Hotărârea nr. 11/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII DE CATRE RATC CONSTANTA A SERVICIILOR JURIDICE DE CONSULTANTA, ASISTENTA SI/SAU REPREZENTARE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de către Regia Autonomă Transport în Comun Constanța a serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ..,13.02.2015_,

Luând în dezbatere expunerea de motive inițiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.>&/<    referatul

R.A.T.C. Constanța nr. 894/05.02.2015 și raportul Comisiei de specialitate nr.5 -pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art.I al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/06.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și actele constitutive ale regiei, respectiv Decizia prefecturii județului Constanța nr. 729/28.12.1990 privind înființarea regiei și H.C.L. nr.333/02.08.1996 privind preluarea R.A.T.C. Constanța de sub autoritatea Consiliului Județean Constanța sub autoritatea Consiliului local al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (3), lit. c), art.36, alin.(9) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă achiziționarea de către Regia Autonomă Transport în Comun Constanța a serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, în condițiile legii.

Art. 2 - Se mandatează Consiliul de administrație al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța să aprobe și să negocieze contractele de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome Transport în Comun Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de 19 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


CONSTANȚA

Nr. 11    / 13.02.2015