Hotărârea nr. 108/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STATUTULUI MODIFICAT ȘI COMPLETAT AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA” ȘI A MĂSURILOR CARE DECURG DIN CALITATEA DE MEMBRU ASOCIAT AL ASOCIAȚIEI

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de

Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Constanța> și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al Asociației

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

30.04.2015

--    ■    f

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 53440/16.04.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției Programe și Dezvoltare nr. 53091/15.04.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 1- de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Văzând dispozițiile HCL nr. 529/2006 privind participarea municipiului Constanța, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Constanța, modificată prin prevederile H.C.L. nr. 627/2008 și prevederile H.C.L. nr. 232/2012,

Ținând cont de prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 1 alin. (2) lit. c), art. 11, art. 12 alin. (1), art. 37, art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 10 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Statutul modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Constanța>, denumită în continuare ADI ZMC, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Se reconfirmă calitatea de membru asociat al municipiului Constanța la ADI ZMC și se desemnează domnul/doamna DECEBAL fagadau sg reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța în cadrul adunării generale a asociaților ADI ZMC, în calitate de reprezentant titular.

(2) în situația în care domnul/doamna DECEBAL fagadau nu pOate participa la ședința adunării generale a ADI ZMC la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de domnul/doamna vasile roșu_, Țn calitate de reprezentant supleant.

Art. 3 - (1) în calitatea sa de membru asociat al ADI ZMC, municipiul Constanța menține și asigură plata unei contribuții financiare anuale în cuantum de 1,3 lei pentru fiecare locuitor al municipiului Constanța, potrivit datelor statistice oficiale ale ultimului recensământ al populației.

(2) Contribuția financiară anuală prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul local.

Art. 4 La data aprobării prezentei hotărâri, HCL nr. 529/2006, HCL nr. 627/2008 și HCL nr. 232/2012 se abrogă.

Art. 5 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunică prezenta hotărâre domnului Decebal Făgădău, domnului/doamnei

vasile roșu_t Direcției financiare, Direcției Programe și Dezvoltare și

ADI ZMC în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 21

consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CIORBEA VASILE

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR. 108

    /

2015


ANEXA z 2015
,1 ' . .

EASoqAni.QR


CAPITOLUL I - DATELE

ART.l. Datele de identificare ale asociaților: denumirea/numele, prenumele, cetățenia, actul de identitate și sediul/domiciliul acestora.

1.1.    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA,

1.2.    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL NĂVODARI,

1.3.    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL EFORIE,

1.4.    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL OVIDIU,

1.5.    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL MURFATLAR,

1.6.    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL TECHIRGHIOL,

1.7.    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MIHA1L KOGĂLNICEANU,

1.8.    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CUMPĂNA,

1.9.    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA VALU LUI TRAIAN,

1.10.    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA LUMINA,

1.11.    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA TUZLA,

1.12.    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA AGIGEA,

1.13.    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CORBU,

1.14.    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA POARTA ALBĂ,

1.15.    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COSTINEȘTI

1.16.    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA 23 AUGUST

1.17.    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CONSTANȚA.

CAPITOLUL II - EXPRIMAREA VOINȚEI DE ASOCIERE ȘI A SCOPULUI PROPUS

- ...    .. ...    ................__ . _ . II... ..........— n—

ART.2. Exprimarea voinței de asociere și a scopului propus

în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu

modificările și completările aduse de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005 și în deplină concordanță

cu Legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de membri, am hotărât 1

să constituim ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ <ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA>, persoană juridică fără scop patrimonial, de drept privat și de utilitate publică, având ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administrativ teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice.

:apd olul ra - denumirea și sediui aso<1ației

ART.3. Denumirea asociației

Denumirea asociației este. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ <ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA>

ART.4. Sediul asociației

Sediul juridic al asociației este în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr. 51, cod poștal 900725, județul Constanța.

Sediul asociației poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director și de Administrație, Asociația poate înființa filiale în localități din România și străinătate, prin hotărârea Adunării Generale, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV


..... . ...... ;;

DURATA DE FUNCȚIONARE ȘI PATRIMONIUL INIȚIAL AL ASOCIA PIEI

ART.5. Durata de funcționare

Durata de funcționare a asociației este pe termen nedeterminat. ART.6. Patrimoniul inițial al asociației Patrimoniul inițial al asociației este de 500 lei.

CAPITOLUL V - EXPLICITAREA SCOPULUI ȘI OBIE TWELOR ASOCIAȚIEI

ART.7. Explicitarea scopului și a obiectivelor asociației

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ <ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA> are ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice, ART. 8. Obiectivele ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ <ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA> sunt următoarele:

a)    Dezvoltarea durabilă a întregii zone metropolitane și a tuturor unităților administrativ teritoriale care compun Asociația;

b)    îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie a unităților administrativ teritoriale care compun Asociația și a întregii zone metropolitane;

c)    Dezvoltarea., modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice;

d)    Dezvoltarea economică integrată;

e)    Dezvoltarea turismului și a sectorului terțiar;

f)    Dezvoltarea de noi zone rezidențiale, conform standardelor europene;

g)    Dezvoltarea resurselor umane și a capitalului uman, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale, pentru toate categoriile sociale;

h)    Administrarea eficientă și integrată a potențialului de care dispune zona;

i)    înlăturarea disparităților dintre localități în condițiile indicatorilor și nivelului de dotare prevăzut în legea 351/2001;

j)    Atragerea de noi investiții si creșterea accesului la resurse.

k)    Organizarea și participarea la cursuri de pregătire, perfecționare și reconversie profesională, seminarii și conferințe;

l)    Elaborarea, implementarea, dezvoltarea de proiecte și programe proprii și în regim de parteneriat cu alte persoane fizice și juridice din țară și străinătate, în special în contextul parteneriatului transffontalier, regional și trans-regional, în cadrul unor programe de tipul România - Bulgaria, SUERD sau Marea Neagră;

m)    Elaborarea de strategii, programe, studii și anchete de specialitate în scopul inventarierii și analizei nevoilor și oportunităților de care dispune zona și problemelor cu care se confruntă populația și diferitele categorii de cetățeni din zona metropolitană;

n)    Susținerea tineretului și a familiei tinere;

o)    Promovarea de soluții integrate și eficiente în vederea construcției de locuințe sociale, participarea activă la programe privind crearea de locuri de muncă și îmbunătățire a nivelului general de trai;

p)    Promovarea investițiilor private și publice, în vederea dezvoltării durabile a zonei metropolitane și a unităților administrativ-teritoriale care o compun;

q)    Prevenirea și combaterea infracționalității și a diferitelor comportamente de risc în rândul populației din unitățile administrativ-teritoriale care compun Asociația;

r)    încurajarea și promovarea participării școlare și a creșterii nivelului de educație și cultură în rândul tinerilor și a altor categorii vulnerabile;

s)    Accesarea diverselor surse și programe de finanțare, în special a asistenței financiare nerambursabile provenind de la Uniunea Europeană, în scopul dezvoltării Zonei Metropolitane

Constanța și/sau a unităților administrativ teritoriale care compun asociația, dar și pentru creșterea capacității administrative a asociației ș) Acordarea de burse și alte forme de sprijin material;

t)    Promovarea, susținerea, și implicarea în acțiuni, proiecte, programe de cercetare - dezvoltare și transfer tehnologic;

ț) Desfășurarea și încurajarea efectuării de acte de caritate și mecenat;

u)    Organizarea de colecte publice și strângere de fonduri;

v)    Acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței civice, dezvoltării economice durabile, dezvoltării tuturor tipurilor de infrastructură, incluziunii sociale, protecției mediului, precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața publică;

w)    Pregătirea și implementarea de proiecte, programe și strategii locale, zonale, regionale și naționale;

x)    îndeplinește rolul de autoritate urbană, conform dispozițiilor Regulamentelor Europene incidente și/sau a prevederilor legislației, procedurilor și/sau a instrucțiunilor de pe plan național și reprezintă unitățile administrativ teritoriale membre, partenerii asociați, precum și întreg teritoriul metropolitan și populația aferentă în relația cu diverse entități publice și private din țară sau din străinătate, instituții și autorități europene și internaționale, autorități publice centrale, instituții și autorități regionale, sub-regionale sau locale, autorități de management, organisme intermediare etc.;

y)    Alte activități prevăzute de reglementări locale, regionale, naționale și/sau europene, potrivit scopului asociației.ART. 9. Membrii Asociației sunt exclusiv unitățile administrativ-teritoriale ca persoane juridice de drept public, care aderă și aplică prezentul statut.

ART. 10. Unitățile administrativ teritoriale care au constituit Asociația sau care adera ulterior la aceasta își păstrează integral toate drepturile și obligațiile conferite de Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Autoritățile deliberative și executive de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale componente își păstrează autonomia locală, în condițiile legii.

ART. 11. Principiile care stau la baza funcționării Asociației sunt:

- respectarea autonomiei unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația;

-    dezvoltarea durabilă integrată a întregii zone;

-    dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația;

-    subsidiaritatea, prin participarea populației în procesul luării deciziilor;

-    partener iatul;

-    transparența decizională.

ART. 12. Admiterea unui nou membru se face pe baza cererii scrise a acestuia, adresată Asociației, prin care solicitantul aderă la prezentul statut. Cererea de înscriere va trebui să fie însoțită de hotărârea consiliului local/județean prin care se aprobă aderarea unității administrativ-teritoriale respective la Asociație.

ART. 13. Cererea de înscriere în asociație se supune hotărârii Adunării Generale care poate admite sau respinge cererea de adeziune.

ART, 14. Admiterea unui membru în asociație se consideră efectuată în ziua următoare adoptării hotărârii Adunării Generale de admitere a cererii de adeziune.

ART. 15. Membrii Asociației au următoarele drepturi statutare;

a)    să participe Ia activitățile, proiectele, și programele asociației;

b)    să folosească dotările materiale ale asociației conform misiunii acesteia;

c)    să poarte însemnele și emblema asociației;

d)    să aleagă și să fie aleși în organele de conducere și control, în condițiile prevăzute de prezentul statut;

e)    să beneficieze de toate formele de apărare și sprijin de care dispune asociația;

f)    să-și exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă;

g)    să conteste hotărârile și deciziile Adunării Generale, ale Consiliului Director și de Administrație sau ale Administratorului Delegat și să ceară convocarea Adunării Generale dacă sunt susținuți prin semnături de o treime din membri;

h)    să renunțe la calitatea de membru printr-o denunțare unilaterală a calității de membru adresată Asociației. Cererea de renunțare la calitatea de membru al Asociației va trebui să fie însoțită de hotărârea consiliului local/județean prin care se aprobă retragerea unității administrativ-teritoriale respective din Asociație.

i)    să beneficieze de baza de date și informații a asociației;

j)    să fie consultați în toate problemele de interes ale zonei;

k)    să solicite și să primească sprijin pentru probleme ce țin de activitatea Zonei Metropolitane Constanța sau a oricărei unități administrativ teritoriale componente;

l)    să fie informați asupra programelor și proiectelor de dezvoltare ale Zonei Metropolitane Constanța.

ART. 16. Membrii asociației au următoarele obligații statutare:

a) să cunoască și să accepte statutul asociației și regulamentul intern,

b)    să contribuie ia îndeplinirea scopului și obiectivelor asociației,

c)    să nu angajeze asociația în nici o activitate fără mandat din partea Adunării Generale,

d)    să plătească o cotizație/contribuție anuală în valoarea stabilită de Adunarea Generală.

f) să evite sau să se abțină de la comentarii sau intervenții publice de natură a produce prejudicii Asociației.

ART, 17. Calitatea de membru al asociației încetează în următoarele situații:

a)    retragere/denunțare unilaterală a calității de membru;

b)    excludere, în condițiile prezentului statut.

ART. 18. Pentru încălcări ale Statutului sau ale Regulamentului Intern, membrii pot primi următoarele sancțiuni:

a)    atenționarea scrisă cu privire la normele încălcate și recomandarea de a le respecta pe viitor;

b)    retragerea dreptului de vot și de a fi ales în organele de conducere ale asociației pe o perioadă de cel mult l(unu) an.

c)    excluderea membrului din asociație.

Sancțiunile prevăzute în articolul 18 se adoptă în cadrul Adunării Generale, cu votul majorității membrilor.

ART. 19. La misiunea, scopul și obiectivele Asociației pot să adere și alte entități juridice de drept public sau privat care pot solicita să obțină statutul de partener asociat.

ART. 20. Statutul de partener asociat se acordă prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației. ART. 21. Partenerii asociați pot participa Ia acțiunile, proiectele și programele Asociației și au obligația de a respecta statul și regulamentul intern al acesteia. Partenerii asociați nu au drept de vot și nu pot fi aleși în organele de conducere ale Asociației. Eventualele taxe, contribuții, cotizații pentru partenerii asociați, precum și cuantumul acestora se stabilesc de către Adunarea Generală.

ART, 22. Statutul de partener asociat se poate retrage de către Adunarea Generală a Asociației. De asemenea, statutul de partener asociat poate fi declinat unilateral de către titularul acestuia. ART. 23. Asociația are următoarele organe de conducere și control:

a)    Adunarea Generală;

b)    Consiliul Director și de Administrație;

c)    Administratorul Delegat

d)    Cenzorul/Comisia de cenzori.

ART. 24. Adunarea generală este organul suprem de conducere, alcătuit din membri fondatori și ceilalți membri care aderă la Asociație ulterior înființării.

ART. 25. Adunarea Generală a Asociației se întrunește o dată pe an (de regulă în primul trimestru al anului), în adunare ordinară și, ori de câte ori este cazul, în adunare extraordinară.

ART. 26. Convocarea Adunării Generale ordinară se face de către Administratorul delegat al Asociației, prin intermediul aparatului executiv al Asociației.

Convocarea adunărilor generale se poate face și la inițiativa unității administrativ teritoriale care asigură președinția Asociației sau la inițiativa unei treimi din membrii cu drept de vot ai Asociației.

ART. 27. Adunarea generală este statutar întrunită în prezența tuturor membrilor Asociației.

Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de participanți, se stabilește o nouă dată, la o distanță de cel puțin 5 (cinci) zile și cel mult 15 (cincisprezece) zile față de prima convocare.

La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră a fi statutar constituită, dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 (două-treimi) din membrii Asociației,

Dacă la cea de-a doua convocare nu se întrunește numărul statutar de participanți, se stabilește o nouă dată, la o distanță de cel puțin 5 (cinci) zile și cel mult 15 (cincisprezece) zile față de cea de-a doua convocare.

La a treia convocare, Adunarea Generală se consideră a fi statutar constituită, indiferent de numărul membrilor prezenți.

Hotărârile se adoptă cu votul a 2/3 (două-treimi) din numărul membrilor Asociației prezenți la adunare, cu excepția hotărârilor privind modificarea actului constitutiv și a statutului și dizolvarea și lichidarea Asociației pentru care sunt necesare voturile a 2/3 (două-treimi) din numărul membrilor Asociației.

Ședințele Adunării Generale sunt conduse de unitatea administrativ teritorială care asigură președinția asociației.

Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează de către Administratorul delegat al Asociației, prin aparatul executiv al Asociației.

în cadrul Adunării Generale, membrii asociației își pot exprima votul și în scris, prin corespondență, în situația în care nu pot participa la ședințele ordinare sau la cele extraordinare. Hotărârile Adunării Generale pot fi supuse aprobării Consiliilor Locale, respectiv a Consiliului Județean, ale unităților administrativ-teritoriale, membre ale Asociației.

La ședințele Adunării Generale pot participa și alte persoane fizice și juridice, la invitația oricăreia dintre membrii Asociației, de asemenea poate participa de drept orice consilier local/județean al unităților administrativ teritoriale care compun Asociația.

ART. 28. Adunarea generală îndeplinește următoarele atribuții:

-    aprobă și modifică statutul și regulamentul intern al asociației;

-    numește Consiliul Director și de Administrație;

-    desemnează unitatea administrativ teritorială, membră a asociației, care va asigura președinția Asociației;

-    desemnează Administratorul Delegat al Asociației;

-    alege și revocă cenzorul/cenzorii asociației;

-    aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al asociației și bilanțul contabil;

-    stabilește cotizațiile, contribuțiile și taxele de înscriere la care sunt supuși membrii Asociației și/sau partenerii asociați;

-    aprobă lichidarea și dizolvarea asociației;

-    alte atribuții conform legii, statutului, regulamentului intern și hotărârilor adunării generale. Adunarea Generală poate delega Administratorului Delegat al Asociației anumite atribuții, conform articolului 49 din prezentul statut

ART. 29. Consiliul Director și de Administrație al Asociației este compus din câte un reprezentant al fiecărei unități administrativ-teritoriale membră a Asociației, desemnat de consiliul local sau de consiliul județean respectiv, după caz.

ART. 30. Consiliul Director și de Administrație este statutar constituit în prezența a cel puțin jumătate plus unul dintre membrii săi.

ART. 31. Consiliul Director și de Administrație adoptă hotărâri valabile cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. în caz de balotaj, votul unității administrativ teritoriale care asigură președinția asociației este decisiv.

ART. 32. Consiliul Director și de Administrație gestionează activitatea Asociației, în conformitate cu scopurile pentru care aceasta a fost constituită, prin intermediul administratorului delegat și a aparatului executiv al acestuia.

Consiliul director are următoarele atribuții:

a)    avizează și aprobă studii, prognoze, programe, planuri de acțiune și strategii de dezvoltare economico-socială și de mediu, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții, precum și participarea la programe de dezvoltare regională și zonală, putând apoi, în condițiile legii, să le supună aprobării consiliilor locale/județean al unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația;

b)    înființează în condițiile legii instituții, societăți comerciale și servicii publice;

c)    alte atribuții conform statutului, regulamentului intern, hotărârilor Adunării Generale și dispozițiilor legale în materie.

ART. 33. Consiliul Director și de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar.

La ședințele Consiliului Director și de Administrație pot participa și alte persoane fizice și juridice, la invitația oricăreia dintre membrii Consiliului Director și de Administrație, de asemenea poate participa de drept orice consilier local/județean al unităților administrativ teritoriale care compun Asociația.

ART. 34. Președinția asociației este asigurată de către una din unitățile administrativ teritoriale membre, prin reprezentantul desemnat al acesteia.

Alegerea unității administrativ teritoriale care asigură președinția asociației se face prin hotărârea Adunării Generale sau prin actul constitutiv.

Reprezentantul unității administrativ teritoriale care asigură președinția asociației preș idează ședințele Adunării Generale și reuniunile Consiliului Director și de Administrație și reprezintă Asociația în relațiile cu terții.

Pentru reprezentarea Asociației în activitatea curentă a acesteia, președintele și/sau Consiliul Director și de Administrație va putea mandata Administratorul Delegat al Asociației, conform articolului 49 din prezentul statut.

ART. 35. Organul de control financiar al Asociației este Cenzorul/Comisia de cenzori, care va fi desemnat/desemnată de Adunarea Generală.

ART. 36. Cenzorul/Comisia de cenzori verifică activitatea Asociației alcătuind raportul anual. ART. 37. în cazul în care consideră necesar sau atunci când legea o cere, Adunarea generală poate hotărî constituirea unei comisii de cenzori alcătuită din cel mult 5 (cinci) membri.

ART. 38. Comisia de cenzori este condusă de un președinte, ales prin vot secret de către membrii comisiei, dintre membrii acesteia.

ART. 39. Funcția de cenzor în cadrul asociației poate fi deținută și de către persoane care nu sunt membrii ai asociației, cu condiția de a avea capacitate deplină de exercițiu și să îndeplinească celelalte condiții legale.

ART. 40. Activitatea de cenzor în cadrul Asociației poate fi indemnizată, prin hotărârea Adunării Generale.

CAPITOLUL VII - VENITURI Șl CHELTUIELI

ART. 41. Veniturile asociației provin din:

a)    cotizațiile și contribuțiile unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, precum și eventualele taxe de înscriere, se achită din bugetele locale ale acestora în valoarea stabilită de Adunarea Generală și în limitele aprobate cu această destinație de consiliile locale/județean ale unităților administrativ-teritoriale respective.

b)    fonduri nerambursabile provenind din accesarea diverselor programe naționale și internaționale de finanțare;

c)    donații, sponsorizări și legate;

d)    alte resurse financiare primite de la bugetele locale, județene, de stat și/sau de la bugetul Uniunii Europene.

e)    venituri realizate din activități economice directe;

f)    alte surse legal prevăzute de legislația în vigoare privind organizațiile non-profit.

ART. 42. Veniturile obținute de asociație se folosesc exclusiv în vederea realizării scopului și obiectivelor prevăzute în statut.

ART. 43. Anul financiar începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an și se încheie la data de 31 decembrie, cu excepția primului an, când începe la data înregistrării asociației ca persoană juridică.

ART. 44. Asociația poate fi dizolvată prin hotărârea Adunării Generale luată cu votul a 2/3 (două treimi) din membrii asociației.

ART. 45. Lichidarea Asociației se va face în conformitate cu dispozițiile din Ordonanța Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 46. întregul activ al asociației se va atribui, după lichidare, unei alte asociații sau societăți nepatrimoniale având un obiect de activitate similar sau apropiat, după cum va hotărî Adunarea Generală, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL IX

ADMINISTRATORUL DELEGAT ȘI APARATUL 1 EHNIC EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI

T

ART. 47. Administratorul delegat al Asociației este desemnat prin hotărârea Adunării Generale, conform prezentului statut.

ART. 48. Pentru a putea ocupa funcția de administrator delegat al Asociației, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ cel puțin următoarele condiții:

-    să aibă capacitate deplină de exercițiu;

-    să aibă studii post universitare;

-    să aibă experiență de minim 10 ani în domeniul administrației publice și/sau a gestionării de proiecte/programe;

-    să aibă o vechime în funcții de conducere, coordonare și/sau management de minim 5 ani.

ART. 49. Administratorul delegat al Asociației are următoarele atribuții, delegate prin intermediul actului constitutiv și/sau prin hotărâri ale adunării generale:

a) asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale, ale Consiliului Director și de Administrație, precum și ale consiliilor locale/județean al unităților administrativ teritoriale care compun Asociația, în limitele conferite de prezentul statut, de regulamentul intern și de lege;

b)    contribuie la îndeplinirea scopului și obiectivelor asociației;

c)    încheie acte juridice de administrare și dispoziție în numele și pe seama asociației și reprezintă asociația în relația cu terții;

d)    avizează și aprobă studii, prognoze, programe, planuri de acțiune și strategii de dezvoltare economico-socială și de mediu, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, proiecte finanțate din diverse surse și programe de finanțare, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții, precum și participarea la proiecte și programe de dezvoltare regională și zonală, putând apoi, în condițiile legii, să le supună aprobării consiliilor locale/județean al unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația;

e)    aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al asociației și bilanțul contabil;

f)    aprobă organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului executiv al Asociației;

g)    aprobă planul anual de acțiune al aparatului executiv al Asociației;

h)    participă la ședințele Adunării Generale și/sau ale Consiliului Director și de Administrație și semnează pentru conformitate hotărârile acestora;

i)    angajează, în urma unui concurs/examen, personalul aparatului tehnic-executiv al Asociației, în baza organigramei și a statului de funcții;

j)    coordonează activitatea aparatului executiv al Asociației;

k)    convoacă și propune ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale și/sau a Consiliului Director și de Administrație;

l)    alte atribuții conform statutului, regulamentului intern, hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director și de Administrație.

ART. 50. Administratorul Delegat emite decizii.

ART. 51. Administratorul Delegat este indemnizat. Cuantumul indemnizației lunare este stabilit prin hotărârea adunării generale.

ART. 52. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, administratorul delegat al Asociației beneficiază de un aparat tehnic-executiv, pe care îl coordonează.

ART. 53. Aparatul tehnic-executiv al Asociației este structurat pe departamente, conform organigramei și a statului de funcții aprobate de către Administratorul Delegat.

ART. 54. Prin intermediul aparatului tehnic-executiv se asigură desfășurarea activității Asociației, conform scopului și obiectivelor Asociației, sunt realizate proiectele și programele Asociației și se contribuie la realizarea proiectelor și programelor unităților administrativ-teritoriale componente;

ART. 55. Aparatul tehnic executiv al asociației este format din specialiști/experți pe diverse domenii de activitate și personal auxiliar/administrativ. Aceștia sunt angajați cu contract individual de muncă, conform legislației în vigoare și în baza unei proceduri de selecție, prin concurs/examen.

ART. 56. Administratorul Delegat poate delega către personalul angajat în cadrul aparatului tehnic-executiv al Asociației atribuțiile prevăzute de articolul 45, lit. c,d,h,i, j,k din prezentul statut.

CENTUL INI


CAPITOLUL X REGI

ART. 57, Regulamentul intern este adoptat cu majoritatea membrilor asociației.

Prin Regulamentul intern se stabilesc detaliat atât drepturile și obligațiile membrilor Asociației, cât și modul de organizare și funcționare a Asociației și a aparatului tehnic-executiv al acesteia. De asemenea se stabilește procedura de aplicare a sancțiunilor și modalitatea practică de soluționare a eventualelor neînțelegeri intervenite între doi sau mai mulți membri ai asociației.

CAPITOLUL XI DISPOZIȚII FINALE

ART. 58. Asociația are ștampilă și însemne proprii.

ART. 59. Asociația are obligația să mediatizeze calitatea de membru a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun asociația, în toate activitățile și proiectele desfășurate, folosind stema și alte însemne distinctive ale unităților administrativ-teritoriale respective, în scopul realizării obiectivelor asociației.

ART. 60. Utilizarea de către membrii Asociației și/sau de colaboratorii acesteia, inclusiv de către aparatul tehnic-executiv al Asociației, a stemei și a celorlalte însemne distinctive ale unităților administrativ teritoriale care compun asociația, în scopul obținerii de foloase personale necuvenite, se pedepsește conform legilor în vigoare și atrage de drept excluderea din asociație. ART. 61. Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfășura întreaga activitate a Asociației.

ART. 62. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare, incidente activității Asociației, precum și cu prevederile Regulamentului Intern al Asociației, atunci când acesta va fi adoptat,

ART. 63. Prezentul statut intră în vigoare prin aprobarea Adunării Generale în ședința extraordinară de constituire, organizată de comitetul de inițiativă pentru constituirea asociației. Este alcătuit din XI capitole și 63 de articole și a fost redactat în 25 (douăzecișicinci) de exemplare originale.

12