Hotărârea nr. 116/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2014

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de    T'P/C' ;

Analizînd expunerea de motive nr.68913/19.05.2015 a d-lui viceprimar Decebal Făgădău , raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Direcției financiare nr.68903/19.05.2015 și raportul Serviciului public de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local nr.66318/13.05.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare , Legile nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art.295, pct.287, alin.2 din H.G.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a și art.115 alin.l, lit. b din Legea nr/215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului Constanța pe anul 2014, prezentat în anexele nr.l, nr.2, nr. 4 și nr.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă anexa nr.3, anexă ce cuprinde :

- situația de scutiri și facilități acordate în anul 2014 pe fiecare din

impozitele și taxele locale, precum și pe fiecare din reglementările care au stat la baza acordării facilităților respective ;

situația sumelor înregistrate în evidența separată a insolvabilităților la data de 31.12.2014;

- situația sumelor înregistrate în lista de rămășiță la data de 31.12.2014 pe fiecare din impozitele și taxele locale

Anexa 3 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare si SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr de $ consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ fCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA    ^ENA

EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2014

Având în vedere raportul Direcției financiare , raportul Comisiei nr.l de studii , prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public și privat și raportul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte venituri ale bugetului local ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și H.G.44/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 ;

în temeiul prevederilor art.45 ,alin. 6 din Legea nr/215/2001privind administrația publică locală, republicată, initiez proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului pe anul 2014 și propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului Local.

VICEPRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA FÎNANCIARA Nr.68903/19.05.2015

RAPORT

la hotărârea privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2014

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legii 571/2003 privind Codul Fiscal precum șî art.295, pct.287, alin.2 din H.G.44/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, consiliile locale aprobă contul de execuție al bugetului municipal al anului precedent coroborat cu situațiile privind facilitățile fiscale acordate în anul 2014, insolvabilitățile și rămășițele înregistrate la 31.12. 2014 pentru impozitele și taxele locale .

In ceea ce privește veniturile, sunt evidențiate prevederile bugetare inițiale, definitive si încasările realizate, iar la partea de cheltuieli creditele bugetare inițiale, definitive si plățile efectuate.

Bugetul local pe anul 2014 a fost elaborat, aprobat si executat în concordanță cu prevederile legii finanțelor publice locale, ale legii bugetului de stat pe anul 2014 si ale celorlalte acte normative ce privesc domeniul bugetar.

Bugetul inițial a fost aprobat la un nivel de 739.473.000 lei, prevederile definitive influențate de rectificări s-au situat la un nivel de 820.617.363 lei iar încasările au fost de 673.320.624 lei.

In anul 2014 gradul de realizare a veniturilor bugetului local determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate si veniturile programate este de 82.05%

Gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local determinat

ca raport procentual intre veniturile proprii încasate si veniturile proprii

prognozate este de 81.82 %; veniturile proprii au fost încasate integral cu

excepția cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit care au fost

sistate în ultimele luni ale anului 2014 deoarece înregistram arierate la

instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, situația s-a deblocat în luna

ianuarie 2015 cănd ne-au fost și virate.

Contul de execuție a veniturilor la bugetul local la finele anului 2014 se prezintă astfel:

-    S-au încasat impozite, taxe locale si alte venituri de natura veniturilor proprii în suma totală de 372.825.095 lei ;

-    Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, comunelor si municipiilor în suma de 175.759.728 lei ;

-    Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 20.421.140 lei

-    Subvenții primite din bugetul de stat în suma de lei, pentru:

-    subvenții de ta bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, în suma de 26.993.244 lei.

-    subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății, în suma de 4.125.881 lei.

-    subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri in suma de 193.514 lei

-    Sume primite de la UE în contul plăților efectuate în sumă de 51.265.737 lei

La data de 31 decembrie 2014 s-a înregistrat deficit în sumă de 11.671.636 lei care pe secțiuni se prezintă astfel:

- secțiunea de funcționare a înregistrat excedent în sumă de 46.095.953 lei

- secțiunea de dezvoltare a înregistrat deficit în sumă de 57.767.589 tei Deficitul a fost acoperit din excedentul anilor anteriori.

La partea de cheltuieli plățile efectuate au fost de 684.992.260 lei.

Sinteza cheltuielilor la 31.12.2014 se prezintă astfel:

lei

Cap.

Denumirea

indicatorului

Credite

bugetare

definitive

Plăti

efectuate

Pondere plăti in credite bugetare

Pondere in total plăti

0

1

2

3

4

5

PLĂTI TOTALE din care:

820.617.363

684.992.260

83,47

100.00

5102

Autoritati publice si acțiuni externe

41.170.000

32.913.731

79.94

4,80

5402

Alte servicii publice generale

225.000

177.903

79.07

0,03

5502

Dobânzi

600.000

546.021

91.00

0,08

6102

Ordine publica si siguranța naționala

14.855.000

14.011.328

94.32

2,05

6502

Invatamant

167.235.403

163.524.926

97.78

23.87

6602

Sanatate

5.631.000

4.211.497

74.79

0,61

6702

Cultura, recreere si religie

44.279.000

37.427.759

84.53

5,46

6802

Asigurări si asistenta sociala

55.552.000

46.684.125

84.04

6,82

7002

Locuințe, serviciisi dezvoltare publica

295.022.000

215.639.838

73.09

31,48

7402

Protecția mediului

74.883.000

73.571.850

98.25

10,74

8002

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

822.000

214.540

26.10

0,03

8102

Combustibili si energie

69.596.960

68.097.718

97.85

9,94

8402

Transporturi

50.746.000

27.971.024

55.12

4,09

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor si programelor aflate in competența Consiliului Local Constanța, gestionate direct sau prin instituțiile subordonate.

Execuția bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local cuprinde venituri încasate in suma de 61.739.790 lei iar plățile efectuate in suma de 61.115.624 lei inregistrandu-se un excedent in suma de 624.166 lei

Executivul a urmărit în permanența respectarea cu strictețe a disciplinei financiare, a tuturor prevederilor legale din domeniul financiar-contabil, propunându-și atingerea obiectivelor stabilite de autoritatea deliberativă.

în consecinț ă, considerăm oportună și justificată adoptarea prezentei hotărâri.

DIRECTOR EXECUTIV Ec.Marcelaf fîrigioiu

Q I Ț Serviciul Public de II O r I I Impozite și Taxe Constanța


Nr. înregistrare: S 35732/29.04.2015 (T

RAPORT - privind facilitățile fiscale acordate în anul 2014, insolvabilitățile și rămășițele înregistrate la 31.12.2014 pentru impozitele și taxele locale care fac obiectul de activitate al Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța.

în conformitate cu prevederile punctului 287, alin. 2 din H.G. nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța a elaborat Anexa nr. 3 la Hotărârea privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar, anexă ce cuprinde:

o Scutiri și facilități fiscale acordate în anul 2014 pe fiecare din impozitele și taxele locale, precum și pe fiecare din reglementările care au stat la baza acordării facilităților respective;

o Sumele înregistrate în evidența separată a insolvabilităților la data de 31.12.2014;

o Sumele înregistrate în lista de rămășiță la data de 31.12.2014 pe fiecare din impozitele și taxele locale.

Facilitățile și scutirile fiscale acordate în anul fiscal 2014 precum și bonificația acordată pentru plata integrală a impozitelor și taxelor locale până la data de 31.03.2014, au fost în sumă totală de 3.159.870.119 lei, sumă distribuită asfel: valoarea bonificației este de: 5.817.379 lei, iar valoarea facilităților de 3.154.052.740 lei.

Facilitățile și scutirile fiscale acordate persoanelor fizice în anul fiscal 2014 reprezintă 0,25% din total, în valoare de 7.765.369, lei, iar această sumă este constituită din facilități și scutiri fiscale în cuantum de 3.290.370 lei și bonificație în cuantum de 4,474.999 lei. Ponderea cea mai mare o reprezintă facilitățile acordate la impozitul pe mijloacele de transport, în cuantum de 1.084.934 lei, reprezentând un procent de 33% din totalul facilităților acordate persoanelor fizice.

Facilitățile fiscale acordate persoanelor juridice în anul fiscal 2014 reprezintă 99,75% din total, în valoare de 3.152.104.750 lei, iar această sumă este constituită din facilități și scutiri în cuantum de 3.150.762.370 lei și bonificație în cuantum de 1.342.380 lei. Ponderea cea mai mare o reprezintă facilitățile acordate la impozitul pe clădiri, în cuantum de 3.120.640.652 lei, reprezentând un procent de 99% din totalul facilităților acordate persoanelor juridice.

De menționat că ponderea de 47% la facilitățile acordate la impozitul pe clădiri persoanelor juridice este deținută de către C.N.A.P.M. S.A. CONSTANȚA cu suma de 1.464.248.205 lei.

Str, Sulmona nr. 22, 900746, Constanța, România


SCC:    Tel 0241 488 534

Tel 0241 488 554

Ag.6:    Tel 0241 488 532

Secretariat: Tel 0241 488 550


fax 0241 488 573 fax 0241 488 565 fax 0241 488 531 Fax 0241 488 559


Emaii scc@spit-ct.ro

Email ag6@spit-ct.ro Email office@spit-ct.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 10930 >^6

-°^rr P; v cew <

uu ujuj.spit-ct.roVrei o schimbare? — începe cu tine! Fii responsabil, plâtește-ți impozitele și taxele la timp!

C n I T Serviciul Public de TI J r I I Impozite și Taxe Constanța

Insolvabilitățile înregistrate în evidența separată pînă ia data de 31.12.2014 au generat un debit total de 79.397.809 lei din care suma de 61.043.148 tei reprezintă insolvabilitățile aferente persoanelor fizice, iar suma de 18.354.661 lei reprezintă insolvabilitățile aferente persoanelor juridice.

Sumele înregistrate în lista de rămășiță la data de 31.12.2014 pe fiecare din impozitele și taxele locale sunt mai mari în cazul persoanelor juridice, adică 101.302.241 lei, față de 18.563,786 lei la persoane fizice. La sumele înregistrate în lista de rămășiță la sfârșitul anului fiscal 2014 se adaugă accesorii la 31.12.2014 în cuantum de 37.740.189 iei pentru persoane juridice și suma de 11.126.312 lei pentru persoane fizice.

în ceea ce privește situația rămășițelor la amenzi, dintr-un total de 42.441.622 lei, ponderea de 95.7% din total o înregistrează persoanele fizice cu suma de 40.612.691 lei, iar suma de 1.828.931 lei este aferentă persoanelor juridice.

Menționăm că pentru suma de 214.344.194 lei reprezentând rămășiță și accesorii înregistrate la 31.12.2014, se vor efectua atât cercetări pe teren în anul 2015, cât și parcurgerea celorlalte etape prevăzute de legislația în vigoare la nivelul agențiilor fiscale, Serviciului Constatare și Control, Serviciului Urmărire și Executare Silită.


Director Executiv

Director Executiv Adj.

Șef Serviciu

Elaborat


Virginia Uzun

z.-rț

Carmen Trentea Tabu

Mariana Pîrleală
Str. Sulmona nr. 22, 900746, Constanța, România


SCC:    Tel 0241 488 534

Tel 0241 488 554

Ag.6:    Tei 0241 488 532

Secretariat: Tel 0241 488 550


Fax 0241 488 573 Fax 0241 488 565 Fax 0241 488 531 Fax 0241 488 559


Email scc@spit-ct.ro

Email ag6@spit-ct.ro Email office@spit-ct.ro


■perator de date cu caracter persana! nr, 10930

awr .âi'ft ccn $


Vrei o schimbare? — începe cu tine! Fii responsabil, plătește-ți impozitele și taxele la timp!


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale,buget finanțe si administrarea domeniului public și privat al

municipiului Constanța

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive nr.68913/19.05.2015 prezentată în susținere de domnul viceprimar Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2014;

în conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, comisia întrunită in ședința din data de _    2. â ' Q    avizează FAVORABIL/NErAVORABIt

proiectul de hotărâre prezentat.

) )

ANEXA.

HCLM NR. /&!(

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 1

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.12.2014    -lei-

cod 20

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

constatate

încasări

realizate

Stingeri

pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale

finale

Total, din care:

din anii precedenți

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI -TOTAL(cod

00.01

739473000

820617363

907872638

180072674

727799964

673320624

13837011

220715003

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-

37.02+00.15+00.16)

48.02

450085000

455617000

607377109

180072674

427304435

372825095

13837011

220715003

I. VENITURI CURENTE (cod

00.02

544627000

588161363

783843833

169121763

614722070

563629614

5801011

214413208

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.111

00.03

501815000

543168363

680814782

121530102

559284680

512817553

5780568

162216661

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT $l CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

198018000

198518000

161198595

0

161198595

161196068

2527

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT,

PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN PADITAI np 1 A PPDQPIAMD

00.06

■ 198018000

198518000

161198595

0

161198595

161196068

2527

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.181

03.02

7000000

7000000

9580451

0

9580451

9577924

2527

0

Impozit pe onorariul avocaților și

-----i-i!-!

03.02.17

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

03.02.18

7000000

7000000

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

191018000

191518000

Cote defalcate din impozitul pe

04.02.01

190000000

190500000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

04.02.04

1018000

1018000

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

00.07

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la

05.02

0

0

Alte impozite pe venit, profit și

05.02.50

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restanțe anii

Impozit pe salarii - total (06.02.02)

06.02

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori-

06 02.02

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

97030000

97030000

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a

07.02

97030000

97030000

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

82900000

82900000

Impozit pe clădiri de la

07.02.01.01

22900000

22900000

Impozit și taxă pe clădiri de la

07.02.01.02

60000000

60000000

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la

07.02.02.03)

07.02.02

10280000

10280000

Impozit pe terenuri de la

07.02.02.01

4020000

4020000

Impozit și taxă pe teren de la necsoanejuddice

07.02.02.02

5900000

5900000

ANEXA LA

hclmnr._M /JPlC

9580451

0

9580451

9577924

2527

0

151618144

0

151618144

151618144

0

0

150873341

150873341

150873341

0

0

744803

744803

744803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216463433

71439901

145023532

103140460

4588424

108734549

216463433

71439901

145023532

103140460

4588424

108734549

184206563

63660119

120546444

85963381

534695

97708487

28556025

3938598

24617427

24221814

34026

4300185

155650538

59721521

95929017

61741567

500669

93408302

22897500

7594924

15302576

12144074

754

10752672

5989696

1597785

4391911

4218440

0

1771256

16361365

5864827

10496538

7533624

8827741

ANEXA LA HCLM NR. Hv /fa'

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori

07.02.02.03

360000

360000

546439

132312

414127

392010

754

153675

Taxe judiciare de timbru și alte

07.02.03

3850000

3850000

9359370

184858

9174512

5033005

4052975

273390

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII    (cod

00.10

185437000

226290363

273024639

43477952

229546687

226380509

1189617

45454513

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05 la

11.02

158227000

199080363

196180868

0

196180868

196180868

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

11.02.02

157872000

178619973

175759728

175759728

175759728

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

11.02.06

355000

20460390

20421140

20421140

20421140

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a

11.02.07

0

0

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

12.02

600000

600000

1402513

651025

751488

692084

5373

705056

Taxe hoteliere

12.02.07

600000

600000

1402513

651025

751488

692084

5373

705056

Taxe pe servicii specifice (cod

15.02

240000

240000

452882

133555

319327

348386

278

104218

Impozit pe spectacole

15.02.01

240000

240000

452882

133555

319327

348386

278

104218

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de

16.02

26370000

26370000

74988376

42693372

32295004

29159171

1183966

44645239

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

22670000

22670000

70497573

42389586

28107987

24993678

1183966

44319929

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.01

12720000

12720000

29613439

14097655

15515784

14115982

100190

15397267

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.02

9950000

9950000

40884134

28291931

12592203

10877696

1083776

28922662

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

5000

5000

625

625

625

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

3695000

3695000

4490178

303786

4186392

4164868

0

325310

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

21330000

21330000

30128115

6612249

23515866

22100516

0

8027599

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

21330000

21330000

30128115

6612249

23515866

22100516

0

8027599

Alte impozite și taxe

18.02.50

21330000

21330000

30128115

6612249

23515866

22100516

0

8027599

C. VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

42812000

44993000

103029051

47591661

55437390

50812061

20443

52196547

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.02+31.02)

00.13

10630000

12811000

15517464

237558

15279906

14960130

0

557334

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 +30.02.03+30.02.05+30.0 2.08+ 30.02.50)

30.02

10630000

12811000

15517464

237558

15279906

14960130

0

557334

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și

30.02.01

52178

52178

52178

0

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.02.03

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

2480000

2667000

5054539

237558

4816981

4497205

0

557334

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

8150000

10144000

10410747

0

10410747

10410747

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

10144000

10410747

10410747

10410747

0

ANEXA, LA

HCLM NR.

Dividente de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

8150000

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl

SERVICII

00.14

32182000

32182000

87511587

47354103

40157484

35851931

20443

51639213

Venituri din prestări de servicii și alte activități    (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.0

33.02

1264000

1264000

2640584

1162044

1478540

1353036

0

1287548

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

250000

250000

262865

0

262865

262865

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru

33.02.10

400000

400000

440628

0

440628

440628

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor

33.02.12

0

0

Taxe din activități cadastrale și

33.02.24

4000

4000

4193

4193

4193

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații

33.02.28

600000

600000

1882548

1162044

720504

595000

1287548

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

10000

10000

50350

0

50350

50350

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise    (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

9946000

9946000

11316262

322542

10993720

11015984

0

300278

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1800000

1800000

1918296

6331

1911965

1916721

0

1575

Alte venituri din taxe

34.02.50

8146000

8146000

9397966

316211

9081755

9099263

0

298703

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la

35.02

2808000

2808000

30784214

24695250

6088964

3769089

0

27015125

anexa la I HCLMNR, Z>ff

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit

35.02.01

2803000

2803000

30782973

24695250

6087723

3767848

27015125

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

5000

5000

255

255

255

0

încasări din valorificarea

bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

986

986

986

0

0

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.501)

36.02

18164000

18164000

42770527

21174267

21596260

19713822

20443

23036262

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0

0

Vărsăminte din veniturile șt/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

7500000

7500000

22575639

14995302

7580337

7128699

20443

15426497

Taxe speciale

36.02.06

10644000

10644000

19663831

6132428

13531403

12545522

0

7118309

Vărsăminte din amortizarea

«::i---1«.

36.02.07

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Alte venituri

36.02.50

20000

20000

531057

46537

484520

39601

0

491456

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.02.03

-37541000

-37308000

-28778750

-28778750

-28778750

0

Vărsăminte din secțiunea de

37.02.04

37541000

37308000

28778750

28778750

28778750

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

0

2851000

19714144

10950911

8763233

5376349

8036000

6301795

ANEXA LA

hclmnr.jVC /Jhk

Venituri din valorificarea unor bunuri    fcod

39.02

0

2851000

19714144

10950911

8763233

5376349

8036000

6301795

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

2252200

0

2252200

2252200

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al

39.02.07

0

2851000

17350379

10950911

6399468

3012584

8036000

6301795

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

111565

0

111565

111565

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

63685000

63685000

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor acordate (cod

40.02

63685000

63685000

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de

40.02.06

0

0

0

încasări din rambursarea

microcredițelor de la persoane

40.02.07

0

0

0

împrumuturi temporare din

40.02.10

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

40.02.11

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea

40.02.13

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40.02.14

63685000

63685000

0

0

0

0

încasări din rambursarea altor

40.02.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

50230000

81216000

53048924

0

53048924

53048924

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

50230000

81216000

53048924

0

53048924

53048924

0

0

ANEXATA

HCLMNR.jW //&('

Subvenții de ia bugetui de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.0 2.12 la

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.0

o    a*» nt ■jt.J'» mo m

42.02

48447000

79433000

53048924

0

53048924

53048924

0

0

Retehn olog iza rea centralelor termice st electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Investiții finanțate parțial din

42.02.03

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

Planuri și regulamente de

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor

42.02.06

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea

42.02.09.01

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor

42.02.09.03

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termic

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul

fci-.:----1 .j. r>----ll---

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18.03

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianuai de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de

42.02.19

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor

42.02.20

43797000

45473000

26993244

26993244

26993244

0

Finanțarea drepturilor acordate

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de

42.02.28

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru

42.02.29

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

42.02.32

0

0

Sprijin financiar pentru constituirea

42.02.33

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea

1-:—t :    i- js i :

42.02.34

250000

250000

193514

193514

193514

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de

42.02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea

42.02.36

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.37

0

0

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.40

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

4400000

4150000

4125881

4125881

4125881

0

Sume primite de la administrațiile locale în cadrul programelor

42.02.42

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor

42.02.44

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor

42.02.45

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

7000000

0

0

Sume de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheeltuieli urgente

42.02.63

0

19000000

19000000

0

19000000

î9000000

0

0

Sume de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheeltuieli urgente

42.02.63.01

19000000

19000000

19000000

19000000

0

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

3560000

2736285

2736285

2736285

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01

43.02

1783000

1783000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de

43.02.07

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru

43.02.20

1783000

1783000

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefînanțări ( cod

45.02

80931000

84704000

51265737

0

51265737

51265737

0

0

Fondul European de Dezvoltare Reaională (cod 45.02.01.01 la

45.02.01

80931000

83988000

51058287

0

51058287

51058287

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.01.01

0

0

42488561

42488561

42488561

0

Sume primite în contul plăților

45.02.01.02

0

0

4448990

0

4448990

4448990

0

Prefinanțare

45.02.01.03

4120736

4120736

4120736

0

Fondul Social European (cod

45.02.02

0

716000

207450

0

207450

207450

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.02.01

38166

38166

38166

0

Sume primite în contul plăților

45.02.02.02

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

169284

169284

169284

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.03.02

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

ANEX HCLM NR..
anexa la

HCLMNR._//6 Z./jfc

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.17.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.18.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.18.03

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

513519000

576036363

778384478

169121763

609262715

558170259

5801011

214413208

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

386400000

389081000

587662965

169121763

418541202

367448746

5801011

214413208

I. VENITURI CURENTE (cod 00.0

00.02

507086000

550853363

755065083

169121763

585943320

534850864

5801011

214413208

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

00.03

501815000

543168363

680814782

121530102

559284680

512817553

5780568

162216661

n i * mir vti i r ■— v l.i'ii i v

PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.04

198018000

198518000

161198595

0

161198595

161196068

2527

0

Wl. l7^IwrO«ElT, rcr venin ,

PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

A*niT*i r\e i a ncnenAiic

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.1

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

anexala

HCLM NR.Jffc

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

00.06

198018000

198518000

161198595

0

161198595

161196068

2527

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ m 09 ifn

03.02

7000000

7000000

9580451

0

9580451

9577924

2527

0

Impozit pe onorariul avocaților și

--<:i-----

03.02.17

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

03.02.18

7000000

7000000

9580451

0

9580451

9577924

2527

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

191018000

191518000

151618144

0

151618144

151618144

0

0

Cote defalcate din impozitul pe

04.02.01

190000000

190500000

150873341

0

150873341

150873341

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

04.02.04

1018000

1018000

744803

744803

744803

0

A1.3.ALTE IMPOZITE PE

VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL fcod 06.021 - Restante anii

0

0

Impozit pe salarii - total

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori-

06.02.02

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

97030000

97030000

216463433

71439901

145023532

103140460

4588424

108734549

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a

07.02

97030000

97030000

216463433

71439901

145023532

103140460

4588424

108734549

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

82900000

82900000

184206563

63660119

120546444

85963381

534695

97708487

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

22900000

22900000

28556025

3938598

24617427

24221814

34026

4300185

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

60000000

60000000

155650538

59721521

95929017

61741567

500669

93408302

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

10280000

10280000

22897500

7594924

15302576

12144074

754

10752672

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

4020000

4020000

5989696

1597785

4391911

4218440

0

1771256

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

5900000

5900000

16361365

5864827

10496538

7533624

0

8827741

Impozitul pe terenul extravilan*)*Restanțe anii anteriori

07.02.02.03

360000

360000

546439

132312

414127

392010

754

153675

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

3850000

3850000

9359370

184858

9174512

5033005

4052975

273390

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0

0

0

A4.IMPO2ITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII    (cod

-1-1 no*i-jn9+ii:n94.ic noi

00.10

185437000

226290363

273024639

43477952

229546687

226380509

1189617

45454513

Sume defalcate dîn TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.0 2.06)

11.02

158227000

199080363

196180868

0

196180868

196180868

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

11.02.02

157872000

178619973

175759728

175759728

175759728

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

355000

20460390

20421140

20421140

20421140

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

12.02

600000

600000

1402513

651025

751488

692084

5373

705056

Taxe hoteliere

12.02.07

600000

600000

1402513

651025

751488

692084

5373

705056

Taxe pe servicii specifice (cod

15.02

240000

240000

452882

133555

319327

348386

278

104218

Impozit pe spectacole

15.02.01

240000

240000

452882

133555

319327

348386

278

104218

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități    (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

26370000

26370000

74988376

42693372

32295004

29159171

1183966

44645239

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

22670000

22670000

70497573

42389586

28107987

24993678

1183966

44319929

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

12720000

12720000

29613439

14097655

15515784

14115982

100190

15397267

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.02

9950000

9950000

40884134

28291931

12592203

10877696

1083776

28922662

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

5000

5000

625

625

625

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau

16.02.50

3695000

3695000

4490178

303786

4186392

4164868

0

325310

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE

00.11

21330000

21330000

30128115

6612249

23515866

22100516

0

8027599

Alte impozite și taxe fiscale (cod

40 n cnk

18.02

21330000

21330000

30128115

6612249

23515866

22100516

0

8027599

Alte impozite și taxe

18.02.50

21330000

21330000

30128115

6612249

23515866

22100516

0

8027599

C. VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

5271000

7685000

74250301

47591661

26658640

22033311

20443

52196547

C1. VENITURI DIN

00.13

10630000

12811000

15517464

237558

15279906

14960130

0

557334

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+

30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.0

30.02

10630000

12811000

15517464

237558

15279906

14960130

0

557334

Vărsă minte din profitul net al regiilor autonome, societăților și

30.02.01

52178

52178

52178

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.02.03

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

2480000

2667000

5054539

237558

4816981

4497205

0

557334

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

8150000

10144000

10410747

0

10410747

10410747

0

0

Venituri din dividende de la alți

30.02.08.02

0

10144000

10410747

10410747

10410747

0

Dividente de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu caDital majoritar

30.02.08.03

8150000

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C 2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl

SERVICII

00.14

-5359000

-5126000

58732837

47354103

11378734

7073181

20443

51639213

Venituri din prestări de servicii și alte activități    (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.0

33.02

1264000

1264000

2640584

1162044

1478540

1353036

0

1287548

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

250000

250000

262865

262865

262865

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru

33.02.10

400000

400000

440628

440628

440628

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor

33.02.12

0

0

Taxe din activități cadastrale și

33.02.24

4000

4000

4193

4193

4193

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea

33.02.28

600000

600000

1882548

1162044

720504

595000

0

1287548

Alte venituri din prestări de

33.02.50

10000

10000

50350

50350

50350

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise    (cod

34.02

9946000

9946000

11316262

322542

10993720

11015984

0

300278

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1800000

1800000

1918296

6331

1911965

1916721

1575

Alte venituri din taxe

34.02.50

8146000

8146000

9397966

316211

9081755

9099263

298703

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la

35.02

2808000

2808000

30784214

24695250

6088964

3769089

0

27015125

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit

35.02.01

2803000

2803000

30782973

24695250

6087723

3767848

0

27015125

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere

35.02.02

5000

5000

255

255

255

0

încasări din valorificarea

bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu

35.02.03

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

986

986

986

0

Diverse venituri (cod

36.02.01 +36.02.05+36.02.06+36.0

36.02

18164000

18164000

42770527

21174267

21596260

19713822

20443

23036262

Venituri din aplicarea prescripției

36.02.01

0

0

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

7500000

7500000

22575639

14995302

7580337

7128699

20443

15426497

Taxe speciale

36.02.06

10644000

10644000

19663831

6132428

13531403

12545522

0

7118309

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Alte venituri

36.02.50

20000

20000

531057

46537

484520

39601

491456

Transferuri voluntare, altele

decât subvențiile

(cod

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-37541000

-37308000

-28778750

0

-28778750

-28778750

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.02.03

-37541000

-37308000

-28778750

-28778750

-28778750

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor acordate

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea

microcreditelor de la persoane

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

40.02.11

0

0

încasări din rambursarea altor

40.02.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

6433000

25183000

23319395

0

23319395

23319395

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

6433000

25183000

23319395

0

23319395

23319395

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.37+42.02.41+

42,02

4650000

23400000

23319395

0

23319395

23319395

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de

42.02.28

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

42.02.32

0

0

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului oentru încălzirea

42.02.34

250000

250000

193514

193514

193514

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de

42.02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea

42.02.36

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.37

0

0

Subvenții din bugetul de stat

nonfri i finanțarea cănăl-ătii

42.02.41

4400000

4150000

4125881

4125881

4125881

0

ANEXA, LA A

HCLM NR.

Sume primite de la administrațiile locale în cadrul programelor

42.02.42

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor

42.02.44

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor

42.02.45

0

0

Sume de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheeltuieli urgente

42.02.63

0

19000000

19000000

0

19000000

19000000

0

0

Sume de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheeltuieli urgente

42.02.63.01

0

19000000

19000000

0

19000000

19000000

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01

43.02

1783000

1783000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de

43.02.07

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru

43.02.20

1783000

1783000

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

00.01

225954000

244581000

129488160

10950911

118537249

115150365

8036000

6301795

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

63685000

66536000

19714144

10950911

8763233

5376349

8036000

6301795

VLI1I 1 UIM UUfM.ll 1 1- țULAI-

AA AA 1 AA JAL

00.02

37541000

37308000

28778750

0

28778750

28778750

0

0

VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII    (cod

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din TVA

11.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a

11.02.07

0

0

VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

37541000

37308000

28778750

0

28778750

28778750

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl

SERVICII

00.14

37541000

37308000

28778750

0

28778750

28778750

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea

36.02,07

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

37541000

37308000

28778750

0

28778750

28778750

0

0

Vărsăminte din secțiunea de

37.02.04

37541000

37308000

28778750

28778750

28778750

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

0

2851000

19714144

10950911

8763233

5376349

8036000

6301795

Venituri din valorificarea unor bunuri    Icod

39.02

0

2851000

19714144

10950911

8763233

5376349

8036000

6301795

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

2252200

2252200

2252200

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al

39.02.07

2851000

17350379

10950911

6399468

3012584

8036000

6301795

Depozite speciale pentru

39.02.10

111565

0

111565

111565

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

63685000

63685000

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor acordate

40.02

63685000

63685000

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea

40.02.13

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40.02.14

63685000

63685000

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18}

00.17

43797000

56033000

29729529

0

29729529

29729529

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

43797000

56033000

29729529

0

29729529

29729529

0

0

Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.0

42.02

43797000

56033000

29729529

0

29729529

29729529

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Investiții finanțate parțial din

îmnri imn+iiri ovlarno

42.02.03

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

Planuri și regulamente de

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor

42.02.06

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea

42.02.09.01

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor

42.02.09.03

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termic

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul

»« --- — —

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru fina ntarpa ranarafiîtnr nanitalp în

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a

----X.    -----ii. .    —

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

0

[Subvenții de la bugetul de stat

către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

I    42.02.20

43797000

45473000

26993244

26993244

26993244

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

7000000

0

0

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

0

3560000

2736285

0

2736285

2736285

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod

45.02

80931000

84704000

51265737

0

51265737

51265737

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la

45.02.01

80931000

83988000

51058287

0

51058287

51058287

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

42488561

42488561

42488561

0

Sume primite în contul plăților

45.02.01.02

4448990

4448990

4448990

0

Prefinanțare

45.02.01.03

4120736

4120736

4120736

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)

45.02.02

0

716000

207450

0

207450

207450

0

0

Sume primite în contul pfâțrfor efectuate în anul curent

45.02.02.01

38166

38166

38166

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

169284

169284

169284

0

Fond ul de Coeziune (cod 45.02.03.01 ta 45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

)    f

anexa la

HCLMNR. Ilb

Sume primite în contul plăților

45.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod

45.02.04.01 la 45.02.04.03)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 Ia

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.08.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

ANEXA LA

hclmnr.

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

nfaM.    Ofilii r.nriir,»

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.17.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilăfcod 45.02.18.01 la

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.18.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.18.03

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

-ONTRASEMNEAZA

SECRETAR, MARCELA ENACilE

ANEXA LA HCLM NR. .    /&(

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Anexa 2

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI la data de 31.12.2014

-lei-

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamen te bugetare

Angajamente

legale

Plăți

efectuate

Angajame nte legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

finale

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

820617363

739473000

820617363

819739738

685097941

684992260

105681

589862996

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

50.02

41995000

42122000

41995000

41955858

33637655

33637655

0

33756326

Autorități publice și acțiuni externe

51.02

41170000

41597000

41170000

41130858

32913731

32913731

0

33011610

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

41170000

41597000

41170000

41130858

32913731

32913731

0

33011610

Autorități executive

51.02.01.03

41170000

41597000

41170000

41130858

32913731

32913731

0

33011610

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

225000

225000

225000

225000

177903

177903

0

198695

Fond de rezervă bugetară la dispoiția

54.02.05

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a

54.02.10

225000

225000

225000

225000

177903

177903

0

198695

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și

55.02

600000

300000

600000

600000

546021

546021

546021

ANEXA LA HCLM NR..

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de

56.02.09

0

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE

PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

14855000

14453000

14855000

14854616

14011328

14011328

0

14155971

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare naționala

60.02.02

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)

61.02

14855000

14453000

14855000

14854616

14011328

14011328

0

14155971

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

5221000

5238000

5221000

5220616

4690935

4690935

0

4726234

Poliție comunitară

61.02.03.04

5221000

5238000

5221000

5220616

4690935

4690935

0

4726234

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

309000

165000

309000

309000

304273

304273

0

196692

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

9325000

9050000

9325000

9325000

9016120

9016120

0

9233045

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEf cod

63.02

272697403

248829000

272697403

272371531

251905257

251848307

56950

237347601

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.50)

65.02

167235403

146658000

167235403

167235403

163524926

163524926

0

150507386

învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

55506509

50707000

55506509

55506509

53763250

53763250

0

46969971

învățământ preșcolar

65.02.03.01

28722875

28506000

28722875

28722875

28396563

28396563

0

24124766

învățământ primar

65.02.03.02

26783634

22201000

26783634

26783634

25366687

25366687

0

22845205

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

110166708

95137000

110166708

110166708

108340182

108340182

0

101947780

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

43456952

41670000

43456952

43456952

42992080

42992080

0

39199573

învățământ secundar superior

65.02.04.02

66557756

49771000

66557756

66557756

65196991

65196991

0

62557723

învățământ profesional

65.02.04.03

152000

3696000

152000

152000

151111

151111

0

190484

învățământ postliceal

65.02.05

1514257

814000

1514257

1514257

1377114

1377114

0

1554944

învățământ nedefinibîi prin nivel (cod

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație(cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

47929

0

47929

47929

44380

44380

0

34691

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

47929

0

47929

47929

44380

44380

0

34691

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

Sănătate (cod

66.02

5631000

5881000

5631000

5631000

4211497

4211497

0

4173397

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

o

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sănătate publică

66.02.08

5511000

5761000

5511000

5511000

4126949

4126949

0

4088849

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod

66.02.50

120000

120000

120000

120000

84548

84548

0

84548

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

120000

120000

120000

120000

84548

84548

0

84548

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

44279000

42841000

44279000

44279000

37427759

37427759

0

34954056

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

787000

787000

787000

787000

747500

747500

0

747500

Biblioteci publice comunale, orățenești,

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

787000

787000

787000

787000

747500

747500

0

747500

Instituții publice de spectacole și

67.02.03.04

0

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

Case de cultură

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

Consolidarea și restaurarea

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

31115000

29677000

31115000

31115000

28745016

28745016

0

27211552

Sport

67.02.05.01

7655000

6155000

7655000

7655000

7539420

7539420

0

7539419

Tineret

67.02.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone

verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

23460000

23522000

23460000

23460000

21205596

21205596

0

19672133

Servicii religioase

67.02.06

400000

400000

400000

400000

150000

150000

150000

ANEXA LA

HCLMNR.-/^

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii

67.02.50

11977000

11977000

11977000

11977000

7785243

7785243

6845004

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02

55552000

53449000

55552000

55226128

46741075

46684125

56950

47712762

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

3301000

3301000

3301000

3077712

3077712

3077712

0

3077214

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

21777000

20277000

21777000

21770580

21271736

21271736

0

21662863

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

21777000

20277000

21777000

21770580

21271736

21271736

0

21662863

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000000

1000000

1000000

1000000

572142

572142

0

572142

Creșe

68.02.11

2600000

2600000

2600000

2598796

2598796

2541846

56950

2507194

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

2722000

2722000

2722000

2627040

2478656

2478656

0

2481389

Aiutor social

68.02.15.01

430000

430000

430000

429942

281558

281558

0

281732

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2292000

2292000

2292000

2197098

2197098

2197098

0

2199657

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și

68.02.50

24152000

23549000

24152000

24152000

16742033

16742033

0

17411960

Partea a IV-a SERVICII Șl

DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE,

369905000 354187000 369905000 369823386    289260419 289211688    48731210146938

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

295022000

279507000

295022000

294940386

215688569

215639838

48731

136717128

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

20734000

20380000

20734000

20734000

13692779

13692779

0

13673327

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

0

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

274288000

259127000

274288000

274206386

201995790

201947059

48731

123043801

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

74883000

74680000

74883000

74883000

73571850

73571850

0

73429810

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

74655000

74655000

74655000

74655000

73488195

73488195

0

73322579

Salubritate

74.02.05.01

74655000

74655000

74655000

74655000

73488195

73488195

0

73322579

Colectarea, tratarea și distrugerea

74.02.05.02

0

0

0

)    )    ! ANEXALĂ '

-hclmnr..//C I^IC

|Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

228000

25000

228000

228000

83655

83655

0

107231

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

121164960

79882000

121164960

120734347

96283282

96283282

0

94456160

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

822000

0

822000

822000

214540

214540

0

172861

Acțiuni generale economice și comerciale (cod

80.02.01

822000

0

822000

822000

214540

214540

0

172861

Prevenire și combatere inundații și

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare reqională și

80.02.01.10

822000

0

822000

822000

214540

214540

0

172861

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice

80.02.01.30

0

Combustibili și energie (cod

81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

69596960

32052000

69596960

69166347

68097718

68097718

0

69096375

Energie termică

81.02.06

69596960

32052000

69596960

69166347

68097718

68097718

0

69096375

Alți combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili și

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod

83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină

83.02.03.03.

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod

84.02

50746000

47830000

50746000

50746000

27971024

27971024

0

25186924

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la

84.02.03

50746000

47830000

50746000

50746000

27971024

27971024

0

25186924

Drumuri si Doduri

84.02.03.01

0

Transoort în comun

84.02.03.02

19900000

20400000

19900000

19900000

16129733

16129733

0

16129733

Străzi

84.02.03.03

30846000

27430000

30846000

30846000

11841291

11841291

0

9057191

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civilă

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 ia 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea a Vll-a REZERVE,

96.02

Excedent (cod 00.01 «49.02)

98.02

Deficit1' (cod 49.02-00.01)

99.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

49.02

576036363

513519000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

50.02

40481000

40606000

Autorități publice și acțiuni externe

51.02

39656000

40081000

Autorități executive și legislative (cod

51.02.01

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

225000

225000

Fond de rezervă bugetară la dispoziția

54.02.05

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

54.02.07

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a

54.02.10

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

Tranzacții privind datoria publică și

55.02

600000

300000

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod

56.02

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi

56.02.06

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

56.02.07

X

X

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de

56.02.09

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE

PUBLICĂ $l SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

14669000

14443000

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

i ANEXA LA

Ihclm nr.JK-

0

0

-11671636

0

576036363

575303475

512179987

512074306

105681

498168512

40481000

40441858

32689831

32689831

0

32484181

39656000

39616858

31965907

31965907

0

31769288

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

225000

225000

177903

177903

0

168872

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

600000

600000

546021

546021

0

546021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14669000

14668616

13827297

13827297

0

14046104

X

X

X

X

X

X

ANEXA LA ! HCLM NR., HG /filiT

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50}

61.02

14669000

14443000

14669000

14668616

13827297

13827297

0

14046104

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție comunitară

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

63.02

270322403

247518000

270322403

269996531

251689492

251632542

56950

237182850

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

166185403

146658000

166185403

166185403

163323161

163323161

0

150476889

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod

66.02

4320000

4570000

4320000

4320000

4211497

4211497

0

4173397

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

n: A LA J-

Jjb /$!(


ANEX HCLM NR

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

44265000

42841000

44265000

44265000

37413759

37413759

0

34940056

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești,

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și oromovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone

verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06

68.02

55552000

53449000

55552000

55226128

46741075

46684125

56950

47592508

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X


ANEXA LA HCLM NR.

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl

DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 7(L02+74 02î

133327000

131070000

133327000

133288640

120592782

120544051

48731

120751331

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

58564000

56390000

58564000

58525640

47020932

46972201

48731

47345097

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod

74.02

74763000

74680000

74763000

74763000

73571850

73571850

0

73406234

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

117236960

79882000

117236960

116907830

93380585

93380585

0

93704046

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

ANEXA LA

hclmnr.JiIG /Jbjf

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili șî energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.501

81.02

69596960

32052000

69596960

69267830

68199201

68199201

0

68528331

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

Agricultură (cod

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod

84.02

47640000

47830000

47640000

47640000

25181384

25181384

0

25175715

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 Ia 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)

96.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

X

X

X

X

X

46095953

X

X

ANEXA LA

Deficit1* (cod 49.02-00.01)

99.02

X

X

X

X

X

X

X

X

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

49.02

244581000

225954000

244581000

244436263

172917954

172917954

0

91694484

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

1514000

1516000

1514000

1514000

947824

947824

0

1272145

Autorități publice și acțiuni externe

51.02

1514000

1516000

1514000

1514000

947824

947824

0

1242322

Autorități executive și legislative (cod

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

29823

Fond de rezervă bugetară la dispoziția

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE

PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

186000

10000

186000

186000

184031

184031

0

109867

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

186000

10000

186000

186000

184031

184031

0

109867

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție comunitară

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

2375000

1311000

2375000

2375000

215765

215765

0

164751

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

1050000

0

1050000

1050000

201765

201765

0

30497

învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

ANEXALA HCLMNR.J/i- lfal\

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod

66.02

1311000

1311000

1311000

1311000

0

0

0

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

14000

0

14000

14000

14000

14000

0

14000

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești,

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive {cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri,

zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02

0

0

0

0

0

0

0

120254

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială tn caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl

DEZVOLTARE PUBLICĂ. LOCUINȚE.

236578000

223117000

236578000

236534746

168667637

168667637

0

89395607

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

236458000

223117000

236458000

236414746

168667637

168667637

0

89372031

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor,

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod

74.02

120000

0

120000

120000

0

0

0

23576

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

3928000

0

3928000

3826517

2902697

2902697

0

752114

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01 ț

80.02

822000

0

822000

822000

214540

214540

0

172861

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod

81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

-101483

-101483

-101483

0

568044

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

Agricultură (cod

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod

84.02

3106000

0

3106000

3106000

2789640

2789640

0

11209

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

| Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod

87.02

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)

96.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

0

-57767589

DEFICIT n(cod 49.02-00.01)

99.02

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

VRaSEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACJife*


ANEXA LA . A


CENTRALIZATOR DEBIT/ACCESORII 31.12.2014


HCLM NR.ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

anexa la

HCLM NR. IIG /M

Situația insolvabilităților la data de 31.12.2014


40


Impozit clădiri


3,057,561.00


42


43


10,76,1165


29,30


46


15,215,75


49


71


Impozit auto>12t


Impozit auto


Amenzi


Amenzi circulație


Taxă garaj


Cheltuieli executare


Venituri ani precedent!


Cheltuieli dezafectare


351.00


13,215,475.00


22,690,835.00


13,420,378.00


128,711.00


183,567.00


3,255.00


1,357.0025


26


145.1068.6898


17.215


72


Impozit auto >12t


Impozit auto


Amenzi


Cheltuieli executare


Cheltuieli dezafectare


57,043.00


5,285,149.00


1,067,610.00


1,008,302.00


101,487.00R O M A N I A JUDEȚUL C MUNICIPIU CONSILIUL


U S T A N T A CONSTANTA O C A L


ANEX HCLM NR


SURSA


40


39


35


36


43


42


11


Valoarea bonificației acordate în anul 2014


DENUMIRE SURSA


IMPOZIT CLĂDIRI


IMPOZIT TEREN


IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN


TAXA TEREN FOLOSINȚA


IMPOZIT AUTO


IMPOZIT AUTO >12T


TAXA HABITAT


VALOARE


1,781,431.00


275,464.00


33,153.00


8,876.00


815,482.00


6,145.00


1,554,448.00


(LEI)


30.6%


4.7%


0.6%


0.2%


14.0%


0.1%


26.7%in


) «n a


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANT* MUNICIPIUL CONST JN T A CONSILIUL LOCAL

Listă scutiri și facilități PF - centralizator în funcție de baza legală pentru 2014

ANEXA LA HCLMNR. Ifț> iMC


(LEI)

Lege Scutire

TAXA

HABITAT

IMP SI TAXA CLĂDIRI PF

IMP TEREN PF

TAXA TEREN PF

IMP TEREN EXTRAV PF

IMP AUTO PF

IMP AUTO >12TPF

TAXA GARAJ PF

TOTAL

Legea 118/90 (deportați politici)

174,668

171,262

40,309

2,009

781

252,909

641,938

Extindere 118/1990 (deportați politici)

11,319

1,588

205

1,427

14,539

Legea 189/2000 (stramutati)

308,256

275,215

74,631

3,130

442

577,303

1,169

306

1,240,452

Extindere 189/2000 (stramutati)

22,740

3,772

218

34,331

61,061

Legea 42/90 (revoluționari)

79,306

11,208

268

90,782

Extindere 42/1990 (revoluționari)

3,071

642

3,713

Legea 44/94 (veterani)

77,554

83,309

35,853

1,039

1,064

64,292

263,111

Extindere 44/1994 (veterani)

2,292

499

24

2,815

Legea 568/2001 (anticomunism)

48

613

8

669

Extindere 568/2001 (anticomunism)

121

121

Legea 571/2003 (Handicap I)

4,322

62,843

11,257

558

78,980

Extindere 571/2003 (Handicap I)

15,674

1,963

252

17,889

Legea 571/2003 (Handicap II)

2,980

163,833

27,054

513

194,380

Extindere 571/2003 (Handicap II)

46,845

5,698

270

52,813

HCL 105/21.05.2014 (persoane cu handicap)

418,599

1,416

11

420,026

HCL11/2013 (campus social HENRI COANDA)

11,628

11,628

Lg.383/24.12.2013 (transport apicol in pastoral)

133

1,170

1,303

Lg .571/03 (auto adaptat-handicap locomotor)

33,418

1,169

34,587

Lg .571 /03-art.250(monumente istorice)

31,673

31,673

Lg.571/03-art.250, pct.19/3

1,994

155

2,149

Lg.571/03-art.257 (scutiri terenuri ocupate)

4,644

4,644

Lg.571 /03-art.262,lit. e (vehicule istorice)

121,097

121,097

1/1


romAnia

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA >

Ihclmnr.

Listă scutiri și facilități PJ

centralizator fn funcție de baza legală pentru anul 2014

(LEI)


Denumire lege

TOTAL

Legea 571/2003

HCLM

248/2014

HCLM

249/2014

HCLM

250/2014

Cod DEBIT1

50%

100°/

100%

27

IMP CLĂDIRI

2,031,099

3,117.760,252

781,856

67,445

3,118,609,553

85

TAXA CLĂDIRI

243,890

243,89o]

34

IMP TEREN

52,343

5,970,969

5,970,969l

37

TAXA TEREN FOLOSINȚA

513

21,259,315

425

29,541

1,320,446

22,609,727

33

IMP TEREN EXTRAVILAN

55,706

55,706

28

TAXA TEREN FOLOS EXTRAVIL

820

820

26

IMP AUTO

1,027,596

12,834

18,736

1,059,166]

25

IMPAUTO>12T

70,360

1.472

8,825

80,657]

103

IMP AUTO INREG

1,450

200

50

1,7Oo|

201

TAXA IRIGAȚII

15,740

15,74o|

203

TAXA LINIȘTE

2,263

2,263]

212

TAXA PROMOVARE TURISM

26,224

28,224]

ANEXA LA p z

HCLM NR.. HG-/MI

Situația centralizată a facilităților și bonificației la data de 31.12.2014

1/1


(LEI)

PERSOANE

FIZICE

PERSOANE

JURIDICE

TOTAL

SCUTIRI SI FACILITAT!

3,290,370

3,150,762,370

3,154,052,740

0.10%

99.90%

BONIFICAȚIE

4,474,999

1,342,380

5,817,379

76.92%

23.08%

TOTAL

7,765,369

3,152,104,750

3,159,870,119

0.25%

99.75%

0BT**r4

1 _______n.

ANEXA LA f

HCLM NR, IK; /Jbbl

Listă scutiri și facilități PJ 50% -desfășurător pe contribuabili pentru anul 2014

( LEI )

COD

DEBIT

NUME DEBIT

DENUMIRE

CUI

LEGE

PROCENT

SCUTIRE

SUMA SCUTIRE

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC XENOTI SRL

6743250

Legea 571/2003

50%

153,659

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC HAGI SPORT SRL

6646915

Legea 571/2003

50%

117,021

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC ELEGANT IMPEX SRL

6740164

Legea 571/2003

50%

102,537

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC COMPLEX SAVOY SA

7252404

Legea 571/2003

50%

100,372

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC AURORA MAMAIA SRL

1900019

Legea 571/2003

50%

95,722

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC COMPLEX HOTELIER VICTORIA SRL

1880620

Legea 571/2003

50%

73,718

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC STOP SRL

4473850

Legea 571/2003

50%

71,887

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC HAGI SPORT SRL

6646915

Legea 571/2003

50%

62,301

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC COMPLEX CONDOR SA

7563890

Legea 571/2003

50%

56,125

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC MAMAIA RESORT HOTELS SRL

6312370

Legea 571/2003

50%

153,710

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC PARTHIS SRL

1899135

Legea 571/2003

50%

54,564

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

DIRECȚIA GENERALA LOGISTICA

25423324

Legea 571/2003

50%

48,578

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC UNITA TURISM HOLDING SA

2094737

Legea 571/2003

50%

45.286

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC HOTEL APOLLO SA

7452720

Legea 571/2003

50%

44,975

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC GRANO PANE SRL

4562546

Legea 571/2003

50%

41,509

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC VMB LUX SONOR SRL

6396975

Legea 571/2003

50%

41,179

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC PARC MAMAIA SRL

2964328

Legea 571/2003

50%

38,876

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC HAGI SPORT SRL

6646915

Legea 571/2003

60%

33.OT4

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC MAZURIA SRL

1871592

Legea 571/2003

50%

33,786

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC HOTEL CENTRAL SA

7740596

Legea 571/2003

5C%

33.1X

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC COMPLEX ASTORIA SRL

7252390

Legea 571/2003

50%

31,627

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC COMPLEX DOINA SA

7796570

Legea 571/2003

50%

30,288

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC GEMARIS TRADE SRL

16604925

Legea 571/2003

50%

27,802

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC VERENA SRL

1876140

Legea 571/2003

50%

27,291

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC DANADI SRL

6776273

Legea 571/2003

50%

26,938

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC SCAPINO JUNIOR SRL

30111973

Legea 571/2003

50%

25,874

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC PERLA MAJESTIC SA

7940489

Legea 571/2003

50%

25,537

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC HAGI SPORT SRL

6646915

Legea 571/2003

50%

24,258

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC INPROIECT SRL

1975644

Legea 571/2003

50%

22,443

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC NECO METROPOL SRL

1863620

Legea 571/2003

50%

21,981

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC AMBASADOR MAMAIA SRL

1896465

Legea 571/2003

50%

20,372

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC PERLA MAJESTIC SA

7940489

Legea 571/2003

50%

20,152

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC UNITA TURISM HOLDING SA

2094737

Legea 571/2003

5C%

18,858

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC SCAPINO JUNIOR SRL

30111973

Legea 571/2003

50%

18,127

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC XENOTI SRL

6743250

Legea 571/2003

50%

17,196

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC GEO-TUREXIM SRL

1696473

Legea 571/2003

50%

14,982

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC UNITA TURISM HOLDING SA

2094737

Legea 571/2003

50%

14,591

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC EXPONENȚIAL SRL

9435483

Legea 571/2003

50%

14,465

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC EGIS SRL

1893485

Legea 571/2003

50%

13,987

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC HOREST LIDO MAR SRL

4512682

Legea 571/2003

50%

13,338

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC INPROIECT SRL

1975844

Legea 571/2003

50%

12,870

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC BUENO COMP SRL

14976639

Legea 571/2003

50%

12,344

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC B & B CORAL SRL

13325101

Legea 571/2003

50%

12,188

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC COMPLEX ALCOR SA

7252362

Legea 571/2003

50%

11,020

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC EXPONENȚIAL SRL

9435463

Legea 571/2003

50%

10,671

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC GEMARIS TRADE SRL

16604925

Legea 571/2003

50%

9,480

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

EXCLUSIV M&S SRL

21467112

Legea 571/2003

50%

9,068

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC PATRIA 2001 SA

14335952

Legea 571/2003

50%

8,890

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC UNIREA 2001 SA

14335960

Legea 571/2003

50%

7,746

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC COMPLEX SAVOY SA

7252404

Legea 571/2003

50%

7,552

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC RAIMEX SRL

5047381

Legea 571/2X3

50%

7,432

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC M G TOUR SRL

1901456

Legea 571/2003

50%

7,079

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC CD TUR SRL

1869827

Legea 571/2003

50%

6,791

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC GRANO PANE SRL

4582548

Legea 571/2003

50%

6,499

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC ELCOS COMPANY SRL

6580349

Legea 571/2003

50%

6,305

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC MAZURIA SRL

1871592

Legea 571/2003

50%

6,073

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC INSULA OVIDIU SRL

16157088

Legea 571/2003

50%

5,868

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC COMPLEX CONDOR SA

7583890

Legea 571/2003

50%

5,805

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC PERLA MAJESTIC SA

7940489

Legea 571/2003

50%

5,362

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC AMBASADOR MAMAIA SRL

1896465

Legea 571/2003

5Q%

5,X2

27

IMPOZrr CLĂDIRI PJ

SC PATRIA 2001 SA

14335952

Legea 571/2003

50%

3,357

27

IMPOZfTCLADIRI PJ

SC PERLA MAJESTIC SA

7940489

Legea 571/2003

50%

2,832

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC XENOTI SRL

6743250

Legea 571/2003

50%

2,831

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC COMPLEX ALCOR SA

7252382

Legea 571/2003

50%

2,809

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC PERLA MAJESTIC SA

7940489

Legea 571/2003

50%

2,729

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC PINGUIN AGREMENT SRL

1876468

Legea 571/2003

50%

2,552

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC RAIMEX SRL

5047381

Legea 571/2X3

50%

2,330

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC XENOTI SRL

6743250

Legea 571/2003

50%

1,708

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC PARC MAMAIA SRL

2984328

Legea 571/2003

50%

1,465

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC PERLA MAJESTIC SA

7940489

Legea 571/2003

50%

1,354

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC GEMARIS TRADE SRL

16604925

Legea 571/2003

50%

1,246

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC HOREST LIDO MAR SRL

4512682

Legea 571/2003

50%

975

27

MPOZIT CLĂDIRI PJ

SC PARC MAMAIA SRL

2984328

Legea 571/2003

50%

732

27

MPOZIT CLĂDIRI PJ

SC HOREST LIDO MAR SRL

4512682

Legea 571/2003

50%

731

27

MPOZIT CLĂDIRI PJ

SC RAIMEX SRL

5047381

Legea 571/2X3

50%

643

27

MPOZIT CLĂDIRI PJ

SC PERLA MAJESTIC SA

7940489

Legea 571/2003

50%

635

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC ELCOS COMPANY SRL

5580349

Legea 571/2003

50%

520

27

MPOZIT CLĂDIRI PJ

SC HOTEL CENTRAL SA

7740596

Legea 571/2003

50%

471

27

MPOZIT CLĂDIRI PJ

SC EGIS SRL

1893485

Legea 571/2003

50%

469

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC PERLA MAJESTIC SA

7940489

Legea 571/2003

50%

438

românia

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALANEXA LA

HCLM

NK.    J

COD

DEBIT

NUME DEBIT

DENUMIRE

CUI

LEGE

SCUTIRE

SUMA SCUTIRE

27

(MPOZJT CLĂDIRI PJ

SC HOREST UDO MAR SRL

4512682

Legea 57172003

50%

395

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC HOREST UDO MAR SRL

4512682

Legea 57172003

50%

316

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC HOREST UDO MAR SRL

4512682

Legea 57172003

50%

264

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC PARC MAMAIA SRL

2984328

Legea 57172003

50%

190

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC HOREST UDO MAR SRL

4512682

Legea 571/2003

50%

173

77

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC INSULA OVIDIU SRL

16157088

Legea 571/2003

50%

160

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC INSULA OVIDIU SRL

16157088

Legea 571/2003

50%

158

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC INSULA OVIDIU SRL

16157088

Legea 571/2003

50%

156

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC INSULA OVIDIU SRL

16157088

Legea 57172003

50%

155

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC INSULA OVIDIU SRL

16157088

Legea 571/2003

50%

153

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC INSULA OVIDIU SRL

16157088

Legea 571/2003

50%

150

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC INSULA OVIDIU SRL

16157088

Legea 571/2003

50%

148

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC INSULA OVIDIU SRL

16157068

Legea 571/2003

50%

147

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC INSULA OVIDIU SRL

16157088

Legea 571/2003

50%

147

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC INSULA OVIDIU SRL

16157088

Legea 571/2003

50%

146

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC PATRIA 2001 SA

14335952

Legea 571/2003

50%

132

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC PINGUIN AGREMENT SRL

1876468

Legea 571/2003

50%

130

27

IMPOZIT CLĂDIRI PJ

SC ELCOS COMPANY SRL

6580349

Legea 571Z2OO3

50%

89

27

IMPOZIȚC^DIRIPJ^

SC HOREST UDO MAR SRL

4512682

Legea 571/2003

50%

82

34

ÎmPOZT^ERENp!^^

S^NSUdToVIDIUSRL

16157088

Legea 571/2003

50%

7,691

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC PERLA MAJESTIC SA

7940489

Legea 571/2X3

50%

3,908

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC PERLA MAJESTIC SA

7940489

Legea 571/2003

50%

3,464

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC EGIS SRL

1893485

Legea 571/2003

50%

2,919

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC M G TOUR SRL

1901456

Legea 571/2X3

50%

2,425

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC HOTEL APOLLO SA

7452720

Legea 571/2X3

50%

2.4X

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC HAGI SPORT SRL

6646915

Legea 571/2X3

50%

2,146

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC HOTEL CENTRAL SA

7740596

Legea 571/2X3

50%

1,921

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC UNITA TURISM HOLDING SA

2094737

Legea 571/2X3

50%

1,791

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC UNITA TURISM HOLDING SA

2094737

Legea 571/2X3

50%

1,701

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC AMBASADOR MAMAIA SRL

1696465

Legea 571/2X3

50%

1,728

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC ELEGANT IMPEX SRL

6740164

Legea 571/2X3

50%

1,339

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC XENOTI SRL

6743250

Legea 571/2X3

50%

1,322

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC PATRIA 2001 SA

14335952

Legea 571/2X3

50%

1,514

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC MAMAIA RESORT HOTELS SRL

6312370

Legea 571/2X3

50%

1,164

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC UNITA TURISM HOLDING SA

2094737

Legea 571/2X3

50%

1,133

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC PARC MAMAIA SRL

2984328

Legea 571/2X3

50%

986

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC COMPLEX HOTELIER VICTORIA SRL

1880620

Legea 571/2X3

50%

979

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC MAZURIA SRL

1871592

Legea 571/2X3

50%

938

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC GEO-TUREXIM SRL

1896473

Legea 571/2X3

50%

920

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC INPROIECT SRL

1975844

Legea 571/2003

50%

802

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC INPROIECT SRL

1975844

Legea 571/2X3

50%

677

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC GRANO PANE SRL

4582546

Legea 571/2X3

50%

650

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC GEO-TUREXIM SRL

1896473

Legea 571/2X3

50%

637

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC STOP SRL

4473850

Legea 571/2003

50%

515

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC UNITA TURISM HOLDING SA

2094737

Legea 571/2X3

50%

504

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC INPROIECT SRL

1975844

Legea 571/2X3

50%

494

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC VERENA SRL

1876140

Legea 571/2003

50%

417

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC RAIMEX SRL

5047381

Legea 571/2X3

50%

415

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC VMS LUX SONOR SRL

6396975

Legea 571/2X3

50%

399

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC CD TUR SRL

1869827

Legea 571/2X3

50%

396

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC COMPLEX SAVOY SA

7252404

Legea 571/2X3

50%

390

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC HOTEL APOLLO SA

7452720

Legea 571/2X3

50%

380

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC MAMAIA RESORT HOTELS SRL

6312370

Legea 571/2X3

50%

337

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC MAMAIA RESORT HOTELS SRL

6312370

Legea 571/2X3

50%

330

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC UNITA TURISM HOLDING SA

2094737

Legea 571/2X3

50%

306

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC INPROIECT SRL

1975844

Legea 571/2X3

50%

219

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC XENOTI SRL

6743250

Legea 571/2X3

50%

197

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC B & B CORAL SRL

13325101

Legea 571/2X3

50%

197

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC EXPONENȚIAL SRL

9435483

Legea 571/2X3

50%

194

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC COMPLEX ALCOR SA

7252382

Legea 571/2X3

£0%

193

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC COMPLEX SAVOY SA

7252404

Legea 571/2X3

50%

141

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC NECO METROPOL SRL

1863620

Legea 571/2X3

50%

130

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC COMPLEX ASTORIA SRL

7252390

Legea 571/2X3

50%

120

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC AURORA MAMAIA SRL

1900019

Legea 571/2X3

50%

114

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC ELEGANT IMPEX SRL

6740164

Legea 571/2X3

50%

113

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC COMPLEX CONDOR SA

7583890

Legea 571/2003

50%

105

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC NECO METROPOL SRL

1B63620

Legea 571/2X3

50%

99

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC PARTHIS SRL

1899135

Legea 571/2X3

50%

84

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC ELEGANT IMPEX SRL

6740164

Legea 571/2X3

50%

77

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC XENOTI SRL

6743250

Legea 571/2X3

50%

63

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC GEMARIS TRADE SRL

16604925

Legea 571/2X3

50%

60

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC HAGI SPORT SRL

6646915

Legea 571/2X3

50%

52

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC UNIREA 2001 SA

14335960

Legea 571/2X3

50%

51

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC PINGUIN AGREMENT SRL

1876468

Legea 571/2X3

50%

46

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC SCAPINO JUNIOR SRL

30111973

Legea 571/2X3

50%

39

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC RAIMEX SRL

5047381

Legea 571/2X3

50%

5

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC RAIMEX SRL

5047381

Legea 571/2X3

50%

5

34

IMPOZIT TEREN PJ

SC BUENO COMP SRL

14976639

Legea 571/2003

50%

1

371 TAXA TEREN PJ

DIRECȚIA GENERALA LOGISTICA    |

25423324 |

Legea 571/2003    I

50% 1

266

37nAXAȚERENPJ^^|

SCHORE^LIDOMARSRL^^^|

45126621

U>gea571/2003!

247


cqU»T**^

V

ANEXA LA

HCLM NR.JjC &>\(

Lfstd scutiri f I faclfftâțf PJ * des fag uri tor pa contribuabili pentru anul 2014

SUMA SCUTIRE

denumire

CUI

PROC

SCUTI

RE

LEOE

IMF CLĂDIRI PJ

TAXA

CLĂDIRI

PJ

IMF

TEREN PJ

TAXA TEREN FJ

TAXA

TEREN

EXTRAV

PJ

IMP

TEREN

EXTRAV

PJ

IMF AUTO FJ

IMF

AUTO

INREG

PJ

TOTAL

CN APM SA CONSTANTA

11062631

1Q0

Lfl 571/2003

1,464,248,205

17.595,268

1,461,843.473

UM 02022

14B10074

100

La 571/2003

1,049.332.716

2.719

1,049335,435

SC CONFORT URBAN SRL

1575349

100

La 671/2003

134.391,152

28.627

134,419.779

SC OMV PETROM SA

1590032

100

La 671/2003

39.804.514

39.804.514

SC CONGAZ SA

11396700

100

La 571/2003

36,276,363

36,276.360

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

2301739

100

Lfl 571/2003

30,480,050

51.791

166,706

17,030

30.715,505

SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

427320

100

Lfl 571/2003

27,615,553

27.615,553

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT SI TINERET CTA

27446201

100

La 571/2003

27.358.695

91.627

3,040

27,453,362

UM 02175

4301353

100

Lg 571/2003

21.142.401

14,702

4,062

21,161.165

UM 02192

4515454

100

Lg 571/2003

19.540,431

165.278

13.1W

10,129

10,732.032

RA EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

2746704

100

Lg 571/2003

18,970,760

363.350

19,342.119

UM 02154

7249751

100

Lg 571/2003

18.933,439

322.475

1.086

19,257.000

SNTGNTRANSGAZSA

30537180

100

La 571/2003

10,631,554

18,631,554

SILOTRANS SRL

9603196

100

La 571/2003

17.672.536

17.672.536

MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALA SI ARHEOLOGIE

4301030

100

La 571/2003

9.213.540

2.744

426

9.216,710

DGAăPC

18752887

100

La 571/2003

8,275.000

26.529

14.732

8,316.341

LEADER INTERNATIONAL SA MOGQSOAIA SUC CTA

14637837

100

Ld 571/2003

0,112,404

8,112,404

SCCOMVEXSA

1909350

100

Lo 571/2003

7,891.281

7,891,261

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

4785631

100

Lo 571/2003

2,168.063

5,461,854

7

1,820

250

7.631,994

UM 02132

14235177

100

Lg 571/2003

6,225.127

76,539

499

6.302,165

UNIVERSITATEA MARITIMA C-TA

2747321

100

Lg 571/2003

6.281.989

13,140

2,871

6.297,968

SC TELEGONDOLA MAMAIA SRL

15551423

100

Lo 571/2003

6154.609

6,154,600

SC RAJASA

1090420

100

La 571/2003

5,630.605

312

6,631,117

UM0608

7015220

100

Lg 571/2003

5,513.871

23,076

5,536947

SOCIETATEA COMERCIALA BRD SOGELEASE IFN SA

14080565

100

Lfl 571/2003

5.420.682

711

5.430,393

SC IMMOCONSULT LEASING ROMAN IA IFN SA

17849655

100

Lfl 571/2003

5,123,067

18,464

9

5,139,540

UM 02133

13749575

100

La 571/2003

5.007,306

19,200

3.102

5,029,680

SC BCR LEASING IFN SA

137953Q0

100

Lg 571/2003

4.073,245

1,031

4,874,276

INSP PT SnUATK DE URGENTA OOBROGEA

4300558

100

Lfl 571/2003

3.965.596

ÎO12

3.995,506

SC KRONOSPAN ZONA LIBERA CONSTANTA SRL

13506027

100

La 571/2003

3,647.975

3,847,975

SCCONPET SA

1350020

100

La 571/2003

3.273.798

3,273,798

UM 02003

4304673

100

LO 571/2003

3.133.401

47.546

3.180,949

UNIVERSITATEA OVIDIU5

4301332

100

Lo 571/2003

2,730.091

184.632

15,756

3L©97

133

2,934.309

DIRECȚIA GEN A FIN PU6L CTA

4671S15

1OO

Lg 571/2003

2,730.205

3.457

2,716

2,700

2.739.096

EUROPEAN METAL SERVICES SA

12529765

100

La 571/2003

2,707.143

2,707,143

SC ELECTROGRUP SRL

3256200

100

Lg 571/2003

2,628.826

2,628.826

ADMINISTRAȚIA BAZINALA 06 APA OOBROGEA LITORAL

23677359

100

Lo 571/2003

2.375.695

256

4.908

52,112

B.17S

1,100

2,442.446

DIRECȚIA DE BANATATE PUBLICA JUDEȚEANĂ CONSTANTA

4301073

La 571/2003

2266797

57,972

4,184

2.327.953

SC OtL TERMINAL SA

2410163

100

Lfl 571/2003

2,261,047

2.261,847

SC PVN ROMANIA SRL

16702141

100

Lfl 571/2003

2,228.072

2.228,072

SC OMV PETROM MARKETING SRL

11201091

100

Lfl 571/2003

2220.864

2,220.864

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDEȚ CTA

7453157

100

Lfl 571/2003

2107.728

2,775

24.620

2,135,123

PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL CONSTANTA

16668039

100

Lfl 571/2003

2,108.624

1,230

164

2,110,046

SC PIRAEUS LEASING ROMANIA IFN SA

15071212

1OO

Lfl 571/2003

2,040,815

4.453

2,044.968

RADET

19O984O

1OO

Lfl 571/2003

2,008,369

2,005,369

UM 0406 CONSTANTA

4300682

100

Lfl 571/2003

1,085.053

26,347

24.304

24.492

1,960,196

SC ROMEXTERRA LEASING IFN SA

15159110

100

Lfl 571/2003

1,732.096

1.732.896

CNCF CFR REGIONALA CONSTANTA

15855672

100

Lfl 571/2003

300,030

83.313

1,233,562

1.600

1.706,604

SC ENEL DISTRIBUȚIE OOBROGEA SA

14500308

100

Lfl 571/2003

1,624.677

1,624.677

BRD GSG BUCUREȘTI SUCURSALA CONSTANTA

1094847

100

Lfl 571/2003

1,623.257

1.623.257

SC UNITED SHIPPING AG6NCY SA

4064594

100

Lfl 571/2003

1,562,640

1.562.640

SCVEGA TURISM SA

7252420

100

Lg 571/2003

1,441,064

1,441,964

5C SILO-PORT SRL

2420845

100

Lfl 571/2003

1.411.880

1,411,000

SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL

7745470

100

Lfl 571/2003

1,398,545

1,398,545

ȘANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

1879871

100

La 571/2003

1,355,386

1.355,386

SC CONSTANTA SOUTH CONTAINER TERMINAL SRL

18026401

100

Lfl 571/2003

1,337,326

1,337,326

AUTORITATEA NAVALA ROMANA

11055618

100

La 571/2003

1,295,872

2,539

3,167

13,503

1,315,001

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA

4671785

100

La 571/2003

1,307,438

222

1,365

1,309.02$

CNTEE TRANSELECTRICA SA SUCURSALA DE TRANSPORT

13389365

100

La 571/2003

1,149,381

1,149,301

SPITALUL CLINIC CAI FERATE CONSTANTA

4210790

100

Lfl 571/2003

1,116,636

4,663

2,058

1,124,157

COMPLEX NEPTUN UM0461 SRI

4204224

100

Lg 571/2003

1,020,722

10,136

1,030.058

SC DIRECT ONE SA

22013044

100

lfl 571/2003

990.508

990.508

SC AMETtST TRADE SRL

18040812

100

La 671/2003

004,039

904.939

SCCHlMPEXSA

1910160

100

Lfl 671/2003

001,667

081,667

MUZEUL DE ARTA CTA

4707544

100

Lfl 571/2003

953,132

026

954.058

MUZEUL DE IST NATION ARHEOLOGIE ARTA SI TRADIȚII

16762476

100

Lg 571/2003

938,763

273

112

939.160

SC ELECTROCENTRALE BUC SA -C T. PALAS C-TA

3t457461

100

Lg 571/2003

907,773

24.826

932.299

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL OOBROGEA

16079097

100

Lfl 571/2003

081,088

5,942

887.031

GARDA CC COASTA CONSTANTA

29521430

100

Lg 571/2003

657,820

84.129

136.754

5,906

884.609

CASA DE ASIGURĂRI DE 5ANATATE CTA

11322621

100

Lfl 571/2003

790,400

1,175

348

791,923

VODAFONE ROMANIA SA

8971726

100

Lfl 671/2003

769,923

769.923

SC MINMETAL SA

1910217

100

Lfl 571/2003

754,733

754,733

SC CREDIT EUROPE LEASING IFN SA

17290030

100

la 571/2003

697,282

2,419

699,701

SC ADES SA

1060437

100

Lfl 571/2003

601,002

691.002

SC GRUP SERVICII PETROLIERE SH1PYARD SRL

17555561

100

Lfl 571/2003

603,055

663,955

INSPECTORATUL JUD DE POLITIE

4300965

100

Lfl 571/2003

407,850

37,143

101.095

636.006

SC CANOPUQ STAR SRL

14204639

100

lfl 871/2003

632,370

632.370

ASHLUK TERZO SRL

15611754

100

Lfl 571/2003

629,947

1,692

631.639

AGENTIADE PROTECȚIE A MEDIULUI CTA

1863832

100

Lfl 571/2003

609,072

17

2.998

612.087

CONSULATUL GENERAL AL GRECIEI

0

100

La 571/2003

589,214

589.214

SC METROPOUS INVESTIȚII IMOBILIARE SRL

17176002

100

Lfl 571/2003

530,180

530.158

SC SARGEANT MARINE ROMANIA SRL

9096001

100

La 571/2003

535,964

535.984

AGENȚIA JUO PT OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA

11343926

100

Lfl 571/2003

532,807

236

533.043

ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA-6UCURSALA AGIGEA

24417367

100

La 571/2003

528,035

528.935

CERONAV

15566600

100

Lfl 571/2003

500,681

1,889

10.423

4.234

517.027

MUZEUL DE ARTA POPULARA CTA

4084390

100

Lfl 571/2003

476.685

1.105

56

477,040

PARCHETUL DE PE LG TRIBUN CT CLĂDIRE PB

4004636

100

La 571/2003

454,031

1.480

455.519

CURTEA DE APEL CTA

17662983

100

lfl 571/2003

402,638

2.833

300

405.771

SC METRO CASH 4 CARRV ROMANIA SRL

8119423

100

La 671/2003

368,866

368.866

TEATRUL NAT DE OP SI BALET O OANOVSK1

16752484

100

Lfl 571/2003

366,004

080

367.684

DIRECȚIA NAȚIONALA ANTtCORUPTțE

14036140

100

Lfl S71/2003

361,966

132

362.118

SC TOMINI TRADING SRL

12439094

100

Lfl 871/2003

344,009

344,099

SC MARMO GLASS SRL

15486737

100

Lfl 571/2003

343,294

343,294

FUNDAȚIA INTERNATIONAL EOUCATIONAL CENTER

21944206

100

Lg 571/2003

330.164

1,710

330.874

SC CONSAL TRADE SRL

6B57947

100

Lo 571/2003

336,748

333,748

SC APM FILIALA IECSIT PORT SRL

10200462

100

Lg 571/2003

318,200

318.200

COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NAT

4701070

100

Lg 571/2003

104,766

121,1961

1,005

316.969


anexa la ,

HCLM NR.-LiVJ-M^

SUMA SCUTI

RE

DENUMIRE

CUI

PROC

SCUTI

RE

LEGE

IMP CLĂDIRI PJ

TAXA

CLĂDIRI

PJ

IMP

TEREN PJ

TAXA TEREN PJ

TAXA

TEREN

EXTRAV

RJ

IMP

TEREN

EXTRAV

PJ

IMP AUTO PJ

IMP

AUTO >12T PJ

IMP

AUTO

INRE8

PJ

TOTAL

INSPECTORATUL JUDEȚEAN IN CONSTRUCȚII CONSTANTA

14295246

180

Lg 571/2003

309,951

447

1.374

311,772

SC COMCM SA

1960287

100

Lg 571/2003

310,390

310,390

RATC CTA

1883902

100

Lg 57112003

145,815

157,532

50

303.397

ARHIEPISCOPIA TOMISULUI

2986396

100

La 571/2003

290,122

2,857

6.631

299.610

SC HAGI SPORT SRL

6646915

100

La 57112003

286.311

286,311

SC QUEEN INVESTMENT5 INC SRL

3963490

100

Lg 571/2003

280.754

3.206

283,960

ASOCIAȚIA N£ VĂZĂTORILOR DIN ROMAN IA

29S5660

100

Lg 571/2003

281,458

281.458

SC NIVA PROOCOM SRL

15562613

100

Lg 571/2003

272,733

272,733

SC CARREPOUR ROMANIA SA

11588760

100

La 571/2003

269,453

269.453

ICDCOC PALAS

2410171

100

Lg 671/2003

40762

171.515

53,007

1.032

267.916

SCN&G LEASfWS /FN SA

15301087

100

Lg 571/2003

257.774

129

257,903

tNSTfTUTIA PREFECTULUI- JUD CONSTANTA

4515790

100

Lfi 571/2003

234.280

21,043

2.078

257,401

SC NORTH STAR SHIPPING SRL

7561485

100

La 571/2003

257.254

257,254

BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA-CONF MUNTENIA

4733390

100

Lfi 57112003

253,900

2.584

687

257,171

UNITATEA MIUTARA 0764 CTA

4514527

100

Lg 571/2003

246,803

2,542

2,578

254,023

SN DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA CFR MARFA SA

11054537

100

Lg 571/2003

253,744

253,744

SC AUTO IMOB LEASING IFN SA

16674031

100

Lg 571/2003

253.680

253,680

SC ROMPETROL RAFINARE SA

1860712

100

Lg 571/2003

250,604

250.604

SC SELGROS CASHâCARRY SRL

11905367

100

Lo 571/2003

238,701

1

238.781

SC BARTER PORT OPERATOR SRL

17970576

100

La 571/2003

233,470

233,470

UNIVERSITATEA "ANDREI SAGUNA”

15333346

100

La 571/2003

231,215

681

10

232,106

CENAFER SUCURSALA CONSTANTA

16944447

100

La 571/2003

229.265

229.265

CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN CTA TEODOR T BURADA

48598»

100

Lg 571/2003

225,234

652

64

225,950

SC MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) SA

15991165

100

La 571/2003

214.142

4

214,146

SC ECO PETROLEUM SA

10849977

100

Lg 57112003

204,790

204,790

SC TBI LEASING IFN SA

14482325

100

Lg 571/2003

204.132

110

204,242

SC JMOBIUA LEASE SRL

14508891

100

La 571/2003

202,557

202,557

SC TRITON SRL

7424364

100

La 571/2003

201,395

201,395

SC ROMCARGO MARITIM SRL

18957842

100

La 571/2003

196,214

198.214

GRUPUL ȘCOLAR GHEORGHE OUCA CONSTANTA

4700902

100

L0 571/2003

175,322

2

11.006

190.190

SC COMTRANS SA

3400699

100

La 571/2003

198.105

186.105

SC AUTO GAZ TRADING SRL

13661959

ibo

Lg 571/2003

185,606

185.606

PAROHI A ROM ANO CATOLICA

10288289

100

La 571/2003

177,812

1,018

2.196

181.026

SC VLAD CONSTRUCT SRL

5982038

100

La 571/2003

178,368

176.360

UNICREOIT LEASING ROMANIA BUCUREȘTI

8301991

100

La 571/2003

175,622

171

175.793

SC 5OCEPSA

1070767

100

La 571/2003

171,783

171,783

electrocentrale constanta SA

33636420

100

LQ 571/2003

167.033

4,080

171,121

UNIV CREȘTINA DIMITRIE CANTEMIR

10334873

100

La 571/2003

162,103

1.520

163,703

SC DECIROM sa

1890411

100

Lg 57112003

161.807

161,807

SC DOBRE & Fiu SRL

6579948

1OO

La 671/2003

154.267

154.267

TRIBUNALUL CONSTANTA

4700953

100

La 571/2003

148.620

1,821

660

151.301

AG ROMANA DE SALVARE A VIEȚII OMENEȘTI PE MARE

16330145

100

Lg 571/2003

138,196

332

9.474

1.472

50

149,526

HOLT ROMANIA

14428539

100

Lg 571/2003

143,818

309

1.192

145,319

SC MAZURIA SRL

1871592

100

Lg 571/2003

142,028

142,028

SC DEDEMAN SRL

2818464

100

La 671/2003

141,849

141.049

SC UMEX SA

1685500

100

La 571/2003

140,840

140.840

SC AOROEXPORT SA

1592415

100

Lg 571/2003

139,445

139,445

FUNDAȚIA PENTRU 0 VIATA MAI BUNA

14088372

100

La 571/2003

139,151

170

139,329

SC AGREX SHIPPING AND TRADING SRL

1878990

100

La 571/2003

139,250

139,250

SC ART BAU INTERNATIONAL SRL

8245168

100

La 671/2003

132,694

132,594

SC ELECTRO DOVIS SRL

1864641

100

La 571/2003

131.851

131.861

SC LUKOIL RQMANiA SRL

10547022

100

La 571/2003

131.338

131,338

SC HE1NEKEN ROMANIA SA PL C-TA

13240781

100

La 571/2003

128,780

120,780

DOBRE SI FIII SERVICII SRL

16104261

108

La 571/2003

12S.766

120,766

SC ARGUS SA

1872644

100

La 571/2003

126,090

120,0»

BRRE-UBRA BANK SA BUC-SUC-CONSTANTA

13447761

100

Lg 571/2003

127,650

127,650

DIRECȚIA SANITARA VETERINARA PT 5FG AUM

4707706

100

La 571/2003

120,254

3.126

1,954

125,334

BISERICA PENTICOSTALA BETEL

11250600

100

La 571/2003

124,000

124,000

SC ASOCIAȚII SRL

17060686

100

La 571/2003

123.930

123.930

SCCOMENIUS SRL

11562958

100

Lg 671/2003

120.862

341

121,203

ASEZAMINTELE SF MARE MUCENIC MINA

9995545

100

La 571/2003

115.404

1,010

116,414

SC TRANSFER INTERNATIONAL SPEDIT1ON SRL

5351010

ioo

La 571/2003

116,043

116,043

SC PROPERTV DEVELOPMENT SRL

13233113

100

La 571/2003

115.890

115,8»

SC rompetrol downstream SRL

12751683

100

La 671/2003

115,708

115,708

SPIT’VBL CONSTANTA

14260477

100

Lo 571/2003

112,613

1,973

822

115.407

FUNDAȚIA DE SERVICII ISLAMICE DIN ROMANIA

15355133

100

La 571/2003

112,726

211

1,036

113,973

SC HOLLAND DEVELOPMENT GROUP SA

14360301

100

La 571/2003

111.675

111.675

ORG REUG MARTORII LUI IEHOVA

4309727

100

Lg 571/2003

111.005

229

111,234

FIUALA DE CRUCE ROȘIE CONSTANTA

5408737

100

Ld 571/2003

110,130

22

88

110.240

SC TRIPONT INVEST SRL

16642384

100

Lg 571/2003

105,873

105.673

SC CELCO SA

1891328

100

La 571/2003

105,6»

105.6»

SC EUROPROIECT SRL

11765688

100

La 571/2003

103.623

103.623

SC TOMIS MARINA MANAGEMENT SRL

22051498

100

Lg 571/2003

102,995

102,995

FUNDAȚIA DE SERVICII ISLAMICE DIN ROMANIA

15355141

100

La 571/2003

100,000

1,2»

368

101,658

SC IMPACT DEVELOPER 4 CONTRACTOR SA

1553483

100

La 571/2003

100,936

100,936

MUFTIATUL CULTULUI MUSULMAN

2985358

100

La 571/2003

52,024

7.069

41.374

209

179

100.055

BANCA COMERCIALA ROMANA

1867796

100

Lg 571/2003

96,874

96.874

SC MOTOR EXPERT SRL

15821950

100

La 571/2003

95,696

95.696

sc bogaris residential rom cuatro srl

20016443

100

La 571/2003

92,876

92,875

SC MAMAIA SA

1890659

ioo

La 571/2003

88,174

86.174

DIRECȚIA GENERALA LOGfSTfCA

25423324

100

La 671/2003

84,376

280

54,656

COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN

4618196

100

Lg 571/2003

80.088

4,009

84,095

PROTOIERIAII

14754420

ido

La 671/2003

83,736

73

03,811

ORANGE ROMANIA SA

9010105

100

La 571/2003

81,790

81,790

SC ORO INVEST SRL

21957362

100

Lo 571/2003

80,377

80,377

SC TRACON SRL

14550306

100

La 571/2003

78,880

78.880

SC RCS 4 RDS SA

5888716

100

La 571/2003

77.049

77.049

GRUP ȘCOLAR CA ROSETTI

4514837

100

La 571/2003

89,662

4,966

74,648

SC LOGISTIC PARK SA

17855965

100

La 571/2003

73,607

73,607

SC ACORD LEASING IFN SA SUCURSALA CONSTANTA

17359620

100

La 571/2003

57,420

16,106

73.526

DIRECȚIA GENERALA PT AGRICULTURA

4515077

100

Lg 571/2003

66.927

6,514

73,441

SC TRANSEVREN SRL

4476486

100

Lg 671/2003

73,220

73,228

SCROTRAC&A

4272644

100

Lo 571/2003

72,843

72,843

GRUPtA. ȘCOLAR DIMITRIE LEONIDA

4301065

100

Lg 671/2003

59.599

8,865

1.704

1.701

71,669

SC DOBROGEA GRUP SA

1869819

ioo

Lg 571/2003

71.656

71.656

FUNDAȚIA ROMANIA DE MÂINE FIL CONS

4221241

100

Lo 571/2003

71.548

71,548

CNIEP LAREX

369306

ido

Lg 571/2003

70,880

70,880

SC GENERAL TRADE SRL

1865205

100

Lg 571/2003

69,118

69.118

SC ENERGIA SA    "    '

188O67T

1OO

Lg 971/2003

68,000

«0,000

SAMCA NAȚIONALA A ROMANEI SUCURSALA CONSTANTA

«17921

IM

Lo571Z2003

66.205

1.887

178

68,270

DIRECȚIA REGIONALA VAMALA

4301413

100

Lg 571/2003

56.2»

154

11,006

615

68.065

PAROHIA SFANTA MAR1A

10205321

100

Lg 571/2003

66,160

1,466

67,626

B O U Ă JUDE M U N 1 C O N S


N 1

T U C I 1 L


A

L

P I

I U


ONSTANTA L CONSTANTA

LOCAL


ANEXA LA HCLM NR.-LKa—SL

MA SCUTI

RE

denumire

CUI

PROC

SCUTI

RE

LEGE

IMR CLĂDIRI

PJ

TAXA

CLĂDI RJ PJ

IMP

TEREN PJ

TAXA TEREN PJ

TAXA

TEREN

EXTRAV

PJ

IMP

TEREN

EXTRAV

PJ

IMP AUTO PJ

IMP

AUTO >1ZT PJ

IMP

AUTO

JNREO

PJ

TOTAL

SC STRUCTURI DiN OTEL SRL

10109863

100

Lg 571/2003

66,552

66.552

AGENȚIA JUD PENTRU PLĂTI SI INSPECȚIE SOCIALA

24721334

toc

LO 571/2003

91.391

2318

536

64,205

INCOM GRIGORE ANTIPA

1969096

100

La 5710003

50.106

9,393

4,275

63,774

SC AZOMURES SA

1200490

100

Lo 571/2003

62,510

62510

SC AMEROPA GRASNS SA

9204170

100

La 571/2003

62,412

62,412

SC PENTOMAX SRL

11684961

100

La 571/2003

62,407

62.407

SC TRIAL SA

1997971

100

LO 571/2003

60.044

60,044

BISERICA CREȘTINA BAPTISTA NR 3

15956451

100

Lo 571/2003

59.400

369

59,769

sc big land company srl

14637629

100

(O 571/2003

58,852

56,652

SICIM SA

1876115

100

La 571/2003

50.793

56.763

SC BUILDING S STAR SRl

5075909

100

Lfl 571/2003

58,485

58.485

FUNDAȚIA RHM RO

15735060

100

Lfl 571/2003

56,754

1.116

57,870

SC BILLA ROMANIA SRL

9657315

100

La 571/2003

56.790

56,790

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIO VIZUALULUI

4266189

100

Lo 571/2003

55.000

55,800

SC NOVAS ECKE SRL

6116609

100

Lg 571/2003

53.840

53.640

SC UNIREA EL NINO SRL

1869100

100

La 571/2003

53.718

53.716

SC ARCONI STAR SA

6740657

100

Lfl 571/2003

53,407

53,407

PAROHIA INTRAREA IN BISERICA A MAICII DOMNULUI

14290052

100

La 571/2003

52082

1.122

53.204

SC AURORA MAMAIA SRL

1900019

100

La 571/2003

53.090

53.090

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “NICOLAE ROTARU'

4618200

100

Lg 571/2003

43,473

8,065

840

52,378

BISERICA CREȘTINA BAPTISTA GOLGOTA

10413624

100

Lo 571/2003

51.778

50

51,820

ȘCOALA NICOLAE IORGA

29430049

100

143 671/2003

50.738

765

51,503

SC POMACOST SA

13948402

100

Lfl 571/2003

51.396

51,396

PAROHIA DUMINICA TUTUROR SFINȚILOR

17036173

100

Lfl 571/2003

50,142

400

50,542

SC ENI ROMANIA SRL

6811593

100

Lfl 571/2003

49,691

49,691

BISERICA APOSTOLICA PENTICOSTALA FARUL

11794470

100

Lfl 571/2003

48,299

378

413

49.090

SC TELEMOBIL SA

1596697

100

Lfl 571/2003

47,200

47,200

AN3PSR

13904080

100

Lfl 571/2003

46.322

46,322

SOC NAT DE RADIOCOMUNICATÎI SA BUCUREȘTI

11937112

100

lfl 571/2003

45,398

45.398

SC TRANS ATLANTIS SRL

1866979

100

Lg 571/2003

44,933

44,939

LICEUL DECEBAL CONSTANTA

4618455

100

Lg 571/2003

35.341

8,565

43.906

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

14871616

100

Lfl 571/2003

43.636

43.830

SC CARPAT BETON SRL

11950260

100

Lfl 571/2003

43.235

43,235

COMISARIATUL JUDEȚEAN CONSTANTA AL GNM

25605450

100

Lfl 571/2003

41.033

162

1,031

42,246

SC CLASSIC SRL

1084347

100

Lfl 571/2003

41.729

41,729

UM 02311

7960560

100

Lfl 571/2003

41.600

46

41,648

APM TEfiMlNALS ROMANȚA SRL

14192429

100

La 5710003

40.756

40,758

UM 02574

4193125

100

Lfl 571/2003

30.649

644

40,293

SC SER PRODUCT SRL

13220121

100

Lfl 571/2003

30.340

38,340

SC MEGAIMAGE SRL

0719278

100

Lfl 571/2003

38,073

38,073

SC GRUP PETROL MARIN SA

7471838

100

La 571/2003

37,857

37.057

SC BARTER TRADING ROMANIA SRL

13205709

10O

Lg 571/2003

37,704

37,704

telecomunicații gpr sa

21042980

100

Ls 571/2003

37,551

37,561

PAROHIA SFIWTUL (UE

9771385

100

Lfl 571/2003

36.029

1.204

75

37,304

GRĂDINIȚĂ ZUBEYDE HANIM

29419199

100

Lfl 571/2003

34.631

2,599

37,230

SC RIMAR TRADE SA

8076136

100

Lfl 571/2003

36.382

36.302

PAROHIA "CUVIOASA PARA5CHIVA’

9800384

100

Lfl 571/2003

36,310

36,310

SC LUMINA INSTITUȚII DE INVATAMANT SA

4272695

100

Lfl 571/2003

10,635

25.044

35,679

LICEUL TEORETIC GEORGE EMH. RALADE CONSTANTA

4300690

100

La 571/2003

29,355

5,913

35.268

SC ICE AGE SRL

16769761

100

Lfl 571/2003

34,549

34,549

SC VIA PONT! SRL

11237534

IM

iasri/3003

34,132

34,132

SC EURO V1AL LIGHTING SRL

6742610

100

Lo 571/2003

33,092

33.092

SC UVCO STIL SRL

6075876

100

Lfl 571/2003

33,0TB

33.078

ITCSMS CTA

4707507

100

Lg 571/2003

31,936

976

32.912

SC GOG AUTO TOTAL SRL

11449669

100

lfl 571/2003

32,383

32,363

biserica ortodoxa de stil vechi

7322402

100

lfl 571/2003

31,784

67

31.051

BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA-DRMLCT

4203376

100

lfl 571/2003

30,330

390

30,720

ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPIII

4515247

100

la 571/2003

30,516

30.51S

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 11 DR CONSTANTIN ANGELESCU

29496930

100

Lfl 571/2003

28.983

1,358

30.341

SC GRANO PANE SRL

4602548

100

Lfl 571/2003

30,131

30.131

COLEGIUL PEDAGOGIC CTIN BRATESCU

4515719

100

Lg 571/2003

23.132

6.054

296

29.482

SC ALMAGLASS SRL

16148942

100

Lfl 571/2003

29,453

29.453

SC OSETRA FARM SRL

14824541

100

Lfl 571/2003

28.771

20.771

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

4514624

100

Lfl 571/2003

15,759

12,976

28,735

SC RENTCAR SERVICE LITORAL SRL

1563996

100

Lfl 57172003

28.189

28,169

COLEGIUL TEHNIC DE MARINA AL.I.CUZA

4300604

100

Lg 571/2003

13.739

13,844

27,383

PAROHIA BISERICII ARMENE

5111123

100

Lfl 571/2003

26.000

1.335

27,335

SC CYOPSIL SRL

30329928

100

La 571/2003

26.050

26,050

sc Dacia 3001 sa

14335944

100

Lg 571/2003

26.774

26,774

SC FORTIS LEASE ROMANIA IFN SA

15676484

100

Lfl 571/2003

26,511

39

26,550

PAROHIA SF.DUMITRU

4511082

100

Lfl 571/2003

26.229

301

26,530

SC GRUP SERVICII PETROLIERE SA

16020784

100

Lfl 571/2003

15.074

11,214

26.288

SC AGORA LEASE IFN SA

18796607

100

Lfl 571/2003

26.202

26.202

DIRECȚIA DE PAZA - CONSTANTA

5639774

100

La 571/2003

19,946

5,664

25.610

CONSILIUL CONCURENTEI

0644560

100

La 571/2003

25,550

19

25.569

DIMOS PROFESIONAL SRL

10903770

100

La 571/2003

25.512

25.512

SERVICII ENERGETICE DOBROGEA SA

29380370

100

Lfl 571/2003

25,224

25,224

AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA

17344491

100

U 571/2003

23.480

1.400

24,880

SCArZSRL

8181930

100

Lfl 571/2003

24.890

24.880

SC STATII DE 5FALARE VAGOANE CPR SSVM SA

11607140

100

Lfl 671/2003

24,532

24.532

SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL

6877045

100

Lfl 571/2003

24,194

24,194

SC AOA HOLDING SRL

6743266

100

Lfl 571/2003

23.536

23,538

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. «2

4300620

100

Lfl 571/2003

21,117

2,168

23.205

PAROHIA SF CUVIOS GHERMAN

13207157

100

Lg 571/2003

20.617

1,110

498

22,425

GRUP 3COLAR IND.ELECTROTEHNICA SI T

4300647

100

La 571/2003

12,101

9,928

56

22.165

SC SEA CONTAINER SERVICES SRL

1T(17350

100

Lfl 37172003

22.147

22,147

SCATLASSIB SRL

4696419

100

La 571/2003

21.065

21,985

SC STAFEROM SRL

9599540

100

Lfl 571/2003

21,073

21,873

COLEGIUL TEHNIC TOMIS

4300639

100

Lfl 571/2003

7,101

14,187

296

21.504

SC BCM RECYCLING SA

16111295

100

Lg 571/2003

21,251

21.251

sfinți» IMPARATI2-CATEDRALA NA VIG

8203817

100

Lg 571/2003

19.307

1,330

66

20.693

PAROHIA ADORMIREA 1

6390747

100

Lfl 571/2003

10,514

2.014

2Qr528

UCEUL TEORETIC GEORGE GAUNESCU

47009»

100

La 571/2003

12,801

7,7fl3

20,394

parohia palazu mare 1

9191729

100

Lfl 571/2003

17,560

1,959

625

20.144

SC MEHMETOGLU SRL

2413615

100

Lfl 571/2003

20,085

20,005

OFICIUL OE CADASTRU 81 PUBLICITATE IMOBILIARA

9739490

100

Lfl 671/2003

19,998