 ani, in conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare.

S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA

SITUAȚIA

modificării capitalului propriu la 31 decembrie 2014

Nr.

Crt

Element al capitalului propriu

Sold la 01.01.2013

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2013

Totul din

care

Prin transfer

Total din

care

Prin

transfer

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Capitalul subscris și vărsat

1012 total din care:

120.332.530

49.192.005

49.192.005

100.894.305

100.894.305

68.630.230

1.1.

Capital social SIP 10126

2.012.874

0

0

2.012.874

2.012.874

0

1.2.

Capital social DP 10127

98.881.431

49.192.005

49.182.005

98.881.431

98.881.431

49.192.005

1.3.

Capital social societate 10129

19.438.225

0

0

0

0

19.438.225

2.

Rezerve total din care:

82.717

171.013

171.013

253.730

2.1.

Rezerve legale 1061

82.680

82.680

2.2.

Alte rezerve 1068 2

37

171.013

171.013

171.050

3.

Rezerve din reevaluare

450.614

163.919

286.695

4.

Rezultatul exercițiului financiar

204.750

-3.374.786

204.750

-3.374.786

5.

Repartizarea profitului

-10238

-10238

0

6.

Rezultat reportat

177.049

-177.049

-22.037

22.037

7.

Total

2.139.092.338

-1.478.555,403

-1.478.937.202

539.299.512

538,892,363

121.237.413

Notele de la 1 la 10 și situațiile cod 30 și cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare.

Față de anul precedent modificările de capital propriu au următoarele explicații:

Creșterile de capital social de la rd.l sunt rezultate din majorarea de capital prin aportul asociatului unic Consiliu] Local al municipiului Constanța, iar diminuarea de capital social reprezintă evidențierea in posturi extrabilantiere a bunurilor ce aparțin patrimoniul Municipiului Constanta transmise prin gestiune delegata la societatea noastra.

Societatea a înregistrat în anul 2014, o pierdere de 3.374.786 lei, iar amortizarea aferenta diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale din anii precedenti, in anul 2014 a fost suportata din rezerve din reevaluare.

S.C.CONFORT URBAN S.R.L.

CONSTANTA

Situația fluxurilor de trezorerie


31.12.2014

I) ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Elemente de calcul

Valori lei

Rezultatul contabil inainte de impozitare

-3,374,786

Eliminarea cheltuielilor de amortizare si provizioane

256,472

Eliminarea veniturilor din provizioane

Eliminarea rezultatelor din cesionarea imobilizărilor

Eliminarea cheltuielilor cu dobânzile

Rezultatul contabil din exploatare inaintea variației N.F.R = stocuri + creanțe -datorii sub un an

36,319,185

Rezultatul reportat ca urmare a corectării erorilor

Eliminarea efectelor de utilizare a contabilității de angajament:

+ Variația stocurilor N-(N-1)

-3,254,611

+ Variația clientilor N-(N-1)

-718,676

+ Diferența efectelor N-(N-1)

-136,639,628

+ Diferența furnizori N-(N-1)

103,226,846

+ Diferența creditori diverși N-(N-1)

61,463

- Plăti privind impozitul pe profit (Si- + 1 - E = Sf) pentru cont 441

-5500

I.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

-4,129,235

II) ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

+ Incasari din vanzarea imobilizărilor

- Plăti privind achiziții de imobilizări (D 404)

-46,422,913

ILFLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE

INVESTIȚII

-46,422,913

III) ACTIVITATEA DE FINANȚARE (FINANCIARA)

+ Incasari din majorarea capitalului social

49,192,005

- Rambursări din credite bancare pe termen lung

+ Incasari din contractarea de imprumuturi pe termen mediu si lung (Si- + I - E = Sf)

+ Diferența dintre imprumuturi pe termen scurt

- Dobânzi plătite

- Dividende plătite

III.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE

FINANȚARE

49,192,005

IV) VARIAȚIA NETA A TREZORERIEI (I+II+III)

-1,360,143

V) TREZORERIA LA ÎNCEPUTUL EXERCIȚIULUI (casa+banca+tichete de masa+titluri de plasament)

7,800,600

VI) EFECTUL VARIAȚIILOR CURSULUI DE SCHIMB

VII) TREZORERIA LA SFÂRȘITUL EXERCIȚIULUI (IV+V+VI)

6,440,457DIRECTOR ECONOMIC,

f

Ec.Paruschi ^nca-Cristina


ANEXĂ

LA SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

1.    Rezultat contabil = cont 121 din Contul de profit și pierdere = -3.374.786 lei

2.    Rezultatul reportat din anii precedenti 117= 22.037 lei

3.    Cheltuieli de amortizare și provizioane, s-a luat din balanțe valoarea conturilor 680 + 681 = 256.472 lei (rulaj total)

4.    N.F.R. = Stocuri + creanțe - datorii sub 1 an:

a)    Stocuri (bilanț FIO R24 col.2) =    2.053.2941ei

b)    Creanțe (bilanț FIO R30 col.2) = 140.924.893 lei

c)    Alte creanțe (bilanț FIO R18 col.2) =    71.881 lei

Total    143.050.068 lei

1) datorii sub 1 an (bilanț FIO R45 col.2) = 106.730.883 lei N.F.R. = 143.050.068 lei -106.730.8831ei = 36.319.185 lei

5.    Variația stocurilor N - N - 1

N stocuri = 2.053.294 lei (F10 Rd.24 col.2)

N-l stocuri = 5.307.905 lei (FIO Rd.24 col.l)

Total -3.254.61 llei

6.    Variația clienților N - (N-l)

N = 7.149.318 lei (F10 Rd. 25 col.2)

N-l = 7.867.994 lei (FIO Rd.25 col.l)

A = -718.676 lei

7.    Diferențe furnizori [N - (N-l)]

N= 3.210.335 lei conform balanță cont 401 101.404.338 lei conform balanță cont 404

_290.518 lei conform balanță cont 408

Total = 104.905.1911ei

N - 1 = 1.424.179 lei conform balanță cont 401 lei conform balanță cont 404

254,166 lei conform balanță cont 408

Total    1.678.3451ei

A = 103.226.846 lei

8.    Diferența efectelor cont 405

Nsublan=    9.369.158 lei

N peste 1 an =    9.369.158 lei

Total    18.738.316 lei

N - 1 sub 1 an = 50.894.075 lei N - 1 peste 1 an =101,714.777 lei

Total    152.608.852 lei

Diferența =    -133.870.536 lei

9. Diferența creditori diverși N = 862.2351ei N- 1 =800.772 lei Diferența = 61.463lei

Sold an 2013

Sold an 2014

421 =

139.854

421 =

149.976

423 =

2.290

423 =

2.646

426 =

918

426 =

14.689

427 =

3.454

427 =

4.182

428 =

375.720

428 =

461.001

431 =

194.663

431 =

158.308

437 =

4.958

437 =

4.934

444 =

63.723

444 =

51.861

447 =

0

447 =

3.694

462 =

15.192

462 =

10.944

Total

800.772

Total

862.235

Dobânzi plătite din cont 666 =    0

10. încasări din majorarea capitalului social = încasarea prin ordinele de plată de la Consiliul Local al municipiului Constanța 49.192.005 lei

10. Casa + banca + titluri de plasament 5311 sold la 31.12.2012 =    1.7401ei

5121 sold la 31.12.2012 = 6.438.717 lei 5128 ti chete de masa _lei

Total =    6.440.457 lei

2