Hotărârea nr. 12/2015

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE SI A SERVICIILOR DE PIATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA, APROBAT PRIN HCL NR.244/2010 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, aprobat prin H.C.L. nr.244/11.11.2010, cu toate modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13,02.2015;_

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 15753/04.02.2015 prezentată de dl. viceprimar Decebal Făgădău; raportul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.3 - pentru servicii publice comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul nr. 162108/10.12.2014 al Direcției administrarea domeniului public și privat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată, a O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, H.G. nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban.

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. c) și art.115, alin.(l), lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, aprobat prin art.l din H.C.L. nr.244/11.11.2010, cu toate modificările și completările ulterioare, potrivit Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.244/11.11.2010, rămân neschimbate.

Art. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției administrarea domeniului public și privat, Direcției poliția locală, Direcției urbanism în vederea aducerii la îndeplinire, se va aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei municipiului Constanța, pe pagina proprie de internet, și spre știință Instituției prefectului județului Constanța .

Aprobată de un număr de ..19... consilieri din ..27.... membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


Cojoc Marioara


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Marcela Enache

Constanța

Nr. 12    / 13.02.2Q15

ANEXA NR.l LA H.C.L. nr. 12    / 2015

REGULAMENTUL

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ȘI A SERVICIILOR DE PIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

CUPRINS

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II -AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

A - Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea desfășurării activităților comerciale în municipiul Constanța

B - Procedura de eliberare a avizului program de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în municipiul Constanța

CAPITOLUL III - AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

A- Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea desfășurării activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în municipiul Constanța

B- Procedura de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în municipiu, Constanța

CAPITOLUL IV - AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI TEMPORARE

A- Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea desfășurării de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului

B- Procedura de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului

CAPITOLUL V - DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL VI - ANEXE

CAPITOLUL VII - SANCȚIUNI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Obiectul și sfera de aplicare

Art.l Prezentul regulament reglementează activitatea din domeniul comercial, al serviciilor de piață, cerințele necesare în vederea desfășurării acestor activități, procedura de obținere a avizului program de funcționare, a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică, inclusiv a autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului.

Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplică persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, societăților comerciale ce desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață inclusiv activitatea de alimentație publică.

Art.3 Actele administrative eliberate de către Primăria municipiului Constanța în vederea desfășurării activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, inclusiv activități de alimentație publică sunt:

1.    Aviz program de funcționare - pentru operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și de prestări servicii care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540).

2.    Autorizație de funcționare pentru desfășurarea activității de

alimentație publică - pentru operatorii economici ce desfășoară activități de alimentație publică pentru unitățile de tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540).

3.    Autorizație de funcționare pentru desfășurarea de activități

temporare - pentru operatorii economici ce desfășoară activități temporare pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanța sau al cetățeanului.

4.    Acord desfășurare activitate - este actul administrativ emis de Primăria Municipiului Constanța, prin care se reglementează desfășurarea unor activități non-profit de către entități economice, respectiv operatori economici, organizații non-profit, ONG-uri, etc., pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului.

Pentru eliberarea acordului nu se percep taxe.

Art.4 Prin reglementările cuprinse în regulament se are în vedere realizarea următoarelor obiective: optimizarea strategiei de dezvoltare a activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață; asigurarea concurenței loiale și a liberei circulații a produselor și serviciilor de piață; informarea corectă și protejarea intereselor consumatorilor; diminuarea sesizărilor cetățenilor cu referire^ la activitățile operatorilor economici; asigurarea unei supravegheri energice de către Primăria municipiului Constanța a desfășurării unei activități economice.

CAPITOLUL II

AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

A - Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea desfășurarării activităților comerciale și de prestări servicii în municipiul Constanța

Art.5 Operatorii economici care desfășoară activități comerciale și de prestări servicii au obligația obținerii avizului program de funcționare eliberat de către Primăria municipiului Constanța, în conformitate cu prevederile art.6, art.8 și art.9 din O.G. nr.99/2000 republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și a pct.l lit.d, pct.6 din H.G. nr.333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a lui O.G. nr.99/2000, republicată, cât și ale art.26 alin.3 din O.G. nr.21/1992, republicată, privind protecția consumatorului.

Art.6 (1) Avizul program de funcționare în înțelesul prezentului regulament reprezintă actul administrativ emis de către Primăria municipiului Constanța prin care se reglementează desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540).

(2) Avizul program de funcționare va fi solicitat de către operatorii economici (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale) care desfășoară activități economice prestate într-un spațiu în care accesul publicului este liber.

Art.7 Exercitarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar necesită cunoștințe de specialitate și se efectuează cu personal calificat conform prevederilor O.G. nr.99/2000, republicată

Art.8 (1) Fiecare operator economic își stabilește orarul de funcționare cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind normele de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică.

(2)    Unitățile care desfășoară activități privind comercializarea produselor și serviciilor de piață pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii.

(3)    Structurile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult de 2 (două) zile consecutive, cu excepția unor cauze obiective de nefuncționare.

Art.9 Operatorii economici pot desfășura activități comerciale și de prestări servicii cu respectarea următoarelor criterii generale:

a)    Respectarea planului general de dezvoltare urbană referitor la funcțiunile admise;

b)    Corelarea desfășurării activitățiilor comerciale și de prestări servicii într-o structură de vânzare cu conținutul certificatului de urbanism și al autorizației de construire, cu respectarea regulamentului local de urbanism.

c)    Desfășurarea unei activități civilizate care să respecte normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică, conform prevederilor legale în vigoare;

d)    Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcțiile, modificările construcțiilor sau amenajările care se fac în vederea desfășurării activității;

e)    Respectarea legislației în vigoare în domeniul construcțiilor cu privire la repararea, zugrăvirea și întreținerea fațadei clădirii în care se desfășoară activitatea;

• Fațada unității să fie executată cu vitrină maximă, fără gratii, modernizată și continuu întreținută.

f)    Respectarea hotărârilor adoptate de consiliul local referitor la buna gospodărire și înfrumusețarea municipiului Constanța;

g)    Este interzisă comercializarea, depozitarea, fabricarea, distribuția, deținerea, oferirea, transmiterea, achiziționarea, producerea, intermedierea și utilizarea plantelor, stupefiantelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope de orice fel, oricăror derivați, compuși sau amestecuri conținând una sau mai multe plante și substanțe stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope care aduc atingere sau pun în pericol viața și sănătatea populației, indiferent de procentul în care se regăsește substanța activă, de starea fizică în care se află, de modul de divizare în unități de administrare disimulate, falsificate sau contrafăcute, precum și a celor care au altă destinație de utilizare decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate, conform prevederilor H.C.L. nr. 48/10.02.2011 pentru reglementarea comercializării plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, în municipiul Constanța.

h)    Unitățile își vor organiza și desfășura activitatea în așa fel încât funcționarea lor, accesul clienților și aprovizionarea să nu producă prejudicii persoanelor care locuiesc în zona unde este amplasată unitatea.

Art.10 Operatorii economici pot desfășura activități comerciale și de prestări servicii cu respectarea următoarelor cerințe obligatorii:

a)    Pentru spațiile situate în zona de case a municipiului Constanța și în care se desfășoară activitate înainte de ora 08°° și peste ora 22°°, operatorul economic trebuie să prezinte acordurile proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu destinația de locuință.

b)    Pentru spațiile situate în clădiri colective operatorul economic trebuie să prezinte acordul asociației de proprietari/locatari (nume în clar al președintelui asociației de proprietari/locatari, semnătura, ștampila și data) referitor la activitatea desfășurată și orarul de funcționare.

c)    Pentru spațiile situate în clădiri colective, schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu alta destinație situate în clădiri colective se poate face numai cu respectarea prevederilor Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

d)    Pentru spațiile situate în zone de case/clădiri colective sau limitrofe acestora, care nu sunt reglementate prin autorizație de construire (PUD/PUZ) pentru activitatea economică solicitată, operatorul economic va prezenta avizul Direcției urbanism, cu privire la reglementările urbanistice ale zonei, referitoare la funcțiunea și suprafața admisă pentru desfășurarea activității.

e)    Să nu existe reclamații întemeiate cu privire la deranjul stradal în zona unde este amplasată unitatea.

f)    Activitatea privind comercializarea produselor și serviciilor de piață trebuie să se desfășoare în spații care să se armonizeze cu arhitectura zonală;

g)    Este interzisă comercializarea produselor ce ar putea avea impact asupra sănătății populației;

h)    Operatorii economici care realizează activități de colectare și valorificare a deșeurilor industriale reciclabile își pot desfășura activitatea doar în zonele stabilite prin avizul de colectare deșeuri industriale reciclabile emis de Primăria municipiului Constanța^- Direcția servicii publice și cu respectarea condițiilor prevăzute în acesta. în acest sens, vor prezenta la data solicitării autorizării, avizul de colectare deșeuri industriale reciclabile emis de Primăria municipiului Constanța - Direcția servicii publice.

B - Procedura de eliberare a avizului program de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii în municipiul Constanța

Art.ll Pentru eliberarea avizului program de funcționare solicitantul va înainta Serviciului Autorizare Agenți Economici din cadrul DADPP următoarele documente:

1.    Cerere pentru eliberarea avizului program de funcționare - formular tip.

In cazul în care orarul de funcționare nu poate fi aprobat în forma propusă de solicitant i se comunică acestuia, în scris, motivele care stau la baza acestui refuz. In acest caz, solicitantul va face o nouă cerere în care va solicita aprobarea unui nou orar, conform cerințelor prezentului regulament și motivațiilor comunicate în scris.

2.

•    Acordul proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu destinația de locuință/acordul asociației de proprietari/locatari, după caz, se vor solicita conform prevederilor art.10 lit. a), b) și c).

•    Declarația pe proprie răspundere a solicitantului - formular tip sub semnătură privată, referitoare la autenticitatea acordurilor proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) depuse la dosar, sau că unitatea nu are imobile limitrofe (pe hotar) cu caracter de locuință.

3.    Certificatul de înregistrare la Oficiul registrului comerțului

4.    Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru cu codurile CAEN specifice activității desfășurate, conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerțului cu modificările și completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

5.    Dovada deținerii legale a spațiului și a faptului că este edificat în conformitate cu prevederile legale:

- titlul de proprietate valabil pentru bunul imobil; sau cadastru și intabulare imobil; sau certificat de atestare fiscală pentru bunul imobil în care urmează să-și desfășoare activitatea; contract de închiriere , contract de comodat, avizul Direcției urbanism, etc. - unde este cazul

Operatorii economici, ce nu au definitivat statutul juridic al terenului, vor completa o declarație pe proprie răspundere ™ formular tip sub semnătură privată - privind solicitarea soluționării regimului juridic al terenului ocupat de activul autorizat - formular tip.

6.    Declarația pe propria răspundere a solicitantului - formular tip;

Art.12 Avizul program de funcționare va fi eliberat la cererea operatorului economic, în termen de 30 zile de la solicitare, de către Primăria municipiului Constanța.

Art.13 Orarul de funcționare se afișează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, cu respectarea obligatorie a acestuia.

Art.14 Taxa pentru avizul programul de funcționare se achită odată cu depunerea documentației și se va încasa pentru fiecare punct de lucru al operatorilor economici, inclusiv pentru cele situate în cadrul complexelor comerciale, mall-urilor.

Art.15 (l)Vîzarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an și se face în baza solicitării scrise a operatorului economic - formular tip, o copie a documentului de plată se va anexa la cerere.

(2)    Operatorii economici își pot desfășura activitatea în perioada 01 ianuarie - 31 martie în baza avizului program de funcționare din anul precedent.

(3)    Nevizarea în termen a avizului program de funcționare generează perceperea de majorări de întârziere, conform legislației în vigoare.

(4)    Avizele program funcționare pentru care există reciamațîî, nu pot fi vizate decât în cazul în care s-au remediat deficiențele.

Constatarea remedierii deficiențelor se face de către Direcția poliția locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța, sau de către alte instituții abilitate ale statului.

Art.l6 (1) în situația în care vor exista reclamații, sesizări, ulterioare autorizării punctului de lucru al operatorului economic, emitentul își rezerva dreptul de a verifica temeinicia reclamațiilor, urmând a lua decizia corespunzătoare în sensul menținerii, anulării sau modificării avizului program de funcționare.

(2)    Constatarea temeiniciei reclamațiilor se face de către instituțiile abilitate, și de către Direcția poliția locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

(3)    Referatul privind reducerea orarului de funcționare la inițiativa emitentului, va fi întocmit de către Direcția poliția locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

(4)    în situația în care cauzele care au dus la reducerea orarului de funcționare la inițiativa emitentului, au fost remediate, se poate reveni la orarul inițial de funcționare la cererea operatorului economic, în baza referatului întocmit de către Direcția poliția locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța ;

Art.17 (1) Avizul program de funcționare poate fi anulat la cererea operatorului economic, cu condiția achitării taxelor aferente până la data solicitării anulării.

(2)    în situația prevăzută de alin. (1) referatul pentru anularea avizului program de funcționare va fi întocmit de către Serviciul autorizare agenți economici.

(3)    Avizul program de funcționare poate fi anulat la constatarea Direcției poliția locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța sau a altor instituții abilitate, în situația în care nu se respectă:

-    obiectul de activitate menționat pe avizul program de funcționare;

-    orarul de funcționare aprobat;

-    normele de estetică, curățenie și igienă publică;

-    normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică;

-    cerințele și criteriile ce au stat la baza eliberării avizului program de funcționare;

-    la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;

-    alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.

-    existența unor reciamațîî întemeiate.

(4)    în situațiile prevăzute de alin. (3) referatul privind anularea avizului program de funcționare la inițiativa emitentului va fi întocmit de către Direcția poliția locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

(5)    Anularea avizului program de funcționare se face prin dispoziția primarului municipiului Constanța.

CAPITOLUL III

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

A Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea desfășurării activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în Municipiul Constanța

Art,18 Autorizația de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică în înțelesul prezentului regulament reprezintă actul administrativ emis de către Primăria municipiului Constanța prin care se reglementează desfășurarea activității de alimentație publică de către unitățile tip restaurant conform cod CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar conform cod CAEN 5630 (corespondent cod CAEN 5540).

Art,19 (1) Operatorii economici pot desfășura activități de alimentație publică cu respectarea următoarelor criterii generale:

a)    Respectarea planului general de dezvoltare urbană referitor la funcțiunile admise;

b)    Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcțiile, modificările construcțiilor sau amenajările care se fac pentru deschiderea punctului de lucru.

c)    Corelarea desfășurării activității comerciale de alimentație publică într-o structură de vânzare cu conținutul certificatului de urbanism și al autorizației de construire, cu respectarea regulamentului local de urbanism.

d)    Respectarea legislației în vigoare în domeniul construcțiilor cu privire la repararea, zugrăvirea și întreținerea fațadei clădirii în care se desfășoară activitatea;

• Fațada unității să fie executată cu vitrină maximă, fără gratii, modernizată și continuu întreținută.

e)    Desfășurarea unei activități economice civilizate, cu respectarea condițiilor de protecție a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor precum și a mediului.

f)    Respectarea hotărârilor adoptate de consiliul local referitor la buna gospodărire șî înfrumusețare a municipiului Constanța.

g)    Respectarea legislației în vigoare privind nivelul maxim de zgomot admisibil atât ziua cât și noaptea.

b) Unitățile de alimentație publică își vor organiza și desfășura activitatea în așa fel încât funcționarea lor, accesul clienților și aprovizionarea să nu producă prejudicii persoanelor care locuiesc în zona amplasamentului unității.

i)    îndeplinirea cerințelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activități comerciale cu produse din sectorul de alimentație publică, conform prevederilor O.G. nr.99/2000, republicată.

j)    Desfășurarea unei activități civilizate care să respecte normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică, conform prevederilor legale în vigoare .

(2) Operatorii economici pot desfășura activități de alimentație publică cu respectarea următoarelor cerințe obligatorii:

a)    Să nu existe recfamațîi întemeiate cu privire la deranjul stradal în zona unității respective.

b)    Pentru spațiile situate în zonă de case reglementate prin autorizație de construire (PUD/PUZ) din care reiese destinația de alimentație publică, acordurile proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu destinația de

locuință, se vor solicita doar pentru unitățile care desfășoară activitate înainte de ora 08°° și peste ora 22°°.

c)    Pentru spațiile situate în zonă de case, nereglementate prin autorizație de construire (PUD/PUZ) din care să reiasă destinația de alimentație publică, se vor solicita acordurile proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu caracter de locuință, indiferent de orarul de funcționare.

d)    Pentru unitatea amplasată la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective operatorul economic trebuie să prezinte acordul asociației de proprietari/locatari (nume în clar al președintelui asociației de proprietari/locatari, semnătura, ștampila și data) și acordul proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) pe plan orizontal și vertical cu destinație de locuință, referitor la activitatea desfășurată și orarul de funcționare.

e)    Pentru spațiile situate în zona de case/clădiri colective sau limitrofe acestora, care nu sunt reglementate prin autorizație de construire pentru activitatea economică solicitată, operatorul economic va prezenta avizul Direcției urbanism, cu privire la reglementările urbanistice ale zonei, referitoare la destinația și suprafața admisă pentru desfășurarea activității de alimentație publică.

f)    Operatorul economic este obligat să asigure liniștea și ordinea publică atât în interiorul unității cât și pe suprafața de teren aferentă unității prin personal specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de pază și protecție, în măsură să intervină cu operativitate pentru rezolvarea situațiilor legate de persoanele care au frecventat unitatea, pentru unitățile care funcționează peste ora 22°°.

g)    Unitatea sa fie antifonată corespunzător astfel încât să nu se depășească limita maximă admisă a zgomotului, in exterior conform O.M.S. 119/2014;

h)    Pentru unitățile de alimentație publică cu un program de funcționare peste orele 22°° este necesar îndeplinirea următoarelor condiții:

-    unitatea să nu fie reclamată în mod întemeiat de către proprietarii imobilelor limitrofe (pe hotar) cu destinația de locuință datorită zgomotului provocat;

-    să nu existe reclamații cu privire la deranjul stradal în zona unității respective;

i)    Desfășurarea unei activități economice civilizate, cu respectarea condițiilor de protecție a vieții, sănătății, securității și intereselor consumatorilor precum și a mediului;

j)    Activitățile de alimentație publica care se desfășoară în funcțiuni cu caracter provizoriu situate în zona de promenadă - str. Ștefan cel Mare (zona cuprinsa între str. Răscoala din 1907 - str. Ștefan Mihăileanu) vor fi autorizate cu condiția respectării următoarelor cerințe:

>    obligativitatea desfășurării activității de alimentație publica în perimetrul și pe amplasamentul aprobat fără posibilitatea de extindere în zonele învecinate;

>    respectarea liniștii publice în perimetrul amplasamentului pentru a nu se crea disconfort riveranilor,

>    respectarea orarului de funcționare aprobat de Primăria municipiului Constanța;

>    zonele destinate amplasării, numărul funcțiunilor cât și dimensiunile acestora sunt prevăzute în planurile ce constituie Anexele 1 și 2 la H.C.L. nr. 101/2012

>    aspectul și caracteristicile generale ale funcțiunilor sunt prezentate în Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 101/2012;

>    operatorii economici sunt obligați, să întrerupă, să suspende sau să restrângă activitatea în cazul efectuării unor lucrări edilitare sau în cazul în care desfășurarea activității este de natură a cauza prejudicii proprietarilor imobilelor învecinate.

B Procedura de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în municipiul Constanța

Art.20 (1) Pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru unități tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) solicitantul va înainta Serviciului autorizare agenți economici din cadrul DADPP următoarele documente:

1.    Cerere pentru eliberarea autorizației de funcționare - formular tip -

2.

•    Acordul proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar), cu destinație de locuință/acordul asociației de proprietari/locatari, după caz, se vor solicita conform prevederilor art.19 alin. (2) lit. b), c) și d).

•    Declarația pe proprie răspundere a solicitantului - formular tip sub semnătură privată, referitoare la autenticitatea acordurilor proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) depuse la dosar, sau că unitatea nu are imobile limitrofe (pe hotar) cu caracter de locuință.

3.    Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul);

4.    Certificatul de înregistrare la Oficiul registrului comerțului;

5.    Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr.

26/1990 privind Registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

6.    Dovada deținerii legale a spațiului și a faptului că este edificat în conformitate cu prevederile legale:

- titlul de proprietate valabil pentru bunul imobil; sau cadastru și intabulare imobil; sau certificat de atestare fiscală pentru bunul imobil în care urmează să-și desfășoare activitatea; plan de situație ; contract de închiriere, contract de comodat, avizul Direcției urbanism, etc. - unde este cazul

Operatorii economici, ce nu au definitivat statutul juridic al terenului, vor completa o declarație pe proprie răspundere - formular tip sub semnătură privată - privind solicitarea soluționării regimului juridic al terenului ocupat de activul autorizat - formular tip.

7.    Declarația pe proprie răspundere a solicitantului referitoare la tipul unității de alimentație publică - formular tip

sau

Certificat de clasificare (pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică și unități de alimentație publică) eliberat de reprezentanții Ministerului turismului conform prevederilor legale în vigoare.

8.    Declarația pe proprie răspundere a solicitantului - formular tip.

9.    Două fotografii din unghiuri diferite din care să reiasă încadrarea în zonă a unității supuse autorizării.

Art.21 Autorizația de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică va fi eliberată la cererea operatorului economic, în termen de 30 zile de la solicitare, de către Primăria municipiului Constanța.

Art.22 Autorizația de funcționare va cuprinde și orarul de funcționare.

Art.23 Taxa pentru autorizația de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică, se achită odată cu depunerea documentației și se va încasa pentru fiecare punct de lucru al operatorilor economici, inclusiv pentru cele situate în cadrul complexelor comerciale, mall-urilor.

Art.24 (1) Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an și se face în baza solicitării scrise a operatorului economic - formular tip. O copie a documentului de plată se va anexa la cerere.

(2)    Operatorii economici își pot desfășura activitatea în perioada 01 ianuarie -31 martie în baza autorizației de funcționare din anul precedent.

(3)    Nevizarea în termen a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică generează perceperea de majorări de întârziere, conform legislației în vigoare

(4)    Autorizațiile de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică pentru care există reclamațiî, nu pot fi vizate decât în cazul în care s-au remediat deficiențele.

Constatarea remedierii deficiențelor se face de către Direcția poliția locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța, sau de către alte instituții abilitate ale statului.

Art.25, (1) în situația în care vor exista reclamații, sesizări, ulterioare autorizării operatorului economic privitoare la obiectul de activitate, respectiv orarul de funcționare din cadrul unei unități de alimentație publică, emitentul își rezervă dreptul de a verifica temeinicia reclamațiilor, urmând a lua decizia corespunzătoare în sensul menținerii, anulării sau modificării autorizației de funcționare.

(2)    Constatarea temeiniciei reclamațiilor se face de către instituțiile abilitate, și de către Direcția poliția locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

(3)    Referatul privind reducerea orarului de funcționare la inițiativa emitentului, va fi întocmit de către Direcția poliția locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

(4)    în situația în care cauzele care au dus la reducerea orarului de funcționare la inițiativa emitentului, au fost remediate, se poate reveni la orarul inițial de funcționare la cererea operatorului economic, în baza referatului întocmit de către Direcția poliția locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

Art.26 (1) Autorizația de funcționare poate fi anulată la cererea operatorului economic, cu achitarea taxelor aferente până la data solicitării anulării.

(2)    în situația prevăzută de alin. (1) referatul pentru anularea autorizației de funcționare va fi întocmit de către Serviciul autorizare agenți economici.

(3)    Autorizația de funcționare poate fi anulată la constatarea Direcției poliția locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța sau a altor instituții abilitate, în situația în care nu se respectă:

-    obiectul de activitate menționat pe autorizația de funcționare;

-    orarul de funcționare aprobat;

-    normele de estetică, curățenie și igienă publică;

-    normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică;

-    cerințele și criteriile ce au stat la baza eliberării autorizației de funcționare;

-    la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;

-    alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.

-    existența unor reclamații întemeiate.

(4)    în situațiile prevăzute de alin. (3) referatul privind anularea autorizației de funcționare la inițiativa emitentului, va fi întocmit de către Direcția poliția locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

(5)    Anularea autorizației de funcționare se face prin Dispoziția primarului municipiului Constanța.

CAPITOLUL IV

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI TEMPORARE

A. Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea desfășurării de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului

Art.27 Prin comerț în zone publice se înțelege activitatea de comercializare a produselor și serviciilor, desfășurată permanent sau sezonier în piețe, târguri, pasaje publice, drumuri publice și străzi sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice, cu excepția celor administrate special.

Art.28 (1) Zonele publice pentru exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață sunt delimitate de către autoritățile administrației publice locale în conformitate cu planurile de urbanism general.

(2)    Autoritățile publice locale stabilesc tipul de comerț, potrivit actelor normative în vigoare.

(3)    Atribuirea amplasamentelor pentru desfășurarea exercițiilor comerciale temporare în zone publice se va face direct, la cererea operatorului economic sau în urma organizării unor licitații publice, după caz.

Art.29 (1) în zonele publice pot fi desfășurate activități temporare numai de către operatorii economici - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și societăți comerciale, în baza autorizației de funcționare eliberată de Primăria municipiului Constanța.

(2)    Autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului se va emite anual și se va elibera în baza atribuirii directe sau prin licitație publică, după caz, pentru fiecare punct de lucru al operatorului economic, respectiv:

a.    pentru amplasamente situate pe teren din domeniul public sau privat al municipiului Constanța;

b.    pentru amplasamente situate pe teren proprietate privată a cetățeanului;

(3)    Operatorii economici cărora li se solicită certificatul de atestare fiscală și figurează cu debite sau amenzi contravenționale neachitate la bugetul local, nu pot fi autorizați decât după achitarea acestora.

(4)    Operatorul economic care solicită desfășurarea de activități temporare pe domeniul public trebuie să dispună de toate acordurile și avizele legale obligatorii pentru desfășurarea activității.

(5)    în spațiul din fața structurilor de vânzare cu sediu fix sau în imediata apropiere a acestora, este interzisă comercializarea de produse similare de către alți comercianți, cu excepția administratorilor structurilor respective.

Art.3O Activitatea temporară în zone publice se va desfășura civilizat, cu respectarea normelor privind:

igiena și sănătatea publică; protecția consumatorilor; proveniența și calitatea mărfurilor;

utilizarea caselor de marcat și a mijloacelor de cântărire autorizate; protecția muncii; ordinea și liniștea publică;

asigurarea și păstrarea curățeniei în zona publică ocupată iar prin funcționare să nu creeze disconfort spațiilor învecinate;

asigurarea expunerii estetice a mărfurilor și afișarea în mod vizibil a prețurilor;

respectarea amplasamentelor.

Art.31 (1) Este obligatoriu ca la locui de desfășurare a activității temporare, operatorul economic sa dețină și să utilizeze recipienți speciali pentru deșeuri. Se interzice depozitarea deșeurilor în zona publică ocupată, în perimetrul ei, sau pe zonele verzi.

(2)    Este interzisă comercializarea stradală a băuturilor alcoolice sub orice formă, a produselor alimentare neambalate și a celor perisabile (excepție terasele amenajate).

(3)    Este interzisă desfășurarea de activități comerciale temporare în zonele de protecție instituite în jurul monumentelor istorice (zona Cazinou Constanța, zona Parcului arheologic Constanța, etc.) cu excepția activităților de pictură, evenimente expoziționale, reproduceri arheologice, numismatică.

(4)    Activitățile de comerț care se desfășoară în funcțiuni cu caracter provizoriu situate în zona de promenadă - str. Ștefan cel Mare (zona cuprinsă între str. Răscoala din 1907 - str. Ștefan Mihăileanu) vor fi autorizate cu condiția respectării următoarelor cerințe:

>    obligativitatea desfășurării activității comerciale în perimetrul și pe amplasamentul aprobat fără posibilitatea de extindere în zonele învecinate;

>    respectarea liniștii publice în perimetrul amplasamentului pentru a nu se crea disconfort riveranilor,

>    respectarea orarului de funcționare aprobat de Primăria municipiului Constanța;

>    zonele destinate amplasării, numărul funcțiunilor cât și dimensiunile acestora sunt prevăzute în planurile ce constituie Anexele 1 și 2 la H.C.L. nr. 101/2012

>    aspectul și caracteristicile generale ale funcțiunilor sunt prezentate în Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 101/2012;

>    în fața Tomis Mall se vor amplasa construcții provizorii doar cu ocazia sărbătorilor tradiționale sau evenimentelor cultural artistice;

>    operatorii economici sunt obligați, să întrerupă, să suspende sau să restrângă activitatea în cazul efectuării unor lucrări edilitare sau în cazul în care desfășurarea activității este de natură a cauza prejudicii proprietarilor imobilelor învecinate.

(5) începând cu data de 01.06.2015 este interzisă stabilirea amplasamentelor pentru comercializare legume fructe sau flori:

-    la 150 m, în linie dreaptă față de piețe agroalimentare;

-    în imediata vecinătate a stațiilor pentru mijloacele de transport în comun, parcărilor, trecerilor de pietoni, instituțiilor publice.

Art.32 (1) Pe amplasamentele destinate activităților de comerț stradal vor fi utilizate obiecte de mobilier stradal agreat de Primăria municipiului Constanța, astfel:

•    tonetă - tarabă, stand mic, fără fundație, amplasată în regim provizoriu, la care se vând: legume fructe, flori, carte, presă etc.;

•    miniexpoziție - mijloc pliant/panou expunere amplasat pe fațada unității în limita proprietății, pe o lățime de maxim 1 m. acolo unde lățimea trotuarului permite;

•    utilaj specializat - aparat standardizat/mașină, etc., pentru producerea și comercializarea de produse specifice alimentare;

•    vitrină frigorifică, ladă frigorifică - aparat frigorific destinat expunerii mărfurilor (ex. băuturi îmbuteliate, înghețată ambalată, etc.)

•    terasă de alimentație publică - loc special amenajat cu mese, scaune și umbrele, destinat servirii consumatorilor cu produse de alimentație publică;

•    altele (mijloc pliant, panou expunere, etc.)

(2)    Amplasamentele și mobilierul stradal pe care se vor desfășura activitățile temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului, se vor stabili în conformitate cu reglementările urbanistice ale zonelor.

(3)    Mobilierul stradal se amplasează fără autorizație de construire.

(4)    Cheltuielile ocazionate de dotarea amplasamentelor de mobilier stradal, vor fi suportate integral de către operatorii economici care au obținut autorizație de funcționare pentru amplasamentele respective, cu respectarea normelor legale privind dimensiunile, forma, estetica și suprafața ocupată.

(5)    în autorizația de funcționare va fi menționat tipul de mobilier stradal care va fi utilizat pe amplasamentul aprobat. Utilizarea pe amplasamente a altui tip de mobilier stradal decât cel înscris pe autorizația de funcționare, modificarea ori extinderea acestuia atrage, după sine, anularea autorizației.

(6)    Operatorii economici au obligația să întrețină corespunzător mobilierul stradal. Este interzisă modificarea acestuia în sensul realizării unor improvizații cu scopul extinderii acestuia: suporți, copertine rabatabile, acoperirea cu prelate, etc.

(7)    Amplasarea mobilierului stradal pe care se desfășoară activitățile comerciale temporare nu va obstrucționa traficul pietonal, spațiile verzi, alveolele pentru pomi cât și accesul în spațiile comerciale aflate în zonă.

(8)    în zonele foarte aglomerate sau cu un grad foarte ridicat de ocupare, nu se va amplasa mobilier stradal pentru desfășurarea activităților comerciale temporare.

Art.33 Autoritatea publică locală poate interveni ori de câte ori este necesar prin reașezarea amplasamentelor autorizate sau prin sistarea emiterii de noi autorizații de funcționare.

Art.34 Condițiile de amplasare a teraselor sezoniere în municipiul Constanța sunt următoarele:

a)    amenajările sezoniere se vor amplasa, conform unui plan urbanistic de amenajare și a unui memoriu tehnic, în fața suprafeței proprii de vânzare care are activitatea de alimentație publică, în limita proprietății, lipite de activ, păstrând un culoar de trecere înspre carosabil;

b)    amplasarea teraselor nu trebuie să afecteze accesul în curțile imobilelor, în incinta spațiilor învecinate, traficul pietonilor și al autovehiculelor;

c)    în cazul amplasării teraselor pe trotuar se va lăsa un culoar de trecere pentru pietoni de minim 1,2 m., se vor amplasa un singur rând de mese strict desfășurate pe lungimea frontului fațadei;

d)    amplasarea teraselor în zona de promenadă - str. Ștefan cel Mare (zona cuprinsă între str. Șt. Mihăileanu și str. I.G. Duca) se va face pe mijlocul străzii și va fi limitată la două rânduri de mese pe o desfășurare de front egală cu cea a punctului de lucru;

e)    se interzice amplasarea teraselor sezoniere pe carosabil;

f)    amplasamentele situate în fața punctului de lucru, cu profil de alimentație publică, vor fi atribuite la cererea deținătorilor acestor spații;

g)    cromatica amplasamentelor sezoniere se va încadra în culorile alb, crem, maron;

h)    un operator economic va utiliza un singur set de mobilier de același fel (scaune, mese, umbrele, copertine), în nuanțe de cromatică alb, crem, maron;

i)    mobilierul va fi din lemn și/sau metal (exclus material plastic), în concordanță cu arhitectura clădirilor și cu restul elementelor ce alcătuiesc terasa, fără mobilă de grădina - bănci pliante;

j)    învelitoarele umbrelelor sau copertinelor vor avea o structură independentă de fațadele clădirilor și de pavaj și vor fi realizate din pânze impermeabile și rezistente la intemperii, cromatica acestora fiind alb, crem, maron; umbrelele vor avea aceeași formă și nu vor depăși limitele zonei pentru care a fost autorizată terasa;

k)    mobilierul pentru servire, inclusiv aparatele de produse alimentare, instalațiile frigorifice sunt permise în spațiul public, doar acolo unde zona permite;

l)    nu este permisă așezarea covoarelor și a altor asemenea din materiale plastice și nici a platformelor din lemn, beton sau tip șapă armată pentru așezarea mobilierului;

m)    este permisă construirea de postamente pentru așezarea mobilierului doar în zonele unde din cauza înclinației terenului trebuie asigurată planeitatea;

n)    perimetrul teraselor va fi delimitat numai pe părțile laterale de parapeți mobili sau prin jardiniere la nivelul solului (înălțimea acestora nedepășind 30 cm.) sau plante în ghiveci;

o)    iluminatul teraselor va fi asigurat de iluminatul public și prin surse proprii de iluminare;

p)    se interzice prepararea în aer liber a tuturor sortimentelor culinare, cu excepția zonelor în care se pretează acest gen de activitate;

q)    se va asigura păstrarea ordinii și liniștii publice în cadrul perimetrului terasei conform prevederilor legale în vigoare;

r)    pe amplasamentele destinate activităților de comerț de întâmpinare în fața unităților de alimentație publică pot fi utilizate următoarele categorii de mobilier stradal: umbrele pentru protecție solară, mese, scaune, standuri de expunere, utilaje specializate pentru producerea și comercializarea de produse specifice alimentare;

s)    pentru protecția contra intemperiilor se vor folosi umbrele și copertine așa cum sunt descrise la litera ,,i)", fiind interzisă orice lucrare improvizată gen folii, cartoane, prelate, perdele, etc.

B. Procedura de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului

Art.35 Ocuparea temporară a locurilor publice sau private se poate face ca urmare a procedurii de licitație sau prin atribuire directă, după caz, în vederea desfășurării următoarelor activități:

comerț de mic detaliu;

comerț de întâmpinare (în fața propriilor unități);

prestări servicii (filmări, pictură, grafică, etc.);

activități de distracții populare , circuri, menajerii, agrement;

spectacole, festivaluri, serbări câmpenești, manifestări cultural artistice și

sportive, evenimente expoziționale, ori altele asemenea;

campanii promoționale;

Art.36 Produsele care pot fi comercializate pe domeniul public sau privat sunt următoarele:

a)    Comerț de mic detaliu:

-    cărți, reviste, ziare, vederi, loz în plic și alte jocuri de noroc, articole artizanat, antichități, articole foto, uz casnic, tablouri, articole religioase (colportaj), ochelari soare, accesorii telefoane mobile, cadouri estivale sau alte asemenea;

-    pop-corn ( floricele de porumb), vată de zahăr, înghețată, băuturi răcoritoare (pe aparate tip, specializate ), alte aparate pentru produse alimentare,;

-    băuturi răcoritoare, înghețată din lăzi frigorifice;

-    flori, legume-fructe;

-    marțișoare, felicitări, sorcove și alte produse specifice sărbătorilor tradiționale.

b)    Comerț de întâmpinare:

constă în expunerea, comercializarea produselor din unitate, în fața propriilor unități.

Art.37 Acte necesare eliberării autorizației de funcționare pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat, în funcție de activitatea ce urmează a fi autorizată:

(1) Pentru comerț de mic detaliu și prestări servicii:

Cerere către domnul primar;

Certificat de atestare fiscală eliberat de către organul fiscal competent -pentru operatorii economici care se obligă să achite taxele viitoare conform deciziei de impunere;

Certificat de înregistrare la Oficiul registrului comerțului;

Act constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul registrului comerțului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

Schițe privind amplasamentul propus și 2-3 fotografii din unghiuri diferite din care să reiasă zona amplasamentului propus;

Acorduri, avize, autorizații ale instituțiilor de specialitate expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare (unde este cazul);

-    Alte documente funcție de specificul activității solicitate si în funcție de natura juridică a terenului.

(2) Pentru comerțul de întâmpinare:

a.    în fața propriilor unități comerciale:

Cerere către domnul primar;

Certificat de atestare fiscală eliberat de către organul fiscal competent -pentru operatorii economici care se obligă să achite taxele viitoare conform deciziei de impunere;

Avizul program de funcționare (copie);

Dovada deținerii legale a spațiului și a faptului că este edificat în conformitate cu prevederile legale:

-    titlul de proprietate valabil pentru bunul imobil; sau cadastru și intabulare imobil; sau certificat de atestare fiscală pentru bunul imobil în care urmează să-și desfășoare activitatea; contract de închiriere, contract de comodat, etc. - unde este cazul

Plan de situație cotat;

Două fotografii din unghiuri diferite din care să reiasă zona amplasamentului supus autorizării.

b.    în fața propriilor unități de alimentație publică:

Cerere către domnul primar;

Certificat de atestare fiscală eliberat de către organul fiscal competent -pentru operatorii economici care se obligă să achite taxele viitoare conform deciziei de impunere;

Autorizația de funcționare (copie);

Dovada deținerii legale a spațiului și a faptului că este edificat în conformitate cu prevederile legale:

-    titlul de proprietate valabil pentru bunul imobil; sau cadastru și intabulare imobil; sau certificat de atestare fiscală pentru bunul imobil în care urmează să-și desfășoare activitatea; contract de închiriere, contract de comodat, etc. - unde este cazul

Acordul asociației de proprietari/Jocatarj (nume în clar al președintelui asociației de proprietari/locatari, semnătura, ștampila și data);

Plan urbanistic de amenajare (detaliat din punct de vedere urbanistic, cotat) și memoriu tehnic;

Două fotografii din unghiuri diferite din care să reiasă zona amplasamentului supus autorizării.

(3)    Pentru campanii promoționale:

Cerere către domnul primar;

Certificat de înregistrare la Oficiul registrului comerțului;

-    Act constitutiv al societății (Statut, Contract de societate);

Schița privind amplasamentul solicitat (unde este cazul);

Contract pentru marca de produs sau serviciul promovat;

Pliante (fotografii) cu produsul/serviciul promovat;

-    Alte documente în funcție de specificul activității solicitate și funcție de natura juridică a terenului.

(4)    Pentru circuri:

Cerere către domnul primar;

Certificat de înregistrare la Oficiul registrului comerțului;

Act constitutiv al societății (Statut, Contract de societate);

Schița privind amplasamentul solicitat;

Acorduri, avize, autorizații ale instituțiilor de specialitate expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare;

Alte documente funcție de natura juridică a terenului.

(5) Pentru manifestări cultura l-artistice și sportive, serbări câmpenești, spectacole, evenimente expoziționale și altele asemenea:

Cerere către domnul primar;

Certificat de înregistrare la Oficiul registrului comerțului;

Act constitutiv ai societății ( Statut, Contract de societate);

Schița privind amplasamentul solicitat (unde este cazul);

Acorduri, avize, autorizații ale instituțiilor de specialitate expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare;

Alte documente în funcție de specificul activității solicitate și funcție de natura juridică a terenului.

(6) Pentru agrement:

Cerere către domnul primar;

Certificat de atestare fiscală eliberat de către organul fiscal competent -pentru operatorii economici care se obligă să achite taxele viitoare conform deciziei de impunere;

Certificat de înregistrare la Oficiul registrului comerțului;

Act constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul registrului comerțului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

Schița privind amplasamentul solicitat;

Acorduri, avize, autorizații ale instituțiilor de specialitate expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare (unde este cazul);

Alte documente funcție de specificul activității solicitate și funcție de natura juridică a terenului;

Fotografii utilaj agrement.

Art.38 (1) Autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului, va fi eliberată anual în termen de 30 de zile de la data solicitării și va fi valabilă pentru perioada solicitată de către operatorul economic, cu condiția achitării taxelor aferente, plata efectuându-se începând cu prima zi a perioadei de valabilitate.

(2)    Autorizația de funcționare va fi însoțită de planul de situație al amplasamentului autorizat ce va purta ștampila și semnătura D.A.D.P.P. (aviz, tabel, decizia de impunere, unde este cazul).

(3)    Prelungirea valabilității autorizației se poate face numai prin solicitarea scrisă a operatorului economic formulată cu minim 15 zile înaintea expirării valabilității acesteia, cu aprobarea autorității publice locale

(4)    Odată cu încetarea valabilității autorizației de funcționare operatorul economic are obligația de a dezafecta suprafața ocupată de amplasamentul autorizat și de a-l readuce la starea inițială.

(5)    Operatorii economici care dețin autorizație de funcționare pentru desfășurare de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, pentru anul în curs și doresc să se reautorizeze în anul următor au obligativitatea de a notifica acest lucru Primăriei municipiului Constanța - Serviciul autorizare agenți economici, în luna ianuarie a fiecărui an calendaristic.

(6)    Amplasamentele pentru care nu s-a solicitat în scris obținerea autorizației de funcționare în vederea desfășurării de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, până la data de 01 februarie a fiecărui an calendaristic, vor fi considerate disponibile si vor fi redistribuite.

Art.39 Operatorii economici care desfășoară activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului, au următoarele obligații:

a) să păstreze și să asigure curățenia la locul de vânzare pe o rază de cel puțin 5 m.;

b)    să-și dimensioneze stocul de marfă potrivit capacității mobilierului aprobat, astfel încât să prezinte și să depoziteze produsele exclusiv prin intermediul acestuia, fiind interzisă depozitarea produselor ori ambalajelor direct pe sol sau pe acoperiș ori prin agățarea de acoperiș, să nu depășească suprafața aprobată prin autorizația de funcționare;

c)    să folosească doar mobilierul stradal agreat de Primăria municipiului Constanța, în caz contrar acesta urmând a fi dezafectat de către Direcția poliția locală;

d)    sa asigure spălarea, vopsirea și repararea mobilierului folosit ori de câte ori este necesar pentru a menține permanent aspectul estetic inițial al acestuia;

e)    să înlocuiască mobilierul strada, utilizat atunci când acesta prezintă aspecte de degradare;

f)    să nu comercializeze decât produsele aprobate prin autorizația de funcționare;

g)    să respecte reglementările în vigoare;

h)    să nu aducă prejudicii mediului înconjurător;

i)    să nu subînchirieze amplasamentul și să nu cesioneze autorizația de funcționare unei terțe persoane.

Art.40 (1) Suspendarea autorizației de funcționare se face prin solicitarea scrisă a operatorului economic, cu minim 15 zile înaintea expirării valabilității acesteia sau prin notificare prealabilă adresată operatorului economic, atunci când situația o cere.

(2)    Solicitarea scrisă a operatorului economic va cuprinde perioada de suspendare cât și motivele pentru care se solicită suspendarea și va fi însoțită de autorizația de funcționare, planul de situație aferent sau, după caz avizul anexă ,a autorizația de funcționare (actele se vor depune în original), precum și documentele ce susțin motivația.

(3)    Suspendarea autorizației de funcționare se poate face doar în cazuri excepționale cu aprobarea autorității publice locale cu obligația operatorului economic de a achita taxele aferente până la data începerii perioadei de suspendare, de a dezafecta suprafața ocupată de amplasamentul autorizat și de a~l readuce la starea inițială, pe cheltuiala proprie, în termen de 3 zile de ,a data începerii perioadei de suspendare.

(4)    în cazul suspendării autorizației de funcționare la solicitarea organelor de control în drept, reluarea se va face după remedierea aspectelor care au condus la măsura de suspendare.

(5)    Suspendarea autorizației de funcționare se face prin Dispoziția primarului municipiului Constanța, în baza referatului întocmit de Serviciul autorizare agențî economici.

Art.41 (1) Taxa de autorizare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului se va încasa pentru fiecare punct de lucru al operatorilor economici, pentru anul în curs.

(2)    Operatorii economici care desfășoară activități temporare pe domeniu, public sau privat a, municipiului Constanța datorează o taxă zilnică/diferențiată în raport cu activitatea desfășurată, suprafața ocupată, zona de amplasament.

(3)    Pentru amplasamentele situate pe terenuri proprietate privată se achită doar taxa de autorizare.

(4)    La eliberarea autorizațiilor de funcționare, operatorul economic are obligația de a achita contravaloarea taxei de amplasament aferente fracției de lună corespunzătoare primei perioade de valabilitate și a lunii calendaristice următoare în integralitate, odată cu autorizația de funcționare își va însuși și decizia de impunere cu privire la debitele viitoare, calculate pentru restul perioadei de valabilitate a autorizației de funcționare.

(5)    Plățile ulterioare ale taxei de amplasament se vor achita anticipat la solicitarea operatorului economic, în luna în curs, pentru luna următoare, acestuia eliberându-i-se dovada de plată și implicit de valabilitate a autorizației de funcționare.

(6)    în cazul neachitării în termen a taxelor datorate, se vor percepe majorări de întârziere conform Codului Fiscal, calculate până la data efectuării plății inclusiv

(7)    în situația în care nu se efectuează plata taxelor datorate pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat al municipiului Constanța la scadențele stabilite se vor lua măsurile necesare pentru recuperarea debitelor prin Serviciul public de impozite și taxe Constanța, situație în care autorizația de funcționare va fi anulată. Amplasamentul va fi considerat disponibil, iar operatorul economic va putea solicita autorizarea în anul următor dar nu mai devreme de 6 luni de la data anulării, cu condiția achitării sumelor restante.

Art.42 (1) Anularea autorizației de funcționare se face prin solicitare scrisă a operatorului economic, înaintea expirării valabilității acesteia, cu condiția achitării taxelor datorate la zi.

(2)    Autorizația de funcționare poate fi anulată din motive juridice, urbanistice sau în situația în care terenul pe care se află amplasamentul și cel din imediata sa vecinătate va fi afectat de construcții, reparații sau utilități publice.

(3)    în situațiile prevăzute de alin. (1) și (2) referatul pentru anularea autorizației de funcționare va fi întocmit de către Serviciul autorizare agenți economici.

(4)    Autorizația de funcționare poate fi anulată la constatarea Direcției poliției locale din cadrul Primăriei municipiului Constanța sau a altor instituții abilitate, înaintea expirării termenului dacă nu se respectă:

amplasamentul și suprafața aprobată; obiectul de activitate autorizat;

- tipul de amplasament aprobat;

normele de estetică, curățenie și igienă publică;

cerințele și criteriile ce au stat la baza eliberării autorizației de funcționare;

existența unor reclamâții întemeiate;

alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.

(5)    în situațiile prevăzute de alin. (4) referatul pentru anularea autorizației de funcționare va fi întocmit de către Direcției poliției locale din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

(6)    Anularea autorizației de funcționare se face prin Dispoziția primarului municipiului Constanța.

(7)    în cazul în care autorizația de funcționare a fost anulată, operatorul economic are obligația de a dezafecta suprafața ocupată de amplasamentul autorizat și de a readuce la starea inițială, pe cheltuiala proprie, în termen de 3 zile de la data luării la cunoștință.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Art.43 (1) Depunerea documentației în vederea eliberării actelor administrative prevăzute în art.3 din prezentul Regulament, se poate face în mod direct de către operatorul economic sau prin persoană împuternicită.

(2)    Actele administrative cât și decizia de impunere, vor fi emise în 2 exemplare, unul va rămâne în evidența Primăriei municipiului Constanța, iar celălalt exemplar va fi eliberat operatorului economic.

(3)    Operatorul economic nu se poate considera autorizat decât în momentul eliberării actului administrativ solicitat.

Art.44 (1) Taxele pentru eliberarea actelor administrative sunt prevăzute în H.C.L. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, valabile pentru anul respectiv. Acestea se plătesc Ja casieriile Primăriei municipiului Constanța sau prin ordin de plată în contul bugetului local.

(2) Responsabilitatea încasării taxei menționate revine Serviciului autorizare agenți economici - Direcția administrarea domeniului public și privat.

Art.45 (1) Operatorul economic este obligat să anunțe autoritatea publică locală în cel mai scurt timp posibil, prin Serviciul autorizare agenți economici, orice modificare privind sediul social, denumire.

(2) în situațiile în care apar modificări cu privire la datele înscrise în actul administrativ emis de Primăria municipiului Constanța - cu excepția celor menționate în alin.(l) - acestea vor fi operate la solicitarea scrisă a operatorului economic sau atunci când situația o cere cu acordul autorității publice locale, prin eliberarea unui nou act administrativ.

Art.46 în cazul deteriorării/pierderii actelor administrative prevăzute în art.3 din prezentul Regulament cât și a deciziei de impunere, operatorul economic va solicita eliberarea unui duplicat al acestora. în situația pierderii actelor administrative se va declara nulitatea acestora într-un cotidian local.

Art.47 Operatorii economici au obligația de a respecta prevederile prezentului Regulament privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța.

Capitolul VI

FORMULARE

Art.48 Se aprobă utilizarea următoarelor formulare

AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Nr..........din...............

pentru desfășurarea de activități comerciale și de prestări servicii

Firma................................................................................................

Sediul social în județul................................localitatea................................

str............................., nr.............. bloc............., sc.........., ap..........

înmatriculată la Registrul comerțului cu nr................/............. din data de

.................................. cod unic de înregistrare.............................................

Se autorizează unitatea_

Denumire comercială........................................................................

Situată în municipiul Constanța, str................................................................

nr.......... bl. ......... sc.......... ap........

Activitate conform COD CAEN ..............................................................

Suprafață......................m.p.

Orar de funcționare :............................................................................

Mențiuni..............................................................................................

PRIMAR,

RADU ȘTEFAN MAZĂRE

Vizarea avizului program de funcționare se va face până la data de 31 martie a fiecărui an.

AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Nr................din...................

pentru desfășurarea de activități comerciale și de prestări servicii

Firma................................................................................................

Sediul social în județul................................localitatea................................

str............................., nr.............. bloc............., sc........... ap..........

înmatriculată la Registrul comerțului cu nr................/............. din data de

................................., cod unic de înregistrare.............................................

Se autorizează unitatea_

Denumire comercială........................................................................

Situată în municipiul Constanța, str................................................................

nr........., bl........., sc.......... ap........

Activitate conform COD CAEN ..............................................................

Suprafață......................m.p.

Orar de funcționare :............................................................................

Mențiuni..............................................................................................

PRIMAR,

RADU ȘTEFAN MAZĂRE

VIZAT pentru anul_

Vizarea avizului program de funcționare se va face până la data de 31 martie a fiecărui an.

ROMÂNIA

rafS/fi

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr..........din...............

pentru desfășurarea activității de alimentație publică

Firma................................................................................................

Sediul social în județul................................localitatea...............................,

str.............................. nr............., bloc............., sc........... ap..........

înmatriculată la Registrul comerțului cu nr................/............. din data de

.................................. cod unic de înregistrare .............................................

Se autorizează unitatea_

Denumire comercială........................................................................

Situată în municipiul Constanța, str................................................................

nr.......... bl.......... sc.......... ap........

Activitate conform COD CAEN ..............................................................

Suprafață ......................m.p.

Orar de funcționare :............................................................................

Mențiuni..............................................................................................

PRIMAR,

RADU ȘTEFAN MAZĂRE

Vizarea autorizației de funcționare se va face până la data de 31 martie a fiecărui an.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr..........din...............

pentru desfășurarea activității de alimentație publică

Firma................................................................................................

Sediul social în județul................................localitatea................................

str.............................,nr............., bloc. ........., sc........... ap..........

înmatriculată la Registrul comerțului cu nr. .............../............. din data de

................................., cod unic de înregistrare.............................................

Se autorizează unitatea_

Denumire comercială........................................................................

Situată în municipiul Constanța, str................................................................

nr........., bl........., sc.......... ap........

Activitate conform COD CAEN ..............................................................

Suprafață......................m.p.

Orar de funcționare :............................................................................

Mențiuni..............................................................................................

PRIMAR,

RADU ȘTEFAN MAZĂRE

VIZAT pentru anul_

Vizarea autorizației de funcționare se va face până la data de 31 martie a fiecărui an.


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr..................................din..................................

pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanta sau al cetățeanului

Firma................................................................................................

Sediul social în județul................................localitatea................................

str.............................. nr............., bloc. ............, sc.........., ap. .........

A

înmatriculată la Registrul comerțului cu nr................/............. din data de

.................................. cod unic de înregistrare.........................................

Amplasament cu caracter provizoriu:..........................................................

Adresă amplasament.............................................................................

Obiect de activitate...............................................................................

Anexe: D plan de amplasament D aviz D tabel D decizie de impunere

Suprafață......................m.p.

Taxă amplasament lei/m.p./zi:..................................................................

Perioada de valabilitate............................................................................

Mențiuni...........................................................................................

PRIMAR

RADU ȘTEFAN MAZĂRE

Solicitarea prelungirii valabilității autorizației se face cu minim 15 zile înaintea expirării.

Autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare se emite anual, la solicitarea scrisă a operatorului economic.

ANEXĂ LA AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI TEMPORARE PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA SAU AL CETĂȚEANULUI

NR...............din................ aparținând

S.C./P.F.A./I.F./I.I..........................................

Sediul social în județul................................localitatea..............................., str.............................. nr.............. bloc.

............, sc.........., ap..........

înmatriculată la Registrul comerțului cu nr....................../...............din data................., cod unic de înregistrare

Pentru plata taxei de ocupare temporară a domeniului public sau privat la municipiului Constanța, datorată pentru perioada cuprinsă :

de la data de_până la data de_.

și a taxei de autorizare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului

întocmit,

Taxa de autorizare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului în valoare de.............................lei a fost achitată conform chitanței nr..........din

Taxă de ocupare temporară a domeniului public sau privat la municipiului Constanța, în valoare de ................................lei, a fost achitată conform chitanței nr..........din.................

Transmis solicitantului Dlui/Dnei.


...................................direct, ia data de


ANEXĂ LA AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI TEMPORARE PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA SAU AL CETĂȚEANULUI

NR......................din.................... .aparținând

S.C/P.F.A./I.F./U............................

Sediul social în județul................

str.nr. ............. bloc.

........ cod unic de


............. sc.........., ap..........

înmatriculată la Registrul comerțului cu nr. înregistrare.............................

Pentru plata taxei de ocupare temporară a domeniului public sau privat la municipiului Constanța, datorată pentru perioada cuprinsă :

de la data de_până la data de_

Șef Serviciu,

întocmit,

Taxea de ocupare temporară a domeniului public sau privat la municipiului Constanța în valoare de ....................

lei a fost achitată conform chitanței nr..........din..................

Majorări de întârziere în valoare de...........................lei, achitate conform chitanței nr..........din..................

Transmis solicitantului DJui/Dnei.


direct, la data de............................


AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr..................................din..................................

pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanta sau al cetățeanului

- PRELUNGIRE -

Firma................................................................................................

Sediul social în județul................................ localitatea................................ str.

............................. nr.............. bloc............., sc........... ap..........

înmatriculată la Registrul comerțului cu nr................/............. din data de

................................., cod unic de înregistrare.........................................

Amplasament cu caracter provizoriu:..........................................................

Adresă amplasament.............................................................................

Obiect de activitate...............................................................................

Anexe: □ plan de amplasament D aviz D tabel 0 decizie de impunere

Suprafață......................m.p.

Taxă amplasament lei/m.p./zi:..................................................................

Perioada de valabilitate............................................................................

Mențiuni...........................................................................................

PRIMAR

RADU ȘTEFAN MAZĂRE

Solicitarea prelungirii valabilității autorizației se face cu minim 15 zile înaintea expirării.

Autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare se emite anual, la solicitarea scrisă a operatorului economic.

DECIZIE DE IMPUNERE Anexă la autorizația de funcționare Nr..................din...................

S.C./P.F.A./I.F./I.I._

C.U.I.: __

Sediu I:__

în conformitate cu prevederile Legii nr, 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a H,G. nr, 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ufterîoare, se stabilesc următoarele obligații de plată fată de bugetul local al municipiului Constanta, după achitarea taxei de autorizare și a taxei de amplasament pentru perioada încasată la eliberare:

TAXĂ AMPLASAMENT

PERIOADA

DATĂ SCADENTĂ

în conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanță și devine executoriu în condițiile legii.

Sumele datorate cu titlu de creanțe anuale declarate se vor achita la termenele scadente în conturile bugetului local deschise la Trezoreria municipiului Constanta sau în numerar la casieria Primăriei municipiului Constanța în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Titularul autorizației de funcționare a luat la cunoștință de sumele datorate pe întreaga perioadă de valabilitate a acesteia, reprezentând taxele de amplasament aferente autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului.

în termenul prevăzut, operatorul economic are obligația și se angajează să achite întocmai, până la data scadentă sumele prevăzute în prezenta decizie de impunere și să facă dovada plății sumelor.

Prezenta decizie de impunere constituie și înștiințare de plată.

Operatorul economic a luat la cunoștință că autorizația de funcționare este valabilă pe durata perioadei achitate.

Debitele sunt purtătoare de majorări până la achitarea sumelor datorate.

în situația anulării autorizației de funcționare operatorul economic are obligația de a dezafecta terenul ocupat de amplasamentul autorizat, necondiționat, în termen de 3 zile de (a data luării (a cunoștință.

PRIMAR

RADU ȘTEFAN MAZĂRE

Șef Serviciu,


întocmit,


S.C./P.F.A./I.F./I.I.

Am primit un exemplar, azi


ACORD DESFĂȘURARE ACTIVITATE

Nr.......... din ................

In baza cererii depusă la P.M.C. cu numărul de înregistrare_l_

Firma................................................................................................

Sediul social în județul................................ localitatea................................ str.

............................. nr............., bloc.............. sc........... ap..........

înmatriculată la Registrul comerțului cu nr................/............. din data de

................................., cod unic de înregistrare.............................................

Se emite prezentul acord pentru

Pe o suprafață de........................m.p.

Perioada de valabilitate a acordului................................................................

Alte mențiuni..............................................................................................

PRIMAR,

RADU ȘTEFAN MAZĂRE

Director Executiv

Șef Serviciu


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DOMNULE PRIMAR

S.C./ P.F.A./I.I./I.F.__

înmatriculată la Registrul comerțului cu nr_l_t_, cod unic de înregistrare_, cu sediul

social în jud._, loc._

str _, nr. _, bl. _, sc _, ap. __, legal reprezentată prin

administrator_cu domiciliul în jud._, loc. _,

str.__,nr,_,bl._,sc._,ap._,    C.I/B.I.    serie_,    nr.

CNP_tel.__, e-mail_

în conformitate cu prevederile H.C.L. nr._/_pentru modificarea și completarea Regulamentului privind

organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, prin împuternicit

_,legitimat cu C.I/B.I.serie_, nr._, CNP_tel._,

e-mail:_, solicit eliberarea:

AVIZULUI PROGRAM DE FUNCȚIONARE, pentru :

1. Unitatea_Tip / Clasificare_

Facilități: LI sală de conferințe; i.l salon de înfrumusețare; (1 sală de întreținere corporală; □ SPA; O saună; □ club pentru copii;

□ piscină; C plajă; □ restaurant_; C rotiserie; □ braserie/bistrou; dbar_; Dcafr-bar/cafenea,

□club/disco-bar; dbufet bar; Ufast-food; □pizzerie; Llsnack-bar; □ cofetărie; □patiserie; □ teren de sport: minigolf/tenis/fotbal/baschet/volei/altele_.

Denumire comercială_

Cod CAEN_

Suprafața_(m.p.)

Adresă : str._, nr._, bl._, sc._,

et._, ap._, zona_

ORAR DE FUNCȚIONARE_

Anexez prezentei documentația necesară în vederea obținerii avizului program de funcționare.

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DOMNULE PRIMAR

S.C./ P.F.A./I.I./I.F.__

înmatriculată la Registrul comerțului cu nr_/_/_ , cod unic de înregistrare_, cu sediul

social în jud._, loc._

str ___, nr. _, bl. _, sc _, ap. _, legal reprezentată prin

administrator__eu domiciliul în jud._, loc. __,

str._,nr._,bl._,sc._,ap._,    C.I/B.I.    serie_,    nr.

CNP_tel,_, e-mail_

în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. _/_pentru modificarea și completarea Regulamentului privind

organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, prin împuternicit

_,legitimat cu C.I/B.I.serie_, nr._, CNP____tel. _,

e-mail:_, solicit eliberarea:

AVIZULUI PROGRAM DE FUNCȚIONARE, pentru :

1.    Unitatea__Tip/C lasificare_

Denumire comercială_

Cod CAEN_

Suprafață totală:_(m.p.)

Adresă : str. _, nr. _, bl. _, sc. _et. _, ap, _, zona

ORAR DE FUNCȚIONARE

2.    Unitatea_Tip/Clasificare__

Denumire comercială_

Cod CAEN_

Suprafață totală:_(m.p.)

Adresă : str. _, nr. _, bl. _, sc. _, et. _, ap. _, zona

ORAR DE FUNCȚIONARE_

Anexez prezentei documentația necesară în vederea obținerii avizului program de funcționare.

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

DOMNULE PRIMAR

S.C.Z P.F.A.ZI.I.ZI.F.__

înmatriculată la Registrul comerțului cu nr_!_Z_, cod unic de înregistrare_, cu

sediul social în județul _, localitatea _, str_, nr_,

bl_,sc_,ap_, legal reprezentată prin administrator_ cu domiciliul în

jud.__Joc._str._nr._,bl._,sc._, ap._, C.1ZB.I.serie_, nr.

CNP_,tel_,e~mail._

în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. _Z_pentru modificarea și completarea Regulamentului

privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, prin împuternicit

_legitimat cu C.IZB.I.serie_, nr._, CNP_ tel._,

e-mail:_, solicit eliberarea :

AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ,

pentru:

1. Unitatea__TipZClasificare_

Denumire comercială_

Cod CAEN_

Suprafață totală:_(m.p.)

Adresă : str._, nr._, bl._, sc._, et._, ap._,

zona_

ORAR DE FUNCȚIONARE_

2. Unitatea_TipZClasificare_

Denumire comercială_

Cod CAEN_

Suprafață totală:_(m.p.)

Adresă : str._, nr._, bl._, sc._, et._, ap._,

zona_

ORAR DE FUNCȚIONARE_

Anexez prezentei documentația necesară în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică.

DOMNULE PRIMAR

S.C./ P.F.A./I.I./I.F._înmatriculată la Registrul comerțului cu

nr. _/_/_, cod unic de înregistrare _, cu sediul social în jud,

_, loc._str_,nr._,bl._, sc_, ap,_,

legal reprezentată prin administrator_cu domiciliul în jud_,

loc._, str_, nr_, bl._, sc._, C.I/B.Iseria_, nr._,

CNP_tel._, e-mail__

în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. _/_ pentru modificarea și completarea Regulamentului

privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, prin

împuternicit _,legitimat cu C.I/B.I.serie_, nr._, CNP_

tel._, e-mail, solicit viza pe anul _, pentru

avizul program de funcționare :

nr.

/

/

/

/

l

l

/

l

l

DOMNULE PRIMAR

S.C./ P.F.A./I.I./I.F.__

înmatriculata la Registrul comerțului cu nr_/_/_, cod unic de înregistrare

_, cu sediul social in jud_Joc_str _,

nr_,bl_,sc_,ap_Jegal reprezentată prin administrator_cu domiciliul

în j ud _,loc__,str._,nr._,bl._,sc._,ap.__,C.I/B. I

seria_,nr._,CNP_tel_,e-mail_

In conformitate cu prevederile H.C.L. nr. _/_pentru modificarea și completarea Regulamentului

privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, prin

împuternicit _,legitimat cu C.I/B.I.serie_, nr._, CNP_

tel._,e-mail:_, solicit viza pe anul_,

a autorizației de funcționare :

nr.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

DECLARAȚIE

Subsemnatul_C.N.P._

act de identitate_seria_nr._în calitate de administrator, cu domiciliul în

jud_Joc._,str._,nr._,bl._,sc._, ap_ la

S.C./P.F.A./I.I./I.F.__cu sediul social în

județul _, localitate _, str.

_, nr._, bl._, sc._, et._, ap._cunoscând

prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere, că la adresa

str._, nr._, bl._, et._, ap._, funcționează unitatea

de alimentație publică de tip _, denumire_,

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1267/08.12.2010 cu modificările și completările ulterioare, privind eliberarea certificatului de clasificare a licențelor și brevetelor de turism și a Ordinului președintelui autorității naționale pentru turism nr.651/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism.

Data_


Semnătura și Ștampila

DECLARAȚIE

Subsemnatul


cu domiciliul în localitatea

_, județul_, strada __,

nr._, bl._, sc_t ap._, legitimat cu BI/CI seria_nr._cod numeric

personal _ , în calitate de administrator la S.C.ZP.F.A./Î.I./I.F.

_ înregistrată la Registrul comerțului sub nr. de

înmatriculare _/_/_, cu sediul social în județul _,

localitatea _, str._, nr._,bl.__,ap._

având unitatea_ situată în Constanța, strada_,

nr._, bl._, sc._, et._ap.._, declar pe propria răspundere cunoscând sancțiunile

legii referitoare la falsul în declarații, că pentru unitatea mai sus menționată:

□    Sunt îndeplinite cerințele și criteriile în baza cărora se vor elibera avizele program de funcționare

prevăzute în H.C.L. nr. _ /__ pentru modificarea și completarea Regulamentului privind

organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța

□    Sunt îndeplinite cerințele și criteriile în baza cărora se vor elibera autorizațiile de funcționare pentru

desfășurarea activității de alimentație publică prevăzute în H.C.L. nr. _ / _ pentru

modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța

DECLARAȚIE

Subsemnatul__cu domiciliul în localitatea_,

județul / sectorul_ , strada___nr.__,bl._,sc._,ap._,

legitimat cu BI/CI seria_nr._cod numeric personal_, în calitate de

administrator la S.C./P.F.A./Î.I./A.F___ înregistrată la Registrul Comerțului sub

nr. de înmatriculare _/_/_, cu sediul social în județul

localitate _ str._ nr._, bl._, sc._, ap._,

declar pe propria răspundere că voi solicita soluționarea regimului juridic al terenului situat în municipiul

Constanța, str._, nr._, bl._, sc._, ap._, în suprafață totală

de_, ocupat de activul supus autorizării.

ACORD

Subsemnatul_,

cu domiciliul în Constanța, str.____

nr._,bl._,sc._, et. _,ap._posesor al actului de identitate serie

_ nr, _eliberat de _, la data de

_, în calitate de proprietar al imobilului limitrof (pe hotar) al unității ( se va

menționa tipul de unitate) _

situată în Constanța, str._nr._, bl._, sc._, et.

_, ap._ SUNT DE ACORD cu practicarea activității de

_ după

următorul orar de funcționare : _

Drept pentru care semnez prezentul acord pentru unitatea mai sus menționată, necesar obținerii:

□    Autorizație de funcționare

□    Aviz program de funcționare

DATA_

SEMNĂTURĂ

ACORD ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI/LOCATARI

Subsemnatul(a)____ cu domiciliul în județul_, localitatea

_, strada_, nr._, bl._, sc._, ap_, legitimat cu BI/CI

seria___ nr_, CNP _ în calitate de președinte al asociației de

proprietari/locatari nr. _,din Constanța, str._, nr._, bl._, sc._,

ap._ declar pe propria răspundere cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în

declarații și în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007, privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare, că asociația de proprietari/locatari, inclusiv proprietarii/locatarii direct afectați sunt de acord cu funcționarea

unității_deținută de către S.C./P.F./A.F./I.F _la

adresa _, în vederea desfășurării activității de

_după următorul program de funcționare:

Luni - Vineri:_

Sâmbătă:_

Duminică:__

Data

Semnătura președintelui și ștampila asociației de proprietari

DECLARAȚIE

9

Subsemnatul _ cu domiciliul în jud._,

1 oc._,str._,nr._,bl._,sc._,ap._C.N.P. _

act de identitate_seria_nr._în calitate de administrator la S.C./P.F.A./LI./LF.

_cu sediul social în județul_,

localitatea_, str._, nr._, bl._,

sc._, et._, ap._cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar

pe propria răspundere, că pentru unitatea ______ situată în Constanța, str.

_, nr. _, bl. _, sc. _, ap.    acordurile proprietarilor

imobilelor limitrofe (pe hotar) cu caracter de locuință, depuse în vederea obținerii avizului program de funcționare/autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică sunt autentice.

Menționez că aceștia sunt singurii proprietari limitrofi (pe hotar) ai unității mai sus

menționate, conform cerințelor prevăzute în H.C.L. nr. /_ pentru modificarea și

completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța.

DECLARAȚIE

Subsemnatul _ cu domiciliul în

jud._,loc._, str,_,nr._,bl._,sc._,ap.

C.N.P. _ act de identitate_ seria_ nr._ în calitate de

administrator la S.C./P.F.A./I.I./I.F._cu sediul social

în județul_, localitatea_, str._,

nr._, bl._, sc._, et._, ap._cunoscând prevederile Codului penal privind falsul

în declarații, declar pe propria răspundere, că unitatea_situată în Constanța,

str._, nr._, bl._, sc._, ap. nu are imobile limitrofe (pe

hotar) cu caracter de locuință.

Domnule Primar,

S.C. /P. F.A./ I.I./l.F____

înregistrată/înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. _/_/_, CIF _ , cu sediul în

județul_localitatea_ștr. _, nr. _, bl. _5 ap. legal

reprezentată prin__, în calitate de administrator, cu domiciliul în    _ ,

str.__,nr.___,bl.__,sc.__,ap.    ,legitimat cu C.IXB.Iseria nr.    > CNP_

în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. _/_pentru modificarea și completarea Regulamentului privind

organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, prin împuternicit

,legitimat cu C.VB.I.serie ,nr.    CNP    tel.    ,

e-mail:    solicit;

□    eliberarea autorizației de funcționare (taxa de amplasament se va încasa cu prima zi a perioadei de valabiltate solicitate);

□    achitarea taxei de ocupare a domeniului public aferentă autorizației de funcționare nr.    Z ,

□    prelungirea autorizației de funcționare nr._/_;

pentru perioada    , în vederea desfășurării activității de;

□    comerț de mic detaliu;

□    comerț de întâmpinare în fața propriei unități comerciale__ ;

□    comerț de întâmpinare în fața propriei unități de alimentație publică    ;

□    altele____ ;

pentru amplasarea_'■>

pe domeniul □ public □ privat; pe o suprafață de    , în vederea comercializării

în zona/zonele (adresa)_________

Mă angajez să efectuez plata_, a texelor aferente autorizației de funcționare.

Tel._

e-mail;_ Semnătura si ștampila

Data.......................

Anexez prezentei documentația necesară.

Domnule Primar,

S.C. /P. F.A./ I.I./I.F_

înregistrată/înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. _Z Z_, CIF __, cu sediul în

județul_ localitatea_ str. ___ ,nr. , bl. ap. ,legal reprezentată

prin__    , în calitate de administrator,cu domiciliul în__str.___    ,

nr._,bl. , sc._,ap._legitimate cu C.I/B.I seria__,nr.__,CNP_

In conformitate cu prevederile H.C.L, nr. ___Z__ pentru modificarea și completarea Regulamentului privind

organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, prin împuternicit

_,legitimat cu C,I/B.I.serie__,nr.    CNP___tel._

e-mail:___solicit:

□    anularea avizului program de funcționare nr. __ Z_    ;

□    anularea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică nr. ___ Z

_)

□    anularea autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniu public sau privat al

municipiului Constanța sau al cetățeanului nr. ___/__

□    suspendarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniu public sau privat

al municipiului Constanța sau al cetățeanului nr._ Z_    , pentru perioada_,

din următoarelor motive:

Tel._

e-mail:_____

Semnătura si ștampila


Data.......................

Anexez prezentei actele necesare pentru anulareZsuspendare.

CAPITOLUL VII

SANCȚIUNI

Art.49 Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a)    desfășurarea activității de alimentație publică de către unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) fără a deține autorizație de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică, cu suspendarea activității comerciale până la data autorizării și cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

b)    nevizarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică în termenul legal, cu suspendarea activității comerciale până la data vizării autorizației și cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

c)    desfășurarea exercițiului comercial fără a deține avizul program de funcționare de către operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și de prestări servicii cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

d)    nevizarea avizului program de funcționare în termenul legal, cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

e)    comercializarea de produse și/sau prestări servicii fără a deține autorizație de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului, mutarea sau extinderea unui exercițiu comercial, cât și modificarea suprafeței structurii de vânzare menționate în autorizație, cu suspendarea activității comerciale până la data autorizării sau încadrării în prevederile autorizației și cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

f)    desfășurarea oricărui exercițiu comercial în perioada suspendării activității comerciale, cu amenda de 2500 lei; se vor notifica în termen de 5 zile Oficiul Național al Registrului Comerțului și organele de control abilitate ale Ministerului de Finanțe (Direcția Generală a Finanțelor Publice și Direcția Generală Antifraudă Fiscală);

g)    împiedicarea sau obstrucționarea sub orice formă, de către comerciant sau de oricare altă persoană, a organelor de control abilitate a Primăriei municipiului Constanța în exercitarea atribuțiilor lor privind controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei;

h)    nedeținerea la locul de desfășurare a activității temporare de către operatorul economic a recipienților speciali pentru deșeuri se sancționează cu amendă de la 400 la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

i)    depozitarea produselor ce fac obiectul comercializării sau a ambalajelor de orice fel pe domeniul public (spații verzi, trotuare, carosabil, alei pietonale) se sancționează cu amendă de la 400 la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

j)    comercializarea stradală a băuturilor alcoolice sub orice formă sau a produselor alimentare neambalate și a celor perisabile (excepție terasele amenajate) se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

k)    utilizarea unui mobilier stradal neagreat de Primăria municipiului Constanța sau modificarea mobilierului stradal agreat de Primăria municipiului Constanța în sensul realizării unor lucrări cu scopul extinderii acestuia: suporți, copertine, acoperirea cu prelate sau al consolidării acestuia: fundații, platforme, etc, se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice și de la 1500 la 2000 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

l)    deteriorarea domeniului public prin ancorarea obiectelor destinate asigurării protecției produselor comercializate se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

m)    expunerea de produse pe fațadele structurii de vânzare se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

n)    încălcarea prevederilor autorizației de funcționare/avizului program de funcționare prin nerespectarea obligațiilor prevăzute în acestea, în cazul în care aceste fapte nu constituie contravenții stabilite prin alte acte normative în vigoare, se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale.

o)    neîntreținerea, deteriorarea, murdărirea sau neluarea măsurilor de conservare a zidurilor, gardurilor, porților, ferestrelor, jgheaburilor și fațadelor clădirilor de către opreratorii economici care desfășoară activități comerciale și de prestări servicii și care dețin autorizație de funcționare/aviz program de funcționare, dacă fapta nu constituie contravenție, se sancționează cu amenda de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale.

p)    neîncheierea contractelor cu opreratorii economici autorizați și specializați a lucrărilor necesare pentru salubrizarea, depozitarea, colectarea și transporul resturilor menajere, a gunoaielor, a deșeurilor inerte de către toate persoanele indiferent de forma de organizare care își desfășoară activitatea în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, cu excepția persoanelor fizice care achită taxa anuală de habitat, daca fapta nu constituie contravenție, se sancționează cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice și cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale.

Art.5O Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de la art.49 se face de către organele de control abilitate ale Primăriei municipiului Constanța, prin inspectorii Direcției poliția locală.

Art.51 (1) Pentru contravențiile prevăzute la art.49 lit.o și p se vor emite somații, de către Direcția poliția locală, cu termen de 5 zile.

(2) La termenul prevăzut în somație, în caz de nerespectare sau neaducere la îndeplinire, se va întocmi proces verbal de constatare și sancționare a contravenției cu

măsura remedierii situației, în termen de 15 zile.în caz de nerespectare a măsurii dispuse, în procesui verbal de constatare și sancționare a contravenției, se va dispune măsura suspendării temporare a activității, termen stabilit de inspectorii din cadrul Direcției poliția locală.

(3)    După expirarea termenului, în situația în care nu s-a remediat situația, prevăzută în procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției se va întocmi referat de anulare a autorizației de funcționare/avizului program de funcționare, urmând a fi anulat prin dispoziție de primar.

(4)    Inspectorii din cadrul Direcției poliția locală vor sesiza instituțiile abilitate: Agenția națională de administrare fiscală, Inspectoratul teritorial de muncă, Comisariatul județean pentru protecția consumatorilor, Direcția de sănătate publică.

Art.52 în cazul repetării contravențiilor prevăzute la art. 49 lit. a, c, e și f într-un interval de 12 luni, chiar dacă amenda a fost plătită, precum și în cazul în care se încalcă în mod repetat dispozițiile legale privind liniștea și ordinea publică, se va suspenda activitatea comercială pe o perioada de pana la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă, prin dispoziția primarului municipiului Constanța.

Art.53 (1) Persoana împuternicită să aplice sancțiunea dispune și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții, conform dispozițiilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Odată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile stabilite prin prezenta hotărâre se pot dispune prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției, în funcție de natura și gravitatea faptei, sancțiuni complementare cumulate, conform dispozițiilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.54 Contravențiilor prevăzute la art. 49 li se aplică dispozițiile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării în termen de cel mult 48 de ore de la data înmânării procesului verbal ori după caz, de la data comunicării acestuia a jumătate din minimul amenzii.

Art.55 Suspendarea activității comerciale în condițiile art.78 din O.G. nr. 99/2000 republicată, se face prin dispoziția primarului municipiului Constanța pe o perioadă de până la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă.

Art.56 Retragerea actelor de către instituțiile care le-au emis, nerespectarea criteriilor ce au stat la baza eliberării autorizației de funcționare /avizului program de funcționare ori depunerea actelor care nu sunt conforme cu realitatea care au stat la baza eliberării autorizației de funcționare/avizului program de funcționare în condițiile prezentei hotărâri, atrage suspendarea/anularea autorizației de funcționare /avizului pentru program de funcționare.

Art.57 în cazul repetării contravențiilor de la art.49 lit.h-n într-un interval de 6 luni sau a încălcării în mod repetat într-un interval de 6 luni a prevederilor autorizației de funcționare/avizului program de funcționare precum și în cazul în care se încalcă în mod repetat dispozițiile legale privind liniștea și ordinea publică, se va suspenda autorizația de funcționare /avizul program pe o perioadă de până la 30 de zile prin dispoziția primarului municipiului Constanța.

Art.58 Nerespectarea măsurii de suspendare prevăzute la art.57, neînlăturarea cauzelor sau încălcarea acelorași obligații care au dus la suspendarea autorizației de funcționare/avizului program de funcționare sau suspendarea repetată a autorizației de funcționare/avizului program de funcționare duce la anularea autorizației de funcționare/avizului program de funcționare prin dispoziția primarului municipiului Constanța.

Art.59 împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Art.60 în cazul în care persoanele sancționate contravențional nu s-au conformat în termen măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției sau dispoziției primarului municipiului Constanța autoritatea administrației publice locale va sesiza instanțele judecătorești.