Hotărârea nr. 107/2015

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 30/2015 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI LOCURILOR DE PARCARE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE, FUNCTIONARE SI REZERVARE A PARCARILOR

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind completarea și modificarea HCL 30/2015 privind aprobarea inventarului locurilor de parcare din municipiul Constanța și a Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

30.04.2015 -/

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 55524/21.04.2015 inițiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, referatul Direcției Servicii Publice nr. 54986/21.04.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului,

Ținând cont de prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCL nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

-    HCL nr. 30/2015 privind aprobarea inventarului Jocurilor de parcare din municipiul Constanța și a Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se completează anexele nr. 1.1 și 1.2 la HCL nr. 30/2015 privind aprobarea inventarului locurilor de parcare din municipiul Constanța și a Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor, astfel că acestea vor avea conținutul prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se completează și modifică anexa 2 Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor aprobat prin HCL nr. 30/2015 privind aprobarea inventarului locurilor de parcare din municipiul Constanța și a Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor, astfel că va avea conținutul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3    - Anexele nr. 1, și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Toate celelalte prevederi ale HCL 30/2015 privind aprobarea inventarului locurilor de parcare din municipiul Constanța și a Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor rămân neschimbate.

Art. 5 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunică prezenta hotărâre Direcției servicii publice, Direcției patrimoniu, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Ciorbea Valentin


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

NR. 107

Anexa nr.2, privind completarea anexei nr. 2 la HCL 30/2015

REGULAMENT

de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor

Cap. I Dispoziții generale

Art. 1 - (1) Regulamentul de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor din municipiul Constanța, denumit în continuare regulament, stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activităților de amenajare, întreținere și rezervare a locurilor de parcare prevăzute în Anexa nr. 1.1 la prezenta hotărâre, precum și drepturile și obligațiile persoanelor fizice sau juridice care utilizează locurile de parcare.

(2) Regulamentul are ca scop asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, asigurarea parcării în condiții de siguranță, facilitarea accesului la obiective de interes public

Art. 2 - (1) în sensul prevederilor prezentului regulament, următorii termeni și expresii au următoarea semnificație:

a)    parcare - spațiu destinat în mod special staționării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare și marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului;

b)    parcare de reședință - parcare amenajată în apropierea imobilelor utilizate de locatari;

c)    parcare comercială - parcare care deservește un imobil destinat desfășurării unei activități economice;

d)    parcare publică - parcare amenajată situată în apropierea instituțiilor, autorităților publice sau clădirilor de utilitate publică;

e)    loc de parcare - loc amenajat în parcări, semnalizat cu panouri indicatoare sau marcaje rutiere, delimitat potrivit normelor tehnice și destinat staționării unui singur autovehicul;

f)    autovehicul oprit - imobilizarea voluntară a unui autovehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute;

g)    autovehicul staționat - imobilizarea voluntară a unui autovehicul pe drumul public, pe o durată ce depășește 5 minute;

h)    autovehicul parcat - staționarea autovehiculului în spații special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzător;

i)    imobil - orice teren, clădire, sau altă construcție ridicată ori încorporată într-un teren;

j)    beneficiarul locului de parcare este:

1)    persoană fizică sau juridică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

o are domiciliul, reședință, sau. deține cu orice titlu un drept de folosință asupra unui imobil în municipiul Constanța;

o are în proprietate sau deține cu titlu valabil un autovehicul cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 t (contract de leasing, contract de închiriere, contract de comodat, etc.);

2)    persoană fizică sau juridică în calitate de investitor, care solicită, în baza certificatului de urbanism și a documentației enumerate la art. 13, pct. 1), alin. c), rezervarea locului de parcare necesar obținerii autorizației executării de construcții,

3)    persoană fizică sau juridică, în calitate de operator economic în stațiunea Mamaia, care solicită rezervarea locului de parcare în baza documentației enumerate la art. 13, pct. 1), alin. d) pe perioada sezonului estival în vederea unei bune desfășurări a activităților economice.

(2) în sensul prevederilor prezentei hotărâri, în categoria persoanelor fizice se cuprind și persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, precum și persoane fizice care exercită orice profesii cum sunt: cele medicale, de avocatură, notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultanță fiscală, de contabil autorizat, mediere, de arhitectură, de executare judecătorească, cele autorizate să 6xecuțe lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei-sau alte profesii asemănătoare desfășurate în mod autonom, în condițiile legii, și care nu întrunesc elementele constitutive ale persoanei juridice.

(3) în sensul prevederilor prezentei hotărâri sunt persoane juridice: societățile comerciale, companiile naționale, regiile autonome, societățile bancare, organizații politice, patronale, sindicale, profesionale și cooperatiste, asociații, fundații, culte religioase și instituții sau autorități publice.

Art. 3 - (1) în funcție de poziționarea acestora, parcările se clasifică după cum urmează:

a)    parcări situate pe străzi, în afara părții carosabile, adiacente benzii de circulație de lângă trotuar;

b)    parcări situate în zona centrală a străzii, în afara părții carosabile;

c)    parcări amenajate pe platforme situate în afara zonei străzii.

(2)    în funcție de modalitatea de exploatare, parcările se clasifică după cum urmează:

a)    parcări publice fără plată;

b)    parcări publice cu plată.

(3)    în funcție de destinație, parcările se clasifică după cum urmează:

a)    parcări de reședință;

b)    parcări comerciale;

c)    parcări publice.    ;

Cap. II Amenajarea parcărilor

Art. 4 -(1) Spațiile special amenajate ca parcare vor fi delimitate prin marcaje, indicatoare informative, precum și alte dispozitive speciale.

(2)    în parcările publice vor fi adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional cel puțin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două locuri, pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.

(3)    In parcările de reședință se repartizează cu titlu gratuit locuri de parcare persoanelor cu handicap care au solicitat și au nevoie de astfel de parcare.

Art. 5 - (1) Locurile de parcare situate în parcări de reședință vor fi identificate și inventariate de reprezentanții Direcției Servicii Publice din cadrul primăriei municipiului Constanța împreună cu asociațiile de proprietari.

(2)    Locurile de parcare din parcările comerciale pot fi atribuite prin închiriere la cererea beneficiarilor persoane fizice sau juridice.

(3)    Locurile de parcare din parcările publice, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pot fi! atribuite prin închiriere la cererea instituțiilor, autorităților publice sau entităților de-utilitate publică.

Art. 6 - (1) Locurile de parcare pot fi închiriate investitorilor/solicitanților, persoane fizice și/sau juridice, care solicită autorizarea executării de construcții care, prin destinație, necesită spații de parcare.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1) durata închirierii se întinde pe toată durata de valabilitate a autorizației de construire și până la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Inspectorii cu competențe în domeniul urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții din cadrul primăriei municipiului Constanța, care fac parte din comisiile de recepție, verifică prealabil semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor valabilitatea autorizației de parcare.

Cap. III Exploatarea parcărilor

Art. 7 - (1) Exploatarea parcărilor este o activitate dinamică, fundamentată pe următoarele principii:

a)    tratament egal și nediscriminatoriu;

b)    adaptabilitate la cerințele beneficiarilor;

c)    transparență șLprotecție a beneficiarilor.

Art. 8 Exploatarea locurilor de parcare se face cu titlu gratuit sau contra cost prin perceperea unor taxe de parcare stabilite anual, prin hotărâre a Consiliului local, în conformitate cu prevederile legii fiscale.

Art. 9.1 Taxa de parcare se datorează de către următoarele categorii de persoane:

a)    persoane fizice sau juridice care au calitatea de proprietar al autovehiculului;

b)    persoane fizice sau juridice care au calitatea de locatar sau comodatar dacă autovehiculul face obiectul unui contract de leasing sau comodat, după caz;

c)    persoane fizice sau juridice care au calitatea de utilizator al autovehiculului și nu se încadrează în niciuna din situațiile prevăzute la iit. a) sau b);

d)    persoane fizice sau juridice care sunt investitori și solicită autorizarea executării de construcții care, prin destinație, necesită spații de parcare;

e)    persoane fizice sau juridice care au calitatea de proprietar al apartamentului pe care a fost realizată rezervarea locului de parcare de către chiriașul sau comodatarui acestuia, în cazul în care acesta din urmă nu achită la termen taxa de rezervare.

Art. 9.2 Achitarea taxei pentru rezervare loc parcare se efectuează la casieria Primăriei municipiului Constanța, iar cea pentru reînnoirea rezervării locului de parcare se va face la oricare agenție aparținând SPIT Constanța, ca sumă menționată în rolul fiscal anual.

Art. 10. Beneficiarului i se restituie suma corespunzătoare perioadei în care acesta nu a utilizat locui de parcare, în următoarele situații:

a)    în cazul executării unor lucrări publice, avarii sau intervenții ale operatorilor de utilități publice sau comunicații electronice;

b)    în cazul schimbării destinației terenului pe care este amplasat locul de parcare;

c)    în cazul înstrăinării autoturismului pentru care s-a rezervat locul de parcare;

d)    în cazul înstrăinării apartamentului de la adresa pentru care a fost eliberat locul de parcare.

In acest sens beneficiarul are obligația completării în termen de 30 zile a unei cereri tip de restituire a taxei de rezervare aferente perioadei rămase din an, anexa 2.2 la Regulament, pe care o poate depune atât la Primăria municipiului Constanța, Direcția Servicii Publice, cât și la Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța. Suma ce urmează a se restitui se calculează începând cu întâi ale lunii următoare datei depunerii cererii și se restituie fie numerar în cazul înaintării cererii la Primăria municipiului Constanța, fie se transferă ca sold aferent impozitelor anului următor în cazul depunerii cererii la SPIT Constanța.

Art. 11 Sunt scutite de la plata:.taxelor de parcare următoarele categorii de beneficiari:

a)    veteranii de război, văduvele de război și văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

b)    persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

c)    persoanele cu handicap, deținătoare de autovehicule adaptate handicapului. (2) Scutirea se aplică cu data de întâi a lunii următoare celei în care sunt prezentate acte doveditoare.

(3) Sunt exceptate de la plata taxei de parcare autovehiculele aparținând serviciilor de intervenție, cum ar fi poliție, pompieri, ambulanță, intervenție, gaze, precum și autovehiculele corpurilor diplomatice sau consulare în baza însemnelor distinctive de înmatriculare sau inscripționare.

Art. 12 Dovada dreptului de utilizare a locului de parcare se face prin autorizația de parcare.

Cap. IV Proceduri

Art. 13 - (1) Pentru obținerea autorizației de parcare, solicitantul, depune la serviciul competent din cadrul primăriei Constanța o cerere de rezervare, formular tip prevăzut în anexa 2.1 Ia Regulament, însoțită de documente în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către solicitant, astfel:

a)    solicitantul persoană fizică:

-    act de identitate (C.I./B.I.);

-    documente fac dovada domîciliului/reședințeî sau din care rezultă dreptul de folosință a unui imobil;

-    declarație pe proprie răspundere a proprietarului imobilului pe care se face rezervarea locului de parcare de către chiriaș sau comodatar, privind acceptul rezervării locului de parcare și plata taxei în cazul în care chiriașul/comodatarul nu achită la termen taxa de rezervare.

-    documente care fac dovada dreptului de utilizare a autovehiculului;

-    certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

-    cartea de identitate a autovehiculului;

-    documente valabile care să ateste încadrarea într-una dintre categoriile scutite prevăzute la art. 15.

b)    solicitantul persoană juridică:

-    act de identitate (C.I./B.I.) împuternicit/delegat;

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului;

-    certificat de înregistrare fiscală emis de organul fiscal competent;

-    documente privind sediul sau puncte de lucru în cazul persoanelor juridice;

-    documente care fac dovada dreptului de utilizare a autovehiculului.

c)    solicitantul persoana fizică sau juridică, cu calitatea de investitor:

-    act de identitate (CI/BI) sau certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului

Comerțului;

-    act de proprietate și plan de situație cadastral al terenului pe care se realizează investiția;

-    certificat de urbanism; după eliberarea autorizației de construire, copie a acesteia pentru stabilirea perioadei de rezervare a locului de parcare;

-    plan de încadrare în zonă;

-    plan cu locurile de parcare solicitate în cadrul parcării în dublu exemplar.

d)    solicitantul persoană fizică sau juridică cu calitatea de operator economic în stațiunea Mamaia, pe durata sezonului estival:

-    act de identitate (CI/BI) sau certificatlde înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului;

-    modalitate deținere spațiu desfășurare activitate comercială (contract de vânzare - cumpărare, închiriere, comodat, etc);

certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului pentru punctul de lucru din stațiunea Mamaia;

plan de încadrare în zonă;

plan cu locurile de parcare solicitate în cadrul parcării în dublu exemplar.

(2)    Cererea va fi însoțită în mod obligatoriu de o declarație pe propria răspundere că nu deține garaj autorizat amplasat în parcajul în care solicită rezervarea, sau în imediata apropiere a acestuia (cel mult 300 m).

(3)    Certificarea pentru conformitate cu originalul se face prin înscrierea mențiunii „conform cu originalul" urmată de data și semnătura solicitantului.

Art. 14 -(1) Pentru parcările de reședință cererea prevăzută la art. 13 va fi în mod obligatoriu însoțită de schița locului de parcare.

(2) Cererea și schița locului de parcare vor fi vizate de președintele Asociației de proprietari, dacă imobilul respectiv face parte dintr-o asociație.

Art. 15 - (1) Accesul la locurile de parcare situate în parcările de reședință în ordinea înregistrării cererilor de rezervare și în limita locurilor de parcare disponibile identificate cu sprijinul președintelui asociației de proprietari.

(2) în situația în care numărul de solîcitanți este mai mic decât numărul locurilor de parcare amenajate în parcarea de reședință, locurile de parcare disponibile se pot aloca după cum urmează:

a)    altor solîcitanți din imobilele apropiate care nu au primit locuri de parcare în parcarea de reședință aferentă imobilului în care locuiesc cu acordul acestora;

b)    atribuirea mai multor locuri de parcare pentru aceeași unitate locativă dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 16 Locurile de parcare care nu fac obiectul cererii de rezervare vor fi utilizate în regim de parcare fără plată.

Art. 17 - (1) Reînnoirea rezervării locului de parcare aferentă anului următor se face din oficiu dacă nu se renunță expres la aceasta până la data de 15 decembrie a anului în curs.

(2)    Pentru reînnoirea rezervării solicitantul, persoană fizică sau juridică, nu mai depune documentele prevăzute la arț. 13, cu excepția cazului în care au intervenit modificări cu privire la informațiile furnizate cu ocazia cererii anterioare.

(3)    în cazul neplății taxei de rezervare ă locului de parcare pentru anul în curs până la 31 martie rezervarea se anulează, beneficiarul urmând a fi executat silit pentru recuperarea taxei de rezervare a locului de parcare aferentă perioadei 01 ianuarie -31 martie, iar locul de parcare se redistribuie.

4) anexa 2.2 la prezentul Regulament se modifica astfel:

Anexa nr. 2.2 La Regulament

CERERE

Pentru restituirea taxei de rezervare loc parcare

I.NUMELE ȘI PRENUMELE / DENUMIREA SOLICITANTULUI

Adresa: Str. _ :    , nr._, bl._, sc._,

ap._, telefon/fax_, nr. înregistrare la Oficiul Registrului

Comerțului_, cod unic de înregistrare_

II. DATE REFERITOARE LA AUTORIZAȚIA DE REZERVARE A LOCULUI DE PARCARE Nr. de înmatriculare al autovehiculului:

Nr. și data autorizației:___

Motivul    cererii    de    restituire    a    taxei:

III. NUMELE DELEGATULUI_

Telefon:_

C.I./B.I. seria_nr._

Anexez la prezanta cerere copii după următoarele: autorizație rezervare loc parcare

-    documente justificative în vederea restituirii taxei de rezervare loc parcare ( contract de vânzare - cumpărare imobil, contract devânzâre - cumpărare autovehicul, etc)

C.I./B.I. (copie certificat înmatriculare al firmei)

-    Certificat de înmatriculare al autovehiculului.

Data


Semnătura

CAP. V Obligații și interdicții

Art. 18 Beneficiarii locurilor de parcare au următoarele obligații:

a)    să achite la termenul prevăzut taxele de parcare, sub sancțiunea plății majorărilor de întârziere;

b)    să respecte marcajul și indicatoarele existente în parcare;

c)    să păstreze curățenia în parcare;

d)    să asigure eliberarea necondiționată a locurilor de parcare în situația efectuării unor lucrări publice sau intervenției pentru avarii;

e)    să prezinte persoanelor împuternicite să efectueze controlul cu privire la parcări documentele referitoare la locul de parcare;

f)    să răspundă pentru prejudiciile^produse dotărilor și instalațiilor parcajelor ca urmare a manevrelor greșite sau nerespectării semnalizării rutiere sau a normelor de utilizare a parcajului;

g)    să monteze indicatorul de rezervare conform modelului agreat de primăria municipiului Constanța;

h)    să mențină în stare de funcționare indicatorul și să-l actualizeze anual cu date din autorizația în vigoare;

i)    să demonteze indicatorul de rezervare în termen de 5 zile de la primirea adresei de anulare a autorizației.

Art. 19 în parcaje sunt interzise:

a)    blocarea accesului în parcaj sau blocarea accesului altor beneficiari;

b)    efectuarea de lucrări de reparații sau întreținere a autovehiculului în perimetrul parcajului;

c)    amplasarea de dispozitive de menținere liberă a locului de parcare altele decât cele agreate;

d)    amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea locului de parcare.

Cap. VI Dispoziții finale

Art. 20 - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoștință în condițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2)    Prevederile prezentei hotărâri se completează, în măsura în care nu derogă de la acestea, cu dispozițiile cuprinse în Anexa nr. 9 la H.C.L. nr. 246/2014.

(3)    Orice dispoziție contrară prevederilor prezentei hotărâri se abrogă cu data intrării în vigoare a acesteia.

Anexa nr. 1 privind completarea anexei nr. 1.1

la HCL 30/2015

Locurile de parcare a căror rezervare se face de Direcția Servicii Publice

PARCĂRI AMENAJATE ÎN CARTIERE

Nr.

Crt

Cartier / Zona

Strada

Bloc

Nr.

locuri

I

GARA - ICIL

1

str, Theodor Burada (curte interioara)

B, Rl, LI

21

2

Bd, IC Bratianu

CI policlinica CFR

18

3

GARA - ICIL

str. Labirint

R3

8

4

str. Labirint

LI, statie TRAFO

9

5

str, Basarabi

B, CF

35

TOTAL

91

II

DACIA (Hasdeu - Soveja - Tomis partea stanga)

6

str. B.P.Hasdeu - Bd. Al. Lapusneanu

H2B, AL1

20

7

str. B.P.Hasdeu

HI, H2A

12

8

bd, AI. Lapusneanu

AL4, L1A

25

9

DACIA (Hasdeu -Soveja - Tomis parte

Bd. Lapusneanu

AL3 (școala 12)

8

10

Bd, Lapusneanu

AL4 (școala 12)

28

11

stanga pana la str. Farului, AI.Lapusneanu pana la str N iorga)

Str. Hasdeu alee inte blocuri

H9,H10,L10,L9C,L9A

77

12

bd. Tomis (alee de acces intre blocuri)

TI, T2, L5

56

13

str.. Ghiocei

L3, L2C, H6

22

14

str.. Ghiocei

L3, L1B

12

15

bd. Tomis (alee de acces intre blocuri)

T3, T4, T5, L8, L9

78

16

str. B.P. Hasdeu (alee acces intre blocuri)

H10, Hll, LII

24

17

str. B.P. Hasdeu (alee acces intre blocuri)

LII, SI, T6

12

18

str, B.P. Hasdeu (alee acces intre blocuri)

H8, L7, L8B

44

19

str. B.P. Hasdeu (alee acces intre blocuri)

L9A, L9B, L8B

22

20

str. B.P. Hasdeu (alee acces intre blocuri)

L5, L6, L7

22

21

str. B.P. Hasdeu (alee acces intre blocuri)

L2, L3, L4, L5

66

22

str, Soveja - str. B.P. Hasdeu (alee acces intre blocuri)

12, 15

12

23

str, Soveja - str. B.P. Hasdeu (alee acces intre blocurH

16 - case

3

24

bd. Al. Lapusneanu - aleea Partizanilor

LV39, LV40 sc. A, LV42.LV41

45

25

bd. Al. Lapusneanu - aleea Partizanilor

LV45, LV44, LV40 sc.C

14

26

bd. Al. Lapusneanu -

LV39 școala

Snertrum

12

27

Bd. Tomis Alee intre blocuri

TS 8

8

28

Bd.AI. Lapusneanu alee inte blocuri

LV33

20

29

Bd. Al. Lapusneanu

LVI

10

30

Bd. Al Lapusneanu

LV4, case

5

31

Str. B St. Delavrancea

LE36,LE37

14

32

Bd. Tomis

TS15

7

33

Bd. Al Lapusneanu

LV31,LV34

15

34

Bd. Al Lapusneanu

LE37,LE39

14

35

Bd. Al Lapusneanu

LV4,LV6

5

36

Bd. Al Lapusneanu

LV18,LV19

14

37

Bd. Al Lapusneanu

LV4, punct termic

5

38

Bd. Al Lapusneanu

LV3, punct termic

22

39

Bd. Al Lapusneanu

LV17

5

40

Bd.AI. Lapusneanu alee inte blocuri

LE33,LE31,

Năvalnicului

12

41

Bd.AI. Lapusneanu alee inte blocuri

LE32,LE33

24

42

Bd.AI. Lapusneanu alee inte blocuri

LE20B,LE22

30

43

Bd.AI. Lapusneanu alee inte blocuri

LV6,LV7

28

44

Bd.AI. Lapusneanu alee inte blocuri

AL3,AL4,AL5

41

45

Bd. Al Lapusneanu

TS15,TS16,LE48

20

46

Bd. Tomis

TS14B

14

47

Bd. Tomis

T7,T6

14

48

bd.Tomis, nr. 225

TS12, SC. B spate

24

TOTAL

965

III

CAPITOL (bd.Tomis ** str. Mircea - bd. Mamaia spitalul Militar)

49

bd. Tomis - str. Mircea cel Batran

TLB, TLA, MSI, TD1

36

50

bd. Tom îs - str. Mircea cel Batran

TD1B, TD2B

19

51

bd. Mamaia - str. Munteniei

LSI, LS2 sc. A

12

52

bd. Mamaia - str. Munteniei

LS3, LS4, LS2 sc. B

24

53

CAPITOL (bd.Tomis -str. Mircea - bd.

bd. Mamaia - str. Mircea cel Batran

LD1, LD2

22

54

bd. Mamaia - prel. Eroilor

LD4A, LD4B, LD4C

54

55

Mamaia spitalul Militar, Str. N. Iorga)

bd. Mamaia - str.. Eroilor

■    t,

LD5B

15

56

bd. Mamaia - str? Munteniei

LS4 sc. A, LS5, LS6,

31

57

bd. Mamaia - str. Carol Davila

BI4

6

58

bd. Mamaia - str. Prel Bucovinei

BI3, BI2, BIS

67

59

bd. Mamaia (alee acces)

BI6

6

TOTAL

292

IV

INEL II (Academia Navala - Cora Bd. I.C.Bratianu)

60

str. Dezrobirii - str.Dimitrie Anghel

SR5, SR4 sc. B

24

61

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

SR4 sc. A

9

62

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

ID1B, ID1C

8

63

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

ID4

12

64

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

IV2

20

65

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

IV2, IV4, IV5

19

66

al. Cutezători

IV7, IV8

27

67

al. Cutezători

IVII, IV12, IV14

75

68

str. Eliberării (alee intre blocuri)

IV15, IV16, IV19

34

69

str. Dezrobirii - str. Eliberării

IV21, IV22, IV23,

77

70

str. Eliberării (alee intre blocuri)

IV24, IV25, IV26

37

71

str. Eliberării

IV24

11

72

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

ID5, ID6

17

73

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

DR4, DR9

16

74

str. Eliberării (alee intre blocuri)

AE2, AE3, AE4, AE5, PN7A, PN7B

57

75

str, N. Milescu (alee intre blocuri)

PN2, PN4, PN6, PN8

37

76

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

DR4, DR8, DR9

19

77

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

DR5, DR6, DR7, DR8

26

78

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

DR6, DR11, DR12

20

79

str. Al. Gherghel

DR8, DR11, DE14,

74

80

Str. Dezrobirii

IS2,IS3

3

81

Bd. IC Bratianu ’

A3,C2

12

82

Str. Dezrobirii alee intre blocuri

IV7, IV8

25

83

Str. IL Caragiale alee intre blocuri

5A,M1

6

84

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

IS1,IS2

34

85

Str. IL Caragiale alee intre blocuri

11, K4

23

86

Str. Dezrobirii

IVI

8

87

Str. Dezrobirii

SR2,SR3

14

88

Str. Corbului

R

20

89

Str. Solidarității

B,U

10

90

Str. Eliberării Solidarității

I,H1,H2.K1,K2

92

91

Str. Cutezători

T, școala 39

7

92

Bd. IC Bratianu

B2

8

93

Bd. IC Bratianu

Bl

8

94

Str. Cutezători

IV18,IV19

8

95

Str. Dezrobirii

IV3,IV5

15

96

Bd. IC Bratianu

SR5

18

97

Str. Dezrobirii r

SR4 case

8

98

Bd. IC Bratianu

A1,F5

17

99

Str. IL Caragiale alee intre blocuri

12,J

23

100

str. Dumitru Marinescu

IV46,IV48

8

101

str. Dumitru Marinescu

IV44

16

102

str. Dumitru Marinescu

IV48, Marvimex

32

103

str. Prieteniei

G,U,E

22

104

Str. Cutezători

D,F

13

105

Bd. IC Bratianu

SR9B, SR9A

12

106

Str. Eliberării

IV33,IV34

15

107

INEL II (Academia

str. Dumitru Marinescu

K2,I

9

108

Navala - Cora Bd.

Str. Eliberării alee intre blocuri

AE6,PN11,AE7

30

109

I.C.Bratianu)

Str. Eliberării alee intre blocuri

HI

11

110

Al. Topolog

F8

10

111

Str. Constantin Hurmuzachi

IV24,IV25,IV26

20

112

Str. Eliberării

IV24

15

113

Str. Rapsodiei nr.26-.

14

114

Aleea Berzei

H1,H2,IV32

22

115

str. N. Milescu (alee intre blocuri)

PN11

33

116

Str. Eliberării

IV19,IV20

15

117

Str. Dezrobirii

IVII, IV12

48

118

Bd. IC Bratianu

MAS

13

119

Str. Poet AL Gherghel

DE18

23

120

Str. Eliberării alee intre blocuri

IV28

13

121

Bd. IC Bratianu

SR1A,SR1B,SR1C

40

122

Aleea Topolog

H7,H8

11

123

Bd. IC Bratianu

MA4

12

124

Str. Eliberării alee intre blocuri

IV39,S

18

125

Str. Eliberării alee intre blocuri

IV15,IV16

12

126

Str. Dezrobirii

ID4

7

127

Str. Eliberării-Str. Dezrobirii

IV21,IV22,IV24,IV25

33

128

Aleea Topolog

R, cimitir

17

129

Str. Eliberării

PN3

7

130

Str. Dezrobirii alee intre blocuri

IS10

22

131

Bd. IC Bratianu alee intre blocuri

SR8B case

7

132

Str. Eliberării alee intre blocuri

IV36,IV37

15

133

Aleea Topolog

G1

13

134

Str. Eliberării

IV36,IV39

8

135

Str. Dezrobirii alee intre blocuri

IS9,

15

136

Str. Dezrobirii alee intre blocuri

IS5

5

137

Aleea Topolog

C2,D2

7

138

Str. Eliberării alee intre blocuri

AE1,PN3

34

139

Str. IL Caragiale alee intre blocuri

13,H3

15

140

Bd. IC Bratianu alee intre blocuri

B3

7

141

Str. Eliberării

IV45 Marvimex

12

142

str. Dumitru Marinescu

M punct termic

3

143

Bd. IC Bratianu T

PAV7

7

144

Str. Dreptății

S, școala

15

145

Al, Topolog

F2, post TRAFO

20

146

Str. IL Caragiale alee intre blocuri

L2,P2

13

147

Str. IL Caragiale alee intre blocuri

Dl, F3,F4

20

148

Bd. IC Bratianu alee intre blocuri

SR1O,N1,M1

21

149

Str. Dezrobirii alee intre blocuri

IS7,IS8,PN1

30

150

Al. Topolog

E4,E6

12

151

Al. Topolog

SR11, școala 8

10

152

Str. Eliberării

IV31

10

153

Str. IL Caragiale alee intre blocuri

D3, grădiniță

26

154

Bd. I.C.Bratianu

BIG lateral

15

TOTAL

1891

V

GARA -COMPLEX BILLA

155

bd. 1 Mai - prel. Traian

H9 (curte interioara)

34

156

bd. 1 Mai - prel. Traian

H8

15

157

bd. 1 Mai (alee intre.'blocuri)

H10

14

158

bd. 1 Mai - prel. Traian

H9 (Esplanada)

70

159

bd. 1 Mai - fundătură 1 Mai

H18, H17

36

160

bd. 1 Mai - fundătură 1 Mai

57

11

161

sos. Mangaliei ( alee acces intre blocuri)

SM1

8

162

sos. Mangaliei - al A.S.Marcovici

MG10, MG11

20

163

sos. Mangaliei - bd. 1 Mai (alee acces intre blocurh

31, J2A, 32B

32

164

str. Stadionului

H17A

20

165

bd. 1 Mai - str. Scolii

34 sc. C, J8C sc. A

22

166

bd. 1 Mai - str. Scolii

34 sc.A, 33 sc.B

14

167

GARA -COMPLEX BILLA

bd. 1 Mai - str. Scolii

J3 sc.A, J2A

7

168

bd. 1 Mai (alee intre blocuri)

J2A, case

7

169

bd. 1 Mai - sos. Mangaliei

38,39,310

43

170

sos. Mangaliei (alee intre blocuri)

MG6, MG7, DN5

19

171

sos. Mangaliei (alee intre blocuri)

MG8, SM6

14

172

str. Frigului .

ARI, FG1

12

173

str. Frigului •

15, 16, FG2

22

174

aleea Portului Nou

PI, P2

9

175

aleea Portului Nou

UM6, UM7, P3, P4

40

176

bd. 1 Mai (alee intre blocuri)

UM3, UM4, FG4, AR2

33

177

bd. 1 Mai (alee intre blocuri)

PF10, PF11, PF12

55

178

bd. 1 Mai (alee intre blocuri)

PF9 sc.D, PF12 sc.A

24

179

str. Dunării

PF3, PF4, PF5

53

180

Aleea Albăstrelelor

F

10

181

str. Dunării

MG1, benzinărie

34

182

Sos. Mangaliei

S6A,S6B

14

183

Sos. Mangaliei str. Caraiman

D1,D2 peco

48

184

Al. Romanitei

CI tipografie

29

185

Al. Stanjeneilor

Clpunct termic

3

186

Bd. 1 Mai

PF11

3

187

Str. Aurora

AR2 case

6

188

str. Dunării alee intre blocuri

PF 6, DN3

25

189

str. Dunării ,

UM1

11

190

str. Dunării alee intre blocuri

UM1,DN2

17

191

str. Dunării alee intre blocuri

DN1,DN2

25

TOTAL

859

VI

TOMIS NORD

192

str. Soveja (alee intre blocuri)

FT7, FT8, FT9

43

193

str. Soveja (alee intre blocuri)

FT8 (Henri Coanda)

11

194

str. Soveja (alee intre blocuri)

FT4,FT9

12

195

bd. Tomis (alee intre blocuri)

TIO, I, FT14

30

196

bd. Tomis (alee intre blocuri)

TAV3,TAV4

19

197

Aleea Mărgăritarelor

18,20,25

44

198

bd. Tomis (alee intre blocuri)

T15

22

199

bd. Tomis - str. Soveja

Ol, M4

33

200

str. Soveja (alee intre blocuri)

02, 06

10

201

bd. Tomis (alee intre blocuri)

TIO, FT 13, FT 14

19

202

aleea Heracleea

ZI, S2

7

203

Bd. Tomis alee intre blocuri

T14

33

204

Bd. Tomis alee intre blocuri

T17,T18

33

205

Bd. Tomis alee intre blocuri

T16

19

206

str. Adamclisi (alee intre blocuri)

N3, CRESA

11

207

bd. Alexandru Lapusneanu (alee intre

T4,S5

40

208

bd. Alexandru Lapusneanu (alee intre

T4, X2

8

209

str. Adamclisi

CA3

5

210

bd. Tomis

DT2

6

211

Aleea Viitorului

A, IA

18

212

Str. Adamclisi

AS2,AS3

14

213

214

215

215

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258


bd. Alexandru Lapusneanu

S4

25

bd. Tomis

DT2, N3

7

Str. Tulcei

S3, S5

7

bd. Al. Lapusneanu

T2, V2

40

Aleea Capidava

T2

15

Str. Fat Frumos

S1,S3

16

str. Adamclisi alee intre blocuri

AS5

12

Str. Adamclisi

CA2,S1

15

str.Adamclisi '

CA4, CA5 crese

24

str.Tulcei

S4

47

str, Suceava alee intre blocuri

U2

13

bd. Al. Lapusneanu

LP4

16

Aleea Capidava

AS4

8

Aleea Capidava

U4 biserica

10

Aleea Capidava

Z2,Z3

38

bd. Tomis

DT2, DT3

32

bd. Tomis

DT1, Ml

27

Str. Soveja alee intre blocuri

02, 03, 05, M4

76

str.Adamclisi

P2,P3

36

Str.Suceava

UI, V4

23

str.Adamclisii alee intre blocuri

AS2,AS3, Z3

12

Aleea Zmeurei - str. Tulcei

U8, S

18

Aleea Capidava

V2,S2

27

bd. AL, Lapusneanu <

LP3,T6,T5

56

bd. Tomis (alee intre'blocuri)

T11,T12 Medicina leaala

43

bd. Tomis (alee intre blocuri)

T9, TIO

25

bd. Al. Lapusneanu

T7,T8

18

bd. Al. Lapusneanu

S5

30

str.Adamclisi alee intre blocuri

M2,N2

62

bd. Al. Lapusneanu

LP2,T4

35

str.Adamclisi alee intre blocuri

N3,M3

38

str.Adamclisi alee intre blocuri

NI,Ml

44

Str. Tulcei

TL3

26

str. Adamclisi alee intre blocuri

CAI școala 7

39

bd. Al. Lapusneanu

LP1, T2, TI

38

Aleea Capidava

T2, VI

10

bd. Al. Lapusneanu Alee intre blocuri

T1,S3,V1

28

str. Suceava alee intre blocuri

U3

21

Str. Fat Frumos

S3, case

14

Str. Soveja alee intre blocuri

TCIF case, R

39

aleea Heracleea'

S2, Z3, Z2

32

Bd.Tomis alee intre blocuri

DT1

9

bd. AI.Lapusneanu

S6

35

str. Suceava alee intre blocuri

V4

11

Aleea Capidava

Z1,Z2

32

Aleea Capidava

Z2,S2

43


259

aleea Heracleea

S2,V2

21

250

Aleea Hortensiei

ME1A, ME2B

18

261

Bd. Tomis alee intre blocuri

6B,2C

28

262

Aleea Hortensiei

R2,G6,C4

50

263

Aleea Hortensiei

C4,G6

8

264

Aleea Căprioarei

16C,16B

12

265

Str. Cpt. D. Eugeniu

X4

17

266

Aleea Lotus

12A

11

267

Str. Cișmelei

IC

19

268

Str. Stefanita Vodă

BC1,BC6

14

269

Bd. Tomis alee intre,blocuri

TAV2,TAV3,TAV1

37

270

Aleea Orhideelor

C1,C2

22

271

Str. Cpt. D. Eugeniu

H

14

272

Str. Cpt. D. Eugeniu alee intre blocuri

T2

6

273

Str. Cpt. D. Eugeniu alee intre blocuri

R, Lic Calinescu

18

274

Str. Cpt. D. Eugeniu alee intre blocuri

Y

27

275

Aleea Hortensiei

X3

17

276

Str. Badea Cartan

K3,K4,K7,K8

34

277

Aleea Mărgăritarelor

19,9B

13

278

Str. Cișmelei

1B,1C

13

279

Str. Cișmelei

31,B2

11

280

Aleea Mărgăritarelor

24C,15B

20

281

Str. Badea Cartan

BC12

17

282

Str. Badea Cartan

BC11, grădiniță

9

283

Bd. Tomis

Bl

14

284

Str. Cișmelei

1C,12A

11

285

Bd. Tomis alee intre blocuri

TAV8,TAV9

7

286

Str. Cpt. D. Eugeniu aiee intre blocuri

I

22

287

Bd. Tomis alee intre'blocuri

TAV8 punct termic

18

288

Aleea Hortensiei

C5,G8,X6

59

289

Str. Cișmelei

J1

7

290

Str. Tulcei

TM3,TM4,TI5

47

291

Aleea Orhideelor

M,D4,I

19

292

Aleea Mărgăritarelor

17D,25

21

293

Aleea Aviator Horia Agarici

CSI

8

294

Aleea Căprioarei

16A

10

295

Str. Stefanita Vodă

R1

32

296

Str. Stefanita Vodă

PI

15

297

Aleea Orhideelor

C2,C3

22

298

TOMIS NORD (Str.

Aleea Hortensiei

C5,O3

8

299

Soveja, b-dul Alexanddru Lapusneanu, b-dul

Aleea Hortensiei

03

29

300

Aleea Hortensiei

02

28

301

Aurel Vlaicu, str.

Aleea Căprioarei

17B,17C, 17D

18

302

Stefanita Vodă)

Aleea Mărgăritarelor

10,18

14

303

Bd. Tomis alee intre'blocuri

5B punct termic

11

304

Aleea Mărgăritarelor'

19,LAV

30

305

Str. Cișmelei

J3,B4

12

306

Str. Cișmelei

8B cămin copii

8

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353


Str. Badea Cartan

BC9,BC10

33

Str. Cișmelei

IA,A

32

Str, Cișmelei

1B, școala 29

27

Str. Csîmelei

IA, piața TIC TAC

30

Aleea Orhideelor

B1,M4

41

Str. Cișmelei - str. D. Eugenîu

LA,LB

50

Al. Orhideelor

UI

23

Aleea Melodiei

24C

22

str. Dispensarului

10,24D

35

Al. Nufărului

2 IA

10

Aleea Hortensiei

F,G2,G4

23

Str. Cișmelei Alee intre blocuri

B3,B5

34

Aleea Fragilor' ’    f

VI, V2

31

Str. Badea Cartan

BC4,BC6

74

Aleea Hortensiei

ME1A,D1

28

Aleea Hortensiei

C4,G5

10

Str. Tulcei

R2,S3

39

Aleea Hortensiei

C5,G7,X5

14

Aleea Fragilor

R3, școala 36

11

Aleea Fragilor

R3 grădiniță

9

Aleea Orhideelor

V2,N

18

Aleea Orhideelor

C3,V1,V2

11

Bd. Tomis alee paralela

C1C2C3B1

127

Aleea Hortensiei

C5,G8

6

Str. Cișmelei Alee intre blocuri

B4,B6

49

Str. Murelor

TM2, TM1B

10

Bd. Tomis

Bl sc. F

24

Bd. Tomis alee intre blocuri

2A,3A

12

Bd. Tomis ■    .1

3A,TAV5

13

Str. Cișmelei Alee intre blocuri

1D

22

Aleea Hortensiei

G1,D3,ME2B

29

AI. Viitorului

B

7

Aleea Hortensiei

D3

6

Str. Badea Cartan

BC10, Complex

48

Str. Badea Cartan

BC10, Sala sport

9

Bd. Tomis alee intre blocuri

TAV5JAV9

52

Str. Dobrila Eugeniu

B4, Școala 38

18

Str. Dobrila Eugeniu

S2,S3,S4

23

Str. Stefanita Vodă alee intr blocuri

BC2

13

Str. Dobrila Eugeniu

R1,B2

9

Aleea Orhideelor

NI,CI

17

Aleea Hortensiei

ME2A punct termic

21

Str. Dobrila Eugeniu

D2,E2

7

Str. Cișmelei

B3, lic Calinescu

7

Bd. Tomis alee intre,blocuri

TAV9

12

Str. Badea Cartan alee intre blocuri

BC6, punct termic

6

Aleea Murelor

BC6, LUX1

3


354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400


Bd. Tomis alee intre blocuri

10B,IA

21

Str. Dobrila Eugeniu

G7, X6

3

Str. Badea Cartan    1

3C

9

Aleea Orhideelor

C2

7

Str. Zmeurei alee intre blocuri

U2,U3

5

Str. Badea Cartan alee intre blocuri

K3,TL5

3

Str. Badea Cartan

K1

4

Bd. Tomis alee intre blocuri

TAV7,TAV8

22

Str. Dobrila Eugeniu

ST1,ST3,ST4

45

Aleea Viitorului

4A,4B,4C

22

str. Suceava alee intre blocuri

SV1,SV2

39

Bd. Tomis alee intre blocuri

10B

5

Str. Dobrila Eugeniu

VI

7

Aleea Orhideelor'1 ?

1 ’

VI

7

Aleea Hortensiei

G2,G3

58

Aleea Hortensiei

C3

15

Aleea Orhideelor

CI

8

Aleea Orhideelor

T1,T2

25

str. Suceava alee intre blocuri

4C,5A

15

Str, Tulcei alee intre blocuri

TL4 case

17

Aleea Hortensiei

02, post TRAFO

11

Str. Tulcei alee intre blocuri

2B,1C

10

Str. Cișmelei Alee intre blocuri

B5,J2

4

Aleea Hortensiei

ME1A, punct termic

15

Aleea. Aviator Horia Agarici

5C

8

Str. Tulcei alee intre blocuri

TM1B,TM1A

13

Str. Cișmelei Alee intre blocuri

Y,J2

10

Str. Dobrila Eugeniu

R3,X6

16

Aleea Hortensiei

D1,D2

34

Aleea Hortensiei 1 i

.    .    rl

ME1A,TAV4

19

Str. Stefanita Vo’da

K14

8

Str. Dobrila Eugeniu

S2 punct termic

4

Bd. Tomis alee intre blocuri

TL1, TL2, TM1B

72

Str. Cișmelei Alee intre blocuri

U1D sc. E

10

Str. Dobrila Eugeniu alee intre blocuri

SI, post TRAFO

8

str. Dispensarului

16A

12

Str. Tulcei alee intre blocuri

TL1,1C

22

Str. Tulcei alee intre blocuri

S1B, Politia de frontiera

18

Aleea Hortensiei

C5, Punct termic

10

Str. Cpt. Dobrila Eugeniu

X5

7

Bd. Tomis alee intre blocuri

4A,TAV6

7

Bd. Tomis alee intre blocuri

CB service auto

14

Bd. Tomis alee intre blocuri

3B,4B,1C

26

aleea Heracleea

S1,S2

6

Bd. Tomis alee intre blocuri

ST6,ST7

26

Aleea Fragilor

P2,P3

8

Bd. Tomis alee intre blocuri

j -    '

TAV5

11


401

Aleea zmeurei al,ee intr blocuri

U1,U2,U5

14

402

Aleea Hortensiei

G1,ME2A

7

403

Aleea umbrei

14,22A

12

404

Aleea umbrei

22, punct termic

19

405

Str. Badea Cârțan

BC10 complex

58

406

Al Lăpușneanu

LP4 - T8

15

TOTAL

4661

VII

INEL I

407

str. Soveja - intr. Ștefanita Vodă

14, 17, 18,19

44

408

str. Soveja (alee intre blocuri)

55, 57

68

409

str. Dionisie cel Mic

56, 58

18

410

str. Dionisie cel Mic (alee intre blocuri)

66, 62, 68

47

411

str. Dionisie cel Mic (alee intre blocuri)

64, 56, punct termic

30

412

str. Soveja (alee intre blocuri)

52, 54

20

413

str. Soveja (alee intre blocuri)

51

12

414

str. Soveja (alee între blocuri)

43, 39

19

415

str. Soveja (â!ee intre blocuri)

43A

6

416

str. Soveja (aled intre blocuri)

42, 44

48

417

str. Soveja (alee intre blocuri)

44A, 46

11

418

str. Dionisie cel Mic

48, 50

8

419

str. Dionisie cei Mic

48A, 48B

6

420

al. Cerbului - str. Dionisie cel Mic

22, 24

13

421

al. Cerbului - str. Dionisie cel Mic

26, 28

20

422

al. Cerbului - str. Dionisie cel Mic

20, punct termic 176

13

423

str. Brancusi

12, 2

8

424

str. Brancusi

6, 10

4

425

str. Brancusi - str. Dionisie cel Mic

8

11

426

str. Soveja (alee intre blocuri)

DR27, DR28

3

427

str. Soveja (alee intre blocuri)

DR26

8

428

str. Soveja

DR35, DR36

57

429

str. Soveja (alee intre blocuri)

DR33, DR34

16

430

al. Cerbului

40B

14

431

str. Soveja - al. Cerbțului

40A,38B

25

432

str. Soveja - ai. Cerbului

38A, 36B

10

433

al. Cerbului

36B

20

434

al. Cerbului

DR32, DR38

11

435

Str. Dionisie cel Mic

26,28

18

436

Str. Dionisie cel Mic

66 loc de joaca

10

437

INEL I

Str. Dionisie cel Mic

20 punct termic

9

438

Str. Dezrobirii

DR22 case

10

439

str. Soveja (alee intre blocuri)

DR32

8

440

str. Soveja (alee intre blocuri)

DR28

18

441

Str. Dionisie cel Mic

72

39

442

Str. Soveja

43A

7

443

Str. Soveja

36A,38A

11

444

Str. Soveja

DR26

18

445

Str. Soveja •

DR25

18

446

Str. Soveja -• 7-.

DR24

16

447

Str. Soveja

DR23

16

448

Str. Soveja

DR21

15

449

Str. Soveja

DR20

26

450

Str. Biruinței

DR26

8

451

Str. Dezrobirii

DR21, case

8

452

Str. B St Delavrancea

37, 41

9

453

Str. Baba Novac

BN6

26

454

Str. Baba Novac

BN7

24

455

Str. Baba Novac

BN8

23

456

Str. Baba Novac

BN9

23

457

Str. Baba Novac

BN10

23

458

Str. Baba Novac

BN11

23

459

Str. Baba Novac

BN13

23

460

Str. Baba Novac

BN14

22

461

Str. Baba Novac

BN3

23

462

Str. Baba, Novac,.

BN2

23

463

Str. Baba Novac

BN15

21

464

Str. Baba Novac

BN4

26

465

Str. Baba Novac

BN12

23

466

Str. Baba Novac

BN5

26

467

Str. Dionisie cel Mic

26,40B

12

TOTAL

1175

VIII

POARTA 6

468

str. Brizei (alee intre blocuri)

FD7, OB9

44

469

str. Brizei

FD3, FD7

144

470

str. Brizei (alee intre blocuri)

OB6

13

471

str. Brizei (alee intre blocuri)

OB3, OB4, OB5

21

472

str. Brizei (alee intre blocuri)

OB1, OB2

16

473

str. Brizei (alee intre blocuri)

FB12

14

474

str. Mărțișor

FC30, FC31

18

475

str. Mărțișor

FC29, FC31

26

476

str. Lirei

FC28

12

477

str. Lirei

i

FD12,FD13,FD14,FD

50

478

Str. Pajurei

FG4,case

6

479

str. Lirei

FD3, FD4

14

480

str. Lirei

FD9,FD10

26

481

str. Lirei

FD11,C6

7

482

Str. Pajurei

G1 biserica

17

483

Str. Pajurei

FG5,FG6

6

484

str. Mărțișor

FC1,FC2,FC3

43

485

str. Brizei

FC8,

5

486

Str. Zefirului

OB1, OB2,OB3

29

487

Str. Zefirului

OBS

11

488

Str. Zefirului

OB8,OB9

19

489

Str. Steluței

FE13,FE14, liceu

17

490

Str. Brizei

FD3,FD7, teren

138

491

Bd. 1 Mai Vechi

PF7, PF8,PM2

30

492

Str. Mărțișor

FD19,FD20,FD22,FD

54

493

Str. Brizei alee intre blocuri

FC20,FC21,FC22

16

494

Str. Zefirului alee intre blocuri

FB10B, FB9

7

495

Str. Arcașului

FAO,FA1

30

496

Bd. 1 Mai Vechi alee intre blocuri

S4

14

497

Str. Zefirului alee intre blocuri

FA11,FA12

6

498

Str. Arcașului

FA8,FA9

9

499

Str. Arcașului

FA15,FA16

31

500

Str, Lirei

FD4,OB8

9

501

Str. Brizei str. Lirei

FD7, OB8,OB9

49

502

POARTA 6

Str. Arcașului

FA11,FA12

26

503

Str. Zefirului

FB5

5

504

Str. Curcubeului

FD9,C6

14

505

Bd. 1 Mai Vechi

FE5,FE6,FE7

19

506

str. Lirei

FC12,FC7

14

507

str. Lirei alee intre blocuri

FC13

13

508

Str. Brizei

FB11

8

509

Str. Brizei

FA2

13

510

str. Mărțișor

FC4,FC19

8

511

Str. Lirei

FC19

11

512

Str, Brizei

FB6,FB7

34

513

Str, Curcubeului

FD4,FD5

14

514

Str, Lirei

FD4,FD6

9

515

Str. Curcubeului

FC26, magazine

17

516

str. Mărțișor

FD30, FD32, FD28

72

517

Bd. 1 Mai Vechi

FE7

12

518

str. Mărțișor

FC2,FC3

22

519

str. Mărțișor

FC31,FD38

16

520

str. Mărțișor

FC4,FC5, ANL

13

521

str. Mărțișor

FC5,FC6,ANL

20

522

Str. Lirei

FC15,FC16

16

523

Str. Brizei alee intre blocuri

FB7,FB4

12

524

Str.Lirei

FC14,FC15,FC16

55

525

Str. Lirei

FC14

22

526

Aleea Timonei

Bl

4

527

Bd. 1 Mai Vechi - Aleea Timonei

C 2

55

528

Aleea Timonei

C6

10

529

Bd. 1 Mai Vechi - Aleea timonei

S2,S3

23

530

Str. Lire • • L' "

FC20

10

531

Str. Doctor Baltazar

S1A

8

532

Sos. Mangaliei alee intre blocuri

SIC

8

533

Str. Condorului

FE3,FE11,FE12

16

534

Sos. Mangaliei

S1A

5

535

Str. Brizei

FB5

10

TOTAL

1565

IX

Tomis I II

536

Al Macilor, Al Mălinului

B3, D3

52

537

AL Panselei

C4

4

538

Str. N. Iorga - alee intre blocuri

G3

15

539

Al. Panselei

C2A

7

540

Bd. Tomis

A1,A2 Amfiteatru

40

541

Str. Mircea cel Batran

TD4A,MSX

12

542

Str. Mircea cel Batran

MD9B,F1

7

543

Str. Mircea cel Batran

MD1O,F1

11

544

Str. Mircea cel Batran

MD9B

8

545

Aleea Macilor.

B1’,B6, grădiniță

14

546

Str. Mircea cel Batran

MS2,TD2B

22

547

Aleea Lacramiarei

F2 dispensar

17

548

Str. Ion Andreescu

ST4

11

549

Str. Primăverii

ST8,ST9

45

550

Str. Primăverii

ST6

24

551

Str. Primăverii

ST5,ST4

29

552

Str. Primăverii

ST5,ST6

15

553

Str. Făgetului

ST3,ST7

55

554

Str. Primăverii

ST1,ST9

38

555

Str. Făgetului

ST2,ST8

8

556

Tomis I II (bd. Tomis Str. N. Iorga, Str. Ion

Str. Făgetului

ST2,ST8,ST5,ST7

64

557

Aleea Crizantemeleor

H1,K

26

558

Ratiu, Str. Poporului, Str. I Lahovary)

Str. Mircea cel Batran

MD9A,F1

30

559

Bd. Tomis

TS6B case

20

560

Bd. Tomis alee inte blocuri

A2,B2

18

561

Str. Mircea cel Batran

MD8A,E2

21

562

Str. Mircea cel Batran

MD6B, E3

28

563

Str. Mircea cel Batran

MD6A,J0

8

564

Str. Mircea cel Batran

MD12,E1

28

565

bd. Tomis

A3,D1

16

566

bd. Tomis

TD9,TD10

32

567

Aleea Lăcrămioarei

32,J4,G4

12

568

-

Str. Crisana

G1,G2

22

569

Aleea Lăcrămioarei

34,G2

9

570

Aleea Crizantemeleor

H2,G4 punct termic

48

571

Str. Mircea cel Batran

F2, posta

17

572

str.Malinului

B4, B5

12

573

str.N. Iorga

B3, sc. A

56

574

str.N. Iorga

B3, sc. B

20

575

str.N. Iorga

B3, sc. B+C

20

576

bd.Tomis nr. 153

TS5-spate

24

577

PARCAREA VERDE

Spitalul clinic județean Constanța, cfr N Tnrna

265

TOTAL ..... ;

1230

X

Tomis III

578

|Bd. Tomis

TD14 case

20

579

Bd. Tomis

TD6,MS3A

32

580

Bd. Tomis

TS10

4

581

Al. Cameliei

C4

6

582

Bd. Al. Lapusneanu

LT8

7

583

Bd. Al. Lapusneanu

LE51

7

584

Al. Magnoliei

M,0

5

585

Bd. AL Lapusneanu

LT6

5

586

Al. Cameliei

L10A, post TRAFO

7

587

Bd.AI. Lapusneanu

LT2, biserica

24

588

Bd. Tomis

LT5B

24

589

Bd. Tomis alee intre blocuri

LT5B piața

10

590

Bd. Tomis - Bd AL Lapusneanu

LT2,LT3,LT4

71

591

AL Magnoliei

TI

6

592

Str. Soveja

VI

28

593

Str. Soveja

VI,X2

13

594

Tomis III ( Str.

Str. Soveja

X3,X4

9

595

IonRatiu - Soveja Str. Poporului, str. Farului, Bd.Lapusneanu)

Bd. Tomis - Bd. Lapusneanu

LT1

9

596

Str. Soveja

X5,V3

15

597

AL Brândușelor ’

Y1,Z2

4

598

AL Magnoliei

L13G1

10

599

Bd.AI. Lapusneanu

L3,L11

44

600

AL Magnoliei

L9

4

601

AL Lapusneanu

L8 cresa

12

602

Al. Pictor S Luchian

L5 loc joaca

6

603

Al. Pictor S Luchian

L1,L6

26

604

AL Pictor S Luchian

L2,L3

11

605

Bd. Tomis

TD17, LI

21

606

AL Brândușelor

ZI,L9,punct termic

20

607

Al. Brândușelor

L9,Z1

11

608

AL Cameliei

L7,L12

16

609

Al. Cameliei

L1O,L11

21

610

Bd. Tomis alee inte blocuri

TD14,TD15 punct termic

24

611

Bd. Tomis alee inte blocuri

TD15,TD16

12

TOTAL

544

XI

FALEZA NORD

612

b-dul Mamaia- alee intre blocuri

PS 5,SC. B

5

613

str. Unirii

FZ 26, FZ 28 A

54

614

Str. Oleg Danovschi

PAI, PA3

20

615

Str. Pecarilor

FZ24, FZ28

39

616

Str. Unirii alee intre blocuri

C2

14

617

Str. Pescarilor alee intre blocuri

BLU Marina

9

618

Str. Casin

cap linie 102

53

619

Str. Pescarilor

BM9B

4

620

Str. Pescarilor

A2 grădiniță

18

621

Str. Oleg Danovschi

BM1

8

622

Str. Oleg Danovschi

BM2

16

623

Str. Oleg Danovschi

BM4, PA2

26

624

Str. Prelungirea Unirii

U5

8

625

Bd. Mamaia Alee intre blocuri

PS5 Sc A

6

626

str. Unirii

UI

32

627

Str. Maior Sofran

G6

14

628

Str. Pescarilor

BM8

4

629

Str. Muncel

MZ3

5

630

Str. Libertății

LB1,LB2

7

631

Str. Libertății

LB2

12

632

str. Pescarilor

FZ11

14

633

Str. Pescarilor

FZ23

15

634

Str. Pecarilor

PA7

11

635

Str. Pescarilor

G5

5

636

Str. Pescarilor

FZ14, FZ12A

18

637

Str. Pescarilor

BM7

3

638

Str. Unirii alee intre blocuri

U4

10

639

Str. Pecarilor

MZ11

3

640

Str. Unirii alee intre blocuri

U4 biserica

7

641

Str. Unirii biserica

U2 biserica

17

642

Str. Pescarilor

FZ14

10

643

Str. Pescarilor

FZ10

9

644

Str. Pescarilor

MZ7

4

645

Str. Locotenent Economu alee intre blocuri

UI

9

646

Str. Pescarilor alee intre blocuri

FZ28

9

647

Str. Casin

G5A punct termic

11

648

Str. Pescarilor

MZ9

7

649

FALEZA NORD (prelungirea Bucovinei, Spital Militar, Pescărie)

Str. Oleg Danovschi

BM2 case

4

650

str.Pescarilor

MZ5 case

16

651

Str. Grozesti

El

6

652

Str. Unirii

FZ26 , V6B

12

653

Str. Pescarilor

F

5

654

Str. Pescarilor

BM11

4

655

Str. Caiuti

S2

7

656

Str. Caiuti

S3

5

657

Str. Pescarilor

FZ14C cazemata

6

658

Str. Pescarilor

F parc

9

659

str. Pescarilor

PA8

37

660

str.Pescarilor

BM16, BM 17

29

661

Str. Unirii, Str. Ion Ratiu

PAS, PA6B

26

662

Str. Unirii alee intre blocuri

PA4, PA5

15

663

Str. Unirii alee intre blocuri

PAI, PA2

15

664

Str. Unirii

D

36

665

Str. Pescarilor alee intre blocuri

MZ1, MZ2

19

666

Str. Pescarilor

FZ20

13

667

Str. Pescarilor

BM11

11

668

str. Pescarilo

BM14,BM15

29

669

Str. Oleg Danovschi

BM4

22

670

Str. Pescarilor, .. ’

FZ17A

18

671

Str. Pescarilor

FZ15 Adivin

17

672

Str. Pescarilor

FZ15

22

673

Str. Pescarilor

U6

15

674

Str. Unirii

U3, U6

46

675

Str. Unirii

UI case

5

676

Str. Dragoslavele

B1,B2, Al, A3

44

677

Str. Dragoslavele alee intre blocuri

A3 garaje

15

678

Str. Pescarilor

BM12, BM13

22

679

Str. Oleg Danovschi

PA3

10

680

Str. Ca iuti

G2A, G2B

19

681

Str. Unirii

V7B

9

682

Str. Pescarilor

FZ13A, FZ13B

11

683

Str. Pescarilor

FZ28

8

684

Str. Pescarilor

BM11 Sc. C

5

685

Str. Pescarilor

FZ21

18

686

Str.Unirii

CI termic

11

TOTAL

1137

XI

KM 5

687

Str. Micsunelelor

28,29

10

688

KM 5

Str. Micsunelelor

31,32

50

TOTAL

60

XII

CASA DE CULTURA - KAUFLAND

689

Aleea Daliei

L128 spălătorie auto

15

690

Al. Garofitei

L79A, școala 24

4

691

Str. Avram Iancu

L85

7

692

Bd Al. Lapusneanu

LE9,LE12 case

12

693

Bd. 1 Dec 1918 alee intre blocuri

L30,L31

12

694

Aleea Nalbei

L116,L108

20

695

Aleea Garofitei

L56

10

696

Aleea Garofitei

L75A

14

697

Str. IL Caragiale

L114

8

698

Aleea Garofitei

L64,L74

17

699

Aleea Garofitei "

L52A,L92

16

700

Aleea Garofitei

L73, case

5

701

Str. Ardealului

L, fabrica de pâine

4

702

Aleea Garofitei

L78A,L80

8

703

Bd. Al.lapusneanu

LE2,LE3

8

704

Aleea Nalbei

L107

6

705

Aleea Garofitei

L91 piața Balada

7

706

Aleea Daliei

L128

12

707

Aleea Nalbei

LIII

5

708

Aleea Garofitei

L101 Piața Balada

20

709

Aleea Garofitei

L102 Piața Balada

7

710

Aleea Garofitei

L78A

10

711

Aleea Garofitei

L77

6

712

Aleea Daliei

L129,L126

18

713

Aleea Violetelor '

L19

6

714

Str, IL Caragiale

L115B,L27

11

715

Aleea Garofitei

L52,L55

12

716

Aleea Lalelelor

L6

2

717

Aleea Daliei

L131

11

718

Aleea Garofitei

L56

5

719

Aleea Daliei

L119A2,L119A4,L11

9A6

54

720

CASA DE CULTURA -

Aleea Violetelor

L12,L23

5

721

KAUFLAND

Aleea Violetelor

L14,L15,L16

22

722

Aleea Violetelor

L22,L23,L25,L14B

84

723

Aleea Violetelor

L26

9

724

Aleea Garofitei

L62,L64

15

725

Aleea Daliei

L119A

12

726

Bd. Al. Lapusneanu - Bd. IG Duca

L42,L43,L44,L53

36

727

Bd. IG Duca .

L51,L52 case

22

728

Bd. Al. Lapusneanu «,

LE2

6

729

Bd. IG Duca

L44,L45,L46

27

730

Aleea Daliei

L129

12

731

Aleea Daliei

L119A,L118B1,L118

42

732

Aleea Daliei

L104,L118B

17

733

Aleea Garofitei

L103,L104

31

734

Aleea Garofitei

L91,L93

7

735

Aleea Garofitei

L95,L96

13

736

Aleea Garofitei

L78 punct termic

7

737

Aleea Garofitei

L88,L87

14

738

Aleea Garofitei

L80,L79

6

739

Aleea Garofitei

L69,L78

29

740

Aleea Garofitei

L67,L69

20

741

Aleea Garofitei

L75A,L76

29

742

Aleea Garofitei

L64,L67

9

743

Bd. Al. Lapusneanu - Bd. IG Duca

L42,L48,L50

33

744

Aleea Garofitei L

L55,L56

8

745

Bd. 1 Dec 1918 alee intre blocuri

L28,L29,L30

50

746

Aleea Violetelor

L18,L19,L20,L10,Ll

88

747

str. Oborului- pe partea blocului L17

Intre București si

I.L. Caragiale

90

748

str. București

Intre 1 Dec 1918 si Oborului pe partea

30

749

bd.l Dec 1918

L64, sc. F,la 45 gr

8

TOTAL

1133

XIII

CENTRU - PENINSULA (Str. Decebal, Bd. Mamaia, Bd. IG Duca, Bd. Ferdinand, Bd. 1

750

Str. Ștefan cel Mare, Str. Grivitei

M14

8

751

Str. Ștefan cel Mare, Str. Grivitei

M16

17

752

Str. Petru Rares

B Agenția CFR

16

753

Aleea Lupeni

B5

7

754

str. Mircea cel Batran

MF1,MF2

14

755

Str. Grivitei biserica

M12

7

756

Str. Ștefan cel Mare

M4,case

7

757

Str. Traian

K4

17

758

Str. Traian

B3

6

759

Str. Traian ■, j

K1,K1A Hotel

10

760

Prelungirea Traian

12,13

18

761

Str. Ion Lahovary

M7 case

7

762

Bd. IC Bratianu, Str. Ștefan cel mare

R1

8

763

Str. Traian

K1A,A1

37

764

Str. Traian

K2A

8

765

Str. Traian

K2,K3

79

766

Bd. Ferdinand

A8

9

767

CENTRU - PENINSULA (Str. Decebal, Bd. Mamaia, Bd. IG Duca,

Bd. Ferdinand str. Traian

A7,A8

30

768

Bd. Ferinand, str Traian

A7,AR3

17

769

Str. Ferinand str. Traian

A6,AR3

10

770

Bd. Ferdinand, Bd. 1 Decembrie, Str. Traian)

Str. Ferinand str. Traian

A3,A4

55

771

Str. Traian

A3,AR1

8

772

Aleea Lupeni

C2,E1,E2

17

773

Bd. Ferdinand, Bd. IC Bratianu

R24, punct termic

17

774

Bd. Ferdinand, Bd. IC Bratianu

F19A

11

775

Bd. Ferdinand, Bd. IC Bratianu

F19A,F19B,R24

50

776

Str. Traian

B4

6

777

Str. Traian

A2,AR1

10

778

Aleea Lupeni

C3,E5

8

779

Str. M. Kogalniceanu

MK2,MK3,AC2

18

780

Str. M. Kogalniceanu

MK27

4

781

Bd. Ferdinand, Str. Traian

A1,A2

38

782

Bd. Ferdinand

R2, case

14

783

Str. George Enescu

M17 case

3

784

Bd. Ferdinand, Str. Traian

A5,A6

21

785

Str. Cuza Vodă - Str. Rascoal 1907

MO,19

22

786

Bd. Ferdinand, Str. Traian

A4,AR2,A5

21

787

str. Mircea cel Batran

nr. 47, bl. MK2

3

TOTAL

658

XIV

km 4-5 Prelungirea Liliacului - Str. Progresului - Pandurului - Bd. A. Vlaicu plus Complex

788

Str. N. Grindeanu alee intre blocuri

E1,E2,G7

44

789

Str. Pandurului ;.

6C

9

790

Str. Pandurului

6B

5

791

Str. Progresului - Str. Meșterul Manole

H1,G2 case

44

792

Str. N. Grindeanu alee intre blocuri

LI, școala

23

793

Str. Prel. Liliacului

A4,D2

33

794

Str. Progresului

Ml post TRAFO

18

795

Str. Pandurului

37

7

796

Str. Progresului

C3

11

797

Str. Progresului

A2,A3, școala

38

798

str. Arcului

I

29

799

str. Arcului

D,F8,F9

26

800

str. Arcului

A7

45

801

Str. Progresului

G4,M2,M3

27

802

Str. Sălcilor

9B

8

803

Str. Prel. Liliacului

A4

21

804

Bd.A. Vlaicu

A9

37

805

Str. N. Grindeanu

A6

10

806

Str. Pandurului

PD

7

807

Sos. Mangaliei

2, case

7

808

Sos. Mangaliei

4,13

43

809

Bd.A. Vlaicu

Dl

11

810

Sos. Mangaliei

1

3

811

Str. Sălciilor

8C,8B

15

812

km 4-5 Prelungirea Liliacului - Str.

Str. N. Grindeanu

G1

6

813

Str. N. Grindeanu

A1,L3

26

814

Progresului -

Str. N. Grindeanu

G1,L1,L2

18

815

Pandurului - Bd. A. Vlaicu plus Complex Km 5

Str. Prel. Liliacului

G3,M2,M3

22

816

Str.Arcului

F5

7

817

Str. N. Grindeanu

E1,E8

10

818

Str.Arcului

F4,F5

11

819

Str. Liliacului

A2,A3

18

820

Str.Arcului

F5,I

4

821

Str. N. Grindeanu

E4,E8

14

822

Str.Arcului

F3,A9

14

823

Bd. A. Vlaicu

C4,A8

21

824

Str. N, Grindeanu

M6,E7

10

825

Str. Arcului

E3 post TRAFO

4

826

Str. Sălciilor

7A,7B

25

827

Str. N. Grindeanu

L2,L3,E6

11

828

Str. N. Grindeanu

A1,A2 complex

23

829

Str. Mugurului

21

4

830

Str. Prel. Liliacului

G8,F9

8

831

Str. N. Grindeanu

M7,A6,E8

24

832

Str. Th. Sperantia

36

5

833

Str. N. Grindeanu

Al Complex

10

834

str. Mangaliei

Perimetrul dintre blJ7A și fosta C.F.R.

64

835

str. Mangaliei

Intre PT154 si SM5

200

836

str.Liliacului, Progresului

In fata bazar- in spate piața

40

TOTAL    1

1120

XV

CET - Doraly

837

Al. Egretei

C1,C2

11

838

Str. Dr. Gh. Marinescu

I10,N4,N2

64

839

Bd. A. Vlaicu

PC1,PC2

10

840

Al. Pelicanului

AV40,AV41

21

841

Bd. A. Vlaicu

C1,C6

20

842

Bd. A. Vlaicu

C2,C6

16

843

Bd. A. Vlaicu

AV27,AV31

6

844

Str. Ion Ursu

13,14

13

845

Str. Vârful cu Dor

V3B,V5A

32

846

Str. Prelungirea Caraiman

N2

4

847

Aleea Pelicanului

G2

13

848

Aleea Pelicanului

AV29

14

849

Aleea Pelicanului

Av33 punct termic

8

850

Bd. A. Vlaicu

AVI, Club Pensionari

17

851

Aleea Albatrosului

Bloc CFR

10

852

Aleea Pelicanului

AV 35 școala

7

853

Al. Egretei

AV5,AV6

13

854

Al. Pelicanului

AV33 școala

16

855

Str. Campinei

B10

23

856

Bd. A. Vlaicu 1

C3,C4

14

857

Al. Egretei

AV22,AV21

30

858

Bd. A. Vlaicu

B8

5

859

Al. Pelicanului

AV37

6

860

Al. Pelicanului

AV28 cresa

17

861

CET - Doraly

Bd. A. Vlaicu

B6,B9

42

862

Str. Campinei

B9

6

863

Bd. A. Vlaicu

C1,C6

25

864

Bd. A. Vlaicu

AV2,I1B

16

865

Str. Vârful cu Dor

V6A,V6C

25

866

Al. Egretei

C7,AV23

10

867

Aleea Albatrosului

AV23,C6

22

868

Bd. A. Vlaicu

AV26,AV27

13

869

Bd. A. Vlaicu

C4,C5

17

870

Bd. A. Vlaicu

B3,B4

16

871

Bd. A. Vlaicu

C5, punct termic

24

872

Al. Egretei

AV1,AV4

31

873

Bd. A. Vlaicu

PC1,B8

6

874

Aleea Albatrosului

G3B16

16

875

Al. Pelicanului

AV31, post TRAFO

'3

876

Bd. A. Vlaicu

C2,C3

18

877

Str. Campinei

C2,C3

23

878

Aleea Albatrosului

AV24 Piața

14

879

Bd. A. Vlaicu

AV5,I4

16

880

Str. Ion Ursu

14

9

881

Str. Ion Ursu

V3B,V4B

10

882

Str. Ion Ursu

V4B case

14

883

Aleea Egretei

AV25,AV30

40

884

Aleea Egretei

AV8, AVP (faptic pe bd.Aurel Vlaicu)

35

TOTAL

841

TOTAL GENERAL

18222

NR

CRT

LOCAȚIA

NR.

LOC

PARCARI AMENAJATE ÎN STAȚIUNEA MAMAIA

1

PARCARE AUTO - Marea Neagră

35

2

PARCARE AUTO - Hotel Minerva

39

3

PARCARE AUTO - Hotel Mercur-Modern

55

4

PARCARE AUTO - Hotel Modern- aleea din fata

29

5

PARCARE AUTO 14 - Lebăda

13

6

PARCARE AUTO 22 - Venus

21

7

PARCARE AUTO + CP 159 - Picadily

61

8

PARCARE AUTO 28 A - Hotel Condor revendicat

15

9

PARCARE AUTO 31 - (Cherhana) Boema

12

10

PARCARE AUTO + CP 258 - (Cherhana) Boema

61

11

PARCARE AUTO 32-Vila 11

20

12

PARCARE AUȚO 33 - Flora

11

13

PARCARE AUTO 34 - Doina

126

14

PARCARE AUTO 38 - Sirena

16

15

PARCARE AUTO 39 - Dunărea

110

16

PARCARE AUTO 41 - Teatrul de Vară

150

17

PARCARE AUTO 42 - Teatrul de Vară

17

18

PARCARE AUTO 43 - Perla

27

19

PARCARE AUTO 44 - Perla

20

20

PARCARE AUTO 48 - Lotus

47

21

PARCARE AUTO 49 - Delfin

43

22

PARCARE AUTO 50 - Pescăruș

43

23

PARCARE AUTO 55 - Hotel Dorna

33

24

PARCARE AUTO 56 - Restaurant Pelican

23

25

PARCARE AUTO 57 - Hotel Apolo

9

26

PARCARE AUTO 58 - Hotel Bicaz - in fata

35

27

PARCARE AUTO 59 - Hotei Șiret latura dinspre Bicaz

18

28

PARCARE AUTO 60 - Hotel Bicaz - BUENO -alei laterale

24

29

PARCARE AUTO 61 - Hotel Șiret - in fata

12

30

PARCARE AUTO 62 - Hotel Șiret - limitrof bulevard    ‘    '

20

31

PARCARE AUTO 63 - Hotel Orfeu

18

32

PARCARE AUTO 64 - Hotel Comandor

37

33

PARCARE AUTO 65 - Hotel Comandor

16

34

PARCARE AUTO 66 - Hotel Ambasador

18

35

PARCARE AUTO 67 - Hotel Caraiman

9

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85


STAȚIUNEA MAMAIA

PARCARE AUTO 68 - Bar Melody

31

PARCARE AUTO - Bar Melody - alei

14

PARCARE AUTO 69 - Hotel Caraiman

22

PARCARE AUTO 70 - Hotel Caraiman

38

PARCARE AUTO 71 - Vila Marina

95

PARCARE AUTO 72 - Vila Marina

17

PARCARE AUTO 76 - Hotel Savoi

32

PARCARE AUTO 77 - Hotel Ambasador

29

PARCARE AUTO 78 - Hotel Aurora

10

PARCARE - Debarcader Cazino (Tic-Tac)

372

PARCARE - Cherhana

228

PARCARE - Lebădă

220

PARCARE - Lebădă Majestic

220

PARCARE - Lebădă Rex

75

PARCARE - Zona On Plonge Jr.

17

PARCARE - Zona On Plonge Jr.

8

PARCARE - Zona REX

17

PARCARE - HOTEL VEGA

17

PARCARE - Cinema MELODY

47

PARCARE - Zona HOTEL ALCOR

44

PARCARE - Zona HOTEL ALCOR - limitrof bulevard

17

PARCARE - Zona HOTEL MERCUR

72

CLEOPATRA - HOTEL OVIDIU

267

PARCARE ZONA CREMA MELODY

19

PARCARE ZONA CREMA - limitrof bulevard

32

PARCARE - Zona Stațiunea Mamaia, zona HOTEL METROPOL

67

PARCARE - Zona HOTEL SELECT - in fata

35

PARCARE - Zona HOTEL SELECT - in lateral

18

PARCARE - Zona RESTAURANT SELECT

11

PARCARE - Zona HOTEL SULINA - langa alee

53

PARCARE - Zona HOTEL SULINA - langa SDatiul de ioaca

28

PARCARE - Zona HOTEL ASTORIA - in fata si lateral spre bulevard

21

PARCARE - Zona HOTEL SULINA - limitrof hotel

39

MAMAIA NORD

641

PARCARE PROMENADA TRONSON RESTAURANT DOINA

128

PARCARE PROMENADA stradela adiacenta HOTEL FLORA

46

PARCARE PROMENADA PATI FRESH

387

rHIVUflrirTTXUPILHMLrn-1 WJWOkîA riw 1 l L

nrv

426

PARCARE PROMENADA TRONSON PIATETA CAZINO - HOTEL MAJESTIC

435

PARCARE ZONA CARAIMAN blocuri- pe

Dartea lacului

125

PARCARE CLUB TENIS EASY - vis-â-vis de BUTOAIE

101

PARCARE, Mamaia nr. 469,VILA TURISTICA

19

PARCARE - Zona HOTEL CALIFORNIA

49

PARCARE - langa VILA SOFIA - HOTEL SPLENDID

64

PARCARE - langa SCANDINAVIA

30

PARCARE - CLUB NAUTIC PINGUIN

22

PARCARE - VILA PROMESSE

8

PARCARE - CLUB IDU - in fata

100

PARCARE - CLUB IDU - in spate

50

PARCARE - HOTEL FLORIDA

36


86

PARCARE - MAMAIA NR. 341C

11

87

PARCARE H. MALIBU SPRE BVD

28

88

PARCARE K. PARC SEDIU PRO TV

8

89

PARCARE RADIO CONSTANȚA SPRE FALEZĂ

33

90

REST. AURORA SPRE H. NEPTUN

7

91

H. SULINA SPRE FALEZĂ

38

92

H. FLORA ALEE SPREBVD

66

93

H. OVIDIU ALEE SPRE BVD

19

94

H VICTORIA

36

95

H VICTORIA ALEE SPRE BVD

28

96

H. SCAPINO - TERASE ZONA CAZINOU

64

97

H ASTORIA

16

98

H VENUS SPRE BVD

15

99

H MODERN LANGA FALEZA - PARCARE NOUA

51

100

H CENTRAL

22

101

H DORNA SPRE BVD

4

102

H DORNA SPRE FALEZĂ - PARCARE NOUA

29

103

H GOLDEN TULIP

19

104

REST. ESTIVAL SI H. ORFEU

22

105

H LIDO SPRE BVD

45

106

H CERNA

23

107

VLA FAVORIT IN SPATELE REST MAREA NEAGRA

8

108

CLUB IDU SPRE LAC SIUTGHIOL

50

109

H DELTA - H MERIDIAN

25

110

REST. MODERN - DON CORLEONE

11

111

H MODERN LANGA BVD - OFFICE

22

112

H BICAZ

5

113

H HAWAII IN FAȚĂ <

20

114

TEREN TENIS CARAIMAN

100

115

H AURORA SPRE AQUA MAGIC

10

TOTAL    69761

PARCARI SITUATE PE ARTERE DE CIRCULAȚIE

1

B-DUL MAMAIA

TRONSON HOTEL REX - RESTAURANT

MAREA NEAGRA fDartea dinspre mare)

273

2

TRONSON PAVILION EXPOZITIONÂL - HOTEL

PERLA - PESCĂRIE De centru

65

3

TRONSON PAVILION EXPOZITIONÂL limitrof

31

4

TRONSON HOTEL MERIDIAN - PIATETA CAZINO - spre mare

112

5

TRONSON ON PLONGE JUNIOR - PIATETA CAZINO - SDre lac

160

6

TRONSON CAZINO - HOTEL REX -spre mare

202

7

STR. VF. CU DOR

Str. VÂRFUL CU DOR de la Bdl. Aurel Vlaicu Dana la Str. Gheorahe Marinescu

57

8

BD. AUREL VLAICU

Bdl.. AUREL vLaicu de la Bdl. Lapusneanu

ffantana Oxford} Dana la Penv

241

9

Bdl.. AUREL VLAICU de la Fabrica de pâine Dobroaea Dana la Str. Vârful cu Dor

312

10

Bdl.. AUREL VLAICU de la Str. Vârful cu Dor Dana la Dod tramvai

224

11

BD. I.C. BRATIANU

Bdl. I. C. BRATIANU ;de la Kaufland pana la Statia de Salvare

248

12

Bdl. I. C. BRATIANU de la Statia de Salvare pana Ia CORA

327

13

Bdl. I. C. BRATIANU de la CORA pana la Pod IPMC

107

14

Bdl. I, C. BRATIANU de la Pod IPMC pana la Cap linie 48

118

15

STR DEZROBIRII

BD. I.C. BRATIANU- STR. BABA NOVAC

334

16

STR. SOVEJA

STR. BABA NOVAC - BDUL AL. LAPUSNEANU

391

17

B-DUL TOMIS

B-dul A. Vlaicu - Str. Traian

416

TOTAL

3618

Anexa nr. 1

privind completarea anexei nr. 1.2 la HCLnr. 30/2015

Locurile de parcare a căror rezervare se face de S.C CONFORT URBAN 5.R.L.

NR.

CRT.

LOCAȚIA

NR. LOCURI

STAȚIUNEA MAMAIA

1

PARCARE HOTEL AURORA (FARA 10 LOCURI - DSP)

102

2

PARCARE ALEI AQUA MAGIC

65

3

PARCARE HEFAISTOS H. (Posta)

91

4

PARCARE ALBATROS

85

5

PARCARE CONDOR 1

47

6

PARCARE CONDOR 2

66

7

PARCARE COSENA

92

8

PARCARE PALM BEACH

84

9

PARCARE BICAZ

76

10

PARCARE BUTOAIE

42

11

PARCARE MAMAIA NORD - AMSTER

100

12

PARCARE FRATELLI 1

158

13

PARCARE ZONA TELEGONDOLA

160

14

PARCARE AQUA MAGIC

168

15

PARCARE FRATELLI 2

158

MUNICIPIUL CONSTANȚA

16

PARCARRE PORTUL TOMIS

161

17

PARCARE POARTA NR. 1 PORT

64

18

PARCARE VRAJA MĂRII - B-DUL ELISABETA

20

19

PARCARE TRIBUNAL - STR. TRAIAN

50

20

PARCARE CONSILIUL JUDEȚEAN - STR. TRAIAN

20

21

PARCARE GRAND - BD. FERDINAND

12

22

PARCARE ROMTELECOM - POȘTA MARE

15

23

PARCARE BD. TOMIS

25

24

PARCARE SALA SPORTURILOR

58

25

PARCARE BETA - STR. ȘTEFAN CEL MARE

59

26

PARCARE LICEUL MIRCEA - ALEE PARC SPRE TEATRU

75

27

PARCARE CIRCA FINANCIARĂ STR. MIRCEA

32

28

PARCARE BISERICA ADORMIRII

56

29

PARCARE PIAȚA GRIVIȚEI    -

40

30

PARCARE STR. MIHÂILEANU / STR. CTIN BRĂTESCU

21

31

PARCARE STR. JUPITER

41

32

PARCARE POLICLINICA CU PLATĂ - STR. ȘTEFAN CEL MX

68

33

PARCARE POLICLINICA 2 - ICIL - BD I.C. BRÂTIANU

15

34

PARCARE PIAȚA GORBACIOV - STR. ELIBERĂRII

33

35

PARCARE POSTA TOMIS 3 - STR. SOVEJA

15

36

PARCARE PIAȚA TOMIS 3 - INCINTĂ PIAȚĂ

23

37

PARCARE BROTĂCEI - STR SUCEAVA

20

TOTAL LOCURI DE PARCARE

2417