Hotărârea nr. 120/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE RADET CONSTANȚA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2014 ale R.A.E.D.P.P. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de O2-°ioi5.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgadău înregistrată sub    raportul Comisiei de specialitate nr. 1

de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și referatul cu nr. 5213/12.05,2015 al R.A.E.D.P.P. Constanța.

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 3055/2009 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, ale Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome cu modificările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, alin.3 lit.c și art.115 alin.l lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată :

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2014 ale R.A.E.D.P.P. Constanța, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, stabilindu-se:


- LEI -


1.    VENITURI TOTALE, din care:

-    venituri din exploatare din care :

-    venituri proprii

-    buget local

-    venituri financiare

2.    CHELTUIELI TOTALE, din care:


14.011.869

13.997.605

11.214.260

2.783.345


14.263


-    Cheltuieli din exploatare din care:

-    materiale si consumabile

-    energie si apa

-    cheltuieli lucrări si servici executate si terti

-    impozite si taxe

-    salarii si cheltuieli aferente

-    amortismente

-    ajustări de valoare creanțe


13.653.901

13.653.901


278.430

235.396


5.652.097


1.192.007

5.921.089


185.234


189.648


Cheltuieli financiare


3.    IMPOZIT PROFIT

111.352

246.615


4.    REZULTATUL EXERCIȚIULUI

(profit net)

ART. 2. Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 246.615 lei aferent exercițiului financiar 2014, astfel :

1.    50% către CLM Constanta    -    123.308    lei

2.    Recuperare pierdere ani anteriori    -    74.658    lei

3.    Alte rezerve Regie    -    48.649    lei

ART. 3 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de........2.?.........consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ONCIU CARMEN


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


Constanța

120

NR

R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA Bd. Tomis, nr. 101 Nr. 5213/12.05.2015


CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANȚA

Vă rugăm să aprobați Situațiile Financiare pe anul 2014, întocmite conform OMF 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare. Regia prezintă la 31.12.2014 următoarea situație economico- financiară:

- LEI -

1. VENITURI TOTALE, din care:

14.011.869

- venituri din exploatare din care :

13.997.605

- venituri proprii

11.214.260

- buget local

2.783.345

- venituri financiare

14.263

2. CHELTUIELI TOTALE, din care:

13.653.901

a. Cheltuieli din exploatare din care:

13.653.901

- materiale si consumabile

278.430

- energie si apa

235.396

- cheltuieli lucrări si servici executate si

5.652.097

terti

- impozite si taxe

1.192.007

- salarii si cheltuieli aferente

5.921.089

- amortismente

185.234

- ajustări de valoare creanțe

189.648

b. Cheltuieli financiare

0

3. IMPOZIT PROFIT

111.352

4. REZULTATUL EXERCIȚIULUI

246.615

(profit net)

Profitului net in suma de 246.615 lei aferent exercițiului financiar 2014 se repartizează conform OG 64/2001 cu modificările si completările ulterioare, astfel:

1.    50% către CLM Constanta    -    123.308    lei

2.    Recuperare pierdere ani anteriori    -    74.658    lei

3.    Alte rezerve Regie    -    48.649    lei

Director General,

_ Motătăianu Iulia-Mădălina

AU 7/7 a

exploatare*^®'^


Director Economic,

Bobe Lăcrărptyâra-Carmen


domeni


ȘI privat


'BUC/


Suma de control

429.632

Bifați numai dacă

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Tip situație financiară

estț cazul:

Sucursala

An C Semestru | Anul

2014

EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

S1002„A 1.0.0    /09.04.2015 ANEXA LA HCL 120/2015


Entitatea


Județ


Sector


Localitate


a

(B

La

■O

<


Constanta


Strada


Nr.


onstanta


Bloc


Bdul. Tomis


101


Scara Ap.


Telefon


|    | |02415897I4


J13/15/1996

Cod unic de Înregistrare

2

7

4

6

7

8

4

j

Forma de proprietate


11—Regii autonome


Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

(entțtatl ai căror axwclțiuflriarvclar colnclde cu anul cal«odaristlc)


lljfcajîebFV '


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit Q de anul calendaristic, conform art. 27 aiin. (3) si (3*1) din

Legea contabilității nr. 82/199i


[—I    2. persoanele juridice af 'te

■—I în lichidare, potrivit legii


p, 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în I—* state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:


Capitaluri-total

Profit/ pierdere


3.117.388


246.615


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele    //J‘,S

MOTATAIANU IULIA-MADALINA ([ cvn(rtlm___T

Spmnătura f"    /'iăpsfJh

si stampila X'~~—-S    /

SEMNĂTURĂ DEVINE VIZII VALIDARE CORE(

" .': ’ '* .12'"■ îs

^DOMENIULUI PUBLICI $1 PRIVAT h

ÎILA

ÎTA

ț&Msib «i 1 '•••!' 'A «•

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele_

BOBE LACRAMIOARA-CARMENAUDITOR,


FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2014

Formular 10    -lei-

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2014

31.12.2014

A

B

i

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI necorporale

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi ți active similare ți alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

54.094

77.747

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

TOTAL (rd.OI la 05)

06

54.094

77.747

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri ți construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

07

85.041.219

2.441.652

2. Instalații tehnice ți mațini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

77.598

43.937

3. Alte instalații, utilaje ți mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

09

79.418

63.606

4. Avansuri ți imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

100.990

180.416

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

85.299.225

2.729.611

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 +2672-2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4, împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)

16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

TOTAL (rd. 12 la 17}

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

19

85.353.319

2.807.358

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime ți materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 +358+381 + 328+/-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

2.378

4.026

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite ți mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

2.378

4.026

II. CREANȚE (5umele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

FIO - pag. 2

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678" + 2679* - 2966" - 2968* + 4092 + 411 +413+418-491)

25

900.600

865.491

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**- 495*)

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28

55.883.850

28.144.777

5. Capital subscris ți nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

56.784 450

29.010.268

III. INVESTIȚII RE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508-595-596-598 + 5113 + 5114)

32

TOTAL (rd. 31 +32)

33

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34

2.168.628

1.596.873

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

58.955.456

30.611.167

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

11.394

810

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

1.180

1.726

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

284.173

375.766

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

28.078.654

24.560.008

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ți datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***

+ 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457+4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

1.939.098

2.524.471

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

30.303.105

27.461.971

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

28.399.832

2.988.269

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

113.753.151

5,795.627

O. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA

MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

49

3, Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

24.560.008

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ți datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** + 4381 +441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 45 5 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 +5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

3.591.402

2.497.757

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

28.151.410

2.497.757

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii ți obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512 + 1513 + 1514+1518)

59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

1. VENITURI FN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

101.056

180.482

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)

62

263.913

161.737

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*}

63

263.913

161.737

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

65

Fond comercial negativ (ct.2075)

66

TOTAL (rd. 61+62 + 65 + 66)

O)

364.969

342.219

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

68

2, Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

70

81.551.897

429.632

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

71

TOTAL (rd. 68 la 71)

72

81.551.897

429.632

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

73

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

74

3.528.419

2.147.587

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

75

127.456

127.456

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

76

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

77

4. Alte rezerve (ct. 1068)

78

188.557

240.756

TOTAL (rd. 75 la 78)

79

316.013

368.212

Acțiuni proprii (ct. 109)

80

Câțtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORT AT(A)    SOLD C (ct. 117)

83

SOLD D (ct. 117)

84

74.658

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

SOLD D (ct. 121)

85

121.480

246.615

86

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

87

17,124

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)

' 88

85.500.685

3.117.388

FIO - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016)

89

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)

90

85.500.685

3.117.388

Suma de control FIO:    1207737531/2435008577

*, Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

*“) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31,12.2014

Formular 20    -lei-

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2013

2014

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

7.956.615

8.476.409

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

7.956.615

8.476,409

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

SoldD

08

3, Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

5.713.543

5.521.196

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd, 01+07-08 + 09 + 10)

1?

13.670.158

13.997.605

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)

13

228.788

214.357

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

609.212

64.073

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

213.689

235.396

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)

18

5,787.983

5.921.089

a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)

19

4.535.165

4.694.324

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

1.252.818

1 226.765

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

336.911

185.234

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813)

22

336.911

185.234

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

501.695

189.648

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

748.584

320.639

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

246.889

130.991

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

5.750.961

6.844.104

F20 - pag. 2

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

3.423.274

3.558.048

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

596.909

1.192.007

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

1.730.778

2.094.049

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

-Cheltuieli (ct.6812)

33

-Venituri (ct.7812)

34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 -17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

13.429.239

13.653.901

PROFITUL 5AU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd.12-35)

36

240.919

343.704

- Pierdere (rd. 35-12)

37

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

26.976

14.263

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

26.976

14.263

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

-Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49 ,

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 45 - 52)

5?

26.976

14.263

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

0

0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

- Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

267.895

357.967

- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

-Profit (rd. 57-58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

13.697.134

14.011.868

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

13.429.239

13.653.901

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd. 61 -62)

63

267.895

357.967

- Pierdere (rd. 62-61)

64

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

146.415

111.352

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct,698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 63-64-65-66)

67

121.480

246.615

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

0

Suma de control F20 :    209586283/2435008577

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele BOBE LACRAMIOARA-CARMEN


Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

T7O    "1

DATE INFORMATIVE    'pag'

Formular 30    la data de 31.12.2014    ,lei.

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

■i

1

246.615

Unități care au inregistrat pierdere

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care;

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti resta nte - tota 1 (rd.O5 + 09 + 15 la 19 + 23)

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

- peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.10la14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariat! si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

-contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

-alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd, 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

129

123

Numărul efectiv de salariati existent! la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25

130

128

--

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

42

- impozitul datorat la bugetul de stat

43

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

44

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

- impozitul datorat la bugetul de stat

47

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

50

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri V

52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

53

- impozitul datorat la bugetul de stat

54

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

55

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

30.941.426

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

28.158.081

- subvenții aferente veniturilor, din care:

59

2.783.345

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

60

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

600.055

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

62

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

63

600.055

V. Tichete de masa

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatiior

64

281.659

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

65

- după surse de finanțare, din care:

66

-din fonduri publice

67

- din fonduri private

68

- după natura cheltuielilor, din care:

69

-cheltuieli curente

70

-cheltuieli de capital

71

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)

73

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)

74

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)

75

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)

76

- acțiuni cotate emise de rezidenti

77

- acțiuni necotate emise de rezidenti

78

- părți sociale emise de rezidenti

79

- obligațiuni emise de rezidenti

80

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

81

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

82

- obligațiuni emise de nerezidenti

83

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)

84

F30 - pag. 4

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

85

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

86

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte

conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

eo

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

88

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

89

721.475

600.055

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

90

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și

bugetul statului (ct. 431 +437 + 4382 + 441 +4424 +

J4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)

91

52.638.662

24.560.008

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

92

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

93

- subvenții de incasat(ct.445)

94

52.638.662

24.560.008

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (Ct.447)

95

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

96

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

97

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473),

(rd.lOOla 102)

99

3,256.582

3.585,581

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operații in participatie (ct,453+456+4582)

100

4.726

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

101

3.256.582

3.580.855

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit leaii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

102

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

103

- de la nerezidenti

104

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)

105

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)

106

- acțiuni cotate emise de rezidenti

107

- acțiuni necotate emise de rezidenti

108

F30 - pag. 5

- părți sociale emise de rezidenti

109

- obligațiuni emise de rezidenti

110

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

111

- acțiuni emise de nerezidenti

112

- obligațiuni emise de nerezidenti

113

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

114

Casa în lei și în valută (rd.116+117 )

115

5.612

2.587

-în lei (ct. 5311)

116

5.612

2.587

-în valută (ct. 5314)

117

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)

118

2.125.356

1.585.769

-în lei (ct. 5121), din care:

119

2.125.356

1.585.769

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

120

- în valută (ct. 5124), din care:

121

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

122

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)

123

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

124

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5412)

125

Datorii (rd. 127 + 130+133 + 136 + 139+142 + 145 + 148 + 151+154+157 + 158+162+164+165+170 + 171 + 172 + 178)

126

58.718.428

29.947.459

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128+129)

127

- în lei

128

-în valută

129

Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)

130

- in lei

131

- in valuta

132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192 + 5197 ), (rd. 134+135)

133

-în lei

134

-în valută

135

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138,

136

- in lei

137

- in valuta

138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)

139

- în lei

140

-în valută

141

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144,

142

- in lei

143

- in valuta

144

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +

1627), (rd.146+147)

145

- în tei

146

-în valută

147

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150}

148

-in lei

149

-in valuta

150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.l 52+153)

151

- în lei

152

-în valută

153

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd, 155+156)

154

-in lei

155

-in valuta

156

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct.1682)

157

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160,

158

-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

159

-în valută

160

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

161

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct, 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

...

162

52.924.015

24.763.494

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct, 405 + din ct. 408 + din ct,419)

163

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 +423+424 + 426+427+4281)

164

226.140

229.132

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct, 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +

4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.l 66 la 169)

165

5.153.266

4.681.652

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

166

193.548

163.136

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (Ct.441 +4423+M28+444-I-446)

167

373.234

338,083

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

168

2 725

2.412

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

169

4.583.759

4.178.021

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

170

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

171

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.l 73 la 177,

172

415.007

273.181

F30 - pag. 7

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

173

256

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 21

(din ct.462+din ct.472+din ct.473)

174

414.751

273,181

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

176

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

177

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

178

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici '****)

179

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

180

- acțiuni cotate 3)

181

-acțiuni necotate 4)

182

- părți sociale

183

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

184

Brevete si licențe (din ct.2O5)

185

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

186

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

187

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

188

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

189

XI. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

Suma (lei)

% 5)

Suma (lei)

%5)

A

B

Col.i

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 5),

(rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)

190

X

X

- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)

191

0,00

0,00

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

192

- deținut de instituții publice de subordonare locală

193

F30 - pag. 8

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

194

- cu capital integral de stat

195

- cu capital majoritar de stat

196

- cu capital minoritar de stat

197

- deținut de regii autonome

198

- deținut de societăți cu capital privat

199

- deținut de persoane fizice

200

- deținut de alte entități

201

Nr.

rd.

Sume

A

B

31.12.2013

31.12.2014

XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

202

52.178

123.308

- către instituții publice centrale;

203

- către instituții publice locale;

204

52.178

123.308

-către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

205

Nr.

Sume

A

B

31.12.2013

31.12.2014

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

206

9.279

52.178

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

207

- către instituții publice centrale;

208

- către instituții publice locale;

209

9.279

52.178

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

210

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

211

- către instituții publice centrale;

212

- către instituții publice locale;

213

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

214

F30 - pag. 9

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)

Nr.

rd.

Sume

A

B

31.12.2013

31.12.2014

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

215

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

216

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

217

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

218

XV. Venituri obținute din activități agricole *******)

Nr.

rd.

Sume

A

B

31.12.2013

31.12.2014

Venituri obținute din activități agiicole

219

Suma de control F30 :    428782357 / 2435008577

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 12420, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul stiintei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(l) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr.

1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), „venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente,...".

F30 - pag. 10

Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.),

2) în categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

31 Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5)La secțiunea „XI Capital social vărsat" la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,    ÎNTOCMIT,


Formular

VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE    F40 - pag. 1

Formular40    la data de 31.12.2014    .|ej_

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

367.292

49.261

X

416.553

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

367.292

49.261

X

416.553

Imobilizări corporale

Terenuri

05

79 969.446

79.941.599

X

27.847

Construcții

06

10.209,200

7.429.506

2.779.694

Instalații tehnice si mașini

07

779.875

6.449

96.462

689.862

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

162.192

5.359

20.874

146.677

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

100 990

79.427

180.417

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

91.221.703

91.235

87.488.441

3.824.497

Imobilizări financiare

11

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.04+10+11)

12 |

91.588.995

140.496

87.488.441

4.241.050

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizări

14

313.198

25.608

338.806

TOTAL (rd.13+14)

15

313.198

25.608

338.806

Imobilizări corporale

Terenuri

16

14.153

1.392

15.545

Construcții

17

5.123.274

96.952

4.869.882

350.344

Instalații tehnice si mașini

18

702.276

40.111

96.462

645.925

Alte instalații .utilaje si mobilier

19

82.775

21.171

20.874

83.072

TOTAL (rd.16 la 19)

20

5.922.478

159.626

4.987.218

1.094.886

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 +20)

21

6.235.676

185.234

4.987.218

1.433.692

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2 - lei -


Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd.26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.25+31+32)

33

Suma de control F40:    588902406/2435008577

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele BOBE LACRAMIOARA-CARMEN


Formular

VALIDAT
Nr.cr.

Cont

1


R.A. Exploata rea Domeniului Public si Privat Constanta


RAPORTUL ADMINISTRATORULUI


LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE CONFORM OMF 3055/2009 PENTRU ANUL 2014


Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta, înființata prin HCLM nr. 332/1996, înregistrata la Registrul Comerțului cu numărul J13/15/96, C.U.I. 2746784, atribut fiscal RO, cu sediul in Constanta, b-dul Tomis, nr. 101, a avut ca obiect de activitate in anul 2014 :

-    administrarea, întreținerea si repararea fondului locativ de stat si a clădirilor cu alta destinație;

-    amenajarea, administrea si întreținerea piețelor agroalimentare, oboarelor, târgurilor saptamanale bazarelor;

-    administrarea Campusului de locuințe modulare - Henri Coanda.

Principalii indicatori economico - financiari la 31.12,2014 conform OMF 3055 / 2009 cu completările si modificările ulterioare, se prezintă astfel:


- LEI -


1.    VENITURI TOTALE, din care:

-    venituri din exploatare din care :

-    venituri proprii

-    buget local

-    venituri financiare

2.    CHELTUIELI TOTALE, din care:

a.    Cheltuieli din exploatare din care:

-    materiale si consumabile

-    energie si apa

-    cheltuieli lucrări si servici executate si terti

-    impozite si taxe

-    salarii si cheltuieli aferente

-    amortismente

-    ajustări de valoare creanțe

b.    Cheltuieli financiare

3.    IMPOZIT PROFIT

4.    REZULTATUL EXERCIȚIULUI (profit net)


14.011.869

13.997.605

11.214.260

2.783.345


14.263


13.653.901

13.653.901


278.430

235.396


5.652.097


1.192.007

5.921.089

185.234

189.648


111.352

246.615


Evidenta financiar - contabila s-a tinut in conformitate cu Legea 82/1991 a contabilității republicata cu modificările si completările ulterioare, cu OMFP 3055/2009 cu modificările si completările ulterioare si in conformitate cu


instrucțiunile si prevederile in vigoare, referitoare la modul de organizare si conducere corecta si la zi a contabilității.

Bilanțul contabil s-a întocmit in baza balanței de verificare pe anul 2014, conform OMF 3055/2009 cu modificările si completările ulterioare.

Contul de venit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare aferente anului 2014, conform Legii 571 / 2003 cu modificările si completările ulterioare.

Regia prezintă la 31.12.2014 următoarea situație:

-    Regia a emis in cursul anului 2013 bilete la ordin avand scadenta in 2014 si 2015, in suma totala de 52.638,662 lei, dintre care 28.078.654 lei au fost onorate in cursul anului 2014, iar diferența de 24.560.008 lei in 2015.

Biletele la ordin emise pentru lucrările de construcții locuințe modulare campus Henri Coanda sunt avalizate de către Primăria Municipiului Constanta, iar sumele de primit se regăsesc in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anilor 2014 si 2015.

-    Regia nu are datorii restante la bugetul local.

-    Nu avem datorii restante la bugetul asigurărilor sociale si la bugetul de stat.

-    Regia a beneficiat de următoarele surse de la buget:

TOTAL, din care pt:

30.941.426

Acoperire chelt. de administrare campus Henri Coanda

1.156.636

Acoperire deficit Tara Piticilor

1.214.714

Acoperire deficit Pista roleri Gravity Park

411.995

Investiții- construcții unitati locative modulare in cadrul Campusului Henri Coanda

28.158.081

Salariile brute plătite directorului general si indemnizațiile membrilor consiliului de administrație in 2014 au fost in suma de 251.052 lei.

Profitului net in suma de 246.615 lei aferent exercițiului financiar 2014 se repartizează conform OG 64/2001 cu modificările si completările ulterioare, astfel:

1.    50% către CLM Constanta

123.308 lei 74.658 lei 48.649 lei


2.    Recuperare pierdere ani anteriori

3.    Alte rezerve Regie


Director Economic,

BOBE LACRAMIOARA-CARMEN


REGIA AUTONOMA “ EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT”

B-DUL Tomis, nr. 101

CONSTANTA

DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2014 pentru :

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, B-dul Tomis, Nr. 101

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J 13/15/1996 Forma de proprietate : 11 - Regii autonome

Activitatea preponderenta : 6820 - închirierea si subinchiriererea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod unic de înregistrare : RO 2746784

Subsemnatii MOTATAIANU Iulia Madalina, in calitate de Director General si BOBE Carmen Lacramioara, in calitate de Director Economic, îsi asuma responsabilitatea pentru întocmirea situatiillor financiare anuale la 31/12/2014 si confirma ca :

-a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

-b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata;

-c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

RAEDPP CONSTANTA BDUL TOMIS, Nr. 101


SITUAȚIA MODIFICĂRILOR DE CAPITAL PROPRIU LA DATA DE 31.12.2014

DIRECTOR GENEIIO


-dom1


DIRECTOR ECONOMIC, LACRAMIOARA-C4.RMEN BOBE


ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU

SOLD LA 31.12.2013

CREȘTERI

REDUCERI

SOLD LA 31.12.2014

TOTAL DIN CARE

PRIN

TRANSFER

TOTAL DIN CARE

PRIN

TRANSFER

Patrimoniul Regiei

81.551.897

-

-

81.122.265

81.122.265

429.632

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

3.528.419

-

-

1.380.832

1.380.832

2.147.587

Rezerve legale

127.456

-

-

-

-

127.456

Rezerve pentru acțiuni proprii

Rezerve saturate sau contractuale

Alte rezerve

188.557

52.199

-

-

-

240.756

Rezultatul reportat

0

121.480

-

121.480

-

0

Rezultat

Pierdere de recuperat din anii anteriori

0

-74.658

-

-

-

-74.658

Rez reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29

Sold creditor

Sold debitor

Rezultatul reportat provenit din modif politicilor contabile

Sold creditor

Sold debitor

Rez reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare

Sold creditor

Sold debitor

Rez reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare

Rezultatul exercițiului financiar

Sold creditor

121.480

14.142.859

-

14.017.724

-

246.615

Sold debitor

Repartizarea profitului - rezerva legala

17.124

17.124

total

85.500.685

14.241.880

0

96.625.177

82.503.097

3,117.388

RAEDPP CONSTANTA BDUL TOMIS, NR.101

FLUXUL DE TREZORERIE PE ANUL 2014

METODA DIRECTA    - LEI -

SOLDUL INIȚIAL

2013

2014

854.500

2.168.628

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare

-96.292

279.391

- incasari din prestări de servicii

10.977.536

11.202.082

- aite incasari

2.973.413

1.959.274

- plăti către furnizori de bunuri si servicii

4.917.640

5.463.740

- plăti către si in numele angajatilor

5.526.425

5.003.210

- plăti impozit pe profit, impozit clădiri, TVA, varsaminte din profitul net (50%), virament 50% venituri din chirii dom. public, taxe de timbru, taxa miji. transport, taxa liniște

3.603.176

2.415.015

Flux de numerar din activitatea de vanzari imobile

1.410.420

-851.146

- plăti in numerar către Consiliul Local Municipal si ANL a sumelor provenite din vanzarea de imobile

3.084.496

8.101.280

- plăti TVA aferent vanzari

431.507

551.777

- incasari de numerar din vanzarea de imobile

4.926.423

7.801.911

Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare

0

0

- incasari din alocații bugetare, cheltuieli materiale

3.527.228

2.783.345

- incasare alocații bugetare, investiții

400.098

28.158.081

- plăti in numerar cheltuieli materiale

3.527.228

2.783.345

- plăti in numerar, investirii

400.098

28.158.081

SOLD FINAL

2.168.628

1.596.873

NOTA1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2014

lei

Elemente de activ

Valoare bruta

Deprecieri (amortizare si proviz)

Sold 1 ianuarie 2014

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 decembrie 2014

Sold la 1 ian 2014

Deprecierea inregistrata in cursul exercițiului

Reduceri sau transferuri

Sold deprecieri la 31.12.2014

0

1

2

3

4

5

6

7

8

CT205

38.118

18.326

56.444

38.117

995

39.112

CT208

329.174

30.935

360.109

275.081

24.613

299.694

CT 2111/TERENURI

79.941.599

79.941.599

0

CT 2112/AMENAJARI TER

27.847

27.847

14.153

1.392

15.545

CT 212/CONSTRUCTII

10.209.200

7.429.506

2.779.694

5.123.274

96.952

4.869.882

350.344

CT 213

779.875

6.449

96.462

689.862

702.276

40.111

96.462

645.925

CT 214

162.192

5.359

20.874

146.677

82.775

21.171

20.874

83.072

CT 231

100.990

79.427

180.417

TOTAL

91.588.995

140.496

87.488.441

4.241.050

6.235.676

185.234

4.987.218

1.433.692

NOTA

a)    Diminuarea evidențiata in conturile de terenuri si construcții se datoreaza, scoaterii din evidenta bilantiera in cea extrabilantiera(clasa 8) a patrimoniului public al municipiului Constanta, aflat in administrarea RAEDPP, in conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009,

secțiunea 8.9.1.Capital, art.241 si 242, data de către Primăria Municipiului Constanta, in calitate de proprietar al acestor imobile..

data de către Primăria Municipiului Constanta, in calitate de proprietar al acestor imobile..

b)    Menționam deasemenea faptul ca mișcările evidențiate ca ieșiri din conturile 213 si 214, reprezintă transformarea unor mijloace fixe amortizate integral, aflate in folosința, avand o valoare mai mica de 2.500 lei, in obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe.

c)    La sfârșitului exercițiului financiar 2014 s-a procedat la reevaluarea imobilizărilor corporale, astfel incat in situațiile financiare întocmite la 31.12.2014, acestea sunt prezentate la valoarea justa stabilita prin Raportul de reevaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru ANEVAR.

Amortizarea calculata pentru imobilizările corporale reevaluate se va înregistra in contabilitate, începând cu 01.01.2015.

in ceea ce privește contul de profit si pierdere aferent anului 2014, acesta nu a fost afectat pe niciun element, rezultatele reevaluării reflectandu-se in iexclusivitate in contul 105 (Rezerve din reevaluare).

Rezerve din reevaluarea imobilelor corporale:

Valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar-3.528.419 lei

Diferente din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul anului - 1,003.750 lei

Sumele transferate din rezerva din reevaluare in cursul anului 2014 - 2.384.582 lei

Valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar - 2.147.587 lei


Director economic,

BOBE LACRAMIOARA CARMEN

NOTA 2


PROVIZIOANE 2014


R.A.E.D.P.P. CONSTANTA nu are constituite provizioane.


nota 2Page 2


NOTA 3


REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2014

lei

DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

246.615,00

50% către CLM Constanta

123.308,00

Recuperare pierdere ani anteriori

74.658,00

50% alte rezerve Regie

48.649,00

Repartizarea profitului net aferent anului 2014 s-a efectuat conform OG 64/2001, cu modificările si completările ulterioare ,


Director Economic BOBE LACRAMIOARA CARMEN

(7)


NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2014

lei

INDICATOR

EXERCIȚIUL 2013

EXERCIȚIUL 2014

1 Cifra de afaceri neta

7.956.615

8.476.409

2 Venituri aferente transferuri

3.012.791

2.783.345

3.Alte venituri din exploatare

2.700.752

2.737.851

Total Venituri din exploatare

13.670.158

13.997.605

Cheltuieli de exploatare, din care

13.429.239

13.653.901

4. Cheltuieli materiale

838.000

278.430

5. Cheltuieli cu energie si apa

213.689

235.396

6. Cheltuieli cu personalul

5.787.983

5.921.089

7. Cheltuieli cu prestații externe

3.423.274

3.558.048

8. Cheltuieli cu impozite si taxe

596.909

1.192.007

9. Alte cheltuieli de expl.

2.569.384

2.468.931

. Rezultatul din exploatare

240.919

343.704

Page 4

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

lei

CREANȚE

Sold la 31.12.2014

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

Total creanțe, din care:

29.524.179

27.026.422

2.497.757

CT411

1.893.312

1.893.312

CT 491

-513.911

-513.911

CT445

24.560.008

24.560.008

CT 458

4.726

4.726

CT 461

3.580.044

1.082.287

2.497.757

Total datorit, din care;

29.959.728

27.461.971

2.497.757

CT 401

201.760

201.760

CT405

24.560.008

24.560.008

CT 408

174.006

174.006

CT 419

1.726

1.726

CT 421

155.006

155.006

CT423

2.186

2.186

CT 427

4.989

4.989

CT428

66.951

66.951

CT 431

159.305

159.305

CT437

3.831

3.831

CT441

79.899

79.899

CT 442

198.678

198.678

CT444

59.506

59.506

CT447

2.412

2.412

CT 448

4.178.021

1.680.264

2.497.757

CT462

111.444

111.444

Menționam faptul ca R.A.E.D.P.P. Constanta nu are datorii mai mari de 5 ani.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

R.A.E.D.P.P. Constanta a intocmit situațiile financiare aferente anului 2014 in conformitate cu principiile contabile generale in vigoare si OMF 3055/2009 cu modificările si completările ulterioare.

Nu s-au făcut abateri de la principiile contabile si metodele de evaluare prevăzute de legea Contabilității nr.82

din 1991.

Exista comparabiiitate cu informațiile exercițiului precedent.

La data intrării in Regie, bunurile au fost înregistrate la valoarea de intrare (valoare contabila). Elementele de activ si de pasiv de natura creanțelor si datoriilor sunt reflectate la volarea de intrare (valoarea contabila).

Pentru calculul amortizării s-a utilizat metoda liniara.

Nu s-au inclus dobânzi in costul de achiziție a activelor imobilizate.

Rezerve din reevaluarea imobilelor corporale:

Valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercițiului financiar - 3.528.419 lei

Diferente din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul anului - 1.003.750 lei

Sumele transferate din rezerva din reevaluare in cursul anului 2014 - 2.384.582 lei

Valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar-2.147.587 lei

In cursul anului 2014 s-a procedat la reevaluarea construcțiilor neamortizate integral la luna decembrie, aflate in proprietarea Regiei, regăsite in balanța, in contul 212, Contabilizarea reevaluării s-a făcut prin înregistrarea valorii juste stabilite prin raportul de evaluare, ca si valoare de inventar, optandu-se pentru eliminarea amortizării calculate pana la momentul reevaluării, conform OMFP 3055/2009 art.122 alin. 2 lit b).

Menționam ca soldul contului 2812 reprezintă amortizarea construcțiilor amortizate integral.

NOTA 7

ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI IN ANUL 2014

Nu este cazul.


Director Economic,

BOBE LACRAMIOA^A CARMEN


NOTA 8


INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In anul 2014 societatea a avut un număr mediu de 123 salariati, din care:

-    personal conducere 6 angajați

-    personal administrativ 117 angajați

Consiliul de administrarie este format din 6 membri.

Indemnizații acordate membrilor CA - 149.794 lei

Societatea nu a acordat credite directorilor si salariatilor.

Cheltuieli aferente salariatilor unitatii:

Cheltuieli cu salariile-4.271.455 lei

Cheltuieli cu asigurările sociale - 1.226.765 lei

Director General    Director Economic,

MOTATAIANUJULIA-tyADAUNA    BOBE LACRAMIOAR^. CARMEN


NOTA 9


ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 2014


1. Indicatorul de lichiditate curenta =

active curecte = datorii curente

30 611 167

27 461 971

= 1,11

2. Indicatorul lichidității imediate =

active curente-stocuri

datorii curente

=

30 611 167-4 026

27 461 971

3. Indicatorul gradului de îndatorare =

capital imDrumutat    x 100

capital propriu(sau capital angajat)

=    Nu este cazul

Societatea nu are credite cu termen de rambursare mai mare de un an.


4. Viteza de rotatie a stocurilor = costul vânzărilor =    Nu este cazul

stocul mediu


5. Nr. De zile de stocare    = stocul mediu x 365 =    Nu este cazul

costul vânzărilor


6. Viteza de rotatie a debitelor clienti = soldul mediu client! x 365 Venit din expl. - Subvenții


I    386 525

II    214 260


X 365 = 45 zile


7. Viteza de rotatie a creditelor furnizori^ soldul mediu furnizori x365 = achiziții de bunuri


222 259 6 165 923


X 365 = 13 zile


8. Productivitatea muncii =


Venituri totale nr. mediu pers


14 011 869

123


= 113.917 lei/pers


Director„Gi MOJDirector economic BOBE LACRAMIOARA £ARMEN

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII 2014

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat cu sediul in Constanta, bd. Tomis, nr. 101, jud.

Constanta este înmatriculata la registrul Comerțului sub nr.J13/15/1996 avand cod de identificare fiscala 2746784 , forma de proprietate - Societate comerciala cu răspundere limitata atribut fiscal RO

b). Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale,

întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi

Nu este cazul.

c)    Modalitatea folosita pentru exprimarea In moneda naționala

a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate

inițial Intr-o moneda străină.

Nu este cazul.

d)    Informații referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pe profil aferent anului 2014, este de 111.352 lei, suma ce s-a achitat integral. Reconcilierea dintre rezultatul exercițiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declarația de impozit.

ei Cifra de afaceri

8.476.409,00 lei

-    venituri din vanzarea produselor reziduale -1.790 lei

-    venituri din închirieri tarabe -1.177.825 lei

-    venituri din închirieri spatii cu lata destinație si imobile - 7.201 388 lei

-    venituri din comisioane si radieri ipoteci - 95.406 lei

f) Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui

contract de leasing operațional

Nu este cazul

g) Onorariile plătite auditorilor

Servicii audit extern achitate - 22.135,98 lei

h) Angajamente acordate

Bilete la ordin emise in 2012 si 2013 in suma totala de 52.638.662 lei cu scadenta astfel:

Anul 2014 - 28.078.654 lei ( achitate integral)

Anul 2015 - 24.560.008 ( cu scadenta in 2015)

Menționam faptul ca toate biletele la ordin sunt avalrzate de către Primăria Municipiului Constanta.

I) Angajamente primite

Nu este cazul


Director Economic,


BOBE LACRAMIOARA CARMEN