Hotărârea nr. 110/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DESEMNĂRII UNUI EXPERT PARTE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA CARE SĂ PARTICIPE LA EFECTUAREA EXPERTIZEI EVALUATORIE ÎN DOSARUL PENAL NR. 6536/2/2008, AFLAT PE ROLUL CURȚII DE APEL BUCUREȘTI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea desemnării unui expert parte de către Consiliul Local al municipiului Constanța care să participe la efectuarea expertizei evaluatorie în dosarul penal nr.6536/2/2008, aflat pe rolul Curții de Apel București

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

30.04.2015    •

- z

Luând în dezbatere expunerea de motive inițiata de dl. viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.57818/27.04.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției administrație publică locală înregistrat sub nr.57822/27.04.2015

Văzând adresa Cabinet de avocat Ioan Neamțu înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.56800/23.04.2015, încheierea de ședința din data de 21.04.2015 prin care instanța a încuviințat efectuarea unor expertize în specialitatea-evaluare terenuri în dosarul nr.6536/2/2008 aflat pe rolul Curții de Apel București.

în temeiul prevederilor art.36 alin.l si ale art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTAR ĂȘ TE:

Art.l.Se aprobă desemnarea unui expert parte, înscris pe tabloul experților cu specializarea-evaluare proprietăți imobiliare, în vederea participării la efectuarea expertizei evaluatorie în dosarul penal nr.6536/2/2008, aflat pe rolul Curții de Apel București.

Art.2.Onorariul expertului parte se va stabili prin procedura de cumpărare directă în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare. Serviciul Juridic va întocmi documentația necesară realizării procedurii mai sus menționate.

Art. 3 Se împuternicește reprezentantul legal al municipiului Constanta, viceprimar Decebal Făgădău, să semneze contractul de prestări servicii și toate actele necesare ducerii acestuia la îndeplinire în numele Consiliului Local al municipiului Constanța și a municipiului Constanța.

Art.4.Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală si Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

2 2

Adoptată de un număr de consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

CIORBEA VALENTIN    SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. 110 /_2015