Hotărârea nr. 113/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015 AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Fagadau înregistrată sub nr. 59260/29.04.2015 și raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta;

Văzând dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a", alin.3 lit."c" și art.115, alin.l lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și reparați în continuare, a listei de utilaje independente și a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2015 conform anexelor nr.1-11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

-    total    venituri    30.428    mii    RON

-    total    cheltuieli    30.178    mii    RON

-    rezultat (total venituri-total cheltuieli)    250    mii    RON

-    total    investiții    53.910    mii    RON

din care :

-    investiții în continuare și reparații în conformitate cu hotărârile Consiliului

local al municipiului Constanța    50.879 mii RON

-    utilaje independente din surse proprii    3.031 mii RON

Art.2. Finanțarea cheltuielilor de investiții in derulare pe anul 2015 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal și surse proprii.

Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptata de    consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Constanța . . _ Nr.    // 5CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR^

Marcela EnacheRomânia    Anexa nr.l la H.C.L.    _

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local


-mii lei-


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2014

Propuneri an curent

2015

%

Estimări an 2016

Estimări an 2017

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.l = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)

1

21,216

30,428

1.43

31,195

31,981

1.03

1.03

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

21,153

30,357

1.44

31,122

31,906

1.03

1.03

a)

subvenții, cf.prevederilor legale in viqoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

63

71

1.13

73

75

1.03

1.03

3

Venituri extraordinare

6

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)

7

24,591

30,178

1.23

30,929

31,700

1.02

1.02

1

Cheltuieli de exploatare din care:

8

24,591

30,178

1.23

30,929    .

31,700

1.02

1.02

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

9

16,891

22,386

1.33

22,943

23,515

1.02

1.02

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

530

283

0.53

290

297

1.02

1.02

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

11

6,027

6,793

1.13

6,962

7,136

1.02

1.02

CO

ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)

12

4,560

5,395

1.18

5,529

5,667

1.02

1.02

CI

ch. cu salariile

13

4,559

5,045

1.11

5,171

5,299

1.02

1.02

C2

bonusuri

14

1

350

350.00

359

368

1.02

1.02

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

207

220

1.06

225

231

1.02

1.02

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

1,260

1,178

0.93

1,207

1,237

1.02

1.02

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

1,143

716

0.63

734

752

1.02

1.02

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

22

-3,375

250

265

281

1.06

1.06

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-3,375

250

265

281

1.06

1.06

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.

30

-3,375

250

265

281

1.06

1.06

7

Participarea salariațiior la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an 2014

Propuneri an curent

2015

%

Estimări an 2016

Estimări an 2017

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividente cuvenite bugetului local

33a

c)

dividente cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează ia alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

49,192

53,910

1.10

60,780

12,083

1.13

0.20

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

49,192

50,879

1.03

57,749

9,052

1.14

0.16

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

197

215

1.09

220

225

1.02

1.02

2

Nr. mediu de salariați total

49

207

220

1.06

225

230

1.02

1.02

3

Câștigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000

50

1,836

2,044

1.1132

2,048

2,053

1.0021

1.0026

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000

51

1,835

1,911

1.0412

1,915

1,920

1.0021

1.0026

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

102.19

137.99 ‘

1.3503

138.32

138.72

1.0024

1.0029

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l) x 1000

54

1,159.08

991.78

0.86

991.49

991.20

1.00

1.00

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

56

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

o    \fîrU&4TfH

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

România    Anexa nr.2 la H.C.L. ? f f

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

-mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2014

Propuneri an 2015

%

Aprobat

Realizat

Propuneri

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7.00

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)

1

36,284

21,216

30,428

1.43

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din care:

2

36,134

21,153

30,357

1.44

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

35,421

20,426

29,570

1.45

al)

din vânzarea produselor

4

1,777

70

90

1.29

a2)

din servicii prestate

5

20,632

16,932

27,489

1.62

a3)

din redevențe și chirii

6

1,394

1,360

1,415

1.04

a4)

alte venituri

7

11,618

2,064

576

0.28

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

fRd.lO+Rd.lll, din care:

9

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

713

727

787

1.08

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital fRd,18+Rd.l91, din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

713

727

787

1.08

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

150

63

71

1.13

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

<J)

din dobânzi

26

150

37

45

1.22

e)

alte venituri financiare

27

25

26

1.04

3

Venituri extraordinare

28

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

36,054

24,591

30,178

1.23

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:

30

36,054

24,591

30,178

1.23

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.4O + Rd.46), din

care:

31

27,112

16,891

22,386

1.33

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

9,505

4,783

6,875

1.44

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

6,676

3,254

4,704

1.45

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1,484

704

1,543

2.19

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

497

367

882

2.40

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

987

515

661

1.28

c)

cneituie

ii pnvina materialele ae natura ODiectsior as

37

61

11

28

2.55

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1,284

814

600

0.74

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

-

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 + Rd.42+Rd.45), din care:

40

8,696

4,933

5,661

1.15

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

8,439

4,204

5,541

1.32

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2014

Propuneri an 2015

°/o

Aprobat

Realizat

Propuneri

7 = 6/5

0

1

2

3

4

5

6

7.00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

8,439

4,204

5,541

1.32

c)

prime de asigurare

45

257

24

120

5.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

8,911

7,175

9,260

1.29

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

119

111

56

0.50

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

5,800

3,301

3,509

1.06

*)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

37

39

17

0.44

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:

64

1

1

- interne

65

1

1

- externe

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

80

77

36

0.47

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

38

26

18

0.69

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

2,787

3,621

5,601

1.55

■1)

cheltuieli de asigurare și paza

70

121

57

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

1

1

Î3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

5

2

2

1.00

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului

de conducere cf. Ordonanței de urgența a

Guvernului nr. 109/2011

76

■7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

i)

alte cheltuieli

78

50

23

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.85), din care:

79

291

530

283

0.53

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

291

530

283

0.53

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ Rd.113)

86

7,663

6,027

6,793

1.13

co

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)

87

5,909

4,560

5,395

1.18

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2014

Propuneri an 2015

%

Aprobat

Realizat

Propuneri

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7.00

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

5,430

4,559

5,045

1.11

a) salarii de bază

89

4,543

3,799

4,270

1.12

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

887

760

775

1.02

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:

92

479

1

350

350.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

479

1

350

350.00

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariațiior la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești

102

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+ Rd.lll+ Rd.112), din care:

104

220

207

220

1.06

a) pentru directori/directorat

105

102

96

102

1.06

- componenta fixa

106

- componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

118

111

118

1.06

- componenta fixa

109

- componenta variabila

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile

speciale și alte obligații legale.

(Rd.ll4+Rd.ll5+Rd.ll6+Rd.ll7+Rd.ll8+Rd.ll9), din care:

113

1,534

1,260

1,178

0.93

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

1,139

960

875

0.91

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

23

23

18

0.78

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

353

263

270

1.03

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

19

14

15

1.07

e) ch. privind contribuția unității Ia schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.l21+Rd.l24+Rd.l25+Rd.l26+Rd.l27+Rd.l28), din care:

120

988

1,143

716

0.63

a)

cneicuien cu majorări și penaiicap ^Ka.izz+Ka.izoj, ain

rarA'

121

- către bugetul general consolidat

122

- către alți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

693

465

503

1.08

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

295

256

213

0.83

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

422

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

422

fl.l

- provizioane privind participarea Ia profit a salariațiior

130

f2.2

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2014

Propuneri an 2015

%

Aprobat

Realizat

Propuneri

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7.00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

f2.1

)

din anularea provizioanelor (Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35), din care:

132

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43), din care:

136

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l38+Rd.l39), din care:

137

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l41+Rd.l42), din care:

140

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

(Rd.l-Rd.29)

145

230

-3,375

250

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

60

40

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)

150

5,909

4,560

5,395

1.18

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

5,430

4,559

5,045

1.11

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

275

197

215

1.09

4

Nr. mediu de salariați

153

255

207

220

1.06

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilior cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/12*1000

154

1,775

1,835

1,911

1.0412

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.l50/Rd.l53)/12*1000

155

1,931

1,836

2,044

1.1132

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.l53)

156

142

102

138

1.3503

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53

157

cl)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- preț mediu (p)

160

- valoare=QPF x p

161

- pondere in venituri totala de exploata re=Rd.l61/Rd.2

162

7

Plăti restante

163

8

Creanțe restante, dîn care:

164

3,900

3,900

3,900

1.00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

3,900

3,900

3,900

1.00

-de la bugetul de stat

167

-de la bugetul local

168

- de la alte entitati

169

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

anexă la

HCLM NR.Jlk


-mii lei-

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr.

crt.

INDICATORI

Prevederi 2013

%

Prevederi an precedent 2014

%

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (Rd.l+ Rd.2+ Rd.3) din care:

25,750

35,424

1.38

36,284

21,216

0.58

1

-venituri din exploatare

25,450

35,274

1.39

36,134

21,153

0.59

2

-venituri din financiare

300

150

0.50

150

63

0.42

3

-venituri din extraordinare

0

0

0

0

0.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAPHE

Anexa nr.4 la H.C.L. /^3> /

Județul Constanța

Municipiul Constanța

Consiliul Local


ANEXA nr. 4: Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

-mii lei-


INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2015

Trîm I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)

1

30,428

4,564

12,171

21,300

30,428

1

Venituri totale din exploatare

2

30,357

4,554

12,143

21,250

30,357

a

)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

29,570

4,436

11,828

20,699

29,570

al)

din vânzarea produselor

4

90

14

36

63

90

a2)

din servicii prestate

5

27,489

4,123

10,996

19,242

27,489

a3)

din redevențe și chirii

6

1,415

212

566

991

1,415

a4)

alte venituri

7

576

86

230

403

576

b

)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete

(Rd.lO+Rd.ll), din care:

9

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

C2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d

din producția de imobilizări

12

e

)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

787

118

315

551

787

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd,18+Rd.l9), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20


INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

f5)

alte venituri

21

787

118

315

551

787

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

71

11

28

50

71

a

)

din imobilizări financiare

23

b

)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d

)

din dobânzi

26

45

7

18

32

45

e

)

alte venituri financiare

27

26

4

10

18

- 26

3

Venituri extraordinare

28

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

30,178

4,788

12,071

21,125

30,178

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:

30

30,178

4,788

11,720

20,712

29,588

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.4O + Rd.46), din care:

31

22,386

3,269

8,603

15,257

21,796

A

1

Cheltuieli privind stocurile

32

6,875

1,031

2,635

4,813

6,875

a

)

cheltuieli cu materiile prime

33

4,704

706

1,882

3,293

4,704

b

)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1,543

231

502

1,080

1,543

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

882

132

353

617

882

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

661

99

264

463

661

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

28

4

11

20

28

d

)

cheltuieli privind energia și apa

38

600

90

240

420

600

e

)

cheltuieli privind mărfurile

39

A

2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

5,661

849

2,264

3,963

5,661

a

)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

b

L

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

5,541

831

2,216

3,879

5,541

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

5,541

831

2,216

3,879

5,541

c)

prime de asigurare

45

120

' 18

48

84

120

A

3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

9,260

1,389

3,704

6,482

9,260

a

cheltuieli cu colaboratorii

47

56

8

22

39

56

b

)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d

)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din

care:

57

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e

)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

3,509

526

1,404

2,456

3,509

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

17

3

7

12

17

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

1

0

0

1

1

-interne

65

1

0

0

1

1

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- externe

66

g

)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

36

5

14

25

36

h

)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

18

3

7

13

18

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

5,601

840

2,240

3,921

5,601

il)

cheltuieli de asigurare și paza

70

57

9

23

40

57

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

1

0

1

1

13)

cheltuieli cu pregătirea profesionala .

72

2

1

1

2

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/2011

76

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

23

3

9

16

23

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.85), din care:

79

283

42

113

198

283

a

)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b

)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d

)

ch. cu taxa de autorizare

83

e

)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

283

42

113

198

283

l. uneituieii cu personalul    ku iuu+ ko.xu4 + ko.

11

86

6,793

1,369

2,717

4,755

6,793

c

0

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)

87

5,395

1,079

2,158

3,777

5,395

c

1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

5,045

1,009

2,018

3,532

5,045

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

a) salarii de bază

89

4,270

854

1,922

3,203

4,270

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

775

155

349

581

775

c) alte bonificații (conform CCM)

91

c

2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:

92

350

70

140

245

350

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

350

70

158

263

350

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

c

3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din

care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești

102

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C

4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.lO5+Rd.lO8+ Rd.lll+ Rd.112), din care:

104

220

55

110

165

220

a) pentru directori/directorat

105

102

25

51

77

102

- componenta fixa

106

- componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

118

30

59

89

118

- componenta fixa

109

- componenta variabila

110

c) pentru AGA și cenzori

111

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

c

5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.ll4+Rd.ll5+Rd.ll6+Rd.ll7+Rd.ll8+Rd.ll9), din care:

113

1,178

236

530

884

1,178

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

875

175

394

656

875

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

18

4

8

14

18

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

270

54

122

203

270

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

15

3

7

11

15

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.l21+Rd.l24+Rd.l25+Rd.l26+Rd.l27+Rd.l28), din care:

120

716

107

286

501

716

a

)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

121

- către bugetul general consolidat

122

- către alți creditori

123

b

)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d

alte cheltuieli

126

503

75

201

352

503

e

)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

213

32

85

149

213

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

fl)

Cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

fl.l)

- provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

fl.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35), din care:

132

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor

circulante

134

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.l37+Rd.l40+Rd.l47), din care:

136

a

)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l38+Rd.l39), din care:

137

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b

)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l41+Rd.l42), din care:

140

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

145

250

-225

100

174

250

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

40

16

28

40

V

PLĂTI RESTANTE

149

VI

CREANȚE RESTANTE

150

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

VII

NUMĂR MEDIU LUNAR DE PERSONAL PE TRIMESTRU

151

220

195

205

220

220

VIII

NUMĂR EFECTIV DE PERSONAL LA SFÂRȘITUL FIECĂRUI TRIMESTRU

152

215

190

210

225

215

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Qx"O    / PrU&J D 'JJ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


o

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

Anexa nr.5 la H.C.LANEXA ni\ 5: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

Data

finali

zării

inves

titiei

an precedent 2014

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

2015

an N + l

2016

an N+2

2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

-

53,532

49,192

53,910

60,780

12,083

1

Surse proprii, din care:

3,031

3,031

3,031

3,031

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

50,501

49,192

50,879

57,749

9,052

- Majorări capital Primăria Municipiului Cta

50,501

49,192

50,879

57,749

9,052

-

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

50,501

49,192

50,879

57,749

9,052

1

Investiții în curs, din care:

50,501

49,192

50,879

57,749

9,052

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

50,501

49,192

50,879

57,749

9,052

INDICATORI

Data

finali

zării

inves

titiei

an precedent 2014

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

2015

an N+l

2016

an N+2

2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

refacerea tramei stradale

50,501

49,192

50,879

57,749

9,052

Sistemul de iluminat public

Fântâni arteziene

Sistemul de semaforizare

Sistemul de indicatoare rutiere

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

3,031

3,031

3,031

3,031

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

3,031

3,031

3,031

3,031

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)


c


INDICATORI

Data

finali

zării

inves

titiei

an precedent 2014

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

2015

an N+l

2016

an N+2

2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

INDICATORI

Data

finali

zării

inves

titiei

an precedent 2014

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

2015

an N+l

2016

an N+2

2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiți, din care:

a) - interne

b)- externe

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enache

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local

ANEXA nr.6: Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

NU ESTE CAZUL. SOLDUL ARIERATELOR ESTE ZERO.


Nr.

crt.

Arierate

Sold

inițial an 2015

Reduceri

Sold final an

2015

Reduceri Total an 2016

Sold final an 2016

Reduceri Total an

2017

Sold final an 2017

Total an

2015

din care: Surse an 2015

încasări

creanțe

credite

alte

surse

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1

TOTAL

(Rd.la+Rd.lb), din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

la.

- buget general consolidat

lb.

- alți creditori

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

marcela enacht

t-,


o

Județul Constanța Municipiul Constanța Consiliul Local 0

ANEXA nr. 7: Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

:Nu este cazul.Societatea nu a contractat imprumuturi

Nr.

crt.

Valoarea creditului cf contr.

Perioada de rambursare în ani

Sold sf. an precedent 2014

2014

Valoarea anuală scadentă în anul 2015

Valoarea anuală scadentă în anul 2016

TOTAL

din

care:

rate

dobânzi

diferențe de curs

nefavorabile

comisioane

TOTAL

din

care:

rate

dobânzi

diferențe de curs

nefavorabile

comisioane

TOTAL

din

care:

rate

dobânzi

diferențe de curs

nefavorabile

comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

s

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A. Credite pentru activitatea curenta

a)

al)

a2)

b)

bl)

b2)

Total A

B. Credite pentru investiții

a)

al)

a2)

b)

bl)

b2)

Nr.

crt.

Valoarea creditului cf contr.

Perioada de rambursare în ani

Sold sf. an precedent 2014

flb    2014

Valoarea anuală i

mentă în anul 2015

__

Valoarea anuală scadentă în anul 2016

TOTAL

din

care:

rate

dobânzi

diferențe de curs

nefavorabile

comisioane

TOTAL

din

care:

rate

dobânzi

diferențe de curs

nefavorabile

comisioane

TOTAL

din

care:

rate

dobânzi

diferențe de curs

nefavorabile

comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Total B

Total

Gen.

A+B

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

ANEXA nr. 8: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Nr. crt.

Măsuri

Termen

de

realizare

2014

2015

an 2016

an 2017

Realizat/Preliminat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat

brut

Arierate

Rezultat

brut

Arierate

Rezultat

brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și

reducere a arieratelor

1

Calificare profesională a personalului

TRIM.IV

2015

2

Optimizarea costurilor de producție sa se realizeze cu costuri minime

TRIM.IV

2015

3

Alte măsuri

4

TOTAL Pct. I

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1 ................

2

Cauza 2 .................

3

Alte cauze

4

TOTAL Pct. II

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

-3375

250

265

281

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EMCHE

LISTA DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI REPARAȚII IN ANUL 2015 în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Nr.

crt.

OBIECTIVUL

BVC 2014

BVC 2015

0

1

2

3

1.

Ranforsare tramă stradală și marcaje rutiere

50,501

50,879

2.

Sistem de iluminat public

-

-

3.

Fântâni arteziene

-

-

4.

Sistem de semaforizare

-

-

5.

Sistem de indicatoare rutiere

-

-

TOTAL GENERAL

50,501

50,879

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

LISTA

cu investiții (utilaje independente) necesare retehnologizării în anul 2015 în prețuri informative

Nr.

crt

Denumire utilaj

U.M.

Cant.

Preț unitar

mii lei

Total

mii lei

1.

Copiator

Buc.

2

8

16

2.

Pikamer cu motor termic

Buc.

1

10

10

3.

Mai mecanic

Buc.

2

13

26

4.

Pompa vid

Buc.

1

5

5

5.

Autoturism

Buc.

1

120

120

6.

Calculator cu imprimanta

Buc.

4

8

32

7.

încărcător frontal 1.5 mc

Buc

1

310

310

8.

Aparat sudura

Buc

1

6

6

9.

Pica mar electric

Buc

1

6

6

10.

Popa vid

Buc

1

6

6

11.

Baie termostata pentru penetrare

Buc

1

10

10

12.

Recuperator solvent

Buc

1

7

7

13.

Placa vibratoare

Buc

1

7 '

7

14.

Greder

Buc

1

1141

1141

15.

Autospeciala 3,5 to

Buc

1

143

143

16.

Miniincarcator Multifuncțional

Buc

1

285

285

17.

Excavator pe pneuri 0,8 mc

Buc

1

856

856

18.

Placa dinamica pentru verificare grad de compactare

Buc

1

29

29

19.

Modernizare presa Marshal (trecerea din analogic in digital)

Buc.

1

16

16

Total surse proprii

3,031

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

• •

Anexa nr.ll la H.C.L. //£ /

OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2015

Nr.

crt.

Explicație

Valoare

in mii RON

Cote

prognozate

,    2015

Ponderea obiectivului si criteriilor in total condiții

Ponderea realizării obiectivului si criteriilor in coef. maxim de penalizare

1.

Venituri totale minime

30,428

-

35

10.50

2.

Productivitatea muncii pe salariat

-

138

60

18.00

3.

Perioada de recuperare a creanțelor (in zile)

-

95

2

0.60

4.

Perioada de rambursare a datoriilor (in zile)

-

109

2

0.60

5.

Cheltuieli la 1.000 lei venituri

991.78

-

1

0.30

TOTAL

100

30

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE