Hotărârea nr. 119/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ALE RADET CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale armonizate ta 31.12.2014 ale R.A.D.E.T. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .02..0.6.20.1.5.... ;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.73291/26.05.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, memoriul justificativ nr. B 8457/18.05,2015 al R.A.D.E.T. Constanța;

Având în vedere hotărârea Consiliului de administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr.25/15.05.2015 privind aprobarea situațiilor financiare anuale armonizate la 31.12.2014 ale R.A.D.E.T. Constanța;

în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, Ordinul nr.65/2015 al Ministerului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, Ordinul nr.3055/2009 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu privire la conținutul economic al indicatorilor economico-financiari ;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin,3 iit."c" și art.115 alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă situațiile financiare anuale armonizate la 31.12.2014 ale R.A.D.E.T. Constanța (bilanț la 31.12.2014, cont profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, raportul administratorului la 31.12.2014, politici contabile și note explicative, fluxul de trezorerie, situația modificării capitalului propriu), conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2, Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției tehnic-investiții, R.AD.E.T Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanta, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ..... consilieri

din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Onciu Carmen    SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr...11.9...../

02.06.2015

FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2014

Formular 10    -lei-

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2014

31.12.2014

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

595.150

563.638

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

56.628

25.784

|0 A. Fond comercial (ct.2071-2307-2907)    04

5, Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)    05

TOTAL (rd.OI la 05)

06

651.778

S89.422

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

i    1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212-2611- 2812 - 2911 - 2912)

07

20.753.542

21.227.230

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

03

54.677.745

53.966.527

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 -2914)

09

424.924

429.928

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 +232-2931)

10

5.038.878

4.058.413

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

80.895.089

79.682.098

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea (rereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)

16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679' - 2966* - 2968')

17

21.621

21.621

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

21.621

21.621

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 1B)

19

81.568.488

80.293.141

B. ACTIVE CIRCULANTE

l. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 +358+381 + 328+/-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

1.663.693

1.650.445

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348' + 354 + 356 + 357+ 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

1.663.693

1.650.445

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

----n

FIO- pag. 2

1. Creanțe comerciale 1) («,2675* + 2676*+2678*+ 2679*-2966*-2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

25

56.480.080

46.576.330

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451“*-495»)

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care campania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437* * + 4382 + 44 V+ 4424 + 4428'1 + 444” + 445 + 446*' + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473’* - 496 + 5187)

28

27.467.970

3.858.787

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456-495“)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

83.948.050

50.435.117

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 -591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (Ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

2.260.606

-1.338.340

TOTAL (rd. 31+32)

33

2.260.606

-1.338.340

"lV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532 + S41 + 542)

34

20.894.786

7.994.915

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

108.767.135

58.742.137

iC. CHELTUIELIlN AVANS (ct. 471)

36

22.565

23.811

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct, 161 + 1681 -169)

37

2.Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627 +

1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

1.411

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

332.332.443

345.604.957

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451*’”’)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor ^participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1587 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437”** 1-4381+441    + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447**k + 4481 + 455 +456’” +

457 +4581 + 462 + 473”* +509 + 5186+ 5193 + 5194 + 5195 L 5196 + 5197)

44

13.149.639

24.487.518

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

345.482.082

370.093.886

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 -45 - 63)

46

-236.692.382

-311.327.938

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

-155.123.B94

-231.034.797

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA

MAI MARE DE IAN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682+ 5191 +5192 + 5198)

49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *'*"')

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453**“)

54

FIO- pag. 3

B, Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale șl datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +421 + 423+424 + 426 + 427 + 4281 + 431*5>; + 437**'*+ 4381 +441 “‘* + 4423 + 4428“* + 444 **'’''+ 446***' +447*s* + 4481 +4S5 + 456***+ 4581 +462+ 473“*+509 +5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

297.776

236.783

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

297.776

236.783

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515}

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

......... .

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+ 1513 + 1514 + 1518)

59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

2.927.167

2.735.710

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)

62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472”)

63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

65

Fond comercial negativ (ct.2075)

66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)

67

2.927.167

2.735.710

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

68

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

70

567.286

567.286

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

71

TOTAL (rd.68 la 71)

72

567.286

567.286

II. PRIME DECAPITAI {ct. 104)

73

^11. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

74

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

75

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

76

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

77

1.793.423

1.793.423

4. Alte rezerve (ct. 1068)

78

TOTAL (rd. 75 la 78)

79

1.793.423

1.793.423

Acțiuni proprii (ct. 109)

80

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)

81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATț A)    SOLD C (ct. 117)

83

SOLD D (ct. 117)

84

193.766.593

254.847.890

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLDC{ct. 121)

85

0

SOLD D(ct. 121)

86

31.789.084

45.011.193

Repartizarea profitului (ct. 129)

87

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+B5 - 86 - 87)

88

-223.194.968

-297.498.374

FIO- pag. 4


Patrimoniul public (ct. 1016)

89

64.846.131

63.491.084

CAPITALURI -TOTAL (rd. 68 + 89) (rd.47-56-60-£l-64-65-66)

90

-158.348.837

-234.007.290

Suma de control FIO:    ,121876.2517/8519114745


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

'•') Solduri debitoare ale conturilor respective.

Solduri creditoare ale conturilor respective.

i; Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele ȘTEFAN NELA


Numele si prenumele TANASE IOANA


Semnătura_

Stampila unității


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC


Semnătura____


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


2410


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20    -lei-

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2013

2014

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

155.332.424

141.549.869

bk Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

155.332.424

134.863.196

w Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general sl care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

6.686.673

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

177.380

120.672

5old D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

1.068.948

812.803

4. Alte venituri din exploatare (ct.75B+7417+7815)

10

2.668.099

2.713.389

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI Dl N EXPLOATA RE - TOTA L (rd. 01 + 07 - 0B + 09 + 10)

12

159.246.851

145.196.733

ța) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)

13

2.669.504

2.428.923

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

118.735.280

116.129.625

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și ap3)(ct.605-7413)

15

9.447.603

8.899.392

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

18.630

15.507

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)

18

19.586.973

19.984.967

a) Salarii și indemnizații i) (ct.641+642+643+644-7414)

19

15.254.045

15.777.957

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)    20

4.332.928

4.207.010

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

950.630

1.188.885!

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

950.630

1.188.885

a.2) Venituri (ct.7313)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

1.613.062

1,269.622

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

1.651.190

2.931.746

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

38.128

1.662.124

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

38.256.880

40.653.511

F20 - pag. 2

6.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+621 +622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

3.214.194

2.452.332

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

435.646

478.710

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

34.607.040

37.722.469

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666’)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

-17.308

-Cheltuieli (ct.6812)

33

- Venituri (ct.7812)

34

17.308

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

191.223.994

190.539.418

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)

36

0

0

B - Pierdere (rd. 35-12)

37

31.977.143

45.342685

9. Venituri din interese de participare (et.7611+7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

196.387

351.423

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

196.387

351.423

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

||    - Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666’-7418)

49

4.235

20.059

-din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

4.093

-128

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49+51)

52

8.328

19.931

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 45-52)

53

188.059

331.492

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

0

0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

-Profit (rd. 12+ 45-35-52)

55

0

o'

- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

56

31.789.084

45.011.193

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57-58}

59

0

0

- Pierdere (rd. 58-57)

60

0

0

F2Q - pag. 3

VENITURI TOTALE țrd. 12 + 45 + 57)

61

159.443.238

14S.548.156

CHELTUIELITOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

191.232.322

190.559.349

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 -62)

63

0

0

- Pierdere (rd. 62-61)

64

31.789.084

45.011.193

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63-64-65-66)

67

0

0

- Pierdere (rd.64 + 65 + 66- 63)

68

31.789.084

45.011.193


Suma de control F20:    2792462314 / 6519114745


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective,

1) La acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele iSTEFAN NELA


Numele si prenumele TANASE IOANA


Semnătura.


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC


Stampila unității


Semnătura_____


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional: 2410


DATE INFORMATIVE    F3°'pag '

Formular 30    la data de 31.12.2014    kj

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

Unități care au inregistrat pierdere

02

1

45.011.193

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante-total (rd.05 + 09 + ÎS la 19 + 23)

04

316.989.507

316.989.507

rernizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

316.989.507

316.939.507

- peste 30 de zile

06

24.013.668

24.018.668

- peste 90 de zile

07

117.415.703

117.415.703

- peste 1 an

08

175.555.136

175.555.136

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.lOla 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de 'angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

---ț

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate    11

- contribuția pentru pensia suplimentară    12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

Lfibligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte

Riduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total |rd. 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

558

526

Numărul efectiv de salariati existentl la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25

550

519

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume {lei}

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociatei nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

^impozitul datorat la bugetul de stat

33

Wnituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

34

1

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

- impozitul datorat ta bugetul de stat

41

Venituri brute din redevențe plâtite către persoanele fizice nerezidente din state membre aie Uniunii Europene, din care:

42

- impozitul datorat ia bugetul de stat

43

Bilturi brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care.

44

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate " nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

- Impozitul datorat la bugetul de stat

47

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

50

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri a

52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din tare:

53

- impozitul datorat (a bugetul de stat

54

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

55

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

1--.—-— -----1

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

- subvenții aferente veniturilor, din care:

59

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă "")

60

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

62

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

63

V.Tichete de masa

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelorde masa acordate salariatilor

64

1.033.113

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Bțercetare - dezvoltare ***)

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

™    A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

65

- după surse de finanțare, din care:

66

- din fonduri publice

67

-din fonduri private

68

- după natura cheltuielilor, din care:

69

-cheltuieli curente

70

-cheltuieli de capital

71

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

r

B

1

2

1 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)

73

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale {ct. 232)

74

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)

75

21.621

21.621

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume

brute (rd. 77 la 83)

76

- acțiuni cotate emise de rezidenti

77

- acțiuni necotate emise de rezidenti

78

- părți sociale emise de rezidenti

79

- obligațiuni emise de rezidenti

80

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

81

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

82

- obligațiuni emise de nerezidenti

83

Creanțe imobilizate, in sume brute (rd, 85+86)

B4

21.621

21.621

[ -----

F30 - pag. 4

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror

decontare se face in funcție de cursul unei valute {din ct. 267)

85

21.621

21.621

- creanțe imobilizate în valută (din ct 267)

86

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+ 411 +413 + 418), din care:

87

66.055.999

55.269.263

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct.411 + din ct.413 + din Ct.418)

88

Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

89

I

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

90

22.270

35.701

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și

bugetul statului (ct.431 + 437 + 4382 + 441 +4424 +

*28 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)

91

23.742.660

-11.949.070

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

92

4.202

10.428

-creanțefiscale in legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

93

191.922

134.311

- subvenții de incasat(ct,445)

94

23.546.536

-12.093.809

- fonduri speciale - taxe si va rsa minte asimilate (ct.447)

95

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

96

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

97

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stahilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct- 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473),

^.100 la 102}

99

3.725.606

3.702.159

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creanțe In legătură cu persoanele fizice si persoanele Juridice, altele decât creanțele io legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct.461 + din ct. 471 + din ct.473)

101

3.723.079

3.702.003

• sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit leaii si nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct, 461)

102

2.527

156

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

103

-de la nerezident!

104

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor

economici “*“)

105

Investiții pe termen scurt, în sume brute (Ct. 501 + 505 + 506 + din et.508), (rd.107 la 113)

106

- acțiuni cotate emise de rezidenti

107

- acțiuni necotate emise de rezidenti

10B

F30 - pag. 5

- părți sociale emise de rezid enti

109

- obligațiuni emise de rezident!

110

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

111

- acțiuni emise de nerezidenti

112

- obligațiuni emise de nerezidenti

113

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

114

2.260.606

-1.338.339

Casaîn lei și în valuta (rd.116+117)

115

4.669

33.493

-în lei {«.5311)

116

4.669

33.493

-în valută (ct, 5314)

117

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)

118

20.889.594

7.961.149

-în lei (ct.5121), din care:

119

20.889.594

7.961.149

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

120

- în valută (ct. 5124), din care:

121

K - conturi curente în valută deschise la bănci

nerezidente

122

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)

123

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

124

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din Ct. 5125 + 5412)

125

Datorii (rd. 127 + 130+133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 146+151 + 154+157+158+162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)

126

345.779.859

358.236.860

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, In sume brute (ct. 161 },(rd. 128+129)

127

-în lei

128

- in valută

129

Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)

130

- in lei

131

*    - in valuta

132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)

133

-în lei

134

-în valuta

135

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct, 5198), (rd. 137+138)

136

- in lei

137

- in valuta

138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)

139

- în lei

140

- în valută

141

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144}

1d2

- in lei

143

- in valuta

144

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +

1627), (rd.146+147)

145

- în lei

146

- în valuta

147

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150}

148

- in lei

149

-in valuta

150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153)

151

-în lei

152

-în valută

153

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)

154

- in lei

155

-in valuta

156

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 16821

157

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+ 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160}

158

297.776

236.783

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

159

297.776

236.783

-in valută

160

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

161

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate,în sume brute (ct. 401 +403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162

332.332,443

345.606.368

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ț din vt.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.

+ din ct.419)

163

Wtorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 +423 +424 + 426 + 427 + 4281)

164

669.934

664.876

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul Statului (ct. 431 + 437 + 43B1+ 441 + 4423 +

4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165

12.454.057

11.714.620,

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

166

555.227

501.424

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului    ,

(ct.441+4423+4428+444+446)

11.886.004

11.203.533

i

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

168

12.826

9.663

- alte datorii in legătură cu bugetul statului («.4481)

169

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

170

Sume datorate actionarilor/asociati lor (ct.455)

171

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)

172

25.649

14.213

F30 - pag. 7

-decontări privind interesele de participare,

decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in partlcipatle

(ct.453+456+457+458î)

173

-alte datorii In legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct,462+din ct.472+din Ct,473)

174

25.649

14.213

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

175

-varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct ,269+509)

176

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

177

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

178

paloarea împrumuturilor primite de la operatorii

Eonomici ***'•)

179

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

100

-acțiuni cotate 3;

iai

- acțiuni necotate 4)

132

- părți sociale

183

-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

184

Brevete si licențe (din ct.205)

135

209.247

209.909

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

186

185.180

569.562

X. Informații privind bunurile din domeniul ■ublic al statului

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

187

99.278.171

99.824.231

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

188

Valoarea bunurilordin domeniul public al statului închiriate

189

XI. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

Suma (lei)

%î;

Suma (lei)

% 5)

A

B

Col.1

Col.2    Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) s),

(rd. 191 + 194+198+199 + 200 + 201)

190

567.287

X

567.287

X

- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)

191

0,00

0,00

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

192

- deținut de instituții publice de subordonare locală

193

_

r-—--    —

F30 - pag. 8

- deținui de societățile cu capital de stat

din care:

194

- cu capital integral de stat

195

- cu capital majoritar de stat

196

- cu capital minoritar de stat

197

-deținut de regii autonome

198

567.287

567.287

- deținut de societăți cu capital privat

199

- deținut de persoane fizice

200

- deținut de alte entități

201

Nr.

rd.

Sume

A

B

31.12.2013

31.12.2014

Bl. Dividende/vărsăminte cuvenite

bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

202

- către instituții publice centrale;

203

- către instituții publice locale;

204

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

205

Nr.

Sume

A

B

31.12.2013

31.12.2014

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor Bționale, societăților naționale, societăților p al regiilor autonome, din care:

206

-dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiaral anului precedent, din care virate:

207

- către instituții publice centrale;

208

- către instituții publice locale;

209

- către alți acționari la care statul/ unitățile

administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

210

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anuiui precedent, din care virate:

211

- către instituții publice centrale;

212

- către instituții publice focale;

213

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații Indiferent de ponderea acestora.

214

I------

F30 - pag. 9

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***«-**}

Nr.

rd.

Sume

A

B

31.12.2013

31.12,2014

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care;

215

• creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice 'afiliate

216

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

217

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

218

XV. Venituri obținute din activități agricole *****»♦)

Nr.

rd.

Sume

U_A

B

31,12.2013

31.12.2014

fcnituri obținute din activități agricole

219

I


Suma de control F30:    38Q.19$i 232/3519114745


’) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 12420, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*’) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminatâ șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri intreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***} Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoitare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabiiîre a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.60B/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul stiintei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 dîn 27 octombrie 2012.

2^") Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în Hcare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare ^Rfomeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

****') jn categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile făîă scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(l) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

«♦*****) Qonform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ...veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat {R (UE) 1307/2013],în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul dîn partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr.

1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri dîn activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), „venituri"înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.

F30 - pag. 10

’’ Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2' In categoria ^Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

31 Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționare, potrivit legii.

,4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

53 La secțiunea „XI Capital social vărsat" la rd. 191 - 201 în coi. 2 și coi. A entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținutîn totalul capitalului social vărsat înscris ia rd. 190.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele ȘTEFAN NELA


Semnătură_Stampila unîtatii


Semnătură__


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


2410


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE    F40 - pag. 1

Formular 40    la date de 31.12.2014    |e(

Elemente de

imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casar)

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

908.599

78.990

X

937.589

Alte imobilizări

02

575.989

661

X

576.650

Avansuri si Imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 07 la 03)

04

1.484.588

79.651

1

X

1.564.239

^obilizari corporale

Terenuri

05

X

Construcții

06

21.223.448

881.411

22.104.859

Instalații tehnice si mașini

07

69.196.190

1.376.678

1.964.552

68.608.316

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

526.228

29.709

3.725

552.212

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

5.038,878

688.902

1.669.367

4.058.413

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

95.934.744

2.976.700

3.637.644

95.323.800

Imobilizări financiare

71

21.621

X

21.621

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL

(rd.04+10+11)

12

97.490.953

3.056.351

3.637.644

96.909.660

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

»

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

313.449

110.502

423.951

Alte imobilizări

14

519.361

31.505

550.866

TOTAL (rd.U+14)

15

832.810

142.007

974.817

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

469.906

407.723

877,629

Instalații tehnice si mașini

13

14.518.445

610.325

491.106

14.637.664

Alte instalații .utilaje si mobilier

19

101.304

28.830

3.725

126.409

TOTAL (rd.16 la 19)

20

15.039,655

1,046.878

494.831

15.641.702

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.U +20)

21

15.922.465

1.188.885

494.B31

16.616.519

- lei -

1 ---

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

I    -

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

-------ww-,

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL [rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Kistructii

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31 +32)

33

5 u ma de co ntro I F40:    705908682 Z a519114745

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


EFAN NELA


Semnătura__


Stampila unității


Formular

VALIDATSolduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)


Conturi forma lunga1011 SC(+)F10L.R69

1

1

(nr.cr. rând de completat)

Nr.cr.

Cont

Suma

îROMÂNIA

Jțpi 1 JUDEȚUL CONSTANȚA

(l’W’H MUNICIPIUL CONSTANȚA T; CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.... LA HCLM NR.........DIN

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

RON

Element al capitalului propriu

Sold la 01.01.2014

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2014

Capital subscris

Patrimoniul reqiei

567 287

567 287

Rezerve din reevaluare

1 793 423

1 793 423

Rezerve leqale

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

Rezultatul reportat

Profit nerepartizat

Pierdere nerepartizata

187 190 255

60 948 757

248 139 012

Sold Creditor

Sold Debitor

Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile

Sold Creditor

Sold Debitor

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale

Sold Creditor

Sold Debitor

6 576 338

132 540

6 708 879

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

Rezultatul exercițiului financiar

Sold creditor

Sold debitor

31 789 083

13 222 109

45 011 193

TOTAL

223 194 968

74 303 406

297 498 374

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR....LA HCL ' NR......DIN..

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2014

METODA DIRECTĂ    ' ANUL 2014

încasări în numerar din distribuția aqentului termic

— — — — .

143 243 988

încasări din subvenție

43 931 817

încasări ajutoare de căldură

32 013 477

încasări în numerar provenite din prestări servicii, si alte venituri

6 457 973

Plăti în numerar către furnizori de bunuri și servicii

214 782 654

Plăti în numerar către și în numele anqajaților

10 503 308

Plăti în numerar TVA și alte taxe

12 223 571

Numerar net din activitatea de exploatare

-11 862 278

încasări pentru activitatea de investiții

Plăți în numerar pentru achiziționarea de active

1 037 593

corporale și necorporale pe termen lung____

Numerar net din activitatatea de investiții _-1 037 593

Venituri în numerar din alte împrumutun____

Rambursări în numerar a unor sume împrumutate _

Numerar net din activitatea de finanțare

Creșterea neta a numerarului și echivalentelor de numerar

-12 899 871

Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar

20 894 786

Numerar și echivalente de numerar la sfîrșitu 1 exercițiului financiar

7 994 915

PREȘEDINTE . ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale armonizate ta 31.12.2014 ale R.A.D.E.T. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .02..0.6.20.1.5.... ;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.73291/26.05.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, memoriul justificativ nr. B 8457/18.05,2015 al R.A.D.E.T. Constanța;

Având în vedere hotărârea Consiliului de administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr.25/15.05.2015 privind aprobarea situațiilor financiare anuale armonizate la 31.12.2014 ale R.A.D.E.T. Constanța;

în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, Ordinul nr.65/2015 al Ministerului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, Ordinul nr.3055/2009 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu privire la conținutul economic al indicatorilor economico-financiari ;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin,3 iit."c" și art.115 alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă situațiile financiare anuale armonizate la 31.12.2014 ale R.A.D.E.T. Constanța (bilanț la 31.12.2014, cont profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, raportul administratorului la 31.12.2014, politici contabile și note explicative, fluxul de trezorerie, situația modificării capitalului propriu), conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2, Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției tehnic-investiții, R.AD.E.T Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanta, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ..... consilieri

din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Onciu Carmen    SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr...11.9...../

02.06.2015

FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2014

Formular 10    -lei-

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2014

31.12.2014

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

595.150

563.638

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

56.628

25.784

|0 A. Fond comercial (ct.2071-2307-2907)    04

5, Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)    05

TOTAL (rd.OI la 05)

06

651.778

S89.422

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

i    1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212-2611- 2812 - 2911 - 2912)

07

20.753.542

21.227.230

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

03

54.677.745

53.966.527

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 -2914)

09

424.924

429.928

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 +232-2931)

10

5.038.878

4.058.413

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

80.895.089

79.682.098

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea (rereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)

16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679' - 2966* - 2968')

17

21.621

21.621

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

21.621

21.621

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 1B)

19

81.568.488

80.293.141

B. ACTIVE CIRCULANTE

l. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 +358+381 + 328+/-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

1.663.693

1.650.445

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348' + 354 + 356 + 357+ 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

1.663.693

1.650.445

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

----n

FIO- pag. 2

1. Creanțe comerciale 1) («,2675* + 2676*+2678*+ 2679*-2966*-2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

25

56.480.080

46.576.330

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451“*-495»)

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care campania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437* * + 4382 + 44 V+ 4424 + 4428'1 + 444” + 445 + 446*' + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473’* - 496 + 5187)

28

27.467.970

3.858.787

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456-495“)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

83.948.050

50.435.117

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 -591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (Ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

2.260.606

-1.338.340

TOTAL (rd. 31+32)

33

2.260.606

-1.338.340

"lV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532 + S41 + 542)

34

20.894.786

7.994.915

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

108.767.135

58.742.137

iC. CHELTUIELIlN AVANS (ct. 471)

36

22.565

23.811

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct, 161 + 1681 -169)

37

2.Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627 +

1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

1.411

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

332.332.443

345.604.957

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451*’”’)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor ^participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1587 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437”** 1-4381+441    + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447**k + 4481 + 455 +456’” +

457 +4581 + 462 + 473”* +509 + 5186+ 5193 + 5194 + 5195 L 5196 + 5197)

44

13.149.639

24.487.518

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

345.482.082

370.093.886

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 -45 - 63)

46

-236.692.382

-311.327.938

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

-155.123.B94

-231.034.797

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA

MAI MARE DE IAN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682+ 5191 +5192 + 5198)

49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *'*"')

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453**“)

54

FIO- pag. 3

B, Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale șl datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +421 + 423+424 + 426 + 427 + 4281 + 431*5>; + 437**'*+ 4381 +441 “‘* + 4423 + 4428“* + 444 **'’''+ 446***' +447*s* + 4481 +4S5 + 456***+ 4581 +462+ 473“*+509 +5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

297.776

236.783

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

297.776

236.783

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515}

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

......... .

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+ 1513 + 1514 + 1518)

59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

2.927.167

2.735.710

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)

62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472”)

63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

65

Fond comercial negativ (ct.2075)

66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)

67

2.927.167

2.735.710

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

68

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

70

567.286

567.286

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

71

TOTAL (rd.68 la 71)

72

567.286

567.286

II. PRIME DECAPITAI {ct. 104)

73

^11. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

74

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

75

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

76

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

77

1.793.423

1.793.423

4. Alte rezerve (ct. 1068)

78

TOTAL (rd. 75 la 78)

79

1.793.423

1.793.423

Acțiuni proprii (ct. 109)

80

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)

81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATț A)    SOLD C (ct. 117)

83

SOLD D (ct. 117)

84

193.766.593

254.847.890

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLDC{ct. 121)

85

0

SOLD D(ct. 121)

86

31.789.084

45.011.193

Repartizarea profitului (ct. 129)

87

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+B5 - 86 - 87)

88

-223.194.968

-297.498.374

FIO- pag. 4


Patrimoniul public (ct. 1016)

89

64.846.131

63.491.084

CAPITALURI -TOTAL (rd. 68 + 89) (rd.47-56-60-£l-64-65-66)

90

-158.348.837

-234.007.290

Suma de control FIO:    ,121876.2517/8519114745


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

'•') Solduri debitoare ale conturilor respective.

Solduri creditoare ale conturilor respective.

i; Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele ȘTEFAN NELA


Numele si prenumele TANASE IOANA


Semnătura_

Stampila unității


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC


Semnătura____


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


2410


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20    -lei-

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2013

2014

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

155.332.424

141.549.869

bk Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

155.332.424

134.863.196

w Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general sl care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

6.686.673

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

177.380

120.672

5old D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

1.068.948

812.803

4. Alte venituri din exploatare (ct.75B+7417+7815)

10

2.668.099

2.713.389

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI Dl N EXPLOATA RE - TOTA L (rd. 01 + 07 - 0B + 09 + 10)

12

159.246.851

145.196.733

ța) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)

13

2.669.504

2.428.923

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

118.735.280

116.129.625

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și ap3)(ct.605-7413)

15

9.447.603

8.899.392

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

18.630

15.507

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)

18

19.586.973

19.984.967

a) Salarii și indemnizații i) (ct.641+642+643+644-7414)

19

15.254.045

15.777.957

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)    20

4.332.928

4.207.010

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

950.630

1.188.885!

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

950.630

1.188.885

a.2) Venituri (ct.7313)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

1.613.062

1,269.622

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

1.651.190

2.931.746

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

38.128

1.662.124

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

38.256.880

40.653.511

F20 - pag. 2

6.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+621 +622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

3.214.194

2.452.332

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

435.646

478.710

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

34.607.040

37.722.469

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666’)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

-17.308

-Cheltuieli (ct.6812)

33

- Venituri (ct.7812)

34

17.308

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

191.223.994

190.539.418

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)

36

0

0

B - Pierdere (rd. 35-12)

37

31.977.143

45.342685

9. Venituri din interese de participare (et.7611+7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

196.387

351.423

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

196.387

351.423

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

||    - Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666’-7418)

49

4.235

20.059

-din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

4.093

-128

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49+51)

52

8.328

19.931

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 45-52)

53

188.059

331.492

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

0

0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

-Profit (rd. 12+ 45-35-52)

55

0

o'

- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

56

31.789.084

45.011.193

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57-58}

59

0

0

- Pierdere (rd. 58-57)

60

0

0

F2Q - pag. 3

VENITURI TOTALE țrd. 12 + 45 + 57)

61

159.443.238

14S.548.156

CHELTUIELITOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

191.232.322

190.559.349

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 -62)

63

0

0

- Pierdere (rd. 62-61)

64

31.789.084

45.011.193

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63-64-65-66)

67

0

0

- Pierdere (rd.64 + 65 + 66- 63)

68

31.789.084

45.011.193


Suma de control F20:    2792462314 / 6519114745


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective,

1) La acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele iSTEFAN NELA


Numele si prenumele TANASE IOANA


Semnătura.


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC


Stampila unității


Semnătura_____


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional: 2410


DATE INFORMATIVE    F3°'pag '

Formular 30    la data de 31.12.2014    kj

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

Unități care au inregistrat pierdere

02

1

45.011.193

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante-total (rd.05 + 09 + ÎS la 19 + 23)

04

316.989.507

316.989.507

rernizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

316.989.507

316.939.507

- peste 30 de zile

06

24.013.668

24.018.668

- peste 90 de zile

07

117.415.703

117.415.703

- peste 1 an

08

175.555.136

175.555.136

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.lOla 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de 'angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

---ț

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate    11

- contribuția pentru pensia suplimentară    12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

Lfibligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte

Riduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total |rd. 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

558

526

Numărul efectiv de salariati existentl la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25

550

519

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume {lei}

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociatei nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

^impozitul datorat la bugetul de stat

33

Wnituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

34

1

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

- impozitul datorat ta bugetul de stat

41

Venituri brute din redevențe plâtite către persoanele fizice nerezidente din state membre aie Uniunii Europene, din care:

42

- impozitul datorat ia bugetul de stat

43

Bilturi brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care.

44

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate " nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

- Impozitul datorat la bugetul de stat

47

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

50

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri a

52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din tare:

53

- impozitul datorat (a bugetul de stat

54

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

55

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

1--.—-— -----1

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

- subvenții aferente veniturilor, din care:

59

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă "")

60

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

62

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

63

V.Tichete de masa

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelorde masa acordate salariatilor

64

1.033.113

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Bțercetare - dezvoltare ***)

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

™    A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

65

- după surse de finanțare, din care:

66

- din fonduri publice

67

-din fonduri private

68

- după natura cheltuielilor, din care:

69

-cheltuieli curente

70

-cheltuieli de capital

71

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

r

B

1

2

1 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)

73

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale {ct. 232)

74

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)

75

21.621

21.621

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume

brute (rd. 77 la 83)

76

- acțiuni cotate emise de rezidenti

77

- acțiuni necotate emise de rezidenti

78

- părți sociale emise de rezidenti

79

- obligațiuni emise de rezidenti

80

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

81

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

82

- obligațiuni emise de nerezidenti

83

Creanțe imobilizate, in sume brute (rd, 85+86)

B4

21.621

21.621

[ -----

F30 - pag. 4

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror

decontare se face in funcție de cursul unei valute {din ct. 267)

85

21.621

21.621

- creanțe imobilizate în valută (din ct 267)

86

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+ 411 +413 + 418), din care:

87

66.055.999

55.269.263

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct.411 + din ct.413 + din Ct.418)

88

Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

89

I

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

90

22.270

35.701

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și

bugetul statului (ct.431 + 437 + 4382 + 441 +4424 +

*28 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)

91

23.742.660

-11.949.070

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

92

4.202

10.428

-creanțefiscale in legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

93

191.922

134.311

- subvenții de incasat(ct,445)

94

23.546.536

-12.093.809

- fonduri speciale - taxe si va rsa minte asimilate (ct.447)

95

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

96

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

97

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stahilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct- 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473),

^.100 la 102}

99

3.725.606

3.702.159

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creanțe In legătură cu persoanele fizice si persoanele Juridice, altele decât creanțele io legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct.461 + din ct. 471 + din ct.473)

101

3.723.079

3.702.003

• sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit leaii si nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct, 461)

102

2.527

156

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

103

-de la nerezident!

104

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor

economici “*“)

105

Investiții pe termen scurt, în sume brute (Ct. 501 + 505 + 506 + din et.508), (rd.107 la 113)

106

- acțiuni cotate emise de rezidenti

107

- acțiuni necotate emise de rezidenti

10B

F30 - pag. 5

- părți sociale emise de rezid enti

109

- obligațiuni emise de rezident!

110

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

111

- acțiuni emise de nerezidenti

112

- obligațiuni emise de nerezidenti

113

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

114

2.260.606

-1.338.339

Casaîn lei și în valuta (rd.116+117)

115

4.669

33.493

-în lei {«.5311)

116

4.669

33.493

-în valută (ct, 5314)

117

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)

118

20.889.594

7.961.149

-în lei (ct.5121), din care:

119

20.889.594

7.961.149

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

120

- în valută (ct. 5124), din care:

121

K - conturi curente în valută deschise la bănci

nerezidente

122

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)

123

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

124

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din Ct. 5125 + 5412)

125

Datorii (rd. 127 + 130+133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 146+151 + 154+157+158+162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)

126

345.779.859

358.236.860

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, In sume brute (ct. 161 },(rd. 128+129)

127

-în lei

128

- in valută

129

Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)

130

- in lei

131

*    - in valuta

132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)

133

-în lei

134

-în valuta

135

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct, 5198), (rd. 137+138)

136

- in lei

137

- in valuta

138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)

139

- în lei

140

- în valută

141

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144}

1d2

- in lei

143

- in valuta

144

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +

1627), (rd.146+147)

145

- în lei

146

- în valuta

147

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150}

148

- in lei

149

-in valuta

150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153)

151

-în lei

152

-în valută

153

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)

154

- in lei

155

-in valuta

156

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 16821

157

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+ 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160}

158

297.776

236.783

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

159

297.776

236.783

-in valută

160

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

161

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate,în sume brute (ct. 401 +403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162

332.332,443

345.606.368

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ț din vt.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.

+ din ct.419)

163

Wtorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 +423 +424 + 426 + 427 + 4281)

164

669.934

664.876

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul Statului (ct. 431 + 437 + 43B1+ 441 + 4423 +

4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165

12.454.057

11.714.620,

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

166

555.227

501.424

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului    ,

(ct.441+4423+4428+444+446)

11.886.004

11.203.533

i

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

168

12.826

9.663

- alte datorii in legătură cu bugetul statului («.4481)

169

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

170

Sume datorate actionarilor/asociati lor (ct.455)

171

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)

172

25.649

14.213

F30 - pag. 7

-decontări privind interesele de participare,

decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in partlcipatle

(ct.453+456+457+458î)

173

-alte datorii In legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct,462+din ct.472+din Ct,473)

174

25.649

14.213

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

175

-varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct ,269+509)

176

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

177

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

178

paloarea împrumuturilor primite de la operatorii

Eonomici ***'•)

179

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

100

-acțiuni cotate 3;

iai

- acțiuni necotate 4)

132

- părți sociale

183

-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

184

Brevete si licențe (din ct.205)

135

209.247

209.909

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

186

185.180

569.562

X. Informații privind bunurile din domeniul ■ublic al statului

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

187

99.278.171

99.824.231

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

188

Valoarea bunurilordin domeniul public al statului închiriate

189

XI. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

Suma (lei)

%î;

Suma (lei)

% 5)

A

B

Col.1

Col.2    Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) s),

(rd. 191 + 194+198+199 + 200 + 201)

190

567.287

X

567.287

X

- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)

191

0,00

0,00

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

192

- deținut de instituții publice de subordonare locală

193

_

r-—--    —

F30 - pag. 8

- deținui de societățile cu capital de stat

din care:

194

- cu capital integral de stat

195

- cu capital majoritar de stat

196

- cu capital minoritar de stat

197

-deținut de regii autonome

198

567.287

567.287

- deținut de societăți cu capital privat

199

- deținut de persoane fizice

200

- deținut de alte entități

201

Nr.

rd.

Sume

A

B

31.12.2013

31.12.2014

Bl. Dividende/vărsăminte cuvenite

bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

202

- către instituții publice centrale;

203

- către instituții publice locale;

204

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

205

Nr.

Sume

A

B

31.12.2013

31.12.2014

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor Bționale, societăților naționale, societăților p al regiilor autonome, din care:

206

-dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiaral anului precedent, din care virate:

207

- către instituții publice centrale;

208

- către instituții publice locale;

209

- către alți acționari la care statul/ unitățile

administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

210

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anuiui precedent, din care virate:

211

- către instituții publice centrale;

212

- către instituții publice focale;

213

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații Indiferent de ponderea acestora.

214

I------

F30 - pag. 9

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***«-**}

Nr.

rd.

Sume

A

B

31.12.2013

31.12,2014

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care;

215

• creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice 'afiliate

216

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

217

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

218

XV. Venituri obținute din activități agricole *****»♦)

Nr.

rd.

Sume

U_A

B

31,12.2013

31.12.2014

fcnituri obținute din activități agricole

219

I


Suma de control F30:    38Q.19$i 232/3519114745


’) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 12420, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*’) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminatâ șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri intreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***} Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoitare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabiiîre a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.60B/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul stiintei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 dîn 27 octombrie 2012.

2^") Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în Hcare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare ^Rfomeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

****') jn categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile făîă scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(l) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

«♦*****) Qonform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ...veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat {R (UE) 1307/2013],în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul dîn partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr.

1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri dîn activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), „venituri"înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.

F30 - pag. 10

’’ Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2' In categoria ^Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

31 Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționare, potrivit legii.

,4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

53 La secțiunea „XI Capital social vărsat" la rd. 191 - 201 în coi. 2 și coi. A entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținutîn totalul capitalului social vărsat înscris ia rd. 190.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele ȘTEFAN NELA


Semnătură_Stampila unîtatii


Semnătură__


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


2410


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE    F40 - pag. 1

Formular 40    la date de 31.12.2014    |e(

Elemente de

imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casar)

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

908.599

78.990

X

937.589

Alte imobilizări

02

575.989

661

X

576.650

Avansuri si Imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 07 la 03)

04

1.484.588

79.651

1

X

1.564.239

^obilizari corporale

Terenuri

05

X

Construcții

06

21.223.448

881.411

22.104.859

Instalații tehnice si mașini

07

69.196.190

1.376.678

1.964.552

68.608.316

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

526.228

29.709

3.725

552.212

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

5.038,878

688.902

1.669.367

4.058.413

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

95.934.744

2.976.700

3.637.644

95.323.800

Imobilizări financiare

71

21.621

X

21.621

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL

(rd.04+10+11)

12

97.490.953

3.056.351

3.637.644

96.909.660

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

»

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

313.449

110.502

423.951

Alte imobilizări

14

519.361

31.505

550.866

TOTAL (rd.U+14)

15

832.810

142.007

974.817

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

469.906

407.723

877,629

Instalații tehnice si mașini

13

14.518.445

610.325

491.106

14.637.664

Alte instalații .utilaje si mobilier

19

101.304

28.830

3.725

126.409

TOTAL (rd.16 la 19)

20

15.039,655

1,046.878

494.831

15.641.702

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.U +20)

21

15.922.465

1.188.885

494.B31

16.616.519

- lei -

1 ---

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

I    -

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

-------ww-,

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL [rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Kistructii

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31 +32)

33

5 u ma de co ntro I F40:    705908682 Z a519114745

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


EFAN NELA


Semnătura__


Stampila unității


Formular

VALIDATSolduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)


Conturi forma lunga1011 SC(+)F10L.R69

1

1

(nr.cr. rând de completat)

Nr.cr.

Cont

Suma

îROMÂNIA

Jțpi 1 JUDEȚUL CONSTANȚA

(l’W’H MUNICIPIUL CONSTANȚA T; CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.... LA HCLM NR.........DIN

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

RON

Element al capitalului propriu

Sold la 01.01.2014

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2014

Capital subscris

Patrimoniul reqiei

567 287

567 287

Rezerve din reevaluare

1 793 423

1 793 423

Rezerve leqale

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

Rezultatul reportat

Profit nerepartizat

Pierdere nerepartizata

187 190 255

60 948 757

248 139 012

Sold Creditor

Sold Debitor

Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile

Sold Creditor

Sold Debitor

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale

Sold Creditor

Sold Debitor

6 576 338

132 540

6 708 879

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

Rezultatul exercițiului financiar

Sold creditor

Sold debitor

31 789 083

13 222 109

45 011 193

TOTAL

223 194 968

74 303 406

297 498 374

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR....LA HCL ' NR......DIN..

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2014

METODA DIRECTĂ    ' ANUL 2014

încasări în numerar din distribuția aqentului termic

— — — — .

143 243 988

încasări din subvenție

43 931 817

încasări ajutoare de căldură

32 013 477

încasări în numerar provenite din prestări servicii, si alte venituri

6 457 973

Plăti în numerar către furnizori de bunuri și servicii

214 782 654

Plăti în numerar către și în numele anqajaților

10 503 308

Plăti în numerar TVA și alte taxe

12 223 571

Numerar net din activitatea de exploatare

-11 862 278

încasări pentru activitatea de investiții

Plăți în numerar pentru achiziționarea de active

1 037 593

corporale și necorporale pe termen lung____

Numerar net din activitatatea de investiții _-1 037 593

Venituri în numerar din alte împrumutun____

Rambursări în numerar a unor sume împrumutate _

Numerar net din activitatea de finanțare

Creșterea neta a numerarului și echivalentelor de numerar

-12 899 871

Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar

20 894 786

Numerar și echivalente de numerar la sfîrșitu 1 exercițiului financiar

7 994 915

PREȘEDINTE . ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale armonizate ta 31.12.2014 ale R.A.D.E.T. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .02..0.6.20.1.5.... ;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.73291/26.05.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, memoriul justificativ nr. B 8457/18.05,2015 al R.A.D.E.T. Constanța;

Având în vedere hotărârea Consiliului de administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr.25/15.05.2015 privind aprobarea situațiilor financiare anuale armonizate la 31.12.2014 ale R.A.D.E.T. Constanța;

în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, Ordinul nr.65/2015 al Ministerului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, Ordinul nr.3055/2009 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu privire la conținutul economic al indicatorilor economico-financiari ;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin,3 iit."c" și art.115 alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă situațiile financiare anuale armonizate la 31.12.2014 ale R.A.D.E.T. Constanța (bilanț la 31.12.2014, cont profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, raportul administratorului la 31.12.2014, politici contabile și note explicative, fluxul de trezorerie, situația modificării capitalului propriu), conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2, Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției tehnic-investiții, R.AD.E.T Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanta, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ..... consilieri

din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Onciu Carmen    SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr...11.9...../

02.06.2015

FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2014

Formular 10    -lei-

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2014

31.12.2014

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

595.150

563.638

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

56.628

25.784

|0 A. Fond comercial (ct.2071-2307-2907)    04

5, Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)    05

TOTAL (rd.OI la 05)

06

651.778

S89.422

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

i    1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212-2611- 2812 - 2911 - 2912)

07

20.753.542

21.227.230

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

03

54.677.745

53.966.527

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 -2914)

09

424.924

429.928

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 +232-2931)

10

5.038.878

4.058.413

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

80.895.089

79.682.098

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea (rereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)

16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679' - 2966* - 2968')

17

21.621

21.621

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

21.621

21.621

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 1B)

19

81.568.488

80.293.141

B. ACTIVE CIRCULANTE

l. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 +358+381 + 328+/-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

1.663.693

1.650.445

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348' + 354 + 356 + 357+ 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

1.663.693

1.650.445

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

----n

FIO- pag. 2

1. Creanțe comerciale 1) («,2675* + 2676*+2678*+ 2679*-2966*-2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

25

56.480.080

46.576.330

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451“*-495»)

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care campania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437* * + 4382 + 44 V+ 4424 + 4428'1 + 444” + 445 + 446*' + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473’* - 496 + 5187)

28

27.467.970

3.858.787

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456-495“)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

83.948.050

50.435.117

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 -591)

31

2. Alte investiții pe termen scurt (Ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32

2.260.606

-1.338.340

TOTAL (rd. 31+32)

33

2.260.606

-1.338.340

"lV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532 + S41 + 542)

34

20.894.786

7.994.915

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

108.767.135

58.742.137

iC. CHELTUIELIlN AVANS (ct. 471)

36

22.565

23.811

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct, 161 + 1681 -169)

37

2.Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627 +

1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

1.411

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

332.332.443

345.604.957

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451*’”’)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor ^participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1587 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437”** 1-4381+441    + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447**k + 4481 + 455 +456’” +

457 +4581 + 462 + 473”* +509 + 5186+ 5193 + 5194 + 5195 L 5196 + 5197)

44

13.149.639

24.487.518

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

345.482.082

370.093.886

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 -45 - 63)

46

-236.692.382

-311.327.938

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

-155.123.B94

-231.034.797

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA

MAI MARE DE IAN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682+ 5191 +5192 + 5198)

49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *'*"')

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453**“)

54

FIO- pag. 3

B, Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale șl datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +421 + 423+424 + 426 + 427 + 4281 + 431*5>; + 437**'*+ 4381 +441 “‘* + 4423 + 4428“* + 444 **'’''+ 446***' +447*s* + 4481 +4S5 + 456***+ 4581 +462+ 473“*+509 +5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

297.776

236.783

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

297.776

236.783

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515}

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

......... .

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+ 1513 + 1514 + 1518)

59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

2.927.167

2.735.710

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)

62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472”)

63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

65

Fond comercial negativ (ct.2075)

66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)

67

2.927.167

2.735.710

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

68

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

70

567.286

567.286

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

71

TOTAL (rd.68 la 71)

72

567.286

567.286

II. PRIME DECAPITAI {ct. 104)

73

^11. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

74

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

75

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

76

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

77

1.793.423

1.793.423

4. Alte rezerve (ct. 1068)

78

TOTAL (rd. 75 la 78)

79

1.793.423

1.793.423

Acțiuni proprii (ct. 109)

80

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)

81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATț A)    SOLD C (ct. 117)

83

SOLD D (ct. 117)

84

193.766.593

254.847.890

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLDC{ct. 121)

85

0

SOLD D(ct. 121)

86

31.789.084

45.011.193

Repartizarea profitului (ct. 129)

87

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+B5 - 86 - 87)

88

-223.194.968

-297.498.374

FIO- pag. 4


Patrimoniul public (ct. 1016)

89

64.846.131

63.491.084

CAPITALURI -TOTAL (rd. 68 + 89) (rd.47-56-60-£l-64-65-66)

90

-158.348.837

-234.007.290

Suma de control FIO:    ,121876.2517/8519114745


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

'•') Solduri debitoare ale conturilor respective.

Solduri creditoare ale conturilor respective.

i; Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele ȘTEFAN NELA


Numele si prenumele TANASE IOANA


Semnătura_

Stampila unității


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC


Semnătura____


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


2410


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20    -lei-

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2013

2014

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

155.332.424

141.549.869

bk Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

155.332.424

134.863.196

w Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general sl care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

6.686.673

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

177.380

120.672

5old D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

1.068.948

812.803

4. Alte venituri din exploatare (ct.75B+7417+7815)

10

2.668.099

2.713.389

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI Dl N EXPLOATA RE - TOTA L (rd. 01 + 07 - 0B + 09 + 10)

12

159.246.851

145.196.733

ța) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)

13

2.669.504

2.428.923

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

118.735.280

116.129.625

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și ap3)(ct.605-7413)

15

9.447.603

8.899.392

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

18.630

15.507

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)

18

19.586.973

19.984.967

a) Salarii și indemnizații i) (ct.641+642+643+644-7414)

19

15.254.045

15.777.957

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)    20

4.332.928

4.207.010

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

950.630

1.188.885!

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

950.630

1.188.885

a.2) Venituri (ct.7313)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

1.613.062

1,269.622

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

1.651.190

2.931.746

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

38.128

1.662.124

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

38.256.880

40.653.511

F20 - pag. 2

6.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+621 +622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

3.214.194

2.452.332

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

435.646

478.710

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

34.607.040

37.722.469

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666’)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

-17.308

-Cheltuieli (ct.6812)

33

- Venituri (ct.7812)

34

17.308

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

191.223.994

190.539.418

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)

36

0

0

B - Pierdere (rd. 35-12)

37

31.977.143

45.342685

9. Venituri din interese de participare (et.7611+7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

196.387

351.423

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

196.387

351.423

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

||    - Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666’-7418)

49

4.235

20.059

-din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

4.093

-128

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49+51)

52

8.328

19.931

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 45-52)

53

188.059

331.492

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

0

0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

-Profit (rd. 12+ 45-35-52)

55

0

o'

- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

56

31.789.084

45.011.193

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57-58}

59

0

0

- Pierdere (rd. 58-57)

60

0

0

F2Q - pag. 3

VENITURI TOTALE țrd. 12 + 45 + 57)

61

159.443.238

14S.548.156

CHELTUIELITOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

191.232.322

190.559.349

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 -62)

63

0

0

- Pierdere (rd. 62-61)

64

31.789.084

45.011.193

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63-64-65-66)

67

0

0

- Pierdere (rd.64 + 65 + 66- 63)

68

31.789.084

45.011.193


Suma de control F20:    2792462314 / 6519114745


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective,

1) La acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele iSTEFAN NELA


Numele si prenumele TANASE IOANA


Semnătura.


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC


Stampila unității


Semnătura_____


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional: 2410


DATE INFORMATIVE    F3°'pag '

Formular 30    la data de 31.12.2014    kj

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

Unități care au inregistrat pierdere

02

1

45.011.193

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante-total (rd.05 + 09 + ÎS la 19 + 23)

04

316.989.507

316.989.507

rernizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

316.989.507

316.939.507

- peste 30 de zile

06

24.013.668

24.018.668

- peste 90 de zile

07

117.415.703

117.415.703

- peste 1 an

08

175.555.136

175.555.136

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.lOla 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de 'angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

---ț

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate    11

- contribuția pentru pensia suplimentară    12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

Lfibligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte

Riduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total |rd. 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

558

526

Numărul efectiv de salariati existentl la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25

550

519

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume {lei}

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociatei nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

^impozitul datorat la bugetul de stat

33

Wnituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

34

1

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

- impozitul datorat ta bugetul de stat

41

Venituri brute din redevențe plâtite către persoanele fizice nerezidente din state membre aie Uniunii Europene, din care:

42

- impozitul datorat ia bugetul de stat

43

Bilturi brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care.

44

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate " nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

- Impozitul datorat la bugetul de stat

47

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

50

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri a

52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din tare:

53

- impozitul datorat (a bugetul de stat

54

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

55

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

1--.—-— -----1

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

- subvenții aferente veniturilor, din care:

59

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă "")

60

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

62

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

63

V.Tichete de masa

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelorde masa acordate salariatilor

64

1.033.113

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Bțercetare - dezvoltare ***)

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

™    A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

65

- după surse de finanțare, din care:

66

- din fonduri publice

67

-din fonduri private

68

- după natura cheltuielilor, din care:

69

-cheltuieli curente

70

-cheltuieli de capital

71

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

r

B

1

2

1 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)

73

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale {ct. 232)

74

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)

75

21.621

21.621

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume

brute (rd. 77 la 83)

76

- acțiuni cotate emise de rezidenti

77

- acțiuni necotate emise de rezidenti

78

- părți sociale emise de rezidenti

79

- obligațiuni emise de rezidenti

80

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

81

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

82

- obligațiuni emise de nerezidenti

83

Creanțe imobilizate, in sume brute (rd, 85+86)

B4

21.621

21.621

[ -----

F30 - pag. 4

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror

decontare se face in funcție de cursul unei valute {din ct. 267)

85

21.621

21.621

- creanțe imobilizate în valută (din ct 267)

86

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+ 411 +413 + 418), din care:

87

66.055.999

55.269.263

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct.411 + din ct.413 + din Ct.418)

88

Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

89

I

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

90

22.270

35.701

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și

bugetul statului (ct.431 + 437 + 4382 + 441 +4424 +

*28 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)

91

23.742.660

-11.949.070

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

92

4.202

10.428

-creanțefiscale in legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

93

191.922

134.311

- subvenții de incasat(ct,445)

94

23.546.536

-12.093.809

- fonduri speciale - taxe si va rsa minte asimilate (ct.447)

95

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

96

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

97

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stahilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct- 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473),

^.100 la 102}

99

3.725.606

3.702.159

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creanțe In legătură cu persoanele fizice si persoanele Juridice, altele decât creanțele io legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct.461 + din ct. 471 + din ct.473)

101

3.723.079

3.702.003

• sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit leaii si nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct, 461)

102

2.527

156

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

103

-de la nerezident!

104

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor

economici “*“)

105

Investiții pe termen scurt, în sume brute (Ct. 501 + 505 + 506 + din et.508), (rd.107 la 113)

106

- acțiuni cotate emise de rezidenti

107

- acțiuni necotate emise de rezidenti

10B

F30 - pag. 5

- părți sociale emise de rezid enti

109

- obligațiuni emise de rezident!

110

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

111

- acțiuni emise de nerezidenti

112

- obligațiuni emise de nerezidenti

113

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

114

2.260.606

-1.338.339

Casaîn lei și în valuta (rd.116+117)

115

4.669

33.493

-în lei {«.5311)

116

4.669

33.493

-în valută (ct, 5314)

117

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)

118

20.889.594

7.961.149

-în lei (ct.5121), din care:

119

20.889.594

7.961.149

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

120

- în valută (ct. 5124), din care:

121

K - conturi curente în valută deschise la bănci

nerezidente

122

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)

123

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

124

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din Ct. 5125 + 5412)

125

Datorii (rd. 127 + 130+133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 146+151 + 154+157+158+162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)

126

345.779.859

358.236.860

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, In sume brute (ct. 161 },(rd. 128+129)

127

-în lei

128

- in valută

129

Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)

130

- in lei

131

*    - in valuta

132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)

133

-în lei

134

-în valuta

135

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct, 5198), (rd. 137+138)

136

- in lei

137

- in valuta

138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)

139

- în lei

140

- în valută

141

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144}

1d2

- in lei

143

- in valuta

144

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +

1627), (rd.146+147)

145

- în lei

146

- în valuta

147

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150}

148

- in lei

149

-in valuta

150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153)

151

-în lei

152

-în valută

153

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)

154

- in lei

155

-in valuta

156

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 16821

157

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+ 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160}

158

297.776

236.783

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

159

297.776

236.783

-in valută

160

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

161

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate,în sume brute (ct. 401 +403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162

332.332,443

345.606.368

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ț din vt.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.

+ din ct.419)

163

Wtorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 +423 +424 + 426 + 427 + 4281)

164

669.934

664.876

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul Statului (ct. 431 + 437 + 43B1+ 441 + 4423 +

4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165

12.454.057

11.714.620,

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

166

555.227

501.424

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului    ,

(ct.441+4423+4428+444+446)

11.886.004

11.203.533

i

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

168

12.826

9.663

- alte datorii in legătură cu bugetul statului («.4481)

169

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

170

Sume datorate actionarilor/asociati lor (ct.455)

171

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)

172

25.649

14.213

F30 - pag. 7

-decontări privind interesele de participare,

decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in partlcipatle

(ct.453+456+457+458î)

173

-alte datorii In legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct,462+din ct.472+din Ct,473)

174

25.649

14.213

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

175

-varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct ,269+509)

176

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

177

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

178

paloarea împrumuturilor primite de la operatorii

Eonomici ***'•)

179

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

100

-acțiuni cotate 3;

iai

- acțiuni necotate 4)

132

- părți sociale

183

-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

184

Brevete si licențe (din ct.205)

135

209.247

209.909

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

186

185.180

569.562

X. Informații privind bunurile din domeniul ■ublic al statului

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

187

99.278.171

99.824.231

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

188

Valoarea bunurilordin domeniul public al statului închiriate

189

XI. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2013

31.12.2014

Suma (lei)

%î;

Suma (lei)

% 5)

A

B

Col.1

Col.2    Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) s),

(rd. 191 + 194+198+199 + 200 + 201)

190

567.287

X

567.287

X

- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)

191

0,00

0,00

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

192

- deținut de instituții publice de subordonare locală

193

_

r-—--    —

F30 - pag. 8

- deținui de societățile cu capital de stat

din care:

194

- cu capital integral de stat

195

- cu capital majoritar de stat

196

- cu capital minoritar de stat

197

-deținut de regii autonome

198

567.287

567.287

- deținut de societăți cu capital privat

199

- deținut de persoane fizice

200

- deținut de alte entități

201

Nr.

rd.

Sume

A

B

31.12.2013

31.12.2014

Bl. Dividende/vărsăminte cuvenite

bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

202

- către instituții publice centrale;

203

- către instituții publice locale;

204

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

205

Nr.

Sume

A

B

31.12.2013

31.12.2014

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor Bționale, societăților naționale, societăților p al regiilor autonome, din care:

206

-dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiaral anului precedent, din care virate:

207

- către instituții publice centrale;

208

- către instituții publice locale;

209

- către alți acționari la care statul/ unitățile

administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

210

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anuiui precedent, din care virate:

211

- către instituții publice centrale;

212

- către instituții publice focale;

213

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații Indiferent de ponderea acestora.

214

I------

F30 - pag. 9

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***«-**}

Nr.

rd.

Sume

A

B

31.12.2013

31.12,2014

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care;

215

• creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice 'afiliate

216

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

217

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

218

XV. Venituri obținute din activități agricole *****»♦)

Nr.

rd.

Sume

U_A

B

31,12.2013

31.12.2014

fcnituri obținute din activități agricole

219

I


Suma de control F30:    38Q.19$i 232/3519114745


’) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 12420, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*’) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminatâ șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri intreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***} Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoitare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabiiîre a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.60B/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul stiintei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 dîn 27 octombrie 2012.

2^") Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în Hcare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare ^Rfomeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

****') jn categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile făîă scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(l) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

«♦*****) Qonform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ...veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat {R (UE) 1307/2013],în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul dîn partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr.

1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri dîn activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), „venituri"înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.

F30 - pag. 10

’’ Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2' In categoria ^Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

31 Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționare, potrivit legii.

,4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

53 La secțiunea „XI Capital social vărsat" la rd. 191 - 201 în coi. 2 și coi. A entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținutîn totalul capitalului social vărsat înscris ia rd. 190.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele ȘTEFAN NELA


Semnătură_Stampila unîtatii


Semnătură__


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


2410


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE    F40 - pag. 1

Formular 40    la date de 31.12.2014    |e(

Elemente de

imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casar)

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

908.599

78.990

X

937.589

Alte imobilizări

02

575.989

661

X

576.650

Avansuri si Imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 07 la 03)

04

1.484.588

79.651

1

X

1.564.239

^obilizari corporale

Terenuri

05

X

Construcții

06

21.223.448

881.411

22.104.859

Instalații tehnice si mașini

07

69.196.190

1.376.678

1.964.552

68.608.316

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

526.228

29.709

3.725

552.212

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

5.038,878

688.902

1.669.367

4.058.413

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

95.934.744

2.976.700

3.637.644

95.323.800

Imobilizări financiare

71

21.621

X

21.621

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL

(rd.04+10+11)

12

97.490.953

3.056.351

3.637.644

96.909.660

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

»

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

313.449

110.502

423.951

Alte imobilizări

14

519.361

31.505

550.866

TOTAL (rd.U+14)

15

832.810

142.007

974.817

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

469.906

407.723

877,629

Instalații tehnice si mașini

13

14.518.445

610.325

491.106

14.637.664

Alte instalații .utilaje si mobilier

19

101.304

28.830

3.725

126.409

TOTAL (rd.16 la 19)

20

15.039,655

1,046.878

494.831

15.641.702

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.U +20)

21

15.922.465

1.188.885

494.B31

16.616.519

- lei -

1 ---

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

I    -

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

-------ww-,

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL [rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Kistructii

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31 +32)

33

5 u ma de co ntro I F40:    705908682 Z a519114745

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


EFAN NELA


Semnătura__


Stampila unității


Formular

VALIDATSolduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)


Conturi forma lunga1011 SC(+)F10L.R69

1

1

(nr.cr. rând de completat)

Nr.cr.

Cont

Suma

îROMÂNIA

Jțpi 1 JUDEȚUL CONSTANȚA

(l’W’H MUNICIPIUL CONSTANȚA T; CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.... LA HCLM NR.........DIN

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

RON

Element al capitalului propriu

Sold la 01.01.2014

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2014

Capital subscris

Patrimoniul reqiei

567 287

567 287

Rezerve din reevaluare

1 793 423

1 793 423

Rezerve leqale

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

Rezultatul reportat

Profit nerepartizat

Pierdere nerepartizata

187 190 255

60 948 757

248 139 012

Sold Creditor

Sold Debitor

Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile

Sold Creditor

Sold Debitor

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale

Sold Creditor

Sold Debitor

6 576 338

132 540

6 708 879

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

Rezultatul exercițiului financiar

Sold creditor

Sold debitor

31 789 083

13 222 109

45 011 193

TOTAL

223 194 968

74 303 406

297 498 374

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR....LA HCL ' NR......DIN..

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2014

METODA DIRECTĂ    ' ANUL 2014

încasări în numerar din distribuția aqentului termic

— — — — .

143 243 988

încasări din subvenție

43 931 817

încasări ajutoare de căldură

32 013 477

încasări în numerar provenite din prestări servicii, si alte venituri

6 457 973

Plăti în numerar către furnizori de bunuri și servicii

214 782 654

Plăti în numerar către și în numele anqajaților

10 503 308

Plăti în numerar TVA și alte taxe

12 223 571

Numerar net din activitatea de exploatare

-11 862 278

încasări pentru activitatea de investiții

Plăți în numerar pentru achiziționarea de active

1 037 593

corporale și necorporale pe termen lung____

Numerar net din activitatatea de investiții _-1 037 593

Venituri în numerar din alte împrumutun____

Rambursări în numerar a unor sume împrumutate _

Numerar net din activitatea de finanțare

Creșterea neta a numerarului și echivalentelor de numerar

-12 899 871

Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar

20 894 786

Numerar și echivalente de numerar la sfîrșitu 1 exercițiului financiar

7 994 915

PREȘEDINTE . ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE