Hotărârea nr. 104/2015

HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII PENTRU STRADA AFLATA INTRE STRAZILE MONACO LA S-V, BARCELONA LA N-E SI NAPOLI LA N-V, -TORINO

HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii pentru strada aflată între străzile Monaco la S-V, Barcelona la N-E și Napoli fa N-V,- Torino

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 30.04. 2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.9194/22.01.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr.39736/18.03.2015.

Având în vedere prevederile O.G. nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată și modificată prin Legea nr.48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa Direcției patrimoniu nr.27990/17.03.2015 și avizul Comisiei de atribuire de denumiri a județului Constanța nr.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "d" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă atribuirea denumirii pentru strada situată între străzile Monaco la S-V, Barcelona la N-E și Napoli la N-V, cu denumirea - Torino, conform planului de situație anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcția patrimoniu, Serviciul comunitar de evidența populației și stare civilă Direcției coordonare, organizare a Consiliului județean Constanța, Poliției municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


Ciorbea Valentin

CONSTANȚA

NR 104 / 30.04.    2015