Hotărârea nr. 103/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII DENUMIRILOR PENTRU TRONSON A-B/TRONSON I PROMENADA SAT VACANTA SI TRONSON B-C/TRONSON II PROMENADE SAT VACANTA, ALEE DE APROVIZIONARE SAT VACANTA SI CALEA DE CIRCULATIE AFERENTA CANALULUI DE LEGATURA AL LACULUI TABACARIEI CU LACUL SIUTGHIOL, CU DENUMIRILE DE ALEEA CIULEANDRA, ALEEA LUGOJEANA, ALEEA CALUSARILOR SI ALEEA PERINITEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii denumirilor pentru Tronson A-B/Tronson I Promenadă Sat Vacanță și Tronson B-C /Tronson II Promenadă Sat Vacanță, aleea de aprovizionare Sat Vacanță și calea de circulație aferentă canalului de legătură al Lacului Tăbăcăriei cu Lacul Siutghiol, cu denumirile de aleea Ciuleandra, aleea Lugojeana, aleea Călușarilor și aleea Periniței

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprîmar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.49942/06.04.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr.30368/18.03.2015.

Având în vedere prevederile O.G. nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată și modificată prin Legea nr.48/2003, cu modificările-și completările ulterioare;

Văzând adresa Direcției patrimoniu nr.30368/18.03.2015 și avizul Comisiei de atribuire de denumiri a județului Constanța nr.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "d" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă atribuirea denumirilor pentru Tronson A-B/Tronson I Promenadă Sat Vacanță și Tronson B-C /Tronson II Promenadă Sat Vacanță, aleea de aprovizionare Sat Vacanță și calea de circulație aferentă canalului de legătură al Lacului Tăbăcăriei cu Lacul Siutghiol, după cum urmează:

-    Tronson A-B/Tronson I Promenadă Sat Vacanță va avea denumirea de Aleea Ciuleandra;

-    Tronson B-C /Tronson II Promenadă Sat Vacanță va avea denumirea de Aleea Lugojana;

-    Aleea de aprovizionare Sat Vacanță va avea denumirea de Aleea Călușarilor;

-    Calea de circulație aferentă canalului de legătură al Lacului Tăbăcăriei cu Lacul Siutghiol va avea denumirea de Aleea Periniței,

conform planului de situație anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcția patrimoniu, Serviciul comunitar de evidența populației și stare civilă Direcției coordonare, organizare a Consiliului județean Constanța, Poliției municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membrii

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CIORBEA VALENTIN

CONSTANȚA

NR


103


30.04.


2015