Hotărârea nr. 112/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-PT ZONA DELIMITATA DE STR. AVRAM IANCU, ALEEA GAROFITEI, PIATA AGROALIMENTARA BALADA, TERENURI PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATA, INITIATOR SC CONCORDE GROUP SRL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de strada Avram Iancu, aleea Garofiței, piața agroalimetară Balada, terenuri proprietate publică și privată, inițiator SC CONCORDE GROUP SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data    

2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.57940/27.04.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr. 57931 din 27.04.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitei SC CONCORDE GROUP SRL înregistrată sub nr.43710/25.03.2015, precum și Avizul de oportunitate nr.85483/18.06.2014 al Direcției urbanism.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de strada Avram Iancu, aleea Garofiței, piața agroalimetară Balada, terenuri proprietate publică și privată, inițiator S.C. CONCORDE GROUP S.R.L., terenuri proprietate publică și privată, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizele R.A.J.A. nr.768/12815/16.10.2014,Enel nr.138321427/ 10.10.2014, R.A.D.E.T. nr.B21866/21.10.2014, Congaz nr.654B/01.10.2014, Telekom nr.203/04/07/01CT/1383, RADET nr.B20520/15.10.2014 și Direcției de cultură Constanța nr,184/U/18.02.2015.

Zona studiată în suprafață de 17757 mp include terenul inițiatorului în suprafață de 4000 mp, identificat cu numărul cadastral 203284, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.3148/05.08.2003 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan-Gabriel și terenul în suprafață de 3188 mp, identificat cu număr cadastral 209295, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.3273/21.12.2007 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan-Gabriel, precum și din terenuri proprietate publică și privată .

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, numitei SC CONCORDE GROUP SRL, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Ă& consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


CONSTANȚA

NR

15ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

NR. INREG. 38179 Z16.03.2015

RAPORTUL

INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

OBIECTIV: Plan Urbanistic Zonal pentru amplasamentul delimitat de strada Avram lancu, strada București, strada Garofitei, aleea Garofitei, Municipiul Constanța INIȚIATOR: SC CONCORDE GROUP SRL

1.Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Etapa pregătitoare

Prin adresa nr. 18577/09.02.2015 beneficiarul a notificat intenția de a elabora Planul Urbanistic Zonal însoțită de certificatul de urbanism nr. 2558/28.08.2014 și avizul de oportunitate nr. 85483/18.06.2014, fotografii cu amplasarea panoului privind intenția elaborării și anunțul de intenție (postat pe pagina de internet a Primăriei pentru o perioadă de 5 zile)

Etapa de elaborare a propunerilor

Beneficiarul a depus anunțul privind consultarea PUZ înregistrat la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 23333/16.02.2015 (postat pe pagina de internet a Primăriei pentru o perioadă de 25 zile) însoțit de fotografii cu amplasarea panoului pe teren.

a)    Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

Dezbaterea publică organizată la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, sala de ședințe în data de 27.02.2015 conform anunțului nr. 23333/16.02.2015

b)    Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

Nu este cazul

c) Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

Nu este cazul

d) Numărul persoanelor care au participat la acest proces:

La dezbaterea publică au participat reprezentant Direcția Urbanism, reprezentant beneficiar, reprezentanți proiectant și proprietari din zona de studiu și limitrof zonei de studiu -conform proces-verbal nr. 29444/27.02.2015

2. Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare:

în perioada de consultare asupra propunerilor preliminare a Planului Urbanistic Zonal (16.02.2015 - 13.03.2015) au fost depuse contestații, astfel:

prin adresa nr. 29899/27.02.2015 domnul Burcă Mihai în calitate de președinte al Asociației de proprietari bloc 89 și prin adresa nr. 29905/27.02.2015 domnul Toma Constantin

în calitate de președinte al Asociației de proprietari nr. 284 bloc L56 și-au exprimat opoziția în ceea de privește propunerile Planului Urbanistic Zonal invocând problematica locurilor de parcare, aglomerarea și disconfortul generat de construirea în zonă;

având în vedere că solicitanții nu au calitate de proprietari în zona de studiu aceștia au fost înștiințați (prin adresele R/29899, 29905/04.03.2015) că răspunsul la obiecțiuni va fi adresat Asociației de proprietari nr. 226 - bloc L103.104, în calitate de proprietari în zona de studiu și semnatari ai petiției (conform tabel anexat).

a)    Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate în timpul procesului:

Prin adresa nr. 32262/04.03.2015 au fost înaintate către SC DECODESIGN TEAM SRL, în calitate de elaborator al Planului Urbanistic Zonal, obiecțiunile exprimate spre a fi argumentate din punct de vedere tehnic.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 3321/06.03.2015 SC DECODESIGN TEAM SRL a înaintat răspunsul cu argumentarea tehnică și legală la obiecțiunile exprimate, care a fost înaintat prin adresa 33586/06.03.2015- către Asociației de proprietari nr. 226 - bloc L103,104.

b)    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru:

Conform argumentelor tehnice și legale invocate de elaboratorul SC DECODESIGN

TEAM SRL prin adresa 3321/06.03.2015, propunerile Planului Urbanistic Zonal rămân neschimbate.

c)    Alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreiuarea propunerilor:

Nu este cazul

Spre susținerea celor consemnate în prezentul raport anexăm documente justificative.

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1.    DATE DE RECUNOATERE A DOCUMENTAȚIEI

-Denumire proiect: Elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL pentru terenul delimitat de str. Avram lancu, str. București, str. Garofitei, al. Garofitei conform aviz de oportunitate nr. 85483/18.06.2014

-Proiectant general: S.C. DECODESIGN TEAM S.R.L. Constanta

-Beneficiar: S.C. Concorde Grup SRL

-Data elaborării: Iunie 2014

-Suprafața terenului studiat: 17 756.97 mp

1.2.    OBIECTIVUL LUCRĂRII

Prezenta documentație are ca obiect demonstrarea oportunității realizării PLANUL URBANISTIC ZONAL si REGULAMENTUL DE URBANISM pentru amplasare imobile locuințe colective P+2E si P+6E, parcari si loc de joaca pentru copii, aleea Garofitei nr.24A, municipiul Constanta.

Strategia de dezvoltare economico-socială locală, prin consolidarea resurselor existente, furnizează localității stabilitate și extindere economică solidă. Dezvoltarea investițiilor locale presupune crearea unui climat care să atragă și investiții externe, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra comunității, prin creșterea ofertei de noi locuri de muncă direct create, si creșterea veniturilor.

In cadrul P.U.G. se face analiza critica a situației existente prin care se pun in evidenta disfunctiile, deficitele, tendințele de evoluție, si rolul teritorial si zonal, pe baza acestora si a solicitărilor populației si a factorilor din administrația locala se intocmesc propunerile de dezvoltare a orașului pentru o perioada de cca. 10-15 ani.

Planul Urbanistic Zona de fata, insotit de Regulamentul Local de urbanism cuprinde principiile de aplicare detaliate pentru terenul delimitat de str. Avram lancu, str. București, str. Garofitei, al. Garofitei

Obiectul lucrării consta in aprofundarea si rezolvarea complexa a problemelor funcționale, tehnice si estetice in zona.

Planul Urbanistic Zonal stabilește amplasamntele construcțiilor prevăzute a fi realizate. Terenul aflat in studiu este liber de construcții, proprietate privata a S.C. Concorde Grup S.R.L.

In funcție de noua politica de dezvoltare urbana a administrației locale, se considera necesar a se rezolva in cadrul Planului Urbanistic Zonal următoarele obiective principale.

-    reconsiderarea structurii funcționale si realizarea unui cadru urbanistic adaptat la cerințele beneficiarului si prevederilor P.U.G., exprimând in forme specifice conținutul si personalitatea zonei nou create;

-    asigurarea construcțiilor si amenajărilor necesare noilor funcțiuni;

-    armonizarea noilor construcții, cu diferite funcțiuni din punct de vedere arhitectural;

-    organizarea circulației carosabile la nivelul creșterii traficului in zona si asigurarea unor legeturi corespunzătoare cu subzonele funcționale ale teritoriului studiat, inclusiv cu celelalte zone ale orașului; propunerea, pe cat posibil a unor spatii verzi;

-    completarea si refacerea infrastructurii tehnico-edilitare.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

1.3.1.    Cadrul legislativ

-Legea 37/1975 - a străzilor

-Legea 50/1991 - a autorizării construcțiilor

-Legea 18/1991 - a fondului funciar

-Legea 69/1991 - a administrației locale

-Legea 33/1994 - privind expropierea pentru cauza de utilitate publica -Legea 137/1995 - a protecției mediului

-Ordinul 536/1997 - a Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena a populației si a arecomandarilor privind mediul de viata al populației.

-H.G.R. 101/1997 - pentru aprobarea Normelor Speciale privind caracterul si marimea zonelor de protecție sanitara.

1.3.2.    Documentații intocmite anterior

-Plan Urbanistic General al Municipiului Constanta

-Regulamentul General de Urbanism al Municipiului Constanta

-P.U.D. - “ Piața agroalimentara, amenajare loc de joaca pentru copii, parcare si spațiu verde, aleea garofitei”

1.3.3.    Sursele de informații utilizate

-Legislația privind urbanismul si protecția mediului

-Documentare de teren

1.3.4. Suportul topografic al lucrării

S-a utilizat ca baza ridicarea topografica realizata pe teren in scopul intocmirii Planului Urbanistic Zonal si pusa la dispoziția proiectantului general al lucrării.

II. STADIULACTUALAL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

2.1.    ÎNCADRAREA in zona

2.1.1.    încadrarea in localitate

Amplasamentul obiectivului este in orașul Constanta, str. Garofitei nr.24A, delimitat de str. Avram lancu, str. București, str. Garofitei, al. Garofitei teren identificat după planul de situație si planul de incadrare in zona.

Zona studiata este alcatuita din zona intravilan UTR-3b, ZRL4, din

PUG.

Terenul studiat are 150 m pe direcția N-S si 120 m pe direcția E-V.

Teritoriul se învecinează la sud cu str. București la vest cu str. Garofitei, la est cu str. Avram lancu si la nord cu aleea Garofitei destinat zonei de locuințe cu regim de inaltime mediu .

2.1.2 încadrarea in prevederile P.U.G.

In cadrul Planului Urbanistic General se stabilesc direcțiile de dezvoltare ale zonei in condițiile dreptului de proprietate si ale interesului public. Noile propuneri corelează potențialul economic si uman disponibil cu aspirațiile de ordin social si cultural ale populației, tinandu-se seama si de posibilitatea de incadrare a orașului in rețeaua de localitati ale județului.

In cadrul PUG terenul studiat se afla situat in intravilanul localității -UTR-3b, ZRL4.

Funcțiunile admise conform regulamentului Local de Urbanism pentru zona studiata sunt:

•    locuințe in proprietate privata si locuințe sociale;

•    construcții aferente echipării tehnico-edilitare

•    amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri.

Regimul de inaltime prevăzut in P.U.G. este este P+4 .

Amplasarea clădirilor fata de aliniament:

-clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4.0 metri pe străzi de categoria III si 6.0 metri pe străzi de categoria II si I, dar nu cu mai puțin decât diferența dintre inaltimea construcțiilor si distanta dintre aliniamente;

-clădirile se pot dispune pe aliniament numai pe străzi secundare sau private cu condiția ca inaltimea clădirilor sa nu fie mai mare decât distanta dintre aliniamente; in caz contrar clădirea se va retrage de la aliniament cu minim 4.0 metri;

-in cazul situării in intersecții, noile clădiri vor asigura racordarea intre aliniamentele diferite ale străzilor prin intoarcerea retragerii de la aliniament si pe strada avand clădirile dispuse pe aliniament pe o distanta egala cu cea dintre aliniamentele fronturilor opuse, cu condiția sa nu ramana calcane vizibile;

-pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0.90 m de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4.00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat; comisele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1.20 metri;

-se admite retragerea ultimului nivel atunci când distanta dintre aliniamente este mai mica decât Hmaxim admisibil, asfel incat cornișa nivelului retras sa nu depaseasca limita planului care formează un unghi de 45° cu planul orizontal al comisei ultimului etaj de pe aliniament;

Prezentul PUZ va soluționa:

-    modul de utilizarea a terenurilor (POT si CUT) - limite minime si maxime;

-    funcțiunea si aspectul arhitectural al construcțiilor si amenajărilor (sistemul constructiv, materiale ce pot fi utilizate);

-    echipare tehnico-edilitara.

Terenul aflat in studiu are interdicție de construire pana la aprobarea Planului Urbanistic Zonal.

2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

2.2.1.    Elemente de cadru natural

2.2.1.1.    Analiza geotehnica

Geologic, amplasamentul face parte din podișul Dobrogei de Sud, pentru zona fiind caracteristice formațiunile cuaternare reprezentate prin loessuri - prafuri argiloase loessoide si argile prăfoase loessoide. Sub acestea urmeaza complexul argilos - argila prafoasa + argila.

2.2.1.2.    Condiții climatologice

Clima zonei prezintă caracteristica zonei litorale a Marii Negre cu vara calda secetoasa, toamna scurta, primavara lunga, cu trecerea brusca de la primavara la vara. Precipitațiile sunt reduse, vântul este prezent aproape tot anul, dominant din NE.

2.2.2.    Potențialul economic

In vecinătatea zonei studiate se desfasoara activitati comerciale si de locuire.

:Caile de comunicație

2.2.3.1.    Circulația rutiera

Transporturile rutiere cu diverse mijloace reprezintă categoria cu cea mai mare pondere, asigurând deplasarea pana la destinație. Fluxul principal de circulație se face pe str. București si str. Avram lancu.

Analiza efectuata pentru vehicule de marfa si de persoane arata o pondere mai mare de creștere a traficului vehiculelor de persoane, in special autoturisme.

Str. București si str. Avram lancu. sunt străzi de categoria III iar str. Garofitei este de categoria IV.

Suprafața carosabilului are imbracaminte asfaltica cu trotuare adiacente. S-au efectuat unele reparații parțiale, ceea ce nu constituie o soluție pentru creșterea gradului de confort a traficului rutier.

Terenul fiind liber de construcții, circulația rutiera este numai de tranzit si nu exista locuri pentru parcare .

2.2.3.2.    Transportul in comun

Pe str. București si str. Avram lancu circula mijloace de transport in comun, care fac legătură intre diferite zone ale orașului.

Analiza fondului construit existent

2.2.4.1. Structura funcționala

Suprafața totala a terenului studiat 17 757 mp.

Suprafața de teren aferenta locuirii este de 3 007 mp, adica 16,93% din suprafața totala a terenului.

Suprafața de teren aferenta comerțului este de 2 400 mp, adica 13,52% din suprafața totala a terenului.

Suprafața de teren aferenta circulațiilor carosabile 3 989 mp, adica 2,46% din suprafața totala a terenului.

Suprafața de teren aferenta circulațiilor pietonale 2 858 mp, adica 16,09% din suprafața totala a terenului.

Suprafața de teren aferenta spatiilor verzi 715 mp adica 4,03% din suprafața totala a terenului.

Suprafața de teren liber neconstruit/platforme betonate 4 087 mp, adica 23,02% din suprafața totala a terenului.

Suprafața de teren aferenta parcajelor 701 mp, adica 3,95% din suprafața totala a terenului.

2.2.4    2 Tipurile de proprietate

Suprafața de teren aflata in proprietate privata a persoanelor fizice si juridice este de 10 342 mp, adica 58,24% din suprafața totala a terenului.

Suprafața de teren care constituie domeniul public al primăriei este de 7 415mp, adica 41,76% din suprafața totala a terenului.

2.2.5    Echiparea edilitara

2.2.5.2    Alimentarea cu apa - conform avizului RAJA

2.2.5.3    Canalizarea - aconform avizului RAJA

2.2.5.4    Alimentarea cu căldură - conform avizului R.A.D.E.T.

2.2.5.5    Alimentarea cu energie electrica - conform avizului ELECTRICA

2.2.5.6    Telecomunicații - conform avizului ROMTELECOM

2.2.5.7    Alimentarea cu gaze - conform avizului CONGAZ

2.2.6    Disfunctionalitati

In urma analizei situației existente reies următoarele disfunctionalitati:

-    terenul este liber de construcții si nu are nici un fel de utilizare .

-    circulația carosabila este defectuoasa;

-    echiparea edilitara este necorespunzatoare.

2.2.7    Necesitați si opțiuni

Dorința proprietarului parcelei, precum si punctele de vedere ale factorilor interesați, cu privire la remodelarea zonei din punct de vedere al fondului construit este de a imbunatati:

-    sistemul constructiv;

-    rezolvarea necesarului de locuri de parcare;

-    rezolvarea problemelor de trafic.

III. STABILIREA MODULUI DE ORGANIZARE ARHITECTURAL URBANISTICA,

CATEGORII DE INTERVENȚIE, REGLEMENTARI

3.1    ELEMENTE DE TEMA

Tema de proiectare stabilita de comun acord cu proprietarii prevede pentru zona studiata cerințe pentru următoarele obiective:

-    amplasare imobile locuințe colective P+2 si P+6E ;

-    loc de joaca pentru copii;

-    asigurarea locurilor de parcare.

3.2    DESCRIEREA SOLUȚIEI DE ORGANIZARE ARHITECTURAL-URBANISTICA

Criteriile principale de organizare arhitectural-urbanistica a zonei au fost in principal următoarele:

-asigurarea amplasamentelor si amenajărilor necesare pentru noile obiective stabilite prin tema;

-reorganizarea circulației carosabile si pietonale la nivelul creșterii traficului in cadrul zonei si legaturilor acesteia cu celelalte zone funcționale ale localității; -armonizarea noilor construcții si amenajari astfel incat sa constituie un ansamblu unitar;

-completarea infrastructurii tehnico-edilitare.

Valorificarea cadrului natural, al reliefului si armonizarea acestuia cu

amplasamentele propuse, asigurarea unor legaturi pietonale si carosabile directe si ușoare a zonei cu cele limitrofe, o funcționare optima a întregului ansamblu si o încadrare organica a acestuia in structura localității au fost factorii de baza ce au determinat compoziția de ansamblu.

3.3 ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

3.3.1    Caile de comunicație

Organizarea circulației se bazeaza pe caracteristicile traficului actual si de perspectiva, cu asigurarea unor accese corespunzătoare la toate obiectivele propuse.

Traseul străzilor existente se pastreaza la fel si trotuarele aferente. Trama stradala este in general rectangulara.

Direcțiile urmărite sunt:

-    N-S, paralela cu str. Avram lancu;

-    E-V, paralela cu str. București.

Fluxul principal de circulație se face pe str. Avram lancu si str.București

Străzile sunt cu cate un fir de circulație pe sens si au o lățime de 7 m, iar trotuarele aferente acestora au lățimi de 2,00 - 3,00 m.

Accesul rutier la obiectivul propus se va prevedea de pe str. București si str. Avram lancu, din str. Garofitei se accede pe proprietatea privata care a generat acest P.U.Z., unde sunt amenajate locuri de parcare.

Alcătuirea profilelor transversale se va face in conformitate cu STAS 10.144/3 - Elemente geometrice ale străzilor, STAS 10.144/5 - Calculul capacitatii de circulație a străzilor, STAS 10.144/6 - Calculul capacitatilor de circulație a intersecțiilor de străzi.

Numărul necesar al benzilor de circulație si categoria de artere se determina in funcție de caracterul traficului si al transportului in comun.

Intersecțiile dintre străzile de aceasi categorie vor respecta regula priorității de dreapta, str. București este artera cu prioritate fata de toate celelalte.

Intersecțiile se amenajeaza fara insule si cu treceri pentru pietoni.

3.3.2    Transportul in comun

Transportul in comun in zona se va desfasura pe traseele existente.

3.3.3    Parcaje si garaje

Parcările si garajele se vor asigura pe proprietatea privata.

3.3.4 Sistematizare verticala

Deși diferentele de nivel ale terenului natural din perimetrul zonei studiate nu sunt semnificative se vor lua totuși o serie de masuri si lucrări care sa asigure:

declivitati acceptabile pentru accese locale la construcțiile propuse; scurgerea apelor de suprafața.in mod continuu, fara zone depresionale

intermediare;

realizarea unor volumetrii de construcție echilibrate, avand perspectiva pe ansamblu si individuale, convenabile sub aspect plastic si adaptate la teren - terase succesive;

sa asigure un ansamblu coerent de străzi carosabile, trotuare, alei pietonale, parcaje, etc., rezolvate in plan si pe verticala in condiții de eficienta estetica si economica.

3.4 ZONIFICAREA TERITORIULUI, BILANȚ TERITORIAL

S-a urmărit amplasarea obiectivelor principale pe terenul propriu, circulația carosabila realizandu-se perimetral.

Repartiția procentuala a diverselor zone se face astfel: zona aferenta locuirii 16,93 %, zona aferenta comerțului 13,52 %, zona aferenta construcțiilor propuse 8,36%, zona aferenta circulațiilor 46,30%, zona parcajelor 9,21%, zona spatiilor verzi amenajate 5,20%, zona aferenta locului de joaca 0,47 %.

Din punct de vedere al modului de ocupare al terenului bilanțul teritorial se prezintă astfel:

Nr.

crt.

Destinația terenurilor

Suprafața ocupata

Mp

%

1

zona aferenta locuințelor

3 007.00

16,93

2

Zona aferenta comerțului

2 400.00

13,52

3

zona aferenta construcțiilor propuse de locuințe colective

1 485.00

8,36

4

Zona aferenta circulațiilor carosabile

4 770.00

26,86

5

zona aferenta circulațiilor pietonale

3 452.00

19,44

6

zona parcajelor

1 635.00

9,21

7

zona aferenta spațiului verde

924.00

5,20

8

Zona aferenta locului de joaca

84.00

0,47

TOTAL

17 757,00

100.00%

3.5 REGIMUL DE ÎNĂLȚIME

Regimul de înălțime maxim propus s-a stabilit in funcție de: destinația terenurilor;

marcarea unor puncte de interes: intersecții, capete de perspectiva, axe de compoziție, etc.;

prevederile Planului Urbanistic General; necesitățile funcționale ale spatiilor

Corespunzător diferitelor zone funcționale s-au stabilit următorul regim maxim de inaltime:

-    locuințe colective - parter +6 etaj;

-    locuințe indivituale- parter+1 etaj;

-    comerț si servicii - parter.

Inaltimea maxima admisibila este egala cu distanta dintre aliniamente; in cazul in care inaltimea depășește distanta dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament la o distante egala cu diferența dintre acestea dar nu mai puțin de 4.0 metri;

In cazul volumelor situate pe colt, la racordarea intre străzi avand regim diferit de inaltime, daca diferența este de un singur nivel, se va prelungi

- io-

regimul cel mai inalt spre strada secundara pe intreaga parcela; daca regimul diferă cu doua niveluri se va realiza o descreștere in trepte, primul tronson prelungind inaltimea clădirii de pe strada principala pe o lungime minima egala cu distanta dintre aliniamente;

Se poate depăși nivelul maxim admisibil cu un nivel, in intersecții sau in puncte capete de perspectiva numai după aprobarea PUZ .

3.6    REGIMUL DE ALINIERE AL CONSTRUCȚIILOR

Criteriile care au stat la baza determinării regimului de aliniere al construcțiilor au fost următoarele:

regimul de înălțime al construcțiilor;

profilele transversale caracteristice ale arterelor de circulație, asigurarea vizibilității in intersecție;

efecte compoziționale (unitate, varietate, etc.).

Regimul de alinierea al construcțiilor, marcat pe planșa de reglementari, indica limita minima admisibila de construire fata de drumul străzile perimetrale zonelo care va fi de 5,00 m fata de str. București, str. Avram lancu si 0,00m fata de str. Garofitei.

3.7    MODUL DE UTILIZARE AL TERENURILOR

Pentru caracterizarea modului de utilizare a terenului se stabilesc valori maxime privind procentul de ocuparea a terenurilor si coeficientul de utilizarea al acestuia, pentru toate zonele, subzonele sau loturile propuse in teritoriul considerat.

Procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) exprima raportul dintre suprafața ocupata la sol a clădirii si suprafața terenului aferent.

Coeficientul de utilizarea a terenului (C.U.T.) exprima raportul dintre suprafața desfasurataa clădirilor si suprafața terenului considerat.

Valorile acestor indici s-au stabilit in funcție de destinația clădirilor, regimul de inaltime, relieful terenurilor, etc..

Indicii rezultați sunt menționați in regulamentul P.U.Z. si in planșa desenata de reglementari.

- zona de locuințe colective

POT maxim = 54%

CUT maxim = 1,50

3:8 ZONE PROTEJATE, INTERVENȚII PERMISE

Pe teren nu se evidențiază nicio zona de protecție.

3.9 ECHIPAREA EDILITARA

3.9.1    Alimentare cu apa - se va executa in urma intocmirii unui proiect de către un proiectant autorizat, in funcție de necesitați.

3.9.2    Canalizarea - se va executa in urma intocmirii unui proiect de către un proiectant autorizat, in funcție de necesitați.

3.9.3    Alimentarea cu energie electrica - se va executa in urma intocmirii unui proiect de către un proiectant autorizat, in funcție de necesitați.

e>


3.9.4 Alimentarea cu gaze naturale - se va executa in urma intocmirii unui proiect de către un proiectant autorizat, in funcție de necesitați.

3.9.5. Alimentarea cu energie termica se va executa in urma intocmirii unui proiect de către un proiectant autorizat, in funcție de necesitați din rețeaua de termoficare din zona sau centrale proprii pe gaze naturale.

3.9.6 Telecomunicații - Se propune pastrarea rețelelor de telecomunicații care deservesc zona .

3.10 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

3.10.1    Lista obiectivelor de utilitate publica propuse

-    comerț, alimentație publica;

-    parcaje.

3.10.2    Tipul de proprietate a terenurilor

Teritoriul studiat se zonifica in funcție de tipul de proprietate in: teren aflat in proprietate privata a persoanelor fizice si juridice , terenuri apartinand domeniului public de interes național sau al unitatii administrativ-teritoriale

Situația tipului de proprietate existent se prezintă astfel:

Nr.

crt.

Tipul de proprietate

Suprafața ocupata

Mp

%

1

Proprietate privata a persoanelor fizice si juridice

10 342

58,24%

2

Domeniu public al primăriei

7415

41,76%

TOTAL

17 757

100.00%

3.10.3 Circulația terenurilor

Regimul de proprietate al terenurilor ramane neschimbat.

I.CONCLUZII

In vederea stabilirii categoriilor de intervenții, a reglementarilor si restricțiilor impuse au fost efectuate analize aprofundate cu privire la:

încadrarea in Planul Urbanistic General al orașului Constanta-UTR3b,

ZRL4;

analiza fondului existent, a reliefului si orientării terenului; circulația si echiparea edilitara; tipul de proprietatea a terenurilor.

Având in vedere dimensiunile amplasamentului teritoriului studiat si structura funcționala simpla a obiectivelor propuse apreciem ca nu este necesara aprofundarea studiului in detaliu pentru acest teren, decât in cazul modificării structurii funcționale sau a altor date existente pe teren.


REGULAMENT DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

Regulamentul explica si detaliaza sub forma unor prescripții si recomandări Planul Urbanistic Zonal, in vederea urmăririi aplcarii acestuia. Regulamentul de urbanism cuprinde reguli specifice de urbanism instituite in teritoriul considerat care completează sau detaliaza regulamentul aferent Planului Urbanistic General.

Regulamentul cuprinde prescripții si recomandări generale la nivelul zonei studiate, prescripții si recomandări specifice.

Prezentul regulament nu are ca scop intrarea in legalitate a unor construcții edificate fara autorizație de construire sau care nu respecta prevederile autorizației de construire .Inițiator P.U.Z.: S.C. CONCORDE GRUP S.R.L. .adresa Constanta , aleea Garofitei, nr. 2A (pentru a acentua faptul ca inițiatorul documentației de urbanism nu solicita intrarea in legalitate pentru terenul aferent).

I . PRESCRIPȚII SI RECOMANDĂRI GENERALE

LA NIVELUL ZONEI DELIMITATE DE STR. AVRAM IANCU, STR. BUCUREȘTI, STR. GAROFITEI, AL. GAROFITEI, CONSTANTA .

1.1. PRESCRIPȚII SI RECOMANDĂRI GENERALE

Activitatea de construire in zona studiata urmeaza sa se desfasoare in cadrul următoarelor principale categorii:

construirea pe teren liber;

amenajari de spatii verzi, cai de comunicații, echipare edilitara, etc.. Autorizarea acestor categorii de construcții si amenajari urmeaza sa se

supună procedurilor P.U.Z. si regulamentului aferent P.U.Z.

1.2. ASPECTE COMPOZIȚIONALE SI FUNCȚIONALE PRIVIND ORGANIZAREA ARHITECTURAL-URBANISTICA A ZONEI

Sunt necesare masuri de promovare a lucrărilor si operațiunilor urbanistice care contribuie la organizarea fuctionala si spațiala a zonei centrale si anume:

respectarea amplasamentelor propuse in planul urbanistic zonal pentru principalele clădiri si amenajari aferente;

amenajarea complexa funcțional - arhitecturala a spatiilor verzi si pietonale;

Principalele obiective trebuie sa dispună de accese carosabile lesnicioase, parcari si spatii de degajare corespunzătoare pentru preluarea aglomerațiilor de public.

Fiecare clădire principala necesita o tratare atenta privind circulația fluenta a pietonilor si a spatiilor pentru parcare.

1.3.    RECOMANDĂRI PRIVIND ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

Lucrările privind circulația vor respecta Planul Urbanistic General atat ca alcătuire a rețelei generale de străzi, cat si ca rezolvare a profilurilor de artere, categoria tehnica a străzilor, distanta intre intersecții si tipul intersecției.

De asemenea se va tine seama de seria de standarde pentru lucrări de străzi nr. 10144/1-6 si Normativul pentru proiectarea parcajelor.

Amplasarea construcțiilor fata de arterele de circulație trebuie sa respecte profilurile transversale caracteristice ale arterelor de circulație si regimul de aliniere propus.

Lucrările de străzi se vor executa după terminarea lucrărilor tehnico-edilitare subterane, fiind interzise desfaceri ulterioare pentru pozarea lucrărilor subterane.

Execuția străzilor si a lucrărilor de sistematizare verticala se va face pe baza unui program corelat cu programul de construcții si instalații, respecatandu-se prevederile tehnice de execuție din normative si standarde.

Se va avea in vedere valorificarea lucrărilor de străzi existente, care se vor menține pe cat posibil, prevazandu-se amenajările tehnice necesare.

Se vor efectua, după necesitate, detalii de organizarea circulației, stabilirea fluxurilor de vehicule, pietoni, calatori cu transport in comun, vehicule staționate, etc..

1.4.    AMENAJAREA SI ÎNTREȚINEREA SPAȚIULUI PUBLIC SI

MOBILIERULUI URBAN

Spatiile de utilitate publica si construcțiile sau amenajările acestora sunt indicate după destinație in planșa de reglementari.

Amenajarea si intretinerea acestora se va coordona de către Primăria municipiului Constanta prin organele sale specializate pe domeniul public si de către proprietari pe parcelele proprietate privata.

Amenajarea spatiilor publice, realizarea construcțiilor si mobilierului urban se vor realiza numai pe baza de documentații de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construire, eliberate conform Legii nr. 50/1991.

1.5 AMENAJAREA SPATIILOR VERZI

Spatii verzi se vor amenaja in incinta

Se vor planta gazon decorativ, plante floricole de vara (petunia, dalia, echinops, verbana), salcami (robinia), arini (alunus glutinosa), tei, arbuști: liliac (syrinia), cătină roșie (tamarix), gard viu (evonimus, buxus), etc.

II. PRESCRIPȚII SI RECOMANDĂRI SPECIFICE

Zona studiata avand o singura funcțiune predominanta nu s-a făcut o clasificare a acesteia in subzone, deoarece se pot identifica cu ușurința prescripțiile si recomandările regulamentului aferent P.U.Z. PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. AVRAM IANCU, STR. BUCUREȘTI, STR. GAROFITEI, AL. GAROFITEI sunt prevăzute a se executa obiectivul:

-    amplasare imobile locuințe colective P+2 si P+6E ;

-    loc de joaca pentru copii;

-    asigurarea locurilor de parcare..

2.1.    DATE DE RECUNOAȘTERE

Suprafața de teren destinata locuirii si dotări anexe este amplasata in partea centrala a zonei studiate.

Tipul de proprietate al terenurilor: proprietate privata a persoanelor fizice si juridice.

2.2.    PROPUNERI

-    locuințe colective

-    comerț;

-    loc de joaca pentru copii;

-    parcaje.

2.3. REGIMUL DE ALINIERE AL CONSTRUCȚIILOR

Clădirile vor avea o retragere minima va fi de 5,00 m fata de str. București, str. Avram lancu si 0,00m fata de str. Garofitei.

2.4. REGIMUL DE ÎNĂLȚIME AL CONSTRUCȚIILOR

Corespunzător diferitelor zone funcționale s-au stabilit următorul regim maxim de înălțime:

-    locuințe colective - parter +6 etaj;

-    locuințe indivituale- parter+1 etaj;

-    comerț si servicii - parter.

2.5.INDICI PRIVIND UTILIZAREA TERENULUI

Indicii rezultați sunt menționați in regulamentul P.U.Z. si in planșa desenata de reglementari.

- zona de locuințe colective POT maxim = 54%

CUT maxim = 1,50

2.6. ACCESELE PRINCIPALE LA CONSTRUCȚII

Accesele principale la construcții se vor face dinspre străzile adiacente.

2.7. CATEGORII DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE

Pentru locuințe colective - structuri permanente din cadre de beton armat, cu acoperire tip terasa.

Pentru locuințe individuale- structuri permanente din zidărie portanta sau cadre de beton armat, cu acoperire cu șarpanta de lemn si invelitoare de țigla.

Pentru spatii comerciale - cadre de beton armat cu închideri de panouri

termoizolante, cu acoperire tip terasa.

Pentru parcari si străzi - imbracaminti asfaltice pe fundații de beton de ciment si substraturi din balast si nisip.

Pentru trotuare - pavele autoblocante pe strat de nisip.

2.8. PLANTAȚII

In partea dinspre strada a lotului - gazon decorativ, plante floricole de vara (petunia, dalia, echinops, verbana), salcami (robinia), arini (alunus glutinosa), tei, arbuști: liliac (syrinia), cătină roșie (tamarix), gard viu (evonimus, buxus), etc..
— "REGLEMENTARI EXISTENT/ PROPUS


ZRL 4 - ZONA PROPUSA


REGLEMENTARI


CONFORM P.U.G.


PROPUS


P.O.T.


CUT


30%


1.5


54%


1:5


ZRL 4 SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3 -4) SAU MEDII ÎNALTE (P+3-P+I0)

SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

-    locuințe in proprietate privata si locuințe sociale;

-    construcții aferente echipării tehnico-ediiitare

-    amenajari aferente locuințelor cai de acces carosabile

si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri dejoaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri.


- agasa; j

LEGENDA

0 El £3 E

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TERENURILOR CE AU GENERAT P.U.Z.

ZONA AFERENTA CONSTRUCȚIILOR PROPUSE,

LOCUINȚE COLECTIVE P+2, P+6 CU SPATII COMERCIALE PARTER

ZONA AFERENTA LOCUINȚELOR COLECTIVE P+3, P+4

ZONAAFERENTA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE P,P+1

ZONA AFERENTA COMERȚULUI

LOC DE JOACA PENTRU COPII

PLATFORME PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A DEȘEURILOR

SPAȚIU VERDE

CIRCULAȚIE CAROSABILA

CIRCULAȚIE PIETONALA

[ [ H 11

LOCURI PARCARE

ALINIAMENT LA STRADA •

ACCESE PIETONALE CONSTRUCȚII

ACCES AUTO IN ANSAMBLU

PROFIL TRANSVERSAL CARACTERISTIC

REGIM DE ÎNĂLȚIME

P.O.T.

rR- i.5o 1

C.U.T.


BILANȚ TERITORIAL


ZONE FUNCȚIONALE


; ZONA AFERENTA LOCUINȚELOR


/ZONA AFERENTA COMERȚULUI


ZONA AFERENTA CONSTRUCȚIILOR PROPUSE DE LOCUINȚE COLECTIVE


•ZONA AFERENTA CIRCULAȚIILOR CAROSABILE


3 007


13.52


1485


4 770


26.86LBJ'0+Wkv

LINIE ELECTRICA SUBTERANA EXISTENTA

x LESO.41W

---

LINIE ELECTRICA SUBTERANA EXISTENTA


arhitect

?"/!    ALIMENTARE CU APA

'/    j| CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA EXISTENTE

CANALIZARE

££

COLECTOR MENAJER EXISTENT

«i

RACORD MENAJER EXISTENT

h—<

COLECTOR PLUVIAL EXISTENT

z'

RACORD PLUVIAL EXISTENT


ANEXA LA O / HCIM

A—

p-l

1

’f—

...

* ’

8,

S

r

ț

î

1 Ș

?

.V

bl

PIPI

EĂ ,

COM

:.kL

L AL

HAI

uAn7

.1

P+S

JPA

ITA

’artiî

la‘

-,-7

’S :

r'

l

Jiii——'

i‘5

■** 1.-------
F3L3

&

(EȘEDir,

«M


VfTtC


<17


T'l LLzii

+ FE

P    | .

I    1

1

V p 1

J

pQ Q Q {

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TERENURILOR CE AU GENERAT P.U.Z.

ZONA AFERENTA LOCUINȚELOR COLECTIVE P+3. P+4

ZONA AFERENTA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE P, P+1

MÎ77

ZONA AFERENTA COMERȚULUI

SPAȚIU VERDE

CIRCULAȚIE CAROSABILA

CIRCULAȚIE PIETONALA

V- - •

PLATFORME BETONATE / TEREN LIBER NECONSTRUIT

ll!)l 111

LOCURI PARCARE

STRĂZI CU IMBRACAMINT1 DEFINITIVE

O

INTERSECȚII NEAMENAJATE

STRUCTURA CLĂDIRILOR


v ‘    Z? BILANȚ TERITORIAL


Nr. .

77 ZONE FUNCȚIONALE

mp

%

ZONA AFERENTA LOCUINȚELOR

3 007

16.93

2.

ZONA AFERENTA COMERȚULUI

2 400

13.52

lăd

ZONA AFERENTA CIRCULAȚIILOR CAROSABILE

3 989

22.4(F|LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TERENURILOR CE AU GENERAT P.U.Z.

O

AMPLASAMENTE INSimJTlI SI SERVICII PUBLICESECRETAR, MARCELA ENAgHE


ÎNCADRAREA IN TERITORIUL LOCALITĂȚII