Hotărârea nr. 115/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTA PE ANUL 2015

ROMÂNIA

tțt a JUDEȚUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de OJj. Q&-    .

Analizând expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău nr.69007/19.05.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Direcției financiare nr.70231/19.05.2015 și raportul Direcției tehnic achiziții nr.70236/20.05.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015, H.C.L nr. 71/2015, H.C.L nr. 78/2015 și comunicarea Inspectoratului Județean Școlar Constanța nr.69179/19.05.2015;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.l, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului municipal pe anul 2015 la venituri în sumă de 812.543 mii lei și la cheltuieli în sumă de 812.543 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Se aprobă sinteza bugetului municipal pe anui 2015, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică și funcțională prezentată în anexele nr.l, 2 si 2 bis.

Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții prezentată în anexa nr.3.

Art. 4 Se aprobă anexa nr.4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabîle privind activitățile sportive și culturale care rămâne neschimbată.

Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine.

Art.6 Se aprobă anexa nr.6 și 6 bis privind bugetul creditelor interne care rămân neschimbate.

Art.7 Anexele nr. l,nr. 2 și 2 bis, nr.3, nr.4 , nr.5 nr. 6 și 6 bis fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură:

•    Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 1.360 mii lei.

•    Venituri din concesiuni si închirieri se majorează cu suma de 118 mii lei.

•    Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se majorează cu suma de 3.964 mii lei.

•    Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale se majorează cu suma de 6.480 mii lei

•    Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală se majorează cu suma de 955 mii lei.

•    Fondul European de Dezvoltare Regională se majorează cu suma de 18.052 mii lei.

Art. 9 Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 2 și 2 bis se modifică în următoarea structură:

• La capitolul 51 Autorități publice si acțiuni externe se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 752 mii lei și se diminuează cheltuielile de capital cu suma de 3.599 mii lei.

•    La capitolul 65 învățământ se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 112 mii lei și se majorează cheltuielile de capital cu suma de 961 mii lei.

•    La capitolul 67 Cultură, recreere și religie se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 30 mii lei.

•    La capitolul 68 Asigurări și asistență socială se diminuează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 30 mii lei.

•    La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se majorează cheltuielile de capital cu suma de 7.292 mii lei , se majorează titlul proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabiie (FEN) postaderare cu suma de 25.136 mii lei.

•    La capitolul 81 Combustibili și energie se majorează titlul subvenții cu suma de 275 mii lei.

Art.10 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare precum și Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr de J?Âeonsilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHF


c

Constanța

Nr- w /Qă.ofo.AiUROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA VICEPR I M A R

NR.69007/19.05.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015

Având în vedere raportul Direcției financiare nr. 70231/20.05/2015 și raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat ai municipiului Constanța;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015 , H.C.L nr. 71/2015, H.C.L nr. 78/2015 și comunicarea Inspectoratului Județean Școlar Constanța nr.69179/19.09.2015;

în temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2015 și propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului Local.

VICEPRIMAR DECEBALFĂGĂDĂ


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA FINANCIARĂ

Nr.

RAPORT

Bugetul local al municipal Constanța pe anul 2015 a fost aprobat prin Hotărârea nr.2 din 13 februarie 2015.

Până la această dată, bugetul local al municipiului Constanța a mai fost rectificat prin H.C.L. nr.71/30.03.2015 și H.C.L. nr.78/30.04.2015.

La această dată este necesară o altă modificare a bugetului local, prin rectificare, din următoarele considerente:

-    semnararea contractelor de finanțare nr.5118 și 5119 din 30.04.2015 pentru proiectele „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic” și „Centrul Pair Play” conform adreselor Direcției Programe și Dezvoltare nr.64728/11.05.2015 și adresele Direcției Tehnic Investiții nr.69162/19.05.2015 și nr.69843/20.05.2015 cu includerea în buget a sumei de 25.136 mii lei;

-    adresa Direcției Patrimoniu nr.61058/13.05.2015 prin care solicită scoaterea din lista de investiții a poziției denumită „Realizare cadastru general municipiul Constanța” cu suma de 4.000 mii lei și redistribuirea sumei către alte proiecte din cadrul direcției dumnealor și către alte direcții.

-    rectificarea sumelor alocate Direcției Informatizare prin diminuarea unor poziții, majorarea altor poziții și includerea de poziții noi în Lista obiectivelor de investiții conform adresei Direcției Organizare și Informatizare nr.65813/12.05.2015;

-    includerea în Lista obiectivelor de investiții a lucrărilor asimilate investițiilor „ Investigații geotehnice și expertiză tehnică între bd. Ferdinand și str. Traian pe aleea Lupeni în zona blocului C1" cu suma de 42 mii lei conform notei Direcției Gospodărie Comunală nr.58046/27.04.2015;

-    solicitarea Direcției Asistență Persoane Vârsnice și Nevoiașe nr.59179/29.04.2015 pentru transferul sumei de 30 mii lei pentru organizarea de evenimente de la direcția dumnealor la Direcția Relații Internaționale și Organizare Evenimente ;

-    solicitarea Direcției Programe și Dezvoltare de scoatere din lista de investiții a poziției „Elaborare documentație tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare Bazilica-Paleo Creștină Constanța” cu suma de 200 mii lei și includerea cu aceeași sumă a altei poziții „Elaborare documentație tehnico -economică aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare imobil strada Nicolae Titulescu nr,13”;

-    majorarea cheltuielilor pentru bunuri și servicii și cheltuielilor de capital ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, din finanțarea complementară cu suma de 118 mii lei conform adresei Inspectoratului Școlar Județean Constanța nr. 69179/19.09.2015;

-    majorarea subvenției cu suma de 275 mii lei acordată R.A.D.E.T Constanța pentru acoperirea diferenței de tarif la energie termică livrată populației pentru sezonul rece 2014-2015, conform adresei R.A.D.E.T Constanța nr.68769/18.05.2015.

-    majorarea capitalului social al S.C. Confort Urban S.ft.L. cu suma de 770 mii lei pentru achiziția de utilaje conform notei de fundamentare nr.70338/20.05.2015

Astfel, prin rectificarea bugetului, se majorează veniturile și cheltuielile bugetare, după cum urmează:

Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură:

•    Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 1.360 mii lei.

•    Venituri din concesiuni si inchirieri se majorează cu suma de 118 mii lei.

•    Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se majorează cu suma de 3.964 mii lei.

•    Fondul European de Dezvoltare Regionala se majorează cu suma de 18.052 mii lei.

Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 2 și 2 bis se modifică în următoarea structură:

•    La capitolul 51 Autoritati publice si acțiuni externe se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 752 mii lei și se diminuează cheltuielile de capital cu suma de 3.599 mii lei.

•    La capitolul 65 învățământ se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 112 mii lei și se majorează cheltuielile de capital cu suma de 6 mii lei.

•    La capitolul 67 Cultură, recreere și religie se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 30 mii lei.

•    La capitolul 68 Asigurări și asistență socială se diminuează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 30 mii lei.

•    La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se majorează cheltuielile de capital cu suma de 812 mii lei , se majorează titlul proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 25.136 mii lei.

1. La capitolul 81 Combustibili și energie se majorează titlul subvenții cu suma de 275 mii lei.

Proiectul de hotărâre de rectificare a bugetului municipal îndeplinește cerințele de necesitate și oportunitate, precum și cele de legalitate conținute în Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legea bugetului de stat pe anul 2015 și poate fi înaintat spre aprobare Consiliului Local.

DIRECTOR EXECUTIV EC. MARCELA -RI0f6lU


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale,buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 69007/19.05,2015 inițiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015;

în conformitate cu prevederile art. 44 , alin l din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, comisia întrunită în ședința din data de Z C? ~    // avizează FAVORABIL/NfcFAVQRASIL

proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE, DOBR^/tJRCEA

cpHSTAN^ ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚII BIROUL TEHNIC INVESTIȚII Nr. 70403/20.05.2015

RAPORT

cu privire la modificarea anexei nr. 3 la bugetul municipal pe anul 2015 Față de prevederile anexei 3 la bugetul municipal pe anul 2015, aproba prin HCL nr.78/30.04.2015 având în vedere:

Notă de fundamentare nr.58046/27.04.2015 a Serviciului Drumuri Iluminat Public;

Și


Și

aii

ne


Referat nr.66845/14.05.2015 a Serviciului Cadastru;

Referat nr.65800/12.05.2015, Notă de fundamentare nr. 66338/ 13.05.20 și Nota de fundamentare nr. 65810/12.05.2015 ale Direcției Organizare Informatizare;

Nota de fundamentare nr. 68487/18.05.2015 a Școlii Gîmanziale nr.10 Mit Koiciu - Constanța;

Nota de fundamentare nr.68712/18.05.2015 a Direcției Prograi Dezvoltare;

Nota de fundamentare nr.70338/20.05.2015 a SCIL CONFORT URBAN

Se propun următoarele modificări:

CAPITOLUL 51 AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

C. STUDII ȘI PROIECTE

> Se propune scoaterea poziției 11 „Realizare cadastru general municipiul Constanța" cu suma de 4.000 mii lei, buget local, și transferarea sumei de 401 mii lei astfel: suma de 331 mii lei la poziția 11 nou creată „Diverse echipamente informatice" și suma de 70 mii lei la poziția 12 nou creată „Licențe software de tip CAD", din cadrul aceluiași capitol;

ca fa" nii re re ddit


Se propune scoaterea poziției 7 Elaborare documentație tehnico-economji aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare Bazilica Paleo-Creștină Constan (studii de teren , expertiză tehnică, DALI, PT, avize, altele ) cu suma de 200 lei, buget local și transferarea acesteia la pozția nou creată Elaboră documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Reabilita imobil, strada Nicolae Titulescu nr.13 (studii de teren, expertiză tehnică, a energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)" din cadrul aceluiași capitol;

Se propune înscrierea la poziția 7 nou creată Elaborare documentație tehni' economică aferenta obiectivului de investiții „Reabilitare imobil, strada Nico Titulescu nr.13 (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DAU,

:o-

ae

’T,


DTAC, avize, altele)" cu suma de 200 mii lei, buget local prin transfer de poziția 7 Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului investiții „Reabilitare Bazilica Paleo-Creștină Constanța" (studii de ten expertiză tehnică, DALI, PT, avize, altele ) din cadrul aceluiași capitol.

la

de

:n,


C. DOTĂRI INDEPENDENTE ȘI UTILAJE

>    Se propune scoaterea poziției 1 „Statîi grafice" cu suma de 185 mii lei, buget local care se va transfera la poziția 11 nou creată „Diverse echipamente informatice";

>    Se propune diminuarea poziției 2 „Licențe software" cu suma de 79 mii lei, suiină care va fi transferată ia poziția 11 nou creată „Diverse echipamente informatice";

al

//„


> Se propune scoaterea poziției 3 „Servere" cu suma de 90 mii lei, buget loc care se va transfera la poziția 11 nou creată „Diverse echipamente informatice

>    Se propune scoaterea poziției 5 „Echipamente multifuncționale" cu suma de 165 mii lei, buget local care se va transfera la poziția 11 nou creată „Diverse echipamente informatice";

>    Se propune înscrierea la poziția 11 nou creată „Diverse echîpamehte informatice" cu suma de 850 mii lei, buget local prin transfer de la: Dotări independente și utilaje pozițiile 1, 2, 3, și 5, iar de la Studii și proiecte pozțția 11, din cadrul aceluiași capitol;

cu

.1,


> Se propune înscrierea la poziția 12 nou creată „Licențe software de tip CAD" suma de 70 mii lei, buget local prin transfer de la Studii și proiecte poziția din cadrul aceluiași capitol.

tei,


Pe ansamblu Cap. 51 alocația bugetară se diminuează cu 3.599 mii buget local .

CAPITOLUL 65 ÎNVĂȚĂMÂNT

C. DOTĂRI INDEPENDENTE ȘI UTILAJE

> Se propune înscrierea la poziția 3 nou creată „Echipament de multiplicare (copiator multifuncțional)" cu suma de 6 mii lei, buget local prin Școala gimnazială nr. 10 Mihail Koiciu Constanța.

ei,


Pe ansamblu Cap. 65 alocația bugetară se suplimentează cu 6 mii buget local .

CAPITOLUL 70 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ


B. OBIECTIVE NOI


> Se propune înscrierea la poziția 5 nou creată a obiectivului de investiții „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic" cu suma de 15.062 mii lei, proiecte FEN postaderare;


> Se propune înscrierea la poziția 6 nou creată a obiectivului de investiții „Cent'ul Fair Play - modernizare și extindere" cu suma de 9.565 mii lei, proiecte FîN postaderare;


C. DOTĂRI INDEPENDENTE ȘI UTILAJE


> Se propune suplimentarea poziției 1 „SCIL Confort Urban (aport capital)" suma de 770 mii lei, buget local;


cu


C. ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR


> Se propune înscrierea la poziția 7 nou creată a obiectivului „Investigații geotehnice și expertiză tehnică între bd. Ferdinand și str. Traian pe aleea Lupeni în zona blocului CI" cu suma de 42 mii lei buget local;


Pe ansamblu Cap. 70 alocația bugetară se suplimentează cu suma de 25.439 mii lei din care : 24.627 mii lei, proiecte FEN postaderare și 8L2 mii lei, buget local.


Față de HCL nr.78/30.04.2015 alocațiile bugetare în cadrul Anexei 3 - Li: OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2015, se diminuează cu suma 2.781 mii lei buget local și se suplimentează cu suma de 24.627 mii proiecte FEN postaderare.


TA

de


Director ^xecutiv adjunct,

Nanu Daniela


Șef Birou Tehnic Investiții

^z^pojali V^aveghiulInspector,

Crăcănuș Alice


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA

Nr. 1535 A din 08.05.


2015Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA FINANCIARA

35

de

ta


Referitor la adresa dvs. nr. 62796/07.05.20154, înregistrata la ISJ Constanta cu nr. 15 A/07.05.2015, va transmitem situația privind redistribuirea bugetului pe anul 2015 unităților învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța pentru finanțarea complementara

data de 08.05.2015

FINANȚARE COMPLEMENTARA


NR.

CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE INVĂTĂMÎNT

TOTAL

ACORDAT

BUGAT

2015

DIFERENȚA

INFLUENTE MAI 2015

BUGET

RECTIFICA

r

1

2

3

4

5=4-3

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51

390.00

5,000

4,610

5,

D00

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ’ROBOȚEL*

0.00

5,000

5,000

5,

300

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ZUBEYDE HANIM*

519.00

6,000

5,481

6,

300

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'AMICII*

1,583.00

10,000

8/417

1,000

11,

300

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT •CĂSUȚĂ DE TURTA DULCE’

2,570.00

5,000

2,430

1,000

6,

000

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’GULLIVER'

0.00

5,000

5,000

5,

300

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA COPIILOR'

1,490.00

5,000

3,510

1,000

6?

100

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ■LUMEA POVEȘTILOR*

48,808.00

75,000

26,192

1,000

76,1

«0

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'MUGUREL'

680.00

5,000

4,320

1,000

6,l

00

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ■NOROCEL’

2,226.00

7,000

4,774

1,000

8

000

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

590.00

1,000

410

1,000

2

000

12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'DUMBRAVA MINUNATĂ*

2,176.00

3,000

824

1,000

4

000

13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

826.00

1,000

174

1,000

2,

000

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

50,224.00

55,000

4,776

1,000

56,

000

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42

1,000.00

1,000

0

1,000

2,

000

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44

2,274.00

3,000

726

1,000

4,

MO

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

250.00

1,000

750

1,000

2,

100

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’NEGHINITA'

531.00

3,000

2,469

1,000

4,

KM)

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

1,000.00

1,000

0

1,000

2,

>00

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57

1,825.00

7,000

5,175

1,000

8,1

»0

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8

2,851.00

3,000

149

1,000

4,<

>00

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’PERLUȚELE MĂRII*

2,117.00

3,000

883

1,000

4,1

>00

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'STELUȚELE MĂRII*

0.00

1,000

1,000

1,<

00

24

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.33 ’ANGHEL SAL1GNY*

2,011.00

5,000

2,989

5,t

00

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 'AUREL VLAICU*

2/422.00

5,000

2,578

5,C

00

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 'B.P. HASDEU*

3,573.00

5,000

1,427

5,0

00

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 ’NICOLAE -nTULESCU'

0.00

5,000

5,000

5,000

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 ’CIPRIAN PORUMBESCU*

0.00

5,000

5,000

5,000

29

ȘCOALA GIMNAZX1ALA NR. 23 'CONSTANTIN BRĂNCOVEANU'

1,500.00

5,000

3,500

5,000

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 'DAN BARBILLIAN’

0.00

5,000

5,000

5,000

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR- 38 'DIMITRIE CANTEMIR’

182.00

2,000

1,818

2,000

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 *DR. CONSTANTIN ANGELESCU’

5,000.00

5,000

0

5,000

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 'FERDINAND'

737.00

5,000

4,263

5,000

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR- 30 ’GHEORGHE ȚIȚEICA'

1,860.00

5,000

3,140

5,000

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 ’l.C. BRĂTIANU’

380.00

5,000

4,620

5,000

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 'ION JALEA'

2,714.00

5,000

2,286

5,000

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 'ION MINULESCU*

524.00

5,000

4,476

5,000

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 ’JEAN BART

1,596.00

5,000

3,404

5,000

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 'MIHAI VITEAZUL*

600.00

5,000

4,400

5,000

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR, 10 'MIHAIL KOICIU’

1,626.00

5,000

3,374

5,100

0,100

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 ’NICOLAE IORGA’

0.00

5,000

5,000

5,000

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 ’NICOLAE TONITZA’

7,497.00

10,000

2,503

■I

0,000

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.14

18,895.00

50,000

31,105

0,000

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16

1,372.00

5,000

3,628

5,000

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.31

2,608.00

5,000

2,392

5,000

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.37

0.00

5,000

5,000

5,000

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.8

4.125.00

5,000

875

5,000

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 ’REMUS OPREANU’

613.00

5,000

4,387

5,000

49

COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL 1*

4,641.00

50,000

45,359

5,000

$5,000

50

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE 'REGINA MARIA'

2,018.00

20,000

17,982

4,000

>4,000

51

COLEGIUL NAȚIONAL ’MIHAI EMINESCU'

3,049.00

13,000

9,951

5,000

18,000

52

COLEGIUL NAȚIONAL 'MIRCEA CEL BĂTRÎN'

2,370.00

77,000

74,630

4,000

11,000

53

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRĂTESCU*

2,153.00

25,000

22,847

3,900

28,900

54

COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ 'ALEXANDRU IOAN CUZA'

0.00

28,000

28,000

2,000

10,000

55

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

1,799.00

26,000

24,201

4,000

10,000

56

COLEGIUL TEHNIC 'PONTICA*

3,103.00

20,000

16,897

5,000

15,000

57

COLEGIUL TEHNIC 'TOMIS*

3,346.00

75,000

71,654

5,000

i

0,000

58

COLEGIUL TEHNIC VASILE PĂRVAN*

942.00

25,000

24,058

4,000

9,000

59

LICEUL TEHNOLOGIC ’CJL ROSETTI*

8,287.00

20,000

11,713

5,000

5,000

60

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE M1RON COSTIN"

0.00

20,000

20,000

2,000

2,000

61

LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA'

910.00

80,000

79,090

5,000

85

000

62

LICEUL TEHNOLOGIC VIRGIL MADGEARU*

8,237.00

20,000

11,763

4,000

24

000

63

LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE1

3,686.00

20,000

16,314

4,000

24

000

64

LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE DUCA*

2,882.00

22,000

19,118

4,000

26

000

65

LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL DE ELECTROTEHNICĂ Șl TELECOMUNICAȚII

3,241.00

25,000

21,759

2,000

27

000

66

LICEUL TEHNOLOGIC’IOAN N. ROMAN*

800.00

15,000

14,200

2,000

17

000

67

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ’NICOLAE ROTARU'

3,024.00

40,000

36,976

5,000

45

000

68

LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’

0.00

10,000

10,000

2,000

12,

000

69

LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂUNESCU’

708.00

15,000

14,292

4,000

19,

000

70

LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA1

2,047.00

10,000

7,953

2,000

12,

D00

71

LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS*

4,415.00

25,000

20,585

5,000

30,

000

72

LICEUL TEORETIC TRAIAN*

4,003.00

25,000

20,997

5,000

30,

000

73

SEMINAR TEOLOGIC LICEAL ORTODOX

1,317.00

7,000

5,683

2,000

9,

300

TOTAL GENERAL

250,743.00

1,096,000

845,257

118,000

1,214,1

>00


CONTABIL SEF,

ec.AUREL TUDORICA

) >

JU DEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritoria)â:CONSTANTA

Forniu,ar 1 ANEXA 1    [


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015

mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDERI

Cod indicator ANUALE TOTAL


TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02,

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00,16)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

Impozit pe profit de la agenți economici ')

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

00.01

812543

48.02

521152

00.02

629945

00.03

592130

00.04

278228

00.05

0

01.02

0

0102.01

00.06

278228

03.02

8000

03.02.17

03.02.18

8000

04.02

270228

04.02.01

253000

04.02.04

17228

00.07

0

05.02

0

05.02.50

iPREVEDERI

ANUALE


DENUMIREA INDICATORILOR    Cod indicator

TOTAL

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

99024

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

99024

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

84000

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

24000

i Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

0702,01.02

60000

| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

11624

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4040

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

7200

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

384

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbre

07.02.03

4200

Alte impozite si taxe pe proprietate

'07.02,50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

193058

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.06)

11.02

162489

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

159504

,Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

2985

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

; 12.02

650

jTaxe hoteliere

: 12.02.07

650

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

300

f

Impozit pe spectacole

,15.02.01

300

Alte taxe pe servicii specifice

1502.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

29619

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16-02.02

25500

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02,01

14000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

11500

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

5

DENUMIREA


INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALETOTAL

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

4114

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02}

00.11

21020

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50}

18.02

21020

Alte impozite si taxe

18.02.50

21020

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

37815

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3218

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3218

Varsa minte din profitul net al regiilor autonome

30.02 01

100

Venituri din concesiuni si închirieri {cod 30.02.05.30)

30.02.05

3118

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

3118

Venituri din dividende { cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30 02.08

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.02.08.02

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02 08 03

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03,

31.02

0

Alte venituri din dobânzi

31 02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

34597

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50,

33.02

1174

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

: 33.02.10

400

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33,02.24

4

; Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputaîii si despăgubiri

33.02.28

550

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

10741

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1800

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

8941

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

3600

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

3600

| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

3600

! Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu i confiscarea potrivit legii

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

Diverse venituri

(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.50)

36.02

19082

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

7000

Taxe speciale

36.02.06

12052

i Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

i Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

,36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Alte venituri

! 36.02.50

30

Transferuri voluntare, artele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

137,02    '

0

' Donații si sponsorizări

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

t

37.02.03

l

-72602

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

72602

.Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

i Alte transferuri voluntare

'37.02.50

11. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1683

■\ \ r, \1. A    i

V. - ’


A


) >DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.0l +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

1683

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

Venituri din privatizare

139.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

,39.02.07

1683

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

; 39.02,10

111. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

52013

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

40.02

52013

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități Finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

158

' Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

51855

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

(40.02.16

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Aîte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

141,02

:Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

i

41.02.05

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza

41.02.05.01

căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

) >

PREVEDERI

l; -■—;.....

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

49479

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

49479

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67)

42.02

47696

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

' Planuri si regulamente de urbanism

42 02.05

iFinanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

j Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12    |

^Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a

I apelor

42.02.13

i

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Națjonal de Dezvoltare **)

,42.02.15    i

X

I Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătatefcod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16    ,

I Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii i    medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01    '

iSubvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor i capitale în sănătate

: Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

42.02.16.02

42.02.16.03

■    'sănătate

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

'Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDERI

Cod indicator ANUALE TOTAL


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru 'finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru 42 finanțarea altor investiții în sănătate

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică ipentru pregătirea proiectelor de investiți publice finanțate prin Programul operațional    42.02.19

regional 2007-2013


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar


42.02.20

'42.02.21

42.02.28

42.02.29


35802


Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili    42.02.32

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti    i42.02.33

^Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

i

iSubvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale    42 02 35


200


I Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

i Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de j investiții in turism

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

i '

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

i ..    . .

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social l European

. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare


42.02.36

42.02.40

1

42.02.41

42.02.42

i

42.02.44

42.02.45

; 42.02.46


4259


DENUMIREA INDICATORILOR


U f i

PREVEDERI Ui----Cod indicator    ANUALE

TOTAL


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național i (42.02.51.01+42.02.51.02)

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.54

42.02.55

42.02.62

42.02.65

42.02.66


6480

955


Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu 42.02.67 efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

Subvenții de la alte administrații (cod43.02.0l+43.02.04+

1783


43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24)    4302

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului    43.02.01

iSubvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea

, programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de 43.02.04 ! munca

Subvenții primite de la alte bugete locaîe pentru instituțiile de asistență socială pentru

:persoanele cu handicap    3 02.07

; Subvenții primite de ia bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)    08

i Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati    43.02.20

1783


Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară    43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în

cadrul unităților de învățământ de masă    ' 3

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTALSubvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45,02.02.02+45.02.02.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent iSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *) j Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ; Prefinanțare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01 +45 02.04.02+45.02.04.03) .*)

■Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori .Prefinanțare

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02 05.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent .Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori prefinanțare

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *)

;43.02.24

45.02

i

79423

4502.01

78931

45.02.01.01

73491

'45.02.01.02    ’

4322

45.02.01.03

1118

145.02.02

492

45.02.02.01

492

i45.02.02.02

X

45.02.02.03

X

45.02.03

Î45.02.03.01

X

i45.02.03.02    ’

X

'45.02.03.03    ;

X

j45.02.04

45.02.04.01

X

45.02 04 02

X

[45.02.04.03    ;

X

145.02.05

! 45.02.05.01

X

'45.02.05.02

X

j45.02.05.03 j

X

45.02.07    !

45.02.07.01

X

45.02.07.02

X

:45.02.07.03

X

45.02.08

45.02.08.01

X

45.02.08.02

X

45.02.08.03

X

45.02.15


DENUMIREA INDICATORILOR

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

'Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

J Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45,02.21.03) w)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

; Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ,_Prefinanțare___

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+00.17) - TOTAL

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

45.02.15.01

X

45.02.15.02

X

45.02.15.03

X

45.02.16

Î45.02.16.01

X

45.02.16.02

X

45.02.16 03

X

45.02.17

45.02.17.01

X

45.02.17.02

X

45.02.17.03

X

45.02.18

45.02.18.01

X

45.02.18.02

X

45.02,18.03    '

X

45.02.19

45.02.19.01

X

45.02.19.02

X

I

45.02.20

45.02.20.01

X

45.02.20.02

X    i

;45,02.20.03

X

45.02.21    !

i

'45.02.21.01

X

45.02.21.02

X

45.02.21.03

--

X00.01 SF

. — -.1

564764

48.02

467614

00.02

558364

00.03

592130

00.04

278228


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


\1


A1.1. IMPOZIT PEVENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

Impozit pe profit de la agenți economici1)

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02,04)

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 +07.02.02.02+07.02.02.03)

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) j Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.05

0

01.02

0

01.02.01

00.06

278228

03.02

8000

03.02.17

i03.02.18

8000

04.02

270228

,04.02.01

253000

04.02.04

17228

00.07

0

05.02

0

j05.02.50

I00.09

i

99824

07.02

99824

07.02.01

84000

,07.02.01.01 i

24000

Jg7.02.01,02

60000

07.02.02

11624

07.02.02.01

4040

07.02.02.02

7200

07.02.02.03

384

07.02.03

4200

J07.02.50

100.10

193058


DENUMIREA INDICATORILOR


Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

Taxe hoteliere Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE (cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 16.02.50)

; Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

;Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de .stat*)

Alte venituri din proprietate

PREVEDERI

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

11.02

162489

11.02.01

11.02.02

159504

11.02.06

2985

12.02

650

12.02.07

650

15.02

300

15.02.01

300

15-02.50

1602

29619

16.02.02

25500

16.02.02.01

14000

16.02.02.02

11500

16,02.03

5

16.02.50

4114

•00,11

21020

18,02

21020

! 18.02.50

21020

00.12

-33766

Î00.13

3218

i 30.02

3218

30.02.01

100

30.02.05

3118

30.02.05.30

3118

30.02.08

30.02.08.02

X

30.02.08.03

X

30.02.50


DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDERI

Cod indicator ANUALE TOTAL


Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.03 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Venituri din prestări de servicii

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

I Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

.Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate ' Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii i Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

Taxe speciale

Venituri din ajutoare de stat recuperate

31.02

31.02.03

0

00.14

-36984

33.02

1174

33.02.08

220

33.02.10

33.02.12

400

33.02.24

33.02.27

4

33.02.28

33.02.50

550

34.02

10741

34.02.02

1800

34.02.50

8941

35.02

3600

35.02.01

3600

35.02.01.02

3600

35.02.02

35.02.03

35.02.50

36,02

19082

36.02.01

36.02.05

7000

36.02.06

12052

36.02.11


PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Alte venituri

36.02.50

30

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37 02

-71581

1 Donații si sponsorizări

37.02.01

Vârsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-71581

Alte transferuri voluntare

37.02.50

)U. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

00.16

:40.02

158

158

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

I    i

40.02 07

lîmprumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

158

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

■41,02

1 Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții . publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îșj desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod ,41.02.05.01

i41.02.05

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza i căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului i București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02,05.01

X

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

,00.17

6242

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

6242

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 (a 42.02.46+42.02.51 +42.02.54+42.02.66)

42.02

4459

DE NUMI REA INDICATORILOR


PREVEDERI

„ . ....    ANUALE

Cod indicator

TOTAL


Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Subvenții primite din Fondul de Intervenție”)

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale 'Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nâscuți - restante din anii precedenti Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European


42.02.21

42.02.26

42.02,32

42.02.33

42.02.34

42.02.35

42.02.36

42.02.41

42,02.42

42.02.44

42.02.45


200


4259


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ; către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

42.02.51

42.02 51.01


1

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe    42,02.54

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate 42 02.66 publică

Subvenții de la alte administrații (cod    :

1783


43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.06+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24)    4302

, Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului    43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea

programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de 43.02.04

munca

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de

43.02.08

V

extremă dificultate **)

A

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

1783

Sume primite de la Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

247779

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

125119

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

71581

C. VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

71581

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

71581

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23)

36.02

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

71581

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

71581

'Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1683

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod J39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

1683

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

i Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

' Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitarilor

1 administrativ-teritoriale

39.02.07

1683

! Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

51855

! f <DENUMIREA


INDICATORILOR


Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

HCI.M

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16}

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare")

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de pfată*)

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05}

40.02

40.02.13

40.02.14

40.02.16

41,02


Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții

publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decăt cea pe raza căreia își    41.02.05

idesfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor

instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza 41.02.05.02

căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului

București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

IV. SUBVENȚII (cod 00.18}    00.17

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)    00.16

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42,02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67)

TOTAL

51855

51855

x !

X

43237

43237

43237


Retehnoîogizarea centralelor termice și electrioe de termoficare

i    -    -    ■

Planuri si regulamente de urbanism

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu ; destinație de locuință

i Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

Subvenții pentru finanțarea programelor muftianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

J

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.01

42.02.05

42.02.10

42.02.12

42.02.13

42.02.14


; Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)    ,42.02.15

■ Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)    42.02.16

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL

; Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

i Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

; Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru < finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru j finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

! Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru ' finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică : pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

: Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambureabile (FEN) postaderare

42.02.20

35802

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de : investit» in turism

42.02.40

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

42.02.51

. Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes i național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51,02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

6480

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

i

955

DENUMIREA


INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 ta 45.02.05 +45.Q2.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02 01.03) *}

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent :Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03,01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45,02.04.03)

:*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori , Prefinanțare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) ’)

: Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori î Prefinanțare

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02,08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

jSume primite în contul plăților efectuate în anul curent I Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori i Prefinanțare

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45 02.15.02 + 45.02.15.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

42.02.67

45.02

79423

45.02.01

78931

45.02.01.01

73491

45.02.01.02

4322

45.02.01.03

1118

45.02.02

492

45.02.02.01

492

45.02.02.02

X

45.02.02.03

X

45.02.03

45.02.03.01

X

45.02.03.02

X

45.02,03.03

X

45.02.04

45.02.04.01

X

45.02.04,02    |

X

45.02.04.03    ;

X

45.02.05

45.02.05.01

X

45.02.05.02

X

45.02.05.03

X

45.02.07

45.02.07.01

X

45.02.07.02

X

45.02.07.03    •

X

145,02.08

45.02.08.01

X

45.02.08.02

X

45.02.08.03

X

45.02.15

45.02.15.01

X

45.02.15.02

X


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

Prefinanțare

45.02.15.03

X

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45,02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45 02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02    ,

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

I

, Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18    :

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

,45.02.18.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

Prefinanțare

45.02.18.03 j

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

.    .Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

I

45.02.20    '

^5.02.20.01+45.02.20.02+45.02,20.03) *)

' Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

'45.02.20.02    '

X

, Prefinanțare

45.02.20.03

X

I Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod ,45.02,21.01 +45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

t    l Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01 I

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

'    Prefinanțare

45.02.21.03

XCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.

MARCELA ENAi


PREȘEDINTE ȘEDINȚA

OACu< (Lfr^euJUDEȚUL.CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială:CONSTANTA Formular:    ANEXA 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015

mii lei

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02 |

!

8125431

i

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 61.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

53652

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Din total capitol:

51.02

52832

Autoritati executive si legislative (cod 51,02.01.03)

51.02.01

52832

Autorități executive

51.02.01.03

52832;

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

220

Din total capitol;

i

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54,02.05

f

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07 l

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

220'

Alte servicii publice generale

54.02.50    |

i

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

600

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

o,

Din total capitol;

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

21485

Apărare (cod 60.02.02)

Din total capitol;

60.02

0

Apărare naționala

,60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

21485

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

6594

Politie locala

61.02.03.04

6594

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilrtară)

61.02.05

1091

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

13800

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

269819

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

Din total capitol:

65.02

i

150038

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02 03.02)

65.02.03

41766

învățământ preșcolar

65.02.03.01

21760

învățământ primar

65.02.03.02

20006

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02,04.03)

65.02.04

96872

învățământ secundar inferior

'65.02.04.01

45000

învățământ secundar superior

65.02.04.02

50872

Invatamant profesional

65.02.04.03

1000

învățământ postliceal

65.02.05

2000

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11,30)

65.02.11

5000


DENUMIREA INDICATORILOR

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitari sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01 +66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instrtutii si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

Sport

Tineret

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

Cod

indicator

TOTAL

65.02.11.03

,65.02.11,30

5000

65.02.50

4400

66.02

6534

66.02.06

0,

66.02.06.011

66.02.06.031

'66.02.08 [

6419

66.02.50    ,

115

66.02.50.50:

115

67.02    '

44248

67.02.03

'    i

2002

67,02.03.02

,67.02.03.03 i    ■    1

67.02.03.04

67.02,03.05' 67.02.03.06 ‘ 167.02.03.07'

67.02.03.08,

67.02.03.121

20021

67.02.03.30

67.02.05

31645'

67.02.05.01

67,02,05.02

4600

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

27045

Servicii religioase

67.0206

150

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

10451

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

68999

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

4300

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02,05

29800

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

29800

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06 '

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Creșe

68.02.11

4065

Unități de asistență medico-sodale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15,02)

68.02.15

4799

Ajutor social

68.02.15.01

430

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

4369

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

25035

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

25035

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

287941

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02,03

I

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05,02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Amenajări hidrotehnice

Iluminat public si electrificări

Alimentare cu gaze naturale in localitati

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

Salubritate

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80,02 01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10

+80.02.01.30)

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

Programe de dezvoltare regionala si sociala

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

Acțiuni generale de munca (cod 80.02.02.04)

Masuri active pentru combaterea șomajului

Combustibili si energie (cod 8*1.02.06+81.02.07+81.02.50)

Din total capitol:

Energie termica

Alti combustibili

Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

Cod

indicator

Buget 2015    *

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

70.02.05.02

70.02.06

17415

70.02.07

70.02.50

270526!

74.02

88396

74.02.03

74.02.05 i

! |

78225

74.02.05.01

78225

74.02.05.02

74.02.06    1 0171

! 79.02

91250

80.02

744

i

i 80.02.01

744,

80.02.01.06

80.02.01.09

I    -    1

80.02.01.10

744'

i80.02.01.301

80.02.02    O

80.02.02.041

81.02

32325

81,02.06

32325

81.02.07

81.02.50    |

83.02

0

> ) ........

_[h {■! ■ \ :<. V/

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

Aite cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

58181

Din total capitol:

Transport rutier {cod 84.02.03.01 ta 84.02.03.03)

84.02.03

58181

Drumuri si poduri

84.02.03,01

Transport în comun

84.02.03.02,

22900

Străzi

84,02.03.03

35281

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

: 84,02.04

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84,02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Atte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

■87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

! 87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

) >PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

DEFICIT 1’    99.02.96 + 99.02.97

99.02

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

564764

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

47270

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Din total capitol:

51.02

46450

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

46450

Autorități executive

51.02.01.03

46450

Alte servicii publice generate (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

220

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

220

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

600

Transferuri cu caracter general intra diferite nivele ale administrației (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

DENUMIREA INDICATORILOR

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

Apărare (cod 60.02.02)

Din total capitol:

Aparare naționala

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

Politie locala

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

Partea a lll-a CHELTUIELI SOC IA L-CULTURA LE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02,03.02) învățământ preșcolar învățământ primar

Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03} învățământ secundar inferior învățământ secundar superior Invatamant profesional

învățământ post liceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02,11.03+65.02.11.30)

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

Cod

indicator

TOTAL

59.02

20707

60.02

0

60.02.02

61.02

20707

61,02,03

6594

61,02.03.04

6594

61.02.05    '

313

61.02 50

13800

63.02

263390

165.02

147464

65.02.03

41760,

65.02.03.01

21760

65.02.03.021

20000

165.02.04

94304

,65.02.04.01'

45000,

65.02.04.02:

48304

65.02.04.03

1000

65.02.05

2000'

65.02.07

Oi

: 65.02.07.04'

65.02.11    5000

65.02.11.03    5000

65.02.11.30Î

65.02.50    4400

DENUMIREA INDICATORILOR

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03}

Spitale generale Unitățj medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sănătății (cod 66.02.50,50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreare si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol;

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02,05.01 la 67.02,05.03)

Sport

Tineret

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

I M -■

-U:

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

Cod

indicator


TOTAL

66.02    4469

66.02.06

0

66,02.06.01

66.02,06.03

; 66.02.08

4354

66.02.50

115

66,02.50.50,

115

67.02

43165

67.02.03

919

i67.02.03.02

67.02.03.03,

!67.02.03.04

67.02.03.05

Î67.02.03.06 j67.02.03.07 67.02.03.08 j67_02.O3.12

167.02.03.30

919

67.02.05

31645

67.02.05.01 *67.02.05.02

4600

',67.02.05.03

27045

67.02.06    ,

150

67.02.50

10451

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


TOTAL

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

68292

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

4268

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități {cod 68.02.05.02)

68.02 05

29800

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

29800

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Creșe

68.02.11

3390

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

4799

Ajutor social

68.02.15.01

430

Cantine de ajutor social

68.02.15.02'

4369

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

25035

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02,50.50

25035

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

57481

Din total capitol:

i

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03    '

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30 i

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70 02.05.01 +70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02,05.02'

Iluminat public si electrificări

70.02.06

17415

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

40066

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

85410

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05 01+74.02.05.02)

74.02.05

78225

Salubritate

74.02.05.01:

78225

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02;

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

7185

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

90506

Acțiuni generate economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

,80.02

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01 09i

i    i

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Atte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02 f

32325

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

32325

AJti combustibili

81.02.07    (

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Din total capitol:

I

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03^

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30!

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2015

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

j

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

58181

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

58181

Drumuri si poduri

84.02.03,01

Transport în comun

84.02.03.02

22900

Străzi

84,02.03.03

35281

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02,04

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

Aeroporturi

B4.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Aite cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87,02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

DEFiCIT 99,02.96

99.02

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 +

49.02

247779

63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

6382

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

6382

DENUMIREA INDICATORILOR

-

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.02,01.03)

51.02.01

6382

Autorități executive

51,02.01.03,

j    i

6382

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților (ocale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

I

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

'54.02.07

Servicii publice comunitare de evidența a persoanelor

54.02.10

Alte servicii publice generale

,54.02.50

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

778

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

I

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

778

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

o.

Politie locala

61.02.03.04

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

770

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

'61,02.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

I63.02

6429

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

2574

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02,03.02)

65.02.03

6

învățământ preșcolar

65.02.03.01

învățământ primar

65.02.03.02

6

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

2568DENUMIREA INDICATORILOR

învățământ secundar inferior învățământ secundar superior Invatamant profesional

învățământ postliceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in un'rtati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medicosociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

6502.04.01

65.02.04.02

2568

65.02.04.03

65.02.05

65.02.07

°i

65.02.07.04

65.02.11

0,

65.02.11.03

65.02.11.30

65.02.50

66.02

2065,

66.02.06

0

66.02.06.01

66.02.06.03

66.02.08

i

2065 î

66.02.50

0|

66.02.50.50

67.02

1083

67.02.03

1083

67.02.03.02,

I

67.02.03.03

1083|

67.02.03.04

!67.02.03.05

67.02.03.06i

67.02.03.07

i

67.02.03.08

67.02.03.12

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Alte servicii culturale

,6702.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

Sport

,67.02.05.01

Tineret

67.02.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

Servicii religioase

67.02.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

707

Din total capitol.

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

32

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

Creșe

68.02.11

675

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12 i

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

Ajutor social

,68.02.15.01;

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70,02

230460

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70,02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02,03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.301

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


TOTAL

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

230460

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74,02.06)

74.02

2986

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

! 74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

.74.02.05

0

Salubritate

74.02.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

2986

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 60.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

744

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01 +80.02.02)

80.02

744

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

744

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01,06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09'

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

744

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

,80.02.01,30

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02,04)

80.02.02

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50


DENUMIREA INDICATORILOR

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+63.02.50)

Din total capitol;

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanitarâ Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

Transporturi (cod 64.02.03+84.02.06+64.02.50)

Din total capitol;

Transport rutier (cod 84.02,03.01 la 84.02.03.03)

Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport aerian (cod 84.02.06,01+84.02.06.02)

Aeroporturi Aviația civila

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Alte acțiuni economice (cod 87.02,01+67.02.03 la 87.02.05+67.02.50)

Din total capitol;

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Zone libere

Turism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

Alte acțiuni economice

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02.97

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Cod

indicator


Buget 2015    !-

PREVEDERI ANUALE

TOTAL83.02


83.02.03

83.02.03.03

83.02.03.07

83.02.03.30

83.02.50

84.02

84.02.03

84 02,03,01

84.02.03.02

84.02.03.03

84.02.06

84.02.06.01

84.02.06.02

84.02.50

87.02

87.02.01

87.02.03

87.02.04

87.02.05

87.02.50

96.02

0'

0


97.02

98.02

98.02.97

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

DEFICIT1’ 99.02.97

99.02

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENAQHE

ANEXĂ LA

ÎiCLM


JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA

Instituția publică:_


Formular:


ANEXA 2BIS


CAP. 51.02


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

___mii lei

Buget 2015

Pnd EVEDERIANUZ

DENUMIREA INDICATORILOR    r . IT

, indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA

DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

.......f'

46450

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

46450

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

22775

Cheltuieli salariate în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la

10.01.16 +10.01.30)

10.01

18615

Salarii de baza

io.oi.oc

16795

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime    ,

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

410

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02,01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa*}

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

; Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti

10.01.10 10.01.11 10.01.12 10.01.13 10.01.14; 10.01.15 10.01.16 10.01.30

10.02 10.02.01 10.02.02 10.02.03, 10.02.04 10.02.05 10.02.30 ‘

10.03 10.03.01 10.03.02 10.03.03 ’ 10.03.04, 10.03.05 10.03.06 i

20

20.01

20.01.01 20.01.02; 20.01.03 ‘ 20.01.04

20.01.05 >

300

110

1000

0

4160

3000

80 i 850 30;

200

236751

4607 363

630 ■ 791

204;

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) i Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

! Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfecta nti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

i Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) l Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvo Ita re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01.06

20.01.07

830

20.01.08

658

20.01.09

903

20.01.30

940

20.02

200

20.03

0

20.03.01

20.03.02

20.04

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

0

20.05

1080

20.05.01

20.05.03

20.05.30

1080

20.06

75

20.06.01

25

20.06.02

50

20.09

20.10

20.11

30

20.12

2849

20.13

180

20.14

20.15

ANÎ’.XÂ LA

hci.m

Studii si cercetări

Pfati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata ! Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor ■ Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice 'Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

, Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

r ■ ■■ -

Dobânzi aferente creditelor interne garantate


20.16

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

20.24.01

20.24.02

20.25

20.27

0

20.30

14654

20.30.01

2337

20.30.02

358

20.30.03

92

20.30.04;

20.30.06;

20.30.07j

20.30.09

1925

20.30.30'

9942

30i

0

30.01

30.01.01

30.01.02

0

HCi V


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe I Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur iDobanda datorata trezoreriei statului

i Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului ! Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.0 1.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

i Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

[Finanțarea aeroporturilor de interes local

i Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi (pentru protecția copilului

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03 30.03.01 ( 30.03.02; 30.03.03 30.03.05 40

40.03

40.20

40.30:

50

50.04

51 SF


51.01

5i.oi.or

51.01.03;

51.01.05.


51.01.14Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor

ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate 51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru

persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de

ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale    51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sănătății    51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole    (

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de, învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.58+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne    '

i Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie i termica si ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod i

55.02.01+55.02.04)    ,

i Contribuții și cotizații la organisme internaționale    1

Alte transferuri curente în străinătate    !

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar    1

Ajutoare sociale in natura

51.01.49


51.01.60

51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18

55.01.54

55.02

55.02.01:

55.02.04

57

57.02

57.02.01

57.02.02


Ol

Ol


Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30) mprumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

j Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursări de credite externe din fondul de garantare i Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

H CLM


57.02.03

57.02.04


59

59.01

59.02

59.08

59.11

59.12

59.15

59.17

59.20 59.22 59.25 i

59.30 59.35

Oi

O


79

80

80.03

80.30

81

O,


81.01

81.01.01 j 81.01.02 81.01.05 81.01.06

HC i


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05

85 X


Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

.Excedentul secțiunii de funcționare Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri decapitai (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale    j

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice    !

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

■ Programe cu finanțare rambursabila    ■

! Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

85.01    X

85.01.01    X

90

92.01

92.01.96

93.01

93.01.961

6382


51

51.02

51.02.12

51.02.28

51.02.29

55

55.01

55.01.03

55.01.07

55.01.08


Oi

0


LL


Programe ISPA Programe SAPARD

I Investiții ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară | Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la

56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

Finanțarea națională i Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională

,    Finanțarea externa nerambursabila

I    Cheltuieli neeligibile

55.01.09

55.01.10

55.01.12

55.01.13

55.01.15

55.01.28

55.01.42^

55.01.56


56

J

56.01 ; 56.01.01 56.01.02, 56.01.03

56.02

56.02.01

56.02.02

56.02.03;

56.03; 56.03.01. 56.03.02 j 56.03.03 j


0,

0

0

0


Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

J    Finanțarea națională

]    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

56.04' 56.04.01 j 56.04.02 j 56.04.03


Programe din Fondut European pentru Pescuit (FEP) {56.05,01 la 56,05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

, Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională

! Finanțarea externa nerambursabîla Cheltuieli neeligibile

Alte facilitat) si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

| Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56,17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională

i    Finanțarea externa nerambursabila

;    Cheltuieli neetigibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18-03)

)

A X ! X Al. A

HCî.M X X . S '5

56.05

56.05.01

56.05.02

56.05.03

0

56.07

56.07.01

56.07.02

56.07.03

0

56.08

56.08.01

56.08.02

56.08.03

0

56.15

56.15.01

56.15.02

56.15.03

0

56.16

56.16.01

56.16.02

56.16.03

0

56.17

56.17.01

56.17.02

56.17.03

0

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si

sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile    l

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27

0

, Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01

la 56.28.03)

56,28.

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila    j

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6382

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

6382

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

6382

Construcții

71.01.01

.Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02;

1180

! Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03^

j Alte active fixe

71.01.30

5202

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.031

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    '

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

.Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01 î

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79)

A\L\A LA

H (’’ s M A R. J f


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

81.04

85    X

85.01    X

85.01.02    X

85.01.05    X

90

92.01

92.01.97 93.011

93.01.97CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR. MARCELA enactle-"


<\NLX.\ LA


HCi.M Ni


JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică: Formular:


ANEXA 2BIS


CAP. 54.02


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


mii lei

Buget 2015

i    tEVEDERI ANUA

DENUMIREA INDICATORILOR    +,7

indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.0*1+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30}

Salarii de baza

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

'Alte sporuri

;Ore suplimentare

Fond de premii

220

!

' 1.

220

1

i

____1

01

220

10

205

10.01

163

10.01.01

10.01.03

10.01.04

10.01.05

10.01.06

10.01.07

10.01.08

10

143

i


-\\L\A LA

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11:

j

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

'Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

’ 10.01.16

Alte drepturi salarîale in bani

: 10.01.30

10

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

ÎTichete de masa*)

10.02.01

'Norme de hrana

‘ 10.02.02'

; Uniforme si echipament obligatoriu

‘ 10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariate in natura

■ 10.02.30,

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

42

' Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

30

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03:

10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

i Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20!

15

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

0

Furnituri de birou

20.01.01 j

Materiale pentru curățenie

20.01.021

iîncălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant)

20.01.05

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01*20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01*20.05.03*20.05.30)

Uniforme si echipament ; Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01*20.06.02) i Deplasări interne, detașări, transferări I Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

AS/\ A. LA


HCLM AL


20.01.06;

20.01.07

20.01.08

20.01.09;

20.01.30

20.02

20.03, 20.03.01 20.03.02

20.04 20.04.01; 20.04.02 20.04.03 20.04.041

20.05

20.05.01' 20.05.03' 20.05,30;

20.06

20.06.01;

20.06.02

20.09;

20.101

20.11

20.12;

20.13

20.14:

20.15

H C 1. Vi

20.16 20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor


Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

convenții sau contracte de asociere    20. 19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    2q 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.231

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    20 24

Comisioane    si alte    costuri    aferente împrumuturilor externe    20.24.01    i

Comisioane    si alte    costuri    aferente împrumuturilor interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    20.25    i

Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)    ,

15


20.30

! Reclama si publicitate    20.30.01

Protocol si reprezentare    20.30.02

Prime de asigurare non-viata    20.30.03'

Chirii    20.30.04    j

i Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    20.30.06,

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice    20.30.07'

tExecutarea silita a creanțelor bugetare    20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    i 20.30.30'

15,

o'

o


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.01

!Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30.01,01!

'Dobânzi aferente creditelor interne garantate    ; 30.01.021


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate , Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice J Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

30.02

30,02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30,03.05

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF


i

51.01

5i.oi.or

51.01.03

51.01.05


0

0

0;

0


Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14


,HL


AX’-XÂ LA

V. S R JJ f-


jTransferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

^Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea .copilului    51.01.26

i Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale    51,01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății    j 51,01.46

!Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole    51,01.49

!Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de

masă    51.01.60

iTransferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în

unitățile de învățământ special    51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)    I 55 SF

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)    55.01

Alte transferuri curente interne    55 01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare . 55.01.54

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)    I

<    55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale    i 55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate    55.02 04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

O!

Oi

I


Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)    j 57.02

Ajutoare sociale in numerar    : 57.02.01

Ajutoare sociale in natura    57.02.02:

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

5911

Susținerea cultelor

5912

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15 Ș

Despăgubiri civile

59.171

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

5922

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.301

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

’    79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

iRambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01.

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02 î

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05,

, Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06t


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02'

81.02.01

81.02.02

81.02.05


TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local    85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent 92.01.96    92.01

Excedentul secțiunii de funcționare    92.01.96

Deficit 93.01.96    93.01

Deficitul secțiunii de funcționare    93,01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)    _ .

51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)    51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale    51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 ta 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

51.02.28 j 51.02.29

55

55.01

* 55.01.03 ' 55.01.07

55.01.08


oi


LA


Programe ISPA    55.01.09

Programe SAP ARD    55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat    55.01.12

Programe de dezvoltare    55.01.13

FondRomande Dezvoltare Sociala    55.01.151

Cheltuieli neeligibile ISPA    55 01 28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercom unitară    55 01 42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local    55.01.561

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

’    B6    0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03) Finanțarea națională

j Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională

;    Finanțarea externa nerambursabila

i    Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) Finanțarea națională

l Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.01 56.01.01' 56.01.02, 56.01.03

56.02; 56.02.01 • 56.02.02 56.02.031

56.03 56.03.01 j 56.03.02 56.03.03


oi

i


56.04 56.04.01) 56.04.02; 56.04.03;


0,


>


)

HC


M \ i V; N


iĂ>/UPrograme din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.05    0

56.05.01 56.05.02 56.05.03


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.07'    0

56.07.01 J 56.07.02'

56.07.03 î


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.08'    o

56.08.01'

56.08.02

56.08.03,


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03) i    Finanțarea națională

;    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională

I Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


Mecanismul financiar norvegian (56.18,01 la 56.18.03)


56.15;

56,15.01

56.15.02

56.15.03

56.16; 56.16.01 56.16.021 56.16.03

56.17 56.17.011 56.17.02 56.17,031

56.18


A. LA s


Finanțarea națională    56.18.01

Finanțarea externa nerambursabifa    56.18.02

Cheltuieli neeligibile    56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)    56.25

Finanțarea națională    56.25.01

'    Finanțarea externa nerambursabila    56.25.02

j    Cheltuieli neeligibile    56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)    56,27

Finanțarea națională    56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.27.02

Cheltuieli neeligibile    56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

, Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale iAlte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

■ Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

56,28

56.28.01

56.28.02

56.28.03

70

71

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30:

71.03


o:

o

oTITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81    0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85 X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)    gg g^

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local    85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05 X

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    an

Excedent (92.01.97)    92    01

Excedentul secțiunii de dezvoltare    92.01.97

Deficit (93.01.97)    93.01,

'Deficitul secțiunii de dezvoltare    93.01.97

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA LNACL^

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA


Instituția publică: Formular:


ANEXA 2BIS


CAP. 55.02


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


Mm


mii lei

Buget 2015

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


EVEDERI ANUZ


TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

600

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

I    i ■

J    ____I -

600

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

600

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

, 10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa*) j Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale ! Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.01.10 10.01.11 10.01.12; 10.01.13; 10.01.14' 10.01.15) 10.01.16 10.01.30)

10.02i 10.02.01! 10.02.02) 10.02.03i 10.02.04) 10.02.05; 10.02.30)

10.03 10.03.0110.03.02) 10.03.03 10.03.04 10.03.05 10.03.06


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

) Furnituri de birou Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

4.....- -.....-

Apa, canal si salubritate 'Carburanți si lubrifiant!

20

20.01


Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente ; Materiale sanitare Reactivi ! Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat !Alte obiecte de inventar

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) i Deplasări interne, detașări, transferări | Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata, 20.01.06

: 20.01.07

' 20.01.08;

20.01.09!

20.01.30’

20.02

20.03    0

20.03.01

20.03.02

20.04;    o

20.04.01*

; 20.04.02,

; 20.04.03 20.04.04

20.05    O

: 20.05.01 20.05.03;

20.05.30i

20.06    O

20.06.01 20.06.02

20.09

20.10 ! 20.11

20.12

20.13

20.141

.    I

20.15


Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

! Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata j Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare j Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

' Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.16

20.18


20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

1

20.24.01

20.24.02

1

20.25

20.27

20.30

20.30.01

20.30.02 20.30.03Π20.30.04 i 20.30.06 •

20.30.07

20.30.09 20.30.30

0

i

30

599

30.01 j

599

30.01.01

30.01.02

5991Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru mutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

{Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03;

30.02.05

30.03

30.03.01

I 30.03.021 30.03.03

, 30.03.05 40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

i

51 SF


0,


51.01

51.01.01;

51.01.03;

51.01.05


51.01.14


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    ; 51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-socîale    51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății    51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole    51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de

masă    51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în

unitățile de învățământ special    51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)    55 SF

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)    55.01

Alte transferuri curente interne    55 q-j -țg

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare 55.01.54

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale    55 02 q-|

Alte transferuri curente în străinătate    55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)    57.02

Ajutoare sociale in numerar    57.02.01

Ajutoare sociale in natura    57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15 +59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25 j

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)

79'

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80,03)

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

8101

0

'Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

j Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05'

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02

81.02.01

81.02.02 ‘

81.02.05

0

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

iPlăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

0

!

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

!

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

|

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 ta 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

I

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

Ol

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

t

Programe comunitare

55.01.07!

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

I

)

r


j CLMv.i r' tPrograme ISPA    55.01.09!

Programe SAPARD    55.01.1 Oi

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat    55.01.12^

Programe de dezvoltare    55.01.13^

IFond Roman de Dezvoltare Sociala    55.01.15;

Cheltuieli neeligibile ISPA    55.01.28;

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară    55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local    55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) posta de rare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03) I Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională

, Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03) i Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila | Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) I    Finanțarea națională

!    Finanțarea externa nerambursabila

:    Cheltuieli neeligibile

56.01

56.01.01

56.01.02

56.01.03

56.02

56.02.01

56.02.02

56.02.03

56.03

56.03.01

56.03.02

56.03.03


56.04

56.04.01

56.04.02'

56.04.03Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.05    0

56.05.01 56.05.02 56.05.03


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.07    0

56.07.01 56.07.02

j 56.07.03    !


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.08    0

56.08.01 56.08.02 56.O8.O3


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)


56.15 ’    56.15.01

,    56.15.02

56.15.03

56.16 56.16.01

1    56.16.02

56.16.031

'    56.17

56.17.01

|    56.17.02'

56.17.03j

i    '

56,18


0;


I AN.'iXÂ i.A "~~'L

Finanțarea națională    56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.18.02

Cheltuieli neeligibile    56.18.03

Programul de cooperare elveția no-rom an vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)    56.25

Finanțarea națională    56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.25.02;

Cheltuieli neeligibile    56.25.03;

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)    56,27

Finanțarea națională    56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.27.02

Cheltuieli neeligibile    56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

■ Mașini, echipamente si mijloace de transport j Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

i

j Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

;    56,28;

I 56.28.01 ( i 56.28.02 !    56.28.03:

i 70

!    71'

I    71.01;

71.01.01 i 71.01.02, 71.01.03; 71.01.30?

71.03;

!    72!

î 72.01 ; ; 72.01.01

75

79


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Deficit (93.01.97)

[Deficitul secțiunii de dezvoltare

85    X

85.01    X

85.01.02    X

85.01.05    X

90

92.01

92.01.97

93.01

93.01,97


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


contrasemnează secretar, marcela enache.

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA


Instituția publică: Formular:


ANEXA 2BIS


CAP. 61.02


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015PXA LA I


mii lei

Buget 2015


DENUMIREA INDICATORILOR


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

1 Salarii de baza

Indemnizație de conducere

iSpor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

1 Cod indicator

:EVEDERI ANUA

i

TOTAL

21485

y " " j

20707    j

..i____ _______

01

20707

10

l

4579

I 10.01

296<

; 10.01.01

2601

10.01.03

i

i

10.01.04

1 10.01.05'

10.01.06

80

10.01.07

I


Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16,

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

280

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

849

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

849

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

769

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

570

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

150

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6

'Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

27

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

16128

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

733

i Furnituri de birou

20.01.01

67

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

5

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1


Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

20.01.05

660

20.01.06

20.01.07

20^01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

197

20.03

20.03.01

20.03.02

0

20.04

20.04.01 ’ 20.04.02

20.04.03

20.04.04

0

20.05

211

20.05.01, 20.05.03:

186

20.05.30

25

20.06: 20.06.01) 20.06.02:

20.09 i

20.10

0

20.11)

20.12

20.13

210

20.141


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

20.15

20.16 20.18


Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor


convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    2q 24

Comisioane    si    alte    costuri    aferente împrumuturilor externe    20.24.01

Comisioane    si    alte    costuri    aferente imprumuturilor interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    20.25

Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate ; Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

lAfte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)


20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09j

20.30.30j

30Ș

30.01


14777


10

700


14067

0

0


Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru mutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03-*-30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL (V SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

30.01.01

30.01.02

30.02

30.02.01 i 30.02.02 ' 30.02.03 ( 30.02.05 (

30.03

30.03.01 : 30.03.02

30.03.03

30.03.05

40

40.03

40.20 40.30 i 50

50.04

!    51 SFj


0.


o

ol


Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului    j 51.01,14

i

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    I 51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    . 51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea '

copilului    51.01.26

i

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole    i

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de i masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)    !

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

51.01.39


51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61 55 SF 55.01 i

55.01.18


Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare 55.01.54 j B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

55.02.01 j 55.02.04

57 57.02!

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) Ajutoare sociale (cod 57-02.01 la 57.02.04)


) >

I

’ : : s ■;    ■ y

......

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15+59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

i

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0:

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

i    80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0;

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

! Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferente de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.01.05

81.01.06

81.02 81.02.01 i 81.02.02; 81.02.05;


TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare Deficit 93.01.96

'Deficitul secțiunii de funcționare ____    _    __    _____

85.01

85.01.01

90

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

778


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)


51


Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

|Transferuri prentm finanțarea investițiilor la spitale

I

i

'Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila


;    51.02

[ 51.02.12

j 51.02.28 i 51.02.29

55

55.01

55.01.03;


0

0,


Programe comunitare    55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă    55.01.08

Programe ISPA    55.01.09

Programe SAPARD    55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat    55.01.12

Programe de dezvoltare    55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala    55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA    55,01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară    55.01.42 î

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local    55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

'    56    0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) Finanțarea națională

i Finanțarea externa nerambursabila

56.01 56.01.01, 56.01.021 56.01.031

56.02 56.02.01 56.02.02 j 56.02.03i

56.03, 56.03.01 j 56.03.02^ 56.03.03


56.04

56.04.01

56.04.02


Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

56.05    0

56.05.01

,    56.05.02

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07,03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

56.07    0

56.07.01 ’

56.07.02

;    56.07.03 j

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

Finanțarea națională

( Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

56.08 i    0

56.08.01:

56.08.02

;    56.08.03;

l    ;

Alte programe comunitare Finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională

j Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03) j Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

56.15    0

56.15.01 '    56.15.02

56.15.03;

56.16    0 56.16.011

56.16.02

56.16.03

■    56.17    0

!    56.17.01

56.17.02

56.17.03'

r

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

i Finanțarea externa nerambursabila

:    56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01,

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27

Oi

Finanțarea națională

56.27.01 ■

I

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

I Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56,28

0|

Finanțarea națională

56.28.01

î Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

,    I

778

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

778

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

778

Construcții

71.01.01

1

j Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

595,

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03;

183

!Alte active fixe

. 71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

°j

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

ol

'Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

85 X

85.01 85.01.02

85.01.05    X

90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97


PREȘEDINTE ȘEDINȚACONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACf

)    >    r-.........    77

L.. :    J/? Mi'

JUDEȚULlCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:

CAP. 65.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

- mii lei -

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

- Cod indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

150038

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

i    |

j    J

147464

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

147464

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

127530

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

95870

Salarii de baza

10.01.01

87357

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

245

Alte sporuri

10.01.06

488

Ore suplimentare

10.01.07

)    )    r--v,r..\YA.......

L,.

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

656

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

6282

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatn

10.01.12

87

Indemnizații de delegare

10.01.13

1

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

754

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

Ti chete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

31660

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

23239

Contribuții de asigurări de soma)

10.03.02

577

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

; 10.03.03

6214

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca st boit profesionale

10.03.04

223

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1407

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

19934

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

12205

Furnituri de birou

20.01.01

183

Materiale pentru curățenie

20.01.02

188

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

7900

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1885

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Proiecția muncii

20.01.05

47

20.01.06

1

20.01.07

129

20.01.08

234

20.01.09

411

20.01.30

1227

20.02

2718

20.03

0

20.03.01'

20.03.02

20.04

3

20.04.01

1

20.04.02

1

20.04.03

20.04.04

1

20.05

362

20.05.01

6

20.05.03

20.05.30

356

20.06

10

20.06.01

10

20.06.02

20.09

0

20.10

20.11

2

20.12

1

20.13

26

20.14

100

)    .TT,...........-.....

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata    „ . _

2U.1 o

Studii si cercetări    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    2q 24

Comisioane    si    alte    costuri aferente împrumuturilor    externe    20.24.01

Comisioane    si    alte    costuri aferente imprumuturilor    interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    20.25

Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

4504

1


3

4496

0

o


20.30

Reclama si publicitate    20.30.01

Protocol si reprezentare    20.30.02

Prime de asigurare non-viata    20.30.03

Chirii    20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    20.30,06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice    20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare    20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate    30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51^01.14+51^)1.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF


51.01

51.01.01

51.01.03

51.01.05


Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

51.01.14


51.01.15

51,01.24

51.01.26

51.01.31

51.01.39

51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18

55.01.54

55.02

55.02.01

55.02.04

57

57.02


Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare

57.02.01

57.02.02

57.02.03

57.02.04

59    0

59.01 59.02 59.08

59.11

59.12 59.15 59.17


59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

79

80


80.03

80.30

81 0


81.01 0 81.01.01 81.01.02


Rambursări de credite aferente datoriei pubiice externe locale    81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe    81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)    81.02

Rambursări de credite interne garantate    81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85    X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01    X

85.01.01    X

90

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96

2574


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)    51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale    51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății    51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice    51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)    55 01

Programe cu finanțare rambursabila    55.01.03

Uf zuf


Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă Programe ISPA Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercom unitară investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

55.01.07

55.01.08

55.01.09

55.01.10

55.01.12

55.01.13

55.01.15

55.01.28

55.01.42

55.01.56


56


Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)    56.01

Finanțarea națională    56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.01.02

Cheltuieli neeligibile    56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)    56.02

Finanțarea națională    56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.02.02

Cheltuieli neeligibile    56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)    (56.03.01 la 56.03.03)    56.03

Finanțarea națională    56.03.01.

Finanțarea externa nerambursabila    56.03.02

Cheltuieli neeligibtle    56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)    56.04

Finanțarea națională    56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.04.02

)    ) r.................:

Cheltuieli neeligibile


56.04.03


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabiîa Cheltuieli neeligibile


56.05    0

56.05.01 56.05.02 56.05.03


Programe instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabiîa Cheltuieli neeligibile


56.07    0

56.07.01 56.07.02 56.07.03


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.08    0

56.08.01 56.08.02 56.08.03


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitat) si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.15    0 56.15.01

56.15.02

56.15.03

56.16    0 56.16.01

56.16.02

56.16.03

56.17    0 56.17.01

56.17,02

56.17.03


Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56,28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2574

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2574

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2574

Construcții

71.01.01

1010

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

13

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

1551

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

hlCÎ.V: \R.


LA


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP.66.02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE)

6534

4489

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3<R40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4469

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4167

Cheltuieli salariaie in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3355

Salarii de baza

10.01.01

3300

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

55

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale în natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

812

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

540

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

17

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

173

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

77

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30,

20

187

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

7

Furnituri de birou

20.01.01

7

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

92

Medicamente

20.04.01

50

Materiale sanitare

20.04.02

42

Reactivi

20.04.03

Dezinfecta nti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Ce rcetare-dezvo Ita re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

20

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

68

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedinteluî/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

68

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

///

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Do banda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITL

UL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriafe în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

115

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

115

LA

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

115

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tîchete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

HCI.M Ni;.)    j A

[HC:

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01-1-81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(8S.O1)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

B5.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SEC

2065

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT, ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri decapitai (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlu

post

+56J

VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

25+56.27+56.28,

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 ia 56.04.03)

56.04

0

NCi.M

MM

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56,16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2065

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2065

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2065

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2065

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

)


>


Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe ne rambursabile

85.01.05

X

TITLI

LJL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

| Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

(Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


contrasemnează


secretar,

MARCELA ENACFJJ&—■

Sfilp

>//r


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială .CONSTANTA

instituția publică:.

CAP. 67.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

_- mii lei -

Buget 2015 EVEDERIANU/

DENUMIREA INDICATORILOR    - .    ,

indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

44248

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

] |

43165

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

43165

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01 :

0

i Salarii de baza

10.01.01!

Indemnizație de conducere

I 10.01.03

Spor de vechime

10.0104

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

j Alte sporuri

10.01.06:

Ore suplimentare

10.01.07 i

Fond de premii

10.01.08:

/I


Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa*)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

; Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.01.10

10.01.11

10.01.12

10.01.13

10.01.14*

10.01.15

10.01.16'

10.01.30

10.02 10.02.01 10.02.02 10.02.03 10.02.04^ 10.02.05 i 10.02.30

10.03 10.03.01! 10.03.02; 10.03.03; 10.03.04 10.03.05| 10.03.06!


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)


J    20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)    20.01 j

Furnituri de birou    20.01.01

Materiale pentru curățenie    20.01.02,

încălzit, Iluminat si forța motrica    20.01.03!

i    i

ÎApa, canal si salubritate    ' 20.01.04

Icarburanti si lubrifiant!    20.01.05

38274

27045


Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri st servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

'Medicamente Materiale sanitare ; Reactivi I Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări i Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvo Itare

Carii, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

[WC'i M20,01.061 20.01.07 j 20.01.08: 20.01.09 20.01.30;

20.02

1

20,03

20.03.01 ; 20.03.02

20.04 20.04.01! 20.04.02: 20.04.03 20.04.04

20.05; 20.05.01; 20.05.03 i 20.05.30!

20.06 20.06.011 20.06.02 i

20.09

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15!

27045

0

0

o

o


L.'Lh?i

Studii si cercetări    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor


convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    2Q 20

Meteorologie    20.21:

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    2q £4

Comisioane si alte    costuri aferente    împrumuturilor    externe    20.24.01

Comisioane si alte    costuri aferente    împrumuturilor    interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    20.25

Tichete cadou    20.27    |

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06420.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

:Reclama si publicitate    , 20.30.01

Protocol si reprezentare    20.30.02

,    i

Prime de asigurare non-viata    j 20.30.03i

Chirii    20.30.04:

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    20.30.06 (

Fondul Președinte Iu i/Fondul conducătorului instituției publice    20,30.07 j

|Executarea silita a creanțelor bugetare    ! 20.30.09 j

IAlte cheltuieli cu bunuri si servicii    20.30.30 j

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30,01 la 30.03)    j 30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.01,

^Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate    ! 30.01.02

240


10989


10989

o!


) )

;H('L

'-A i

ALL

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

; Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

! Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

*    I

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03;

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05;

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

40.20

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

i

0

Fond de rezerva bugetara ta dispoziția autorităților locale

50.04'

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

919

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)    !

51.01

919

Transferuri către instituții publice

51.01.01;

919

^Acțiuni de sanatate

j 51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05!

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

' 51.01.14

y/j'


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI <cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termofîcare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

!Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura

51.01.39


51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18


55.01.54

55.02

55.02.01


iliL


///

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

; 57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

3972

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

3972

Susținerea cultelor

59.121

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15,

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

(    59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35,

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

i

80.03;

J    r

Alte imprumuturi

I    80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

i Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

i 81.01.01

{ 1

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02;

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05j

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

« 81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

I

Excedentul secțiunii de funcționare Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

!

(Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

• Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

[Programe cu finanțare rambursabila Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

81.02 0

81.02.01

81.02.02

81.02.05


85.01

85.01.01

90

92.01

92.01,96

93.01

93.01.96'


1083


51 ; 51.02

51.02.12


51.02.28 51.02.29 j

55


o'


o


LLSJ


Programe ISPA 'Programe SAPARD

55.01.09

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

iCheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

:    Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

! Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.01    0

56.01.01,

56.01.02;

56.01.03,

56.02!    0

56.02.01 56.02.02 56.02.03

56.03 <    0

56.03.01'

56.03.02

56.03.03    !


Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) ! Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibife

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) ' Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) ; Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

) Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.05    0

56.05.01

i 56.05.02'

56.05.03


56.07    0

56.07.01 56.07.02 56.07.03!


56.08:    0

56.08.01 )

56.08.02)

56.08.03


.    56.15    0

56.15.01 j 56.15.02 56.15.03:

!    56.16;    0

|    56.16.0l!

56.16.021

56.16.03,

i 56.17    0

56.17.01

!    56.17.021    |

56.17.03


56.18    0


Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabiJa

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

,    56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

i    56,27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

;    56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

j    56,28

0

Finanțarea națională

;    56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

i 56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

j    70

1083

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1083

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

j    71.011

1083

Construcții

: 7i.oi.oi

1083

^Mașini, echipamente si mijloace de transport

I 71.01.02;

i Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03j

! Alte active fixe

; 71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

I    72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72011

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

; 72.01.01'

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

?    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

i    79


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81 0


Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)


85 X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)    gg

l Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local    85.01.02

Plăti efectuate in anii precedent» si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

H    85.01.05

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent (92.01.97)    92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare    92.01.97

Deficit (93.01.97)    93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare 93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

SECRETAR, MARCELA ENApHE

Vi


///


> )

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP.68.02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

68999

68292    .

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

68292

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

18876

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

15842

Salarii de baza

10.01.01

15421

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

187

Alte sporuri

10.01.06

4

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

230

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 ia 10.02.054-10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3034

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2071

Contribuții de asigurări de șomaj

r 10.03.02

51

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

681

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

23

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

208

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

8909

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1415

Furnituri de birou

20.01.01

34

Materiale pentru curățenie

20.01.02

52

încălzit, Iluminat si fort a motrica

20.01.03

312

Apa, canal si salubritate

20.01.04

78

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

75

Piese de schimb

20.01.06

12

Transport

20.01.07

57

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

108

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

640

Reparații curente

20.02

274

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

4844

Hrana pentru oameni

20.03.01

4844

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

64

Medicamente

20.04.01

34

Materiale sanitare

20.04.02

13

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

17

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

51

Uniforme si echipament

20.05.01

2

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

12

Alte obiecte de inventar

20.05.30

37

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

9

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

9

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

33

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

18

Protecția muncii

20.14    13

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ta 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2188

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

1060

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondui conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1128

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru mutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturilordin fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

3518

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

3518

Transferuri către instituții publice

51.01.01

3518

Acțiuni de sanatate

51.01,03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01,14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01,31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01,46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termofîcare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

O

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

36567

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

36567

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

16614

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

19953

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

422

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

422

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

..

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

ii, i m

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datonei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

(Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

sec

SiBlISISOlBOOO

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentîlor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlu

post

+56.1

VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 25+56.27+56,28)

56

O

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea naționala

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

O

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 ,a 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

O

Finanțarea națională

56,07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

-

Finanțarea externa nerambursabiîa

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

L.-_

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

O

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare eJvetiano-roman vizând reducerea disparitatiior economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la

56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

707

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

707

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

707

Construcții

71.01.01

675

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

32

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

U -H 'i Vi

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01,01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLAT) EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

TITLI

JL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

[Excedentul secțiunii de dezvoltare

92,01,97

Deficit (93.01.97)

93.01

|Deficitul secțiunii de dezvoltare

93,01,97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

QkCjiu wrttriet'


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enacejje

)


V!